EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Celosvětové partnerství pro udržitelný rozvoj

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Celosvětové partnerství pro udržitelný rozvoj

Toto sdělení určuje prvky, kterými Evropská unie přispívá k celosvětovému udržitelnému rozvoji, a činnosti zaměřené na vytvoření globálního paktu pro trvale udržitelný rozvoj.

AKT

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Towards a global partnership for sustainable development [COM(2002) 82 final – not published in the Official Journal] (Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 21. února 2002 nazvané: „K celosvětovému partnerství pro udržitelný rozvoj“ (KOM(2002) 82 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku))

PŘEHLED

Evropská Unie (EU) stanovila v květnu 2001 strategii pro udržitelný rozvoj. Při schvalování této strategie Evropská rada v Göteborgu uznala, že je třeba vypracovat její vnější rozměr. Také vyzvala Komisi, aby se zabývala příspěvkem Unie k trvale udržitelnému rozvoji na celosvětové úrovni. Toto sdělení reaguje na tento požadavek a je příspěvkem k vytvoření postoje EU na světovém summitu o udržitelném rozvoji, který se konal v Johannesburgu v roce 2002.

Sdělení vychází z myšlenky, že globalizace je velkou hnací silou celosvětového růstu a poskytuje prostředky k řešení globálních problémů, jako je zdravotnictví, školství, životní prostředí. Jsou-li však tržní síly ponechány bez kontroly, vytvářejí a zvyšují nerovnost a vyloučení a můžou způsobit nenapravitelné škody na životním prostředí. Globalizace musí být tedy doprovázena opatřeními k zabránění nebo zmírnění těchto účinků. V klíčových oblastech obchodu, financování rozvoje, péče o životní prostředí, boje proti chudobě a zločinnosti je nezbytné pokračovat v úsilí o vytvoření kolektivních pravidel, která jsou účinně prováděna a kontrolována. Je také třeba zlepšit globální správu, to znamená podporovat účinnější řízení vzájemné závislosti.

Sdělení předkládá řadu opatření s cílem přispět k udržitelnému rozvoji na celosvětové úrovni. Tato opatření doplňují strategii pro udržitelný rozvoj z května 2001 a pokrývají ekonomické, sociální, ekologické a finanční aspekty, jakož i aspekty soudržnosti politik Společenství a aspekty správní na všech úrovních.

Využití globalizace: obchod ve službách udržitelného rozvoje

Aby globalizace přispěla k udržitelnému rozvoji, ohlásila Komise tato konkrétní ekonomická opatření:

 • v rámci Světové obchodní organizace (WTO) lépe začlenit rozvojové země do světové ekonomiky;
 • pomoci rozvojovým zemím těžit z globálního obchodního systému;
 • pozměnit systém všeobecných preferencí (GSP) s ohledem na udržitelný rozvoj;
 • začlenit udržitelný rozvoj do bilaterálních a regionálních dohod;
 • snížit neprůhledné používání mezinárodního finančního systému a zavést jeho účinnější regulaci;
 • podnítit evropské podniky k přebírání sociální odpovědnosti;
 • podpořit spolupráci mezi WTO a mezinárodními ekologickými organizacemi.

Boj proti chudobě a podpora sociálního rozvoje

Cílem je snížení extrémní chudoby na světě do roku 2015 (lidé s maximálně 1 dolarem na den). Proto je třeba posílit kvalitu, množství, dopad a trvalost rozvojové spolupráce. Opatření v této oblasti jsou následující:

 • zaměřit rozvojovou politiku EU na snížení chudoby;
 • zajistit, aby politiky Unie přispěly k boji proti hladu;
 • začlenit aspekty distribuce a sanace vody do zdravotní politiky a politiky vzdělávání;
 • začlenit genderovou otázku do politik Unie;
 • více investovat v odvětvích zdravotnictví, vzdělávání, odborné přípravy a přenosných nemocí;
 • podpořit výzkum v oblasti udržitelného rozvoje.

Udržitelné hospodaření s přírodními a environmentálními zdroji

Cílem v této oblasti je zvrátit ztrátu environmentálních zdrojů do roku 2015 a rozvinout dílčí cíle v odvětvích vody, půdy, energie a biologické rozmanitosti. Konkrétní ohlášená opatření jsou tato:

 • na světovém summitu v Johannesburgu zahájit iniciativu pro udržitelné hospodaření s vodními zdroji;
 • zahájit iniciativu o spolupráci v oblastech energie a rozvoje (EN) (FR);
 • podporovat provádění mezinárodních dohod o životním prostředí;
 • částečně doplnit Globální fond pro ochranu životního prostředí;
 • vytvořit akční plán boje proti nedovolené těžbě dřeva;
 • investovat do udržitelných dopravních prostředků;
 • podporovat udržitelný rybolov;
 • zabývat se prevencí přírodních katastrof;
 • rozšířit systém celkového sledování životního prostředí a bezpečnosti (GMES) (EN) do rozvojových zemí.

Zlepšení soudržnosti politik Evropské unie

Cílem je začlenění udržitelného rozvoje do všech politik EU. Opatření, která mají být provedena, jsou následující:

 • vytvořit systém pro analýzu hospodářského, sociálního a environmentálního dopadu všech významných politických návrhů Unie;
 • pokračovat v procesu přizpůsobování politik cílům udržitelného rozvoje;
 • podepsat protokol OSN proti obchodování se střelnými zbraněmi a jejich nedovolené výrobě;
 • bojovat proti negativním dopadům emigrace.

Lepší správa na všech úrovních

Jde o to posílit účast občanské společnosti, legitimitu, soudržnost a účinnost globální hospodářské, sociální a environmentální správy. Sdělení navrhuje tato konkrétní opatření:

 • posílit veřejné instituce a občanskou společnost v rozvojových zemích;
 • zesílit boj proti korupci;
 • zajistit dodržování základních pracovních norem;
 • na summitu v Johannesburgu podpořit přijetí rozhodnutí zlepšujících globální správu;
 • zesílit boj proti diskriminaci žen.

Financování udržitelného rozvoje

Cíle jsou stejné jako rozvojové cíle tisíciletí, to znamená: vymýcení chudoby a hladu, zajištění základního vzdělání pro všechny, podpora rovnosti mužů a žen, snížení dětské úmrtnosti, zlepšení zdraví žen, boj proti přenosným nemocem, podpora udržitelného rozvoje a zavedení celosvětového partnerství. Toto jsou navrhovaná opatření:

 • pokrok v cíli poskytnout veřejnou podporu na rozvoj ve výši 0,7 % HND (hrubého národního důchodu) a v dílčím cíli minimálně 0,33 % HND pro všechny země Unie od roku 2006;
 • odpuštění dluhů vysoce zadluženým chudým zemím;
 • účast v diskusi o možnosti států poskytnout globální veřejné statky.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Komise o rozvojové politice Evropské unie: „Evropský konsensus“ (Úř. věst. C 46/01 ze dne 24.2.2006) V tomto prohlášení Evropská unie znovu potvrzuje, že cílem její rozvojové politiky je snížení chudoby ve světě v kontextu udržitelného rozvoje.

Poslední aktualizace: 26.09.2007

Top