Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2028

Nařízení Komise (ES) č. 2028/2006 ze dne 18. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 600/2005, pokud jde o povolení přípravku doplňkových látek Bacillus licheniformis DSM 5749 a  Bacillus subtilis DSM 5750 náležejících do skupiny mikroorganismů Text s významem pro EHP

OJ L 414, 30.12.2006, p. 26–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 772–774 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 213 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 213 - 215
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 215 - 217

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2028/oj

30.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 414/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2028/2006

ze dne 18. prosince 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 600/2005, pokud jde o povolení přípravku doplňkových látek Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 náležejících do skupiny mikroorganismů

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

Přípravek Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 náležející do skupiny „mikroorganismy“ byl povolen bez časového omezení v souladu se směrnicí Rady 70/524/EHS (2) jako doplňková látka pro použití u prasnic nařízením Komise (ES) č. 1453/2004 (3), pro použití u výkrmu krůt a u telat do tří měsíců stáří nařízením Komise (ES) č. 600/2005 (4) a pro použití u výkrmu prasat a u selat nařízením Komise (ES) č. 2148/2004 (5). Uvedená doplňková látka byla v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsána do Registru Společenství pro doplňkové látky jako stávající produkt.

(3)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o změnu povolení uvedeného přípravku, aby bylo umožněno jeho použití v krmivech pro výkrm krůt, která obsahují povolené kokcidiostatikum maduramicin amonný. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve stanovisku ze dne 12. července 2006 dospěl k závěru, že byla stanovena slučitelnost přípravku doplňkových látek Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 s maduramicinem amonným. Stanovisko úřadu také ověřuje zprávu o metodách analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posouzení uvedeného přípravku vyplývá, že podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny.

(6)

Nařízení (ES) č. 600/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 600/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1. Směrnice zrušená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(3)  Úř. věst. L 269, 17.8.2004, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 99, 19.4.2005, s. 5.

(5)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 24.


PŘÍLOHA

V příloze III nařízení (ES) č. 600/2005 se položka pro E 1700, Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 pro kategorii zvířat výkrm krůt nahrazuje tímto:

Č. ES

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva

Mikroorganismy

„E 1700

Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750

(v poměru 1 : 1)

Směs Bacillus licheniformis a Bacillus subtilis obsahující minimálně 3,2 x 109 CFU/g doplňkové látky (1,6 x 109 CFU/g každé bakterie)

výkrm krůt

1,28 × 109

1,28 × 109

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

Může být použito v krmných směsích obsahujících povolená kokcidiostatika:

diclazuril, halofuginon, monensinát sodný, robenidin a maduramicin amonný.

bez časového omezení“


Top