EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AR0585

Stanovisko Evropského výboru regionů – Legislativní návrhy, kterými se mění směrnice o odpadech

OJ C 17, 18.1.2017, p. 46–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 17/46


Stanovisko Evropského výboru regionů – Legislativní návrhy, kterými se mění směrnice o odpadech

(2017/C 017/09)

Zpravodaj:

Domenico GAMBACORTA (IT/ELS), předseda rady provincie Avellino

Odkaz:

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

COM(2015) 593 final – 2015/0272 (COD)

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů

COM(2015) 594 final – 2015/0274 (COD)

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech

COM(2015) 595 final – 2015/0275 (COD)

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

COM(2015) 596 final – 2015/0276 (COD)

DOPORUČENÉ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Pozměňovací návrh 1

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, COM(2015) 593 final – 2015/0272 (COD)

Článek 2

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Změna směrnice 2006/66/ES

Změna směrnice 2006/66/ES

Směrnice 2006/66/ES se mění takto:

Směrnice 2006/66/ES se mění takto:

 

1)

V článku 2 (Oblast působnosti) se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.     Tato směrnice se nevztahuje na baterie a akumulátory, v nichž se pro uchování energie nepoužívají jako aktivní látky nebo materiál elektrod žádné kovy nebo jejich sloučeniny a které rovněž neobsahují žádné nebezpečné látky.“

1)

Článek 22 se zrušuje.

2)

Článek 22 se zrušuje.

2)

Článek 23 se mění takto:

3)

Článek 23 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„Nejpozději do konce roku 2016 vypracuje Komise zprávu o provádění této směrnice a jejím dopadu na životní prostředí a na fungování vnitřního trhu.“;

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„Nejpozději do konce roku 2016 vypracuje Komise zprávu o provádění této směrnice a jejím dopadu na životní prostředí a na fungování vnitřního trhu.“;

b)

v odstavci 2 se návětí nahrazuje tímto:

„Ve své zprávě Komise uvede vyhodnocení těchto hledisek této směrnice:“.

b)

v odstavci 2 se návětí nahrazuje tímto:

„Ve své zprávě Komise uvede vyhodnocení těchto hledisek této směrnice:“.

Odůvodnění

Hlavním cílem této směrnice je minimalizovat negativní dopad baterií na životní prostředí tím, že se zabrání vypouštění nebezpečných látek (těžké kovy) do životního prostředí. Definují se v ní pravidla pro uvádění baterií na trh a pro jejich zvláštní odstraňování.

Členské státy podporují výzkum nákladově efektivních metod recyklace šetrných k životnímu prostředí u všech typů baterií a akumulátorů. Organické baterie představují novou generaci baterií, které neobsahují nebezpečné látky. Výzkum a inovace probíhají po celé Evropě. Kromě složek šetrných k životnímu prostředí mají tyto baterie obrovský hospodářský potenciál a širokou škálu použití.

Bez navrhovaného pozměňovacího návrhu budou organické baterie podléhat zvláštním požadavkům na odstraňování běžných baterií, přestože jsou šetrné k životnímu prostředí. To by představovalo překážku pro technologické inovace podporující environmentální cíle a rovněž by to bránilo těmto inovacím, aby přispívaly k růstu a tvorbě pracovních míst v Evropě. Organické baterie by proto měly být z působnosti této směrnice vyňaty.

Pozměňovací návrh 2

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, COM(2015) 594 final – 2015/0274 (COD)

Čl. 1 odst. 6

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

6)

Článek 15 se nahrazuje tímto:

6)

Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

„Článek 15

Podávání zpráv

Podávání zpráv

1.   Členské státy předávají Komisi údaje týkající se provádění čl. 5 odst. 2 a 5 za každý kalendářní rok. Předávají tyto údaje elektronicky před uplynutím 18 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny. Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 5. První zpráva bude zahrnovat údaje za období od 1. ledna [uvést rok provedení této směrnice + 1 rok] do 31. prosince [uvést rok provedení této směrnice + 1 rok].

1.   Členské státy předávají Komisi údaje týkající se provádění čl. 5 odst. 2 a 5 za každý kalendářní rok. Předávají tyto údaje elektronicky před uplynutím 18 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny. Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 5. První zpráva bude zahrnovat údaje za období od 1. ledna [uvést rok provedení této směrnice + 1 rok] do 31. prosince [uvést rok provedení této směrnice + 1 rok].

2.   Členské státy předávají údaje týkající se plnění cílů stanovených v čl. 5 odst. 2 až do 1. ledna 2025.

2.   Členské státy předávají údaje týkající se plnění cílů stanovených v čl. 5 odst. 2 až do 1. ledna 2025.

3.   K údajům předloženým členskými státy podle tohoto článku je připojena zpráva o kontrole kvality.

3.   K údajům předloženým členskými státy podle tohoto článku je připojena zpráva o kontrole kvality.

4.   Komise přezkoumá údaje předané jí v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Zpráva zahrnuje posouzení organizace sběru údajů, zdrojů údajů a metodiky použité v členských státech a rovněž posouzení úplnosti, spolehlivosti, včasnosti a konzistentnosti těchto údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracovává každé tři roky.

4.   Komise přezkoumá údaje předané jí v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Zpráva zahrnuje posouzení organizace sběru údajů, zdrojů údajů a metodiky použité v členských státech a rovněž posouzení úplnosti, spolehlivosti, včasnosti a konzistentnosti těchto údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení.

5.   Komise přijme prováděcí akty za účelem stanovení formátu pro vykazování údajů v souladu s odstavcem 1. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 17 odst. 2 této směrnice.“

5.   Komise přijme prováděcí akty za účelem stanovení formátu pro vykazování údajů v souladu s odstavcem 1. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 17 odst. 2 této směrnice.

 

6.     Vždy, kdy je to možné, a v souladu se zásadou zlepšování právní úpravy by veškeré dodatečné informační povinnosti vyplývající z této směrnice měly být plněny především prostřednictvím využití nebo zlepšení stávajících vnitrostátních informačních povinností, za předpokladu, že bude zaručena požadovaná jednotnost poskytovaných informací o odpadech. Vytváření nových komunikačních kanálů výhradně k zajištění souladu s touto směrnicí by mělo být pouze krajní možností, zejména pro místní a regionální orgány. Dříve, než členské státy přijmou prováděcí předpisy v zájmu zajištění souladu s informační povinností stanovenou ve směrnici, posoudí členské státy spolu s Komisí nutnost dodatečného informování.“

Odůvodnění

Doplnění je v souladu s balíčkem opatření týkajících se zlepšování právní úpravy EU a nedávným stanoviskem VR k provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí. Informace by měly být jednotné, aby je při přijímání opatření ke zlepšení nakládání s odpady bylo možné porovnávat.

Pozměňovací návrh 3

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, COM(2015) 595 final – 2015/0275 (COD)

Čl. 1 odst. 8

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

(8)

Vkládá se nový článek, který zní:

(8)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 8a

„Článek 8a

Obecné požadavky pro systémy rozšířené odpovědnosti výrobce

Obecné požadavky pro systémy rozšířené odpovědnosti výrobce

[…]

[…]

2.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby držitelé odpadů, na které se zaměřují systémy rozšířené odpovědnosti výrobce vytvoření v souladu s čl. 8 odst. 1, byli informováni o dostupných systémech sběru odpadu a o předcházení vyhazování odpadů. Členské státy rovněž přijmou opatření zaměřená na vytvoření pobídek pro držitele odpadů, aby se zapojili do již existujících systémů odděleného sběru, a to prostřednictvím ekonomických pobídek nebo případně prostřednictvím regulací.

2.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby držitelé odpadů, na které se zaměřují systémy rozšířené odpovědnosti výrobce vytvoření v souladu s čl. 8 odst. 1, byli informováni o dostupných systémech zpětného odběru, uznávaných střediscích pro opětovné použití, povolené přípravě pro střediska pro opětovné použití a systémech sběru odpadu a o předcházení vzniku odpadů a vyhazování odpadů. Členské státy rovněž přijmou opatření zaměřená na vytvoření pobídek pro držitele , producenty a prodejce odpadů, aby se zapojili do již existujících systémů odděleného sběru, a to prostřednictvím ekonomických pobídek nebo případně prostřednictvím regulací.

3.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, jež zajistí, aby jakákoli organizace zřízená za účelem uplatňování rozšířené odpovědnosti výrobce jménem výrobce výrobků:

3.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, jež zajistí, aby jakákoli organizace zřízená za účelem uplatňování rozšířené odpovědnosti výrobce jménem výrobce výrobků:

a)

měla jasně stanovenou působnost z hlediska geografického pokrytí, výrobků a materiálů;

a)

měla jasně stanovenou působnost z hlediska geografického pokrytí, výrobků a materiálů;

b)

měla potřebné provozní a finanční prostředky pro splnění svých povinností týkajících se rozšířené odpovědnosti výrobce;

b)

měla potřebné provozní a finanční prostředky pro splnění svých povinností týkajících se rozšířené odpovědnosti výrobce;

c)

zavedla odpovídající mechanismus sebekontroly podporovaný pravidelnými nezávislými audity za účelem hodnocení:

c)

zavedla odpovídající mechanismus sebekontroly a definici minimálních požadavků na posouzení rozšířené odpovědnosti výrobce, podporované pravidelnými nezávislými audity za účelem hodnocení:

 

finančního řízení organizace včetně dodržování požadavků stanovených v odst. 4 písm. a) a b),

kvality údajů shromážděných a vykázaných v souladu s odst. 1 třetí odrážkou a požadavky nařízení (ES) č. 1013/2006;

 

finančního řízení organizace včetně dodržování požadavků stanovených v odst. 4 písm. a) a b),

kvality údajů shromážděných a vykázaných v souladu s odst. 1 třetí odrážkou a požadavky nařízení (ES) č. 1013/2006;

d)

zveřejňovala informace o:

d)

zveřejňovala informace o:

 

svém vlastníkovi a členech,

finančních příspěvcích hrazených výrobci,

postupu výběru provozovatelů pro nakládání s odpady.

 

svém vlastníkovi a členech,

finančních příspěvcích hrazených výrobci,

postupu výběru provozovatelů pro nakládání s odpady.

4.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby finanční příspěvky hrazené výrobci za účelem dodržení jejich povinností spojených s rozšířenou odpovědností výrobce:

4.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby finanční příspěvky hrazené výrobci za účelem dodržení jejich povinností spojených s rozšířenou odpovědností výrobce:

a)

pokrývaly celé náklady na nakládání s odpady u výrobků, jež uvádějí na trh Unie, včetně všech následujících položek:

a)

pokrývaly celé náklady související se skončením životnosti a náklady na nakládání s odpady u výrobků, jež uvádějí na trh Unie, včetně všech následujících položek:

 

náklady na činnosti odděleného sběru, třídění a zpracování odpadů, jež jsou požadovány pro dodržení cílů týkajících se nakládání s odpady uvedených v odst. 1 druhé odrážce se zohledněním příjmů z opětovného použití nebo prodeje recyklovaných surovin získaných z jejich výrobků,

náklady na poskytování odpovídajících informací držitelům odpadů v souladu s odstavcem 2,

náklady na shromažďování a vykazování údajů v souladu s odst. 1 třetí odrážkou;

 

náklady na systémy zpětného odběru použitých produktů,

náklady na systémy opětovného použití,

náklady na činnosti odděleného sběru a dopravy do třídicích a zpracovatelských zařízení, včetně dopravy z ostrovů či izolovaných oblastí, je-li to proveditelné , náklady na třídění a zpracování odpadů, jež jsou požadovány pro dodržení cílů týkajících se nakládání s odpady uvedených v odst. 1 druhé odrážce se zohledněním příjmů z opětovného použití nebo prodeje recyklovaných surovin získaných z jejich výrobků,

náklady na poskytování odpovídajících informací držitelům odpadů v souladu s odstavcem 2,

náklady na sběr a nakládání s netříděným odpadem z produktů uváděných na trh v Unii, které jsou sbírány a s nimiž se nakládá jako se součástí toků zbytkových odpadů, nebo které se vyhazují a jež sbírají a zpracovávají příslušné orgány,

veškeré další náklady, které musejí nést místní orgány nebo jiné veřejné orgány, jež nesou konečnou odpovědnost za sběr odpadu, zejména v případě, kdy systémy rozšířené odpovědnosti výrobce neplní svou funkci,

náklady na shromažďování a vykazování údajů v souladu s odst. 1 třetí odrážkou;

b)

byly upravovány na základě skutečných nákladů souvisejících se skončením životnosti jednotlivých výrobků nebo skupin podobných výrobků, a to se zohledněním jejich opětovné použitelnosti a recyklovatelnosti;

b)

byly upravovány na základě skutečných nákladů souvisejících se skončením životnosti jednotlivých výrobků nebo skupin podobných výrobků, a to se zohledněním jejich opětovné použitelnosti a recyklovatelnosti;

c)

vycházely z optimalizovaných nákladů na služby poskytované v případech, že veřejní provozovatelé pro nakládání s odpady jsou odpovědní za vykonávání provozních úkolů jménem systému rozšířené odpovědnosti výrobce.

c)

vycházely z optimalizovaných nákladů na služby poskytované v případech, že veřejní provozovatelé pro nakládání s odpady jsou odpovědní za vykonávání provozních úkolů jménem systému rozšířené odpovědnosti výrobce.

5.   Členské státy vytvoří odpovídající rámec pro sledování a vymáhání, aby bylo zajištěno, že výrobci výrobků budou dodržovat své povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce, budou náležitě využívány finanční prostředky a všechny subjekty zapojené do uplatňování systému budou vykazovat spolehlivé údaje.

5.   Členské státy vytvoří odpovídající rámec pro sledování a vymáhání, aby bylo zajištěno, že výrobci výrobků budou dodržovat své povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce, budou náležitě využívány finanční prostředky a všechny subjekty zapojené do uplatňování systému budou vykazovat spolehlivé údaje.

Pokud na území členského státu plní jménem výrobců povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce více organizací, členský stát zřídí nezávislý orgán pro dohled nad plněním povinností vyplývajících z rozšířené odpovědnosti výrobce.

Pokud na území členského státu plní jménem výrobců povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce téhož typu výrobku více organizací, členský stát nebo příslušný orgán na nižší než celostátní úrovni zřídí nezávislý orgán (informační středisko) pro dohled nad plněním povinností vyplývajících z rozšířené odpovědnosti výrobce.

6.   Členské státy vytvoří platformu, aby zajistily pravidelný dialog mezi zúčastněnými stranami zapojenými do uplatňování rozšířené odpovědnosti výrobce, včetně soukromých nebo veřejných zpracovatelů odpadu, místních orgánů a v příslušných případech uznaných provozovatelů zařízení pro opětovné použití.“

[…]

6 .    Členské státy zajistí, že systémy rozšířené odpovědnosti výrobce přispívají k předcházení vyhazování odpadů a ke sběru odpadů a podporují iniciativy na odstranění odpadů.

 

7.    Členské státy vytvoří platformu, aby zajistily pravidelný dialog mezi zúčastněnými stranami zapojenými do uplatňování rozšířené odpovědnosti výrobce, včetně soukromých nebo veřejných zpracovatelů odpadu, místních orgánů a v příslušných případech uznaných provozovatelů zařízení pro opětovné použití a přípravu k opětovnému použití .“

[…]

Odůvodnění

Právní předpisy EU by měly umožňovat plnou odpovědnost výrobce za vyprodukovaný odpad. Vzhledem k tomu, že tento trh má celounijní rozměr, je třeba to zaručit prostřednictvím minimálních společných kritérií. V souladu se zásadou subsidiarity by rozšířená odpovědnost výrobce měla být stanovena na vnitrostátní/místní úrovni.

Pozměňovací návrh 4

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, COM(2015) 595 final – 2015/0275 (COD)

Čl. 1 odst. 9

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

9)

Článek 9 se nahrazuje tímto:

9)

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

„Článek 9

Předcházení vzniku odpadů

Předcházení vzniku odpadů

1.   […]

1.   […]

2.   Členské státy sledují a posuzují provádění opatření na předcházení vzniku odpadů. Za tímto účelem používají vhodné kvalitativní a kvantitativní ukazatele a cíle týkající se zejména množství komunálního odpadu na obyvatele, který byl odstraněn nebo byl energeticky využit.

2.   Členské státy sledují a posuzují provádění opatření na předcházení vzniku odpadů. Za tímto účelem používají vhodné kvalitativní a kvantitativní ukazatele a  absolutní cíle týkající se zejména množství komunálního odpadu na obyvatele, který byl odstraněn nebo byl energeticky využit.

[…]“;

[…]“;

Odůvodnění

Tyto ukazatele by měly vycházet z množství vyprodukovaného odpadu, např. 100 kg zbytkových odpadů na osobu, aby byl vytyčen reprezentativní a efektivní cíl, a to i pro země s malou ekonomikou anebo země, které již produkují méně odpadu.

Pozměňovací návrh 5

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, COM(2015) 595 final – 2015/0275 (COD)

Čl. 1 odst. 10 písm. a)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

10)

Článek 11 se mění takto:

10)

Článek 11 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první a druhý pododstavec nahrazuje tímto:

a)

v odstavci 1 se první a druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„1.   Členské státy přijmou vhodná opatření na podporu činností přípravy k opětovnému použití, zejména tvorbou a podporou sítí pro opravy a opětovné použití a umožněním přístupu těchto sítí do sběrných míst pro odpady a využíváním ekonomických nástrojů, kritérií pro veřejné zakázky, množstevních cílů nebo jiných opatření.

 

„1.   Členské státy přijmou vhodná opatření na podporu činností přípravy k opětovnému použití, zejména tvorbou a podporou sítí pro opravy a opětovné použití a umožněním přístupu těchto sítí do sběrných míst pro odpady nebo vytvořením předem určených sběrných míst pro odpady k opětovnému použití a využíváním ekonomických nástrojů, kritérií pro veřejné zakázky, množstevních cílů nebo jiných opatření.

 

Členské státy přijmou opatření na podporu vysoce kvalitní recyklace a zřídí za tímto účelem systémy tříděného sběru, pokud je to proveditelné z hlediska technického, hospodářského a z hlediska životního prostředí a je-li to vhodné pro zaručení nezbytných standardů kvality pro příslušná odvětví zabývající se recyklací a pro dosažení cílů stanovených v odstavci 2.“;

 

Členské státy přijmou opatření na podporu vysoce kvalitní recyklace a zřídí za tímto účelem systémy tříděného sběru, pokud je to proveditelné z hlediska technického, hospodářského a z hlediska životního prostředí a je-li to vhodné pro zaručení nezbytných standardů kvality pro příslušná odvětví zabývající se recyklací a pro dosažení cílů stanovených v odstavci 2.

 

 

Členské státy by měly v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality a zásadami zlepšování právní úpravy EU a na základě posouzení dopadů, které je přílohou této směrnice, provádět posouzení dopadu cílů navržených touto směrnicí na místní a regionální úroveň, zejména jsou-li tyto úrovně samosprávy zodpovědné za nakládání s odpady. Komise využije zjištění jako důkazu k uplatnění včasného varování a pružného provádění této směrnice podle článků 15, 16 a kapitoly V.“;

Odůvodnění

Nová směrnice stanoví řadu mechanismů k řešení otázky nedostatečného dodržování či nedodržování pravidel, ale také k podpoře pokroku. Ve většině případů však nedostatečné pochopení na úrovni EU toho, jaké jsou povinnosti regionální a místní úrovně v otázce odpadu, má za následek slabé výsledky, pokud jde o cíle EU.

Pozměňovací návrh 6

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, COM(2015) 595 final – 2015/0275 (COD)

Čl. 1 odst. 10 písm. c)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

c)

v odstavci 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

c)

v odstavci 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

 

„b)

do roku 2020 zvýšit úroveň přípravy k opětovnému použití, recyklace a zásypů u nikoliv nebezpečných stavebních a demoličních odpadů, s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených na seznamu odpadů v kategorii 17 05 04, nejméně na 70 % hmotnosti;“;

 

„b)

do roku 2020 zvýšit úroveň přípravy k opětovnému použití, recyklace a zásypů u nikoliv nebezpečných stavebních a demoličních odpadů, s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených na seznamu odpadů v kategorii 17 05 04, nejméně na 70 % hmotnosti.

Komise provede posouzení nakládání s těmito odpady a možnosti vytyčit do roku 2020 cíle v oblasti recyklace zvláštních stavebních materiálů na období do roku 2025 a 2030 ;“;

Odůvodnění

Má se za to, že navrhovaná opatření pro nikoliv nebezpečné stavební a demoliční odpady, které představují podstatnou část celkového množství odpadu, nejsou v tomto ohledu dostatečně ambiciózní. Namísto stávajícího společného cíle v oblasti přípravy k opětovnému použití, recyklace a zásypů se navrhuje vytyčit – alespoň v podobě plánu – konkrétní cíle v oblasti recyklace zvláštních stavebních materiálů s cílem podpořit fungování oběhového hospodářství.

Pozměňovací návrh 7

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, COM(2015) 595 final – 2015/0275 (COD)

Čl. 1 odst. 10 písm. d)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

d)

v odstavci 2 se doplňují nová písmena, která znějí:

d)

v odstavci 2 se doplňují nová písmena, která znějí:

 

„c)

do roku 2025 zvýšit úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu nejméně na 60 % hmotnosti;

d)

do roku 2030 zvýšit úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu nejméně na 65  % hmotnosti.“;

 

„c)

do roku 2025 zvýšit úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu nejméně na 60 % hmotnosti;

d)

do roku 2030 zvýšit úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu nejméně na 70  % hmotnosti.“;

Odůvodnění

Byla promarněna příležitost zachovat cíl ve výši 70 %, jak Evropská komise navrhla v loňském roce, neboť recyklace vytváří nová pracovní místa na místní úrovni a produkuje méně emisí než skládkování či spalování. VR již dříve zdůraznil, že pozitivní výsledky v některých členských státech a v některých regionech ukazují, že je možné tyto ambiciózní cíle splnit, resp. se jim přiblížit, pokud existují odpovídající rámcové podmínky a pokud je vytvořena nezbytná administrativní kapacita tam, kde dosud neexistuje (1).

Pozměňovací návrh 8

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, COM(2015) 595 final – 2015/0275 (COD)

Čl. 1 odst. 13

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Čl. 1 odst. 13

Čl. 1 odst. 13

13)

Článek 22 se nahrazuje tímto:

13)

Článek 22 se nahrazuje tímto:

„Členské státy zajistí, pokud je to proveditelné z hlediska technického, hospodářského a z hlediska životního prostředí a je-li to vhodné pro zaručení příslušných norem kvality pro kompostování a dosažení cílů stanovených v čl. 11 odst. 2 písm. a), c) a d) a čl. 11 odst. 3 , oddělený sběr biologického odpadu .

„Členské státy zajistí, pokud se neprokáže neproveditelnost z hlediska technického, hospodářského a z hlediska životního prostředí , oddělený sběr biologického odpadu, aby zaručily příslušné normy kvality pro kompostování a dosažení cílů stanovených v čl. 11 odst. 2 písm. a), c) a d) a čl. 11 odst. 3.

Přijmou v případě potřeby a v souladu s články 4 a 13 opatření s cílem podpořit:

Přijmou v případě potřeby a v souladu s články 4 a 13 opatření s cílem podpořit:

a)

recyklaci včetně kompostování, a anaerobní digesci biologického odpadu;

a)

recyklaci včetně kompostování, a anaerobní digesci biologického odpadu;

b)

zpracování biologického odpadu způsobem, který splňuje vysokou úroveň ochrany životního prostředí;

b)

zpracování biologického odpadu způsobem, který splňuje vysokou úroveň ochrany životního prostředí;

c)

používání materiálů bezpečných z hlediska životního prostředí pocházejících z biologického odpadu.“;

c)

používání materiálů bezpečných z hlediska životního prostředí pocházejících z biologického odpadu.

 

Komise spolu s členskými státy nejpozději do roku 2018 posoudí, zda by měla být stanovena minimální jakostní kritéria pro kompost a digestát vzniklé z biologického odpadu, aby byla zaručena vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí. “;

Odůvodnění

V pozměňovacím návrhu se navrhuje učinit sběr biologického odpadu povinným. Považuje se za prospěšné vylepšit znění písmene a) tak, aby byla recyklace biologického odpadu propojena s produkcí vysoce kvalitního kompostu a digestátu, jinak budou místo recyklace skládkovány.

Pozměňovací návrh 9

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, COM(2015) 595 final – 2015/0275 (COD)

Čl. 1 odst. 17

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

17)

Článek 29 se mění takto:

17)

Článek 29 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první věta nahrazuje tímto:

a)

v odstavci 1 se první věta nahrazuje tímto:

 

„1.   Členské státy vypracují programy předcházení vzniku odpadů, které stanoví opatření pro předcházení vzniku odpadů v souladu s články 1, 4 a 9.“;

 

„1.   Členské státy vypracují programy předcházení vzniku odpadů, které stanoví opatření pro předcházení vzniku odpadů v souladu s články 1, 4 a 9 , s cílem dosáhnout do roku 2025 10 % snížení množství komunálního odpadu oproti údajům zaznamenaným v roce 2015 a alespoň 30 % snížení potravinového odpadu do roku 2025 a 50 % snížení do roku 2030 .“;

b)

odstavce 3 a 4 se zrušují;

b)

odstavce 3 a 4 se zrušují;

Odůvodnění

Předcházení vzniku komunálního odpadu je v souladu s cíli vytyčenými v 7. akčním programu pro životní prostředí a s úkolem svěřeným Komisi podle čl. 9 písm. c) rámcové směrnice Různé národní programy předcházení vzniku odpadů již obsahují kvantitativní cíle.

Pozměňovací návrh 10

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, COM(2015) 596 final – 2015/0276 (COD)

Čl. 1 odst. 3 písm. b)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

b)

v odstavci 1 se doplňují nová písmena, která znějí:

b)

v odstavci 1 se doplňují nová písmena, která znějí:

 

„f)

nejpozději 31. prosince 2025 bude alespoň 65 % hmotnosti veškerých obalových odpadů připraveno k opětovnému použití a recyklováno;

g)

nejpozději 31. prosince 2025 bude dosaženo těchto minimálních cílů v hmotnostním vyjádření pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci, pokud jde o níže uvedené konkrétní materiály obsažené v obalovém odpadu:

55 % plastů;

60 % dřeva;

75 % železných kovů;

75 % hliníku;

75 % skla;

75 % papíru a lepenky;

h)

nejpozději 31. prosince 2030 bude alespoň 75 % hmotnosti veškerých obalových odpadů připraveno k opětovnému použití a recyklováno;

i)

nejpozději 31. prosince 2030 bude dosaženo těchto minimálních cílů v hmotnostním vyjádření pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci, pokud jde o níže uvedené konkrétní materiály obsažené v obalovém odpadu:

75 % dřeva;

85 % železných kovů;

85 % hliníku;

85 % skla;

85 % papíru a lepenky.“;

 

„f)

nejpozději 31. prosince 2025 bude alespoň 65 % hmotnosti veškerých obalových odpadů připraveno k opětovnému použití a recyklováno;

g)

nejpozději 31. prosince 2025 bude dosaženo těchto minimálních cílů v hmotnostním vyjádření pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci, pokud jde o níže uvedené konkrétní materiály obsažené v obalovém odpadu:

55 % plastů;

60 % dřeva;

75 % železných kovů;

75 % hliníku;

75 % skla;

75 % papíru a lepenky;

h)

nejpozději 31. prosince 2030 bude alespoň 75 % hmotnosti veškerých obalových odpadů připraveno k opětovnému použití a recyklováno;

i)

nejpozději 31. prosince 2030 bude dosaženo těchto minimálních cílů v hmotnostním vyjádření pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci, pokud jde o níže uvedené konkrétní materiály obsažené v obalovém odpadu:

75 % dřeva;

85 % železných kovů;

85 % hliníku;

85 % skla;

85 % papíru a lepenky.

Komise předloží během několika málo let v rámci strategie týkající se oběhového hospodářství nový cíl pro plastové obaly, který bude vycházet z údajů pocházejících z výzkumu. “;

Odůvodnění

Upozorňuje se na neexistenci cíle do roku 2030 pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci plastových obalů. Komise by měla mít alespoň povinnost tento cíl během několika málo let předložit.

I.   POLITICKÁ DOPORUČENÍ

EVROPSKÝ VÝBOR REGIONŮ,

Obecné připomínky

1.

vítá legislativní návrhy, kterými se mění směrnice o odpadech v novém balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství, a poukazuje na jejich přínosy pro spotřebitele, podniky, životní prostředí a hospodářství EU;

2.

zdůrazňuje v této souvislosti, že přechod na oběhové hospodářství vytvoří nová pracovní místa, zvýší konkurenceschopnost malých, středních i velkých podniků EU, posílí rozvoj čistých technologií a sníží závislost Evropy na dovážených surovinách a energii;

Sladění definic

3.

vítá jasný soubor harmonizovaných definic v různých směrnicích týkajících se odpadů a vyzývá Komisi, aby i nadále zajišťovala, aby všechny definice byly v souladu s Evropským katalogem odpadů, zamezilo se nejednoznačnostem a byly k dispozici srovnatelné údaje o pokroku dosaženém členskými státy a místními a regionálními orgány;

4.

doporučuje spolutvůrcům právních předpisů, aby stanovili definici „odhazování odpadků“;

Kontroly

5.

doporučuje posílit kontroly nedovolené přepravy odpadů, které mimo jiné na území EU podstatným způsobem snižují dostupnost dostatečného množství odpadů, které lze využívat v rámci oběhového hospodářství EU založeného na recyklaci a opětovném použití;

Označování

6.

požaduje, aby byla stanovena povinnost označovat spotřební zboží uváděné na trh v EU, díky níž bude jasně určeno, jak třídit odpad do nadřazených kategorií tříděného sběru podle skupin, pro něž existuje konsolidovaný tříděný sběr. Pokud ze zboží vzniká odpad spadající do různých kategorií, musí se na označení uvést, jak rozdělit jednotlivé složky do příslušných kategorií tříděného materiálu, pokud to mohou spotřebitelé snadno provést;

Rozšířená odpovědnost výrobce

7.

poukazuje na to, že navrhovaná harmonizace minimálních požadavků má zásadní význam pro zvýšení efektivity systémů rozšířené odpovědnosti výrobce ve všech členských státech;

8.

vyzývá spolutvůrce právních předpisů, aby tyto požadavky neoslabovali a zachovali klíčová ustanovení, jako jsou ustanovení o zaručení transparentnosti, a plného krytí nákladů místních a regionálních orgánů ze strany výrobců v závislosti na sběru odpadů, nakládání s nimi a jejich zpracování, a informování veřejnosti. Jedním z nejdůležitějších faktorů předcházení vzniku odpadů může být výkup znovu použitelných obalů (skleněné nádoby, PET lahve) velkými obchodními řetězci;

Předcházení vzniku odpadů

9.

zdůrazňuje, že jsou nutné větší podrobnosti ohledně „minimálních kvalitativních požadavků“ na potraviny, a navrhuje stanovit „minimální standardní postup“, který by umožnil shromažďovat potraviny se zárukou jejich bezpečnosti a uplatňoval by se jednotně ve všech členských státech;

10.

vyzývá místní, regionální a celostátní orgány, aby zahájily informační a vzdělávací kampaně ke zvýšení povědomí o předcházení vzniku odpadů;

Iniciativy na odstranění odpadů „Let's do it!“ a „Clean-up-day“

11.

vyzývá Komisi, členské státy a místní a regionální orgány, aby všemožně podporovaly různé iniciativy občanské společnosti pořádající místní či celostátní akce zaměřené na odstranění odpadu (např. místní kampaň „Let's do it“ nebo mezinárodní akční den „Let's clean up the World in just one day!“);

Opětovné použití a recyklace

12.

opakuje svůj požadavek na vytyčení dalších cílů v oblasti opětovného použití, které budou závazné, nezávislé a zaměřené na konkrétní toky odpadů, zejména na nábytek, textil a odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ). Příprava k opětovnému použití je důležitá pro předcházení vzniku odpadů, stejně jako recyklace je na předním místě v hierarchii nakládání s odpady a představuje bezpečný potenciál pro rozvoj oběhového hospodářství (2);

13.

vyzývá v této souvislosti Komisi, aby stanovila minimální cíl pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci plastů, kterého by mělo být u obalových odpadů dosaženo do roku 2030, na 70 % hmotnosti;

14.

upozorňuje, že předcházení vzniku odpadů a jejich opětovné použití je svázáno s činnostmi, jež se provádějí s látkami a předměty, které v současnosti nejsou kvalifikovány jako odpad, na rozdíl od postupů recyklace a přípravy k opětovnému použití, které jsou spojeny s materiály kvalifikovanými jako odpad. Kvůli právním důsledkům kvalifikace odpadu pro podniky a instituce se doporučuje podrobnější ujasnění rozdílu mezi tím, co je a co není odpadem;

15.

navrhuje definovat (např. v Evropském katalogu odpadů) koncepci recyklace a opětovného použití, jelikož v této chvíli zahrnují dvě různé skupiny zařízení vyžadující odlišné metody a zvláštní potřeby: a) odpady určené k recyklaci se dostanou na třídicí pásy stanic systému selektivního třídění, kde jsou shromážděny podle požadavků průmyslového odvětví, b) v případě odpadu určeného k opětovnému použití je možné, aby tento odpad nebyl zahrnut do systému nakládání s odpady. Velké obchodní řetězce by mohly být stimulovány k výkupu obalů, ale třídění či netřídění odpadu bude nakonec na rozhodnutí kupujících;

16.

vyzývá spolutvůrce právních předpisů, aby doporučili členským státům zavést do jejich programů předcházení vzniku odpadů finanční pobídky pro výrobní postupy produkující méně odpadu. Dále vyzývá místní a regionální orgány, aby přijaly opatření ke stimulaci snižování odpadu, který není určen k recyklaci;

17.

doporučuje Evropské komisi, aby zvážila, zda by do rámcové směrnice měla být začleněna povinnost členských států podávat zprávy o průmyslových odpadech (nikoli nebezpečných) a povinnost Evropské agentury pro životní prostředí monitorovat a shromažďovat tyto údaje a analyzovat situaci do roku 2020, a zároveň zvážit stanovení cílů pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci tohoto odpadu (3);

18.

upozorňuje na to, že přechod od cílů v oblasti recyklace ke kombinovaným cílům pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci a) komplikuje oddělené měření recyklování a přípravy k opětovnému použití obalů a obalových odpadů a b) vyžaduje další upřesnění;

19.

považuje za nutné stanovit harmonizované metody výpočtu míry recyklace v celé EU a pro potravinový odpad a stavební a demoliční odpady určit pravidla, která stanoví nástroje a subjekty pověřené monitorováním údajů o snížení vzniku odpadů ve všech článcích výrobního, zpracovatelského a spotřebního řetězce;

20.

navrhuje, aby Evropská komise vypracovala ukazatele pro environmentální hodnotu různých druhů odpadu. Současné právní předpisy ani návrh Evropské komise rozdíly v environmentální hodnotě různých druhů odpadu neberou v úvahu. Takto bude jasné, na jaké materiály je nutné se zvlášť zaměřit, aby se zlepšilo nakládání s odpady a aby bylo šetrnější k životnímu prostředí;

Energetické využití a skládkování

21.

v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady vyzývá členské státy, aby v rámci iniciativy Evropské komise „Energie z odpadů“ podporovaly rozvoj vysoce účinné energie z odpadů. Podotýká, že tato zařízení zabývající se přeměnou odpadů na energii mohou Unii pomoci přiblížit se cíli menší závislosti na dovozu energie v souladu s energetickou unií;

22.

uznává význam postupného omezování skládkování a podporuje Komisi ve změně přístupu v tom směru, že bude zakázáno skládkování tříděného odpadu, včetně organického odpadu, se zohledněním sdělení COM(2015) 614 o oběhovém hospodářství podporujícím kaskádové využívání biologických zdrojů, které mohou vytvářet konkurenci o tyto zdroje (4);

23.

doporučuje, aby byl nadále upřednostňován kvalitativní a ambicióznější přístup s cílem zamezit skládkování recyklovatelného a biologicky rozložitelného odpadu;

24.

vyzývá Evropskou komisi, aby prozkoumala možnost rozšíření maximálního 10 % cíle pro skládkování do roku 2030 nad rámec komunálního odpadu a jeho uplatnění na všechny druhy odpadů (5);

Výjimky z cílů v oblasti komunálního odpadu a skládkování pro určité členské státy

25.

ospravedlňuje výjimky udělené 7 členským státům, které mají nejnižší míru nakládání s odpady, trvá však na tom, aby byla zachována navržená ustanovení, podle nichž členské státy, které výjimku nahlásí, musí předložit plány provádění s podrobným harmonogramem opatření nezbytných pro dosažení jejich cílů;

Povinnost vést záznamy a oznamovací povinnost

26.

upozorňuje na neexistenci ustanovení, které Evropská komise v rámcové směrnici navrhla již v roce 2014 a které stanoví, že průmyslové podniky a obchodní společnosti musí vést registr nikoliv nebezpečných odpadů, které zpracovávají, a na vyžádání zpřístupnit uvedené údaje příslušným orgánům;

Akty v přenesené pravomoci

27.

je znepokojen rozsáhlými pravomocemi, které navrhované směrnice udělují Evropské komisi k přijímání aktů v přenesené pravomoci, a vyzývá spolutvůrce právních předpisů, aby omezily jejich využívání, neboť omezují kontrolní pravomoc a vymykají se demokratickému a legislativnímu procesu (6);

Pakt starostů a primátorů v oblasti nakládání s odpady

28.

vzhledem k velkému úspěchu Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky navrhuje vytvořit podobnou strukturu pro nakládání s odpady. V této souvislosti zdůrazňuje úlohu Výboru regionů jako shromáždění EU regionálních a místních zástupců při mobilizaci místních a regionálních orgánů a zvýšení jejich úsilí o účinnější využívání zdrojů, menší plýtvání a častější recyklaci, opětovné použití a využití odpadů ve městech;

Subsidiarita a proporcionalita

29.

upozorňuje na to, že návrhy Evropské komise nevzbuzují obavy z dodržování subsidiarity, ale budí pochybnosti ohledně dodržování zásady proporcionality (7).

V Bruselu dne 15. června 2016

předseda Evropského výboru regionů

Markku MARKKULA


(1)  COM(2014) 397 final.

(2)  CDR-1617-2013.

(3)  CDR-1617-2013.

(4)  COR-2014-04083, CdR 3751/2013, CdR 1617/2013.

(5)  CdR 1617/2013.

(6)  COR-2014-04083. Konzultace expertní skupiny pro subsidiaritu a analýza příslušných rozhodnutí vnitrostátních parlamentů a regionálních shromáždění z hlediska aspektů souvisejících se subsidiaritou a proporcionalitou balíčku předpisů v oblasti oběhového hospodářství – shrnutí a analýza, COR-2016-1521.

(7)  Viz též Konzultace expertní skupiny pro subsidiaritu a analýza příslušných rozhodnutí vnitrostátních parlamentů a regionálních shromáždění z hlediska aspektů souvisejících se subsidiaritou a proporcionalitou balíčku předpisů v oblasti oběhového hospodářství – shrnutí a analýza, COR-2016-1521.


Top