EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro lehká užitková vozidla (WLTP) a emise v reálném provozu

Celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro lehká užitková vozidla (WLTP) a emise v reálném provozu

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2017/1151 – doplňující nařízení (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

 • Nařízení:
 • Nařízení bylo změněno nařízením Komise (EU) 2023/443 s cílem přizpůsobit je změnám předpisů EHK OSN (zejména přijetí předpisu OSN č. 154) a dalším souvisejícím předpisům EU, včetně nařízení (ES) č. 715/2007.
 • Vzhledem k tomu, že pravidla pro přístup k informacím o palubním diagnostickém systému vozidel (OBD) a informacím o opravách a údržbě vozidel stanovená v nařízení ES č. 715/2007 byla začleněna do nařízení (EU) 2018/858 (viz shrnutí), které je použitelné od 1. září 2020, odstraňuje pozměňující nařízení (EU) 2023/443 všechny odkazy na tyto informace z nařízení (EU) 2017/1151.

KLÍČOVÉ BODY

Požadavky pro EU schválení typu

 • K získání EU schválení typu* z hlediska emisí musí výrobce prokázat, že vozidlo při zkouškách podle určených postupů splňuje požadavky stanovené v tomto nařízení.
 • Všechna vozidla musejí při zkouškách emisí v reálném provozu a zkouškách WLTP, ale také v řadě jiných zkoušek, k nimž patří ověření emisí způsobených vypařováním (tj. emisí ze systému palivové nádrže) nebo ověřování při nízkých teplotách okolí, splňovat limity výfukových emisí (emisí z výfuku) stanovené v nařízení (ES) č. 715/2007.
 • Ve všech vozidlech musí být nainstalován systém OBD, který umožňuje identifikovat veškeré druhy zhoršení výkonu nebo chybných funkcí během celé doby životnosti vozidla – nařízení stanoví požadavky na palubní diagnostický systém za běžných podmínek užívání.
 • Výrobci musí instalovat zařízení pro průběžné měření množství paliva/energie potřebné k provozu vozidla (palubní zařízení pro sledování spotřeby paliva a/nebo energie, zařízení OBFCM).

Žádost o EU schválení typu

 • Výrobci musí předložit žádost pro dané vozidlo schvalovacímu orgánu pro EU schválení typu z hlediska emisí. Její součástí jsou:
  • výsledky regulovaných emisních zkoušek;
  • podrobný popis všech funkčních vlastností palubního diagnostického systému;
  • popis opatření přijatých k tomu, aby se zabránilo nedovoleným úpravám a zásahům do počítače pro regulaci emisí a počítadla ujetých kilometrů, včetně zaznamenávání hodnot ujetých kilometrů;
  • rozšířená složka dokumentace, která umožní orgánu posoudit, zda je dodržován zákaz používání „odpojovacích zařízení“*, která snižují úroveň kontroly emisí.
 • Pokud jsou splněny příslušné požadavky, schvalovací orgán udělí schválení typu Euro 6 a vydá certifikát schválení typu.

Shodnost výroby

Výrobce musí provádět kontroly, aby zajistil, že všechna jím vyrobená vozidla odpovídají schválení typu a dodržují emisní limity.

Shodnost v provozu

Je nutné provádět kontroly s cílem zajistit, že náležitě udržovaná a používaná vozidla dodržují emisní limity během své životnosti, která je stanovena mezi:

 • 15 000 km nebo 6 měsíci podle toho, co nastane později, a
 • 100 000 km nebo 5 roky podle toho, co nastane dříve.

Zařízení k regulaci znečišťujících látek

 • Zařízení k regulaci znečišťujících látek, jako jsou katalyzátory a filtry pevných částic, musí mít schválení typu jakožto samostatné technické celky.
 • Příslušné požadavky se považují za splněné, pokud byla náhradní zařízení k regulaci znečištění schválena v souladu s předpisem EHK OSN č. 103.

Emise hybridních vozidel s možností napojení na elektrickou síť

Vzhledem k tomu, že nedávné studie prokázaly značný rozdíl mezi průměrnými reálnými emisemi oxidu uhličitého (CO2) u hybridních elektrických vozidel s možností napojení na elektrickou síť a jejich emisemi CO2 stanovenými podle WLTP, jsou v zájmu zajištění toho, aby emise CO2 stanovené pro tato vozidla byly reprezentativní pro skutečné chování řidičů, v pozměňujícím nařízení (EU) 2023/443 revidovány faktory užitečnosti používané pro účely stanovení emisí CO2 při schvalování typu.

Nařízení stanoví nové faktory použití* na základě dostupných údajů platných od září 2023. Tyto faktory budou revidovány tak, aby lépe odrážely skutečné podmínky, s přihlédnutím k údajům ze zařízení pro sledování spotřeby paliva na palubě těchto vozidel a shromážděným v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/392 v roce 2025 a znovu v roce 2027.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Uplatňuje se ode dne 27. července 2017.

KONTEXT

Pro přehled viz:

KLÍČOVÉ POJMY

Schválení typu. Postup, kterým se osvědčuje, že určitý produkt vyhovuje minimálnímu souboru regulačních a technických požadavků.
Odpojovací zařízení. Záměrné změny systému pro regulaci emisí, které mají uměle snížit jeho účinnost za běžných podmínek používání vozidla.
Faktory použití. Poměrné hodnoty vycházející ze statistiky jízdy v závislosti na akčním dosahu dosaženém za provozu v režimu nabíjení-vybíjení, které se používají pro vážení sloučenin výfukových emisí, emisí CO2 a spotřeby paliva u hybridních elektrických vozidel s externím nabíjením v režimu nabíjení-vybíjení a v režimu nabíjení-udržování.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1–643).

Následné změny nařízení (EU) 2017/1151 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise (EU) 2023/443 ze dne 8. února 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1151, pokud jde o postupy schvalování typu lehkých osobních vozidel a užitkových vozidel z hlediska emisí (Úř. věst. L 66, 2.3.2023, s. 1–237).

Předpis OSN č. 154 – Jednotná ustanovení pro schvalování lehkých osobních a užitkových vozidel z hlediska normovaných emisí, emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu (WLTP) (Úř. věst. L 290, 10.11.2022, s. 1–625).

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/392 ze dne 4. března 2021 o sledování a hlášení údajů týkajících se emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 a o zrušení prováděcích nařízení Komise (EU) č. 1014/2010, (EU) č. 293/2012, (EU) 2017/1152 a (EU) 2017/1153 (Úř. věst. L 77, 5.3.2021, s. 8–25).

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 103 – Jednotná ustanovení pro schvalování náhradních zařízení k regulaci znečišťujících látek motorových vozidel (Úř. věst. L 207, 10.8.2017, s. 30–42).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1–16).

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 23.02.2024

Top