EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro lehká užitková vozidla (WLTP) a emise v reálném provozu

Celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro lehká užitková vozidla (WLTP) a emise v reálném provozu

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2017/1151 – doplňující nařízení (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení:

KLÍČOVÉ BODY

Požadavky pro EU schválení typu

 • K získání EU schválení typu* z hlediska emisí a informací o opravách a údržbě vozidla musí výrobce prokázat, že vozidlo při zkouškách podle určených postupů splňuje požadavky stanovené v tomto nařízení.
 • Všechna vozidla musejí při zkouškách emisí v reálném provozu a zkouškách WLTP, ale také v řadě jiných zkoušek, k nimž patří ověření emisí způsobených vypařováním (tj. emisí z palivové nádrže) nebo ověřování při nízkých teplotách okolí, splňovat limity výfukových emisí (emisí z výfuku) stanovené v nařízení (ES) č. 715/2007.
 • Ve všech vozidlech musí být nainstalován palubní diagnostický systém (OBD), který umožňuje identifikovat veškeré druhy zhoršení výkonu nebo chybných funkcí během celé doby životnosti vozidla – nařízení stanoví požadavky na palubní diagnostický systém za běžných podmínek užívání.
 • Výrobci musejí nainstalovat zařízení, která budou průběžně měřit množství paliva/energie potřebné k provozu vozidla.

Žádost o EU schválení typu

 • Výrobce musí předložit žádost pro dané vozidlo schvalovacímu orgánu pro EU schválení typu z hlediska emisí a přístupu k informacím o opravě a údržbě vozidla. Její součástí jsou:
  • výsledky regulovaných zkoušek,
  • podrobný popis všech funkčních vlastností palubního diagnostického systému,
  • popis opatření přijatých k tomu, aby se zabránilo nedovoleným úpravám a zásahům do počítače pro regulaci emisí a počítadla ujetých kilometrů, včetně zaznamenávání hodnot ujetých kilometrů,
  • rozšířená složka dokumentace, která umožní orgánu posoudit, zda je dodržován zákaz používání „odpojovacích zařízení“*, která snižují úroveň kontroly emisí.
 • Pokud jsou příslušné požadavky splněny, udělí schvalovací orgán EU schválení typu a vydá číslo schválení typu.

Shodnost výroby

Je nutné ověřovat, zda výrobce zajišťuje, že všechna vozidla jím vyrobená splňují emisní limity.

Shodnost v provozu

Je nutné provádět kontroly s cílem zajistit, že náležitě udržovaná a používaná vozidla splňují během doby své životnosti limity stanovené takto:

 • mezi 15 000 km nebo 6 měsíci podle toho, co nastane později, a
 • 100 000 km nebo 5 roky podle toho, co nastane dříve.

Zařízení k regulaci znečišťujících látek

 • Zařízení k regulaci znečišťujících látek, jako jsou katalyzátory, musí mít schválení typu jakožto samostatné technické celky.
 • Nařízení stanoví pravidla a postupy pro žádost o schválení typu u těchto zařízení.

Přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla

 • Výrobci musí zavést opatření a postupy, které zajistí snadnou dostupnost informací palubních diagnostických systémů vozidla a informací o opravách a údržbě.
 • Schválení typu bude uděleno až poté, co orgány od výrobce obdrží certifikát o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla.
 • Schvalovací orgány mohou ověřit soulad buď na základě stížnosti, nebo na základě posouzení technickou zkušebnou.
 • Pokud bylo zjištěno, že výrobce nejednal v souladu s tímto právním předpisem, je možné přijmout opatření, včetně pozastavení schválení typu.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 27. července 2017.

KONTEXT

Pro přehled viz: Emise v automobilovém odvětví (Evropská komise).

KLÍČOVÉ POJMY

Schválení typu: postup, kterým se osvědčuje, že určitý produkt vyhovuje minimálnímu souboru regulačních a technických požadavků.
Odpojovací zařízení: záměrné změny systému pro regulaci emisí, které mají uměle snížit jeho účinnost za běžných podmínek používání vozidla.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1–643)

Následné změny nařízení (EU) 2017/1151 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1–16)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 04.10.2019

Top