Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0793

Nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek

OJ L 84, 5.4.1993, p. 1–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 93 - 166
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 93 - 166
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 197 - 272
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 197 - 272

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2008; Zrušeno 32006R1907

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/793/oj

31993R0793

Nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek

Úřední věstník L 084 , 05/04/1993 S. 0001 - 0075
Finské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 12 S. 0093
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 12 S. 0093
CS.ES Kapitola 15 Svazek 02 S. 212 - 287
ET.ES Kapitola 15 Svazek 02 S. 212 - 287
HU.ES Kapitola 15 Svazek 02 S. 212 - 287
LT.ES Kapitola 15 Svazek 02 S. 212 - 287
LV.ES Kapitola 15 Svazek 02 S. 212 - 287
MT.ES Kapitola 15 Svazek 02 S. 212 - 287
PL.ES Kapitola 15 Svazek 02 S. 212 - 287
SK.ES Kapitola 15 Svazek 02 S. 212 - 287
SL.ES Kapitola 15 Svazek 02 S. 212 - 287


Nařízení Rady (EHS) č. 793/93

ze dne 23. března 1993

o hodnocení a kontrole rizik existujících látek

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

ve spolupráci s Evropským parlamentem [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že rozdíly mezi právními a správními předpisy týkajícími se hodnocení rizik existujících látek, která jsou platná nebo se připravují v členských státech, mohou bránit obchodu mezi členskými státy a vytvářet nerovné podmínky hospodářské soutěže;

vzhledem k tomu, že opatření pro sbližování předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu musí, pokud se týkají zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí a spotřebitele, brát za základ vysokou úroveň ochrany;

vzhledem k tomu, že za účelem zajištění ochrany člověka, včetně pracovníků a spotřebitelů, a životního prostředí je nutno provádět na úrovni Společenství systematické hodnocení rizik zahrnujících existující látky uvedené v EINECS (Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek) [4];

vzhledem k tomu, že v zájmu efektivnosti a hospodárnosti je nutno stanovit politiku Společenství, která zajistí dělbu a koordinaci odpovědností mezi členskými státy, Komisí a zástupci průmyslu;

vzhledem k tomu, že nařízení je vhodným právním nástrojem kladoucím přímo na výrobce a dovozce přesné požadavky, které mají být zavedeny ve stejné době a stejným způsobem v celém Společenství;

vzhledem k tomu, že za účelem předběžného hodnocení rizika existujících látek a určení prioritních látek vyžadujících okamžitou pozornost je nutno shromáždit určité informace a údaje ze zkoušek existujících látek;

vzhledem k tomu, že požadavek na poskytování takových informací by se neměl týkat určitých látek, které vzhledem ke svým daným vlastnostem znamenají pouze rizika obecně uznávaná jako minimální;

vzhledem k tomu, že by výrobci a dovozci měli předávat informace Komisi, která bude zasílat kopie všem členským státům; že však každý členský stát musí mít možnost požadovat od výrobců a dovozců usazených na jeho území, aby předkládali tytéž informace v téže době jeho příslušným orgánům;

vzhledem k tomu, že za účelem hodnocení rizika určitých existujících látek je v některých případech nutno požadovat od výrobců a dovozců, aby poskytli další údaje nebo aby u těchto látek provedli další zkoušky;

vzhledem k tomu, že je nutno vypracovat na úrovni Společenství seznamy prioritních látek vyžadujících zvláštní pozornost; že Komise by měla předložit počáteční seznam prioritních látek nejpozději jeden rok po vstupu tohoto nařízení v platnost;

vzhledem k tomu, že hodnocení rizik látek uvedených na seznamech prioritních látek by mělo být prováděno členskými státy; že tyto státy by měly být určeny na úrovni Společenství na základě dělby odpovědností provedené se zřetelem k situaci v členských státech; že by na úrovni Společenství měly být stanoveny principy hodnocení rizika;

vzhledem k tomu, že v procesu stanovení priorit a hodnocení rizik existujících látek je nutno brát v úvahu zejména nedostatek údajů o účincích dané látky a práce, které již byly provedeny v jiných mezinárodních organizacích, jako je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a v rámci právních nebo jiných programů Společenství týkajících se nebezpečných látek;

vzhledem k tomu, že je nutno přijmout na úrovni Společenství výsledky hodnocení rizika a doporučenou strategii omezování rizik pro látky uvedené v seznamech prioritních látek;

vzhledem k tomu, že je žádoucí omezit na minimum počet zvířat používaných k experimentálním účelům v souladu s ustanoveními směrnice Rady 86/609/EHS ze dne 24. listopadu 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely [5]; že všude tam, kde je to možné, a po konzultaci zejména s Evropským centrem pro alternativní zkušební metody, je nutno se vyhnout používání zvířat přechodem na ověřené alternativní postupy;

vzhledem k tomu, že při zkoušení chemických látek, které se bude provádět v souvislosti s tímto nařízením, je nutno používat správnou laboratorní praxi popsanou ve směrnici Rady 87/18/EHS ze dne 18. prosince 1986 o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se používání zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich použití při zkouškách chemických látek [6];

vzhledem k tomu, že Komisi bude nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, je třeba udělit nezbytné pravomoci k přizpůsobování některých příloh technickému pokroku a přijímání některých prováděcích opatření v souvislosti s tímto nařízením;

vzhledem k tomu, že je nutno zaručit důvěrný charakter určitých informací, které jsou předmětem průmyslového nebo obchodního tajemství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Cíle a oblast působnosti

1. Toto nařízení se vztahuje na:

a) sběr, šíření a dostupnost informací o existujících látkách;

b) hodnocení rizik existujících látek pro člověka, včetně pracovníků a spotřebitelů, a pro životní prostředí za účelem lepšího zvládnutí těchto rizik v rámci předpisů Společenství.

2. Ustanovení tohoto nařízení platí, aniž jsou dotčeny právní předpisy Společenství v oblasti ochrany pracovníků a spotřebitelů.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

a) látkami rozumějí chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané jakýmkoli výrobním postupem, včetně jakýchkoliv přísad potřebných pro zachování stability produktu a všech nečistot pocházejících z použitého postupu, ale s vyloučením všech rozpouštědel, která je možno oddělit bez ovlivnění stability dané látky nebo změny jejího složení;

b) přípravky rozumějí směsi nebo roztoky složené ze dvou nebo více látek;

c) dovozem rozumí dopravení do celního prostoru Společenství;

d) výrobou rozumí výroba látek, které jsou izolovány v tuhé, kapalné nebo plynné formě;

e) existujícími látkami rozumějí látky uvedené v seznamu EINECS.

ČÁST 1

SYSTEMATICKÉ OZNAMOVÁNÍ ÚDAJŮ A ZPRACOVÁNÍ SEZNAMŮ PRIORITNÍCH LÁTEK

Článek 3

Oznamování údajů o velkotonážní výrobě nebo dovozu existujících látek

Aniž je dotčen čl. 6 odst. 1, musí každý výrobce, který vyrobil, nebo každý dovozce, který dovezl existující látku buď jako takovou, nebo obsažené v přípravku, vmnožství přesahujícím 1000 tun za rok alespoň jednou v posledních třech letech předcházejících přijetí tohoto nařízení nebo v roce následujícím po jeho přijetí, předat Komisi postupem stanoveným v čl. 6 odst. 2 a 3 informace určené v příloze III, a to do 12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost pro látky uvedené v příloze I a do 24 měsíců pro látky uvedené v EINECS, avšak ne v příloze I:

a) název a číslo EINECS látky;

b) množství vyrobené nebo dovezené látky;

c) klasifikaci látky podle přílohy I směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek [7] nebo dočasnou klasifikaci podle uvedené směrnice, včetně třídy nebezpečnosti, symbolu nebezpečnosti, standardních vět označujících specifickou rizikovost a standardních pokynů pro bezpečné zacházení;

d) informace o rozumně předpokládaném použití látky;

e) údaje o fyzikálně-chemických vlastnostech látky;

f) údaje o pohybech a osudu v životním prostředí;

g) údaje o ekotoxicitě látky;

h) údaje o akutní a subakutní toxicitě látky;

i) údaje o karcinogenitě, mutagenitě nebo toxicitě pro reprodukci látky;

j) veškeré další údaje relevantní pro hodnocení rizika látky.

Výrobci a dovozci musí vynaložit veškeré přiměřené úsilí pro získání existujících údajů uvedených v bodech e) až j). Pokud však tyto informace neexistují, nejsou výrobci a dovozci povinni provádět za účelem předložení příslušných údajů další zkoušky na zvířatech.

Článek 4

Oznamování údajů o výrobě nebo dovozu menšího objemu existujících látek

1. Aniž je dotčen čl. 6 odst. 1, musí každý výrobce, který vyrobil, nebo každý dovozce, který dovezl existující látku buď jako takovou nebo obsažené v přípravku, v množství přesahujícím 10 tun za rok, ale ne větším než 1000 tun za rok, a to alespoň jednou během tří let předcházejících přijetí tohoto nařízení nebo v roce následujícím po jeho přijetí, předat Komisi postupem stanoveným v čl. 6 odst. 2 a 3 dále uvedené informace určené v příloze IV, ve lhůtě 24 měsíců, počínaje obdobím, kdy nařízení bude v platnosti po 3 roky:

a) název látky a číslo EINECS;

b) množství vyrobené nebo dovezené látky;

c) klasifikaci látky podle přílohy I směrnice 67/548/EHS nebo dočasnou klasifikaci podle uvedené směrnice, včetně třídy nebezpečnosti, symbolu nebezpečnosti, standardních vět označujících specifickou rizikovost a standardních pokynů pro bezpečné zacházení;

d) informace o rozumně předpokládaném použití látky.

2. Komise určí na základě konzultací s členskými státy případy, ve kterých je třeba vyžadovat od výrobců a dovozců látek ohlášených na základě odstavce 1 předložení dodatečných informací v rámci přílohy III, a to o fyzikálně-chemických vlastnostech, toxicitě a ekotoxicitě těchto látek, expozici a všech dalších aspektech relevantních pro hodnocení rizik těchto látek. Avšak aniž je dotčen čl. 12 odst. 2, nejsou výrobci a dovozci povinni provádět pro tento účel další zkoušky na zvířatech.

Specifické informace, které bude třeba poskytnout, a způsob, jak je třeba při tomto poskytování informací postupovat, se určí postupem stanoveným v článku 15.

Článek 5

Výjimky

Z ustanovení článků 3 a 4 jsou vyňaty látky uvedené na seznamu v příloze II. Informace o látkách uvedených na seznamu v příloze II lze však požadovat postupem, který je v souladu s postupem uvedeným v článku 15.

Článek 6

Postup oznamování údajů

1. U látek, které vyrábí nebo dováží více výrobců nebo dovozců, může informaci uvedenou v článku 3 a čl. 4 odst. 2 předložit jeden výrobce nebo dovozce, který jedná jménem ostatních dotčených výrobců nebo dovozců s jejich souhlasem. Posledně jmenovaní však musí sdělit Komisi informace určené v bodech 1.1 až 1.19 souboru údajů uvedeného v příloze III, přičemž se odvolají na soubor údajů předaný zmíněným výrobcem nebo dovozcem.

2. Při předkládání informace uvedené v článku 3 a čl. 4 odst. 1 musí výrobci a dovozci používat pouze speciální sadu programů na disketě, kterou poskytuje bezplatně Komise.

3. Členské státy mohou požadovat, aby se od výrobců a dovozců usazených na jejich území vyžadovalo současně předání téže informace, kterou zasílají Komisi na základě článků 3 a 4, jejich příslušným orgánům.

4. Po obdržení údajů uvedených v článcích 3, resp. 4, zašle Komise jejich kopie všem členským státům.

Článek 7

Aktualizace předaných informací a povinnost předávat některé informace automaticky

1. Výrobci a dovozci, kteří předali informaci o dané látce na základě článku 3 a 4, jsou povinni aktualizovat informaci předanou Komisi.

V případě potřeby musí předložit zejména:

a) nová použití látky, která podstatně mění typ, formu, velikost nebo dobu trvání expozice člověka nebo životního prostředí této látce;

b) zjištěné nové údaje o fyzikálně-chemických vlastnostech, toxikologických nebo ekotoxikologických účincích tam, kde tyto vlastnosti mohou být pravděpodobně relevantní pro hodnocení potenciálního rizika, které tato látka představuje;

c) každou změnu v dočasné klasifikaci podle směrnice 67/548/EHS.

Je od nich třeba také vyžadovat aktualizaci informací o objemech výroby a dovozu uvedených v článcích 3 a 4, a to každé tři roky, pokud došlo ke změně objemů určených v příloze III nebo příloze IV.

2. Každý výrobce nebo dovozce existující látky, který se dozví o skutečnosti podporující závěr, že daná látka může představovat vážné riziko pro člověka nebo životní prostředí, je povinen tuto informaci oznámit Komisi a členskému státu, ve kterém je usazený.

3. Obdrží-li Komise údaje uvedené v odstavci 1 a 2, zašle jejich kopie všem členským státům.

Článek 8

Seznamy prioritních látek

1. Na základě informací předaných výrobci a dovozci na základě článků 3 a 4 a na základě národních seznamů prioritních látek bude Komise po konzultacích s členskými státy pravidelně zpracovávat seznamy prioritních látek nebo skupin látek (dále nazývané seznamy prioritních látek), vyžadujících okamžitou pozornost vzhledem ke svým potenciálním účinkům na člověka nebo životní prostředí. Tyto seznamy se budou přijímat postupem stanoveným v článku 15 a Komise je uveřejní poprvé v průběhu roku následujícího po vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Faktory, které je třeba brát v úvahu při zpracovávání seznamů prioritních látek, jsou:

- účinky látky na člověka nebo životní prostředí,

- expozice člověka nebo životního prostředí látce,

- nedostatek údajů o účincích látky na člověka a životní prostředí,

- práce již provedené v rámci jiného mezinárodního fóra,

- jiné právní předpisy nebo programy Společenství v oblasti nebezpečných látek.

Látka, která se hodnotí podle jiných právních předpisů Společenství, se zařadí do seznamu prioritních látek pouze v případě, že uvedené hodnocení se netýká rizika pro životní prostředí nebo pro člověka, včetně rizika pro pracovníky a spotřebitele, nebo pokud tato rizika nebyla odpovídajícím způsobem vyhodnocena. Rovnocenné hodnocení provedené podle jiných právních předpisů Společenství není podle tohoto nařízení třeba opakovat.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat látkám, které mohou mít chronické účinky, zejména látkám, o kterých je známo nebo u kterých existuje podezření, že jsou karcinogenní, toxické pro reprodukci nebo mutagenní nebo že zvyšují rozsah těchto účinků.

Článek 9

Údaje poskytované pro látky uvedené v seznamech prioritních látek

1. O látkách uvedených v seznamech prioritních látek uvedených v čl. 8 odst. 1 předají výrobci a dovozci, kteří předali informaci o některé látce na základě článků 3 a 4, do šesti měsíců od zveřejnění seznamu zpravodaji určenému podle čl. 10 odst. 1 veškeré relevantní dostupné informace a příslušné zprávy ze studií provedených za účelem hodnocení rizika uvedené látky.

2. Kromě požadavku určeného v odstavci 1 a aniž je dotčeno zkoušení, které se může vyžadovat podle čl. 10 odst. 2, v případě, že pro danou prioritní látku není k dispozici kterýkoli jednotlivý údaj uvedený v příloze VII A směrnice 67/548/EHS, jsou výrobci a dovozci, kteří předali informace o této látce na základě článku 3 a 4, povinni provést zkoušení nutné pro získání chybějících údajů a poskytnout zpravodaji výsledky zkoušky a zprávy o zkoušce do 12 měsíců.

3. Odchylně od odstavce 2 mohou výrobci a dovozci od zpravodaje požadovat, aby byli vyňati z některých nebo všech dodatečných zkoušek z důvodu, že daná součást informace buď není pro posouzení rizika nezbytná, nebo je nemožné ji získat; mohou také požadovat delší lhůtu, pokud si toho vyžadují okolnosti. Tato odchylka musí být plně opodstatněna a zpravodaj rozhodne, zda bude žádost přijata. Tam, kde se povolí odchylka od tohoto článku, musí zpravodaj o svém rozhodnutí neprodleně uvědomit Komisi. Komise uvědomí ostatní členské státy. V případě protestu proti rozhodnutí zpravodaje některým z ostatních členských států je nutno konečné rozhodnutí provést postupem výboru podle článku 15.

ČÁST 2

HODNOCENÍ RIZIKA

Článek 10

Hodnocení rizika látek uvedených v seznamech prioritních látek, na úrovni členského státu určeného jako zpravodaj

1. U každé látky uvedené v seznamu prioritních látek se svěří zodpovědnost za její vyhodnocení jednomu členskému státu postupem podle článku 15, přičemž se zajistí spravedlivá dělba povinností mezi členské státy.

Pro uvedenou látku určí členský stát zpravodaje z příslušných orgánů uvedených v článku 13.

Zpravodaj je odpovědný za vyhodnocení informací předaných výrobcem (výrobci) nebo dovozcem (dovozci) na základě požadavků článků 3, 4, 7 a 9 a všech dalších dostupných informací a po konzultaci s dotčenými výrobci nebo dovozci za rozhodnutí, zda je pro účely hodnocení rizika nutno požadovat od výše uvedených výrobců nebo dovozců prioritních látek poskytnutí dalších informací nebo provedení dalších zkoušek.

2. Tam, kde zpravodaj považuje za nutné požadovat další informace nebo zkoušky, musí v příslušném smyslu uvědomit Komisi. Rozhodnutí uložit výše uvedeným dovozcům nebo výrobcům požadavek dalších informací nebo zkoušek a časové lhůty pro splnění tohoto požadavku je třeba stanovit postupem uvedeným v článku 15.

3. Zpravodaj pro danou prioritní látku vyhodnotí riziko této látky pro člověka a životní prostředí.

V případě potřeby navrhne strategii omezování těchto rizik, včetně kontrolních opatření nebo programů dozoru. Tam, kde tato kontrolní opatření zahrnují doporučení pro omezení uvádění dané látky na trh nebo jejího používání, předloží zpravodaj analýzu výhod a nevýhod této látky a dostupnosti náhradních látek.

Doporučené hodnocení rizika a strategie zašle zpravodaj Komisi.

4. Skutečné nebo potenciální riziko pro člověka a životní prostředí se vyhodnotí na základě přijatých zásad do 4. června 1994 v souladu s postupem stanoveným v článku 15. Tyty zásady se budou pravidelně prověřovat a v případě potřeby revidovat týmž postupem.

5. Pokud se budou od výrobců nebo dovozců vyžadovat další informace nebo zkoušky, musí také vzhledem k nutnosti omezení praktických experimentů na obratlovcích zkontrolovat, zda informace potřebné pro hodnocení látky nejsou již dostupné u dřívějších výrobců nebo dovozců této látky a zda je není možno získat, případně i za úhradu nákladů. Pokud jsou experimenty nezbytné, je nutno ověřit, zda zkoušky na zvířatech není možno nahradit nebo omezit použitím jiných metod.

Nezbytné laboratorní zkoušky je nutno provádět s patřičným respektováním zásad "správné laboratorní praxe" stanovených ve směrnici 87/18/EHS a v ustanoveních směrnice 86/609/EHS.

Článek 11

Hodnocení rizika látek uvedených v seznamech prioritních látek na úrovni Společenství

1. Na základě vyhodnocení rizika a opatření doporučených zpravodajem předloží Komise výboru podle čl. 15 odst. 1 návrh týkající se výsledků vyhodnocení rizik prioritní látek a v případě potřeby doporučení vhodné strategie omezování těchto rizik.

2. Výsledky vyhodnocení rizik prioritních látek a doporučená strategie budou přijaty na úrovni Společenství postupem podle článku 15 a zveřejněny Komisí.

3. Na základě vyhodnocení rizik a doporučené strategie uvedených v odstavci 2 rozhodne Komise tam, kde je to nutné, o navržení opatření Společenství v rámci směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků [8] nebo v rámci jiných relevantních existujících nástrojů Společenství.

Článek 12

Povinnosti spojené s poskytováním dalších informací a s dalším zkoušením

1. Každý výrobce nebo dovozce látky uvedené v seznamech prioritních látek podle čl. 8 odst. 1, který předal informace na základě článků 3 a 4, musí v dané časové lhůtě poskytnout zpravodaji údaje a výsledky zkoušek této látky, uvedené v čl. 9 odst. 1 a 2 a v čl. 10 odst. 2.

2. Aniž je dotčen čl. 7 odst. 2, pokud existují přesvědčivé důvody o tom, že určitá látka uvedená v EINECS může představovat vážné riziko pro člověka nebo životní prostředí, je nutno postupem podle článku 15 přijmout rozhodnutí požádat výrobce a dovozce o dodání informací, které mají, nebo podrobit existující látku zkoušce a poskytnout o tom zprávu.

3. V případě látky vyráběné nebo dovážené jako takové nebo obsažené v přípravku několika výrobci nebo dovozci může zkoušky podle odstavců 1 a 2 provádět jeden nebo více výrobců nebo dovozců, který jedná (kteří jednají) jménem ostatních dotčených výrobců nebo dovozců. Ostatní dotčení výrobci nebo dovozci se odvolají na zkoušky provedené uvedeným (uvedenými) výrobcem (výrobci) nebo dovozcem (dovozci) a řádným a přiměřeným podílem přispějí na náklady.

Článek 13

Spolupráce členských států s Komisí

Členské státy určí jeden nebo více příslušných orgánů, které se budou podílet na realizaci tohoto nařízení ve spolupráci s Komisí, zejména co se týče činností uvedených v článcích 8 a 10. Členské státy také určí orgán nebo orgány, kterému (kterým) má Komise zasílat kopie obdržených údajů.

ČÁST 3

ŘÍZENÍ, DŮVĚRNOST ÚDAJŮ, RŮZNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Změny a úpravy příloh

1. Změny nezbytné pro přizpůsobování příloh I, II, III a IV technickému pokroku je třeba přijímat postupem stanoveným v článku 15.

2. Změny a úpravy přílohy V přijímá Komise.

Článek 15

Výbor

1. Komisi bude nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme své stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, které má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

3. Komise přijme zamýšlená opatření, jsouli v souladu se stanoviskem výboru.

Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise neprodleně Radě návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

4. a) S výjimkou případů uvedených v pododstavci b), pokud se Rada do dvou měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, neusnese, přijme navrhovaná opatření Komise.

b) V případě rozhodnutí uvedených v čl. 11 odst. 2 a čl. 14 odst. 1, pokud se Rada do dvou měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, neusnese, přijme navrhovaná opatření Komise s výjimkou případů, kdy se Rada proti zmíněným opatřením vysloví prostou většinou.

Článek 16

Důvěrnost údajů

1. Pokud se výrobce nebo dovozce domnívá, že existuje problém důvěrnosti údajů, může označit informace uvedené v článcích 3, 4, 7 a 12, které považuje za komerčně citlivé a jejichž zveřejnění by ho mohlo průmyslově nebo obchodně poškodit, a u kterých si proto přeje utajení před všemi osobami s výjimkou členských států a Komise. V těchto případech musí být uvedeno plné odůvodnění.

Průmyslové a obchodní tajemství se nemůže vztahovat na:

- název látky uvedený v EINECS,

- jména výrobce nebo dovozce,

- údaje o fyzikálně-chemických vlastnostech látky a o jejím pohybu a osudu v životním prostředí,

- souhrnné výsledky toxikologických a ekotoxikologických zkoušek, zejména údaje o karcinogenitě, mutagenitě nebo toxicitě látek pro reprodukci,

- každou informaci o metodách a preventivních opatřeních pro danou látku, jakož i o mimořádných opatřeních,

- každou informaci, která, pokud by byla zadržována, by mohla vést ke zbytečně prováděným nebo opakovaným experimentům na zvířatech,

- analytické metody, které umožňují zjistit nebezpečnou látku při jejím úniku do životního prostředí a stanovit přímou expozici lidí této látce.

Pokud výrobce nebo dovozce sám zpřístupní dříve důvěrnou informaci, musí v příslušném smyslu informovat příslušný orgán.

2. Orgán, který obdrží informace, rozhodne na svou vlastní odpovědnost, které informace budou chráněny průmyslovým a obchodním tajemstvím podle odstavce 1.

S informacemi, které budou přijaty jako důvěrné orgánem, který je příjemcem informací, musí zacházet jako s důvěrnými i ostatní orgány.

Článek 17

Nejpozději do jednoho roku od přijetí tohoto nařízení provedou členské státy příslušná právní nebo správní opatření pro řešení případů nedodržení ustanovení tohoto nařízení.

Článek 18

Toto nařízení vstupuje v platnost šedesátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. března 1993.

Za Radu

předseda

S. Auken

[1] Úř. věst. C 276, 5.11.1990, s. 1.

[2] Úř. věst. C 280, 28.10.1991, s. 65 aÚř. věst. C 337, 21.12.1992.

[3] Úř. věst. C 102, 18.4.1991, s. 42.

[4] Úř. věst. C 146, 15.6.1990, s. 1.

[5] Úř. věst. L 358, 18.12.1986, s. 1.

[6] Úř. věst. L 15, 17.1.1987, s. 29.

[7] Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 91/632/EHS (Úř. věst. L 338, 10.12.1991, s. 23).

[8] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 91/659/EHS (Úř. věst. L 363, 31.12.1991, s. 36).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

SEZNAM EXISTUJÍCÍCH LÁTEK VYROBENÝCH VE SPOLEČENSTVÍ NEBO DOVEZENÝCH DO SPOLEČENSTVÍ V MNOŽSTVÍCH PŘEKRAČUJÍCÍCH 1000 TUN ZA ROK [1]

EINECS | skupina | CAS |

200-001-8 | | 50-00-0 |

formaldehyd CH2O |

200-002-3 | | 50-01-1 |

guanidin-hydrochlorid CH5N3ClH |

200-064-1 | | 50-78-2 |

2-acetoxybenzoová kyselina C9H8O4 |

200-149-3 | | 52-68-6 |

Trichlorfon dimethyl-(2,2,2-trichlor-1-hydroxyethyl)fosfonát C4H8Cl3O4P |

200-198-0 | | 54-21-7 |

natrium-2-hydroxybenzoát C7H6O3Na |

200-231-9 | | 55-38-9 |

Fenthion O,O-dimethyl-O-[3-methyl-4-(methylsulfanyl)fenyl]-fosforothioát C10H15O3PS2 |

200-262-8 | | 56-23-5 |

tetrachlormethan CCl4 |

200-268-0 | | 56-35-9 |

bis(tributylcín)oxid C24H54OSn2 |

200-271-7 | | 56-38-2 |

Parathion O, O-diethyl-O-(4-nitrofenyl)-fosforothioát C10H14NO5PS |

200-272-2 | | 56-40-6 |

glycin–síran železnatý (1:1) aminooctová kyselina–síran železnatý (1:1) C2H5NO2 |

200-289-5 | | 56-81-5 |

glycerol C3H8O3 |

200-315-5 | | 57-13-6 |

močovina CH4N2O |

200-338-0 | | 57-55-6 |

propan-1,2-diol C3H8O2 |

200-362-1 | | 58-08-2 |

kofein C8H10N4O2 |

200-385-7 | | 58-55-9 |

Theofyllin 1,3-dimethyl-1H-purin-2,6(3H,7H)-dion 1,3-dimethylxanthin C7H8N4O2 |

200-401-2 | | 58-89-9 |

Lindan γ-1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan C6H6Cl6 |

200-431-6 | | 59-50-7 |

4-chlor-3-methylfenol C7H7ClO |

200-449-4 | | 60-00-4 |

ethylendiamin-N,N,N’,N’-tetraoctová kyselina ethylendinitrilo-N,N’,N’,N’-tetraoctová kyselina C10H16N2O8 |

200-456-2 | | 60-12-8 |

2-fenylethan-1-ol C8H10O |

200-464-6 | | 60-24-2 |

2-sulfanylethanol C2H6OS |

200-467-2 | | 60-29-7 |

diethylether C4H10O |

200-480-3 | | 60-51-5 |

Dimethoát O,O-dimethyl-S-(N-methylkarbamoyl)methyl-fosforodithioát C5H12NO3PS2 |

200-486-6 | | 60-80-0 |

Fenazon 1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-fenyl-3H-pyrazol-3-on C11H12N2O |

200-521-5 | | 61-82-5 |

Amitrol 1,2,4-triazol-3-amin C2H4N4 |

200-539-3 | | 62-53-3 |

anilin C6H7N |

200-540-9 | | 62-54-4 |

kalcium-diacetát (C2H3O2)2Ca |

200-543-5 | | 62-56-6 |

thiomočovina CH4N2S |

200-563-4 | | 63-74-1 |

4-aminobenzensulfonamid C6H8N2O2S |

200-573-9 | | 64-02-8 |

tetranatrium-ethylendiamintetraacetát tetranatrium-(ethylendinitrilo)tetraacetát C10H12N2O8Na4 |

200-578-6 | | 64-17-5 |

ethanol C2H6O |

200-579-1 | | 64-18-6 |

mravenčí kyselina CH2O2 |

200-580-7 | | 64-19-7 |

octová kyselina o koncentraci více než 10 % (hmot.) octové kyseliny C2H4O2 |

200-589-6 | | 64-67-5 |

diethyl-sulfát C4H10O4S |

200-618-2 | | 65-85-0 |

benzoová kyselina C7H6O2 |

200-655-4 | | 67-48-1 |

(2-hydroxyethyl)trimethylamonium-chlorid C5H14NOCl |

200-659-6 | | 67-56-1 |

methanol CH4O |

200-661-7 | | 67-63-0 |

propan-2-ol C3H8O |

200-662-2 | | 67-64-1 |

aceton C3H6O |

200-663-8 | | 67-66-3 |

chloroform CHCl3 |

200-664-3 | | 67-68-5 |

dimethyl-sulfoxid C2H6OS |

200-666-4 | | 67-72-1 |

hexachlorethan C2Cl6 |

200-675-3 | | 68-04-2 |

trinatrium-citrát C6H5O7Na3 |

200-677-4 | | 68-11-1 |

sulfanyloctová kyselina thioglykolová kyselina C2H4O2S |

200-679-5 | | 68-12-2 |

N,N-dimethylformamid C3H7NO |

200-694-7 | | 68-89-3 |

natrium-[(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-fenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]methansulfonát C13H16N3O4SNa |

200-712-3 | | 69-72-7 |

2-hydroxybenzoová kyselina salicylová kyselina C7H6O3 |

200-719-1 | | 69-91-0 |

α-fenylglycin C8H9NO2 |

200-746-9 | | 71-23-8 |

propan-1-ol C3H8O |

200-751-6 | | 71-36-3 |

butan-1-ol C4H10O |

200-753-7 | | 71-43-2 |

benzen, čistý C6H6 |

200-756-3 | | 71-55-6 |

1,1,1-trichlorethan C2H3Cl3 |

200-812-7 | | 74-82-8 |

methan, v plynném stavu CH4 |

200-813-2 | | 74-83-9 |

brommethan CH3Br |

200-814-8 | | 74-84-0 |

ethan C2H6 |

200-815-3 | | 74-85-1 |

ethen, čistý C2H4 |

200-816-9 | | 74-86-2 |

acetylen C2H2 |

200-817-4 | | 74-87-3 |

chlormethan CH3Cl |

200-820-0 | | 74-89-5 |

methylamin, ve vodném roztoku CH5N |

200-821-6 | | 74-90-8 |

kyselina kyanovodíková CHN |

200-822-1 | | 74-93-1 |

methanthiol CH4S |

200-825-8 | | 74-96-4 |

bromethan C2H5Br |

200-827-9 | | 74-98-6 |

propan, zkapalněný C3H8 |

200-830-5 | | 75-00-3 |

chlorethan C2H5Cl |

200-831-0 | | 75-01-4 |

vinylchlorid C2H3Cl |

200-834-7 | | 75-04-7 |

ethylamin C2H7N |

200-835-2 | | 75-05-8 |

acetonitril C2H3N |

200-836-8 | | 75-07-0 |

acetaldehyd C2H4O |

200-837-3 | | 75-08-1 |

ethanthiol C2H6S |

200-838-9 | | 75-09-2 |

dichlormethan CH2Cl2 |

200-842-0 | | 75-12-7 |

formamid CH3NO |

200-843-6 | | 75-15-0 |

sirouhlík CS2 |

200-846-2 | | 75-18-3 |

dimethylsulfid C2H6S |

200-848-3 | | 75-20-7 |

karbid vápníku CaC2 |

200-849-9 | | 75-21-8 |

oxiran C2H4O |

200-857-2 | | 75-28-5 |

isobutan C4H10 |

200-860-9 | | 75-31-0 |

propan-2-amin C3H9N |

200-864-0 | | 75-35-4 |

1,1-dichlorethen C2H2Cl2 |

200-865-6 | | 75-36-5 |

acetylchlorid C2H3ClO |

200-870-3 | | 75-44-5 |

chlorid karbonylu fosgen CCl2O |

200-871-9 | | 75-45-6 |

chlordifluormethan CHClF2 |

200-875-0 | | 75-50-3 |

trimethylamin, ve vodném roztoku C3H9N |

200-877-1 | | 75-54-7 |

dichlor(methyl)silan CH4Cl2Si |

200-879-2 | | 75-56-9 |

1,2-epoxypropan methyloxiran C3H6O |

200-887-6 | | 75-63-8 |

bromtrifluormethan CBrF3 |

200-888-1 | | 75-64-9 |

terc-butylamin C4H11N |

200-889-7 | | 75-65-0 |

2-methylpropan-2-ol C4H10O |

200-891-8 | | 75-68-3 |

1-chlor-1,1-difluorethan C2H3ClF2 |

200-892-3 | | 75-69-4 |

trichlorfluormethan CCl3F |

200-893-9 | | 75-71-8 |

dichlordifluormethan CCl2F2 |

200-900-5 | | 75-77-4 |

chlortrimethylsilan C3H9ClSi |

200-901-0 | | 75-78-5 |

dichlordimethylsilan C2H6Cl2Si |

200-902-6 | | 75-79-6 |

methyltrichlorsilan CH3Cl3Si |

200-909-4 | | 75-86-5 |

2-hydroxy-2-methylpropannitril C4H7NO |

200-911-5 | | 75-87-6 |

trichloracetaldehyd C2HCl3O |

200-915-7 | | 75-91-2 |

terc-butylhydroperoxid C4H10O2 |

200-922-5 | | 75-98-9 |

2,2-dimethylpropanová kyselina pivalová kyselina C5H10O2 |

200-927-2 | | 76-03-9 |

trichloroctová kyselina C2HCl3O2 |

200-936-1 | | 76-13-1 |

1,1,2-trichlortrifluorethan C2Cl3F3 |

200-937-7 | | 76-14-2 |

1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan kryofluoran C2Cl2F4 |

200-938-2 | | 76-15-3 |

chlorpentafluorethan C2ClF5 |

200-945-0 | | 76-22-2 |

kafr1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]heptan-2-on(+)-1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]heptan-2-on (-)-1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]heptan-2-on C10H16O |

201-029-3 | | 77-47-4 |

hexachlorcyklopenta-1,3-dien C5Cl6 |

201-052-9 | | 77-73-6 |

dicyklopentadien C10H12 |

201-058-1 | | 77-78-1 |

dimethyl-sulfát C2H6O4S |

201-069-1 | | 77-92-9 |

citronová kyselina 2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylová kyselina C6H8O7 |

201-074-9 | | 77-99-6 |

1,1,1-tris(hydroxymethyl)propan C6H14O3 |

201-114-5 | | 78-40-0 |

triethyl-fosfát C6H15O4P |

201-116-6 | | 78-42-2 |

tris(2-ethylhexyl)-fosfát C24H51O4P |

201-126-0 | | 78-59-1 |

3,5,5-trimethylcyklohex-2-en-1-on C9H14O |

201-134-4 | | 78-70-6 |

3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol linalool C10H18O |

201-143-3 | | 78-79-5 |

2-methylbuta-1,3-dien C5H8 |

201-148-0 | | 78-83-1 |

2-methylpropan-1-ol C4H10O |

201-149-6 | | 78-84-2 |

isobutanaldehyd C4H8O |

201-152-2 | | 78-87-5 |

1,2-dichlorpropan C3H6Cl2 |

201-155-9 | | 78-90-0 |

propan-1,2-diamin C3H10N2 |

201-158-5 | | 78-92-2 |

butan-2-ol C4H10O |

201-159-0 | | 78-93-3 |

butanon C4H8O |

201-162-7 | | 78-96-6 |

1-aminopropan-2-ol C3H9NO |

201-166-9 | | 79-00-5 |

1,1,2-trichlorethan C2H3Cl3 |

201-167-4 | | 79-01-6 |

trichlorethen C2HCl3 |

201-173-7 | | 79-06-1 |

akrylamid C3H5NO |

201-176-3 | | 79-09-4 |

propanová kyselina propionová kyselina C3H6O2 |

201-177-9 | | 79-10-7 |

akrylová kyselina C3H4O2 |

201-178-4 | | 79-11-8 |

chloroctová kyselina C2H3ClO2 |

201-185-2 | | 79-20-9 |

methyl-acetát C3H6O2 |

201-186-8 | | 79-21-0 |

peroxyoctová kyselina C2H4O3 |

201-187-3 | | 79-22-1 |

methyl-chlorformiát C2H3ClO2 |

201-195-7 | | 79-31-2 |

isomáselná kyselina isobutanová kyselina C4H8O2 |

201-196-2 | | 79-33-4 |

L-(+)-mléčná kyselina C3H6O3 |

201-197-8 | | 79-34-5 |

1,1,2,2-tetrachlorethan C2H2Cl4 |

201-199-9 | | 79-36-7 |

dichloracetylchlorid C2HCl3O |

201-202-3 | | 79-39-0 |

methakrylamid C4H7NO |

201-204-4 | | 79-41-4 |

methakrylová kyselina C4H6O2 |

201-210-7 | | 79-50-5 |

(±)-dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethylfuran-2(3H)-on C6H10O3 |

201-234-8 | | 79-92-5 |

Kamfen 2,2-dimethyl-3-methyliden-bicyklo[2.2.1]heptan C10H16 |

201-236-9 | | 79-94-7 |

2,2-bis(3,5-dibrom-4-hydroxyfenyl)propan C15H12Br4O2 |

201-245-8 | | 80-05-7 |

4,4’-(propan-2,2-diyl)difenol C15H16O2 |

201-254-7 | | 80-15-9 |

(2-fenylpropan-2-yl)hydroperoxid C9H12O2 |

201-279-3 | | 80-43-3 |

bis(1-fenyl-1-methylethyl)peroxid C18H22O2 |

201-281-4 | | 80-47-7 |

(p-menthan-8-yl)hydroperoxid C10H20O2 |

201-291-9 | | 80-56-8 |

pin-2(3)-enα-pinen 2,6,6-trimethylbicyklo[3.1.1]hept-2-en C10H16 |

201-297-1 | | 80-62-6 |

methyl-methakrylát C5H8O2 |

201-325-2 | | 81-11-8 |

4,4′-diaminostilben-2,2′-disulfonová kyselina C14H14N2O6S2 |

201-331-5 | | 81-16-3 |

2-aminonaftalen-1-sulfonová kyselina C10H9NO3S |

201-380-2 | | 81-84-5 |

naftalen-1,8-dikarboxanhydrid 1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1,3-dion C12H6O3 |

201-423-5 | | 82-45-1 |

1-aminoanthrachinon C14H9NO2 |

201-427-7 | | 82-49-5 |

9,10-dioxoanthracen-1-sulfonová kyselina C14H8O5S |

201-469-6 | | 83-32-9 |

1,2-dihydroacenaftylen C12H10 |

201-487-4 | | 83-56-7 |

naftalen-1,5-diol C10H8O2 |

201-545-9 | | 84-61-7 |

dicyklohexyl-ftalát C20H26O4 |

201-549-0 | | 84-65-1 |

anthrachinon C14H8O2 |

201-550-6 | | 84-66-2 |

diethyl-ftalát C12H14O4 |

201-553-2 | | 84-69-5 |

diisobutyl-ftalát C16H22O4 |

201-557-4 | | 84-74-2 |

dibutyl-ftalát C16H22O4 |

201-579-4 | | 85-00-7 |

dikvat dibromid C12H12N2Br2 |

201-581-5 | | 85-01-8 |

fenanthren, čistý C14H10 |

201-604-9 | | 85-42-7 |

cyklohexan-1,2-dikarboxanhydrid C8H10O3 |

201-605-4 | | 85-43-8 |

1,2,3,6-tetrahydroftalanhydrid [1] cis-1,2,3,6-tetrahydroftalanhydrid [2] C8H8O3 |

201-607-5 | | 85-44-9 |

ftalanhydrid C8H4O3 |

201-615-9 | | 85-56-3 |

2-(4-chlorbenzoyl)benzoová kyselina C14H9ClO3 |

201-622-7 | | 85-68-7 |

benzyl-butyl-ftalát C19H20O4 |

201-684-5 | | 86-57-7 |

1-nitronaftalen C10H7NO2 |

201-718-9 | | 87-02-5 |

7-amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová kyselina C10H9NO4S |

201-752-4 | | 87-56-9 |

(Z)-2,3-dichlor-4-oxo-but-2-enová kyselinamukochlorová kyselina C4H2Cl2O3 |

201-757-1 | | 87-61-6 |

1,2,3-trichlorbenzen C6H3Cl3 |

201-758-7 | | 87-62-7 |

2,6-dimethylanilin C8H11N |

201-761-3 | | 87-65-0 |

2,6-dichlorfenol C6H4Cl2O |

201-765-5 | | 87-68-3 |

hexachlorbuta-1,3-dien C4Cl6 |

201-778-6 | | 87-86-5 |

pentachlorfenol C6HCl5O |

201-782-8 | | 87-90-1 |

1,3,5-trichlor-1,3,5-triazin-2(1H),4(3H),6(5H)-trion C3Cl3N3O3 |

201-795-9 | | 88-06-2 |

2,4,6-trichlorfenol C6H3Cl3O |

201-800-4 | | 88-12-01 |

-vinylpyrrolidin-2-on C6H9NO |

201-831-3 | | 88-44-8 |

4-aminotoluen-3-sulfonová kyselina C7H9NO3S |

201-853-3 | | 88-72-2 |

1-methyl-2-nitrobenzen C7H7NO2 |

201-854-9 | | 88-73-3 |

1-chlor-2-nitrobenzen C6H4ClNO2 |

201-855-4 | | 88-74-4 |

2-nitroanilin C6H6N2O2 |

201-857-5 | | 88-75-5 |

2-nitrofenol C6H5NO3 |

201-861-7 | | 88-85-7 |

dinoseb2-sek-butyl-4,6-dinitrofenol C10H12N2O5 |

201-923-3 | | 89-61-2 |

1,4-dichlor-2-nitrobenzen C6H3Cl2NO2 |

201-933-8 | | 89-72-5 |

2-sek-butylfenol C10H14O |

201-944-8 | | 89-83-8 |

thymol 2-isopropyl-5-methylfenol C10H14O |

201-956-3 | | 89-98-5 |

2-chlorbenzaldehyd C7H5ClO |

201-961-0 | | 90-02-8 |

2-hydroxybenzaldehyd salicylaldehyd C7H6O2 |

201-963-1 | | 90-04-0 |

2-methoxyanilin C7H9NO |

201-964-7 | | 90-05-1 |

2-methoxyfenol C7H8O2 |

201-983-0 | | 90-30-2 |

N-1-naftylanilin C16H13N |

201-993-5 | | 90-43-7 |

bifenyl-2-ol C12H10O |

202-000-8 | | 90-51-7 |

6-amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová kyselina C10H9NO4S |

202-039-0 | | 91-08-7 |

1,3-diisokyanato-2-methylbenzen 2-methyl-1,3-fenylendiisokyanáttoluen-2,6-diisokyanát C9H6N2O2 |

202-044-8 | | 91-15-6 |

ftalonitril C8H4N2 |

202-049-5 | | 91-20-3 |

naftalen, čistý C10H8 |

202-051-6 | | 91-22-5 |

chinolin C9H7N |

202-052-1 | | 91-23-6 |

1-methoxy-2-nitrobenzen C7H7NO3 |

202-088-8 | | 91-66-7 |

N,N-diethylanilin C10H15N |

202-090-9 | | 91-68-9 |

3-(diethylamino)fenol C10H15NO |

202-095-6 | | 91-76-9 |

6-fenyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin C9H9N5 |

202-109-0 | | 91-94-1 |

3,3’-dichlorbenzidin C12H10Cl2N2 |

202-163-5 | | 92-52-4 |

bifenyl C12H10 |

202-180-8 | | 92-70-6 |

3-hydroxynaftalen-2-karboxylová kyselina C11H8O3 |

202-200-5 | | 92-88-6 |

bifenyl-4,4′-diol C12H10O2 |

202-264-4 | | 93-65-2 |

2-(4-chlor-2-methylfenoxy)propanová kyselina mekoprop C10H11ClO3 |

202-303-5 | | 94-09-7 |

ethyl-4-aminobenzoát benzokain C9H11NO2 |

202-327-6 | | 94-36-0 |

dibenzoylperoxid C14H10O4 |

202-354-3 | | 94-68-8 |

N-ethyl-o-toluidin C9H13N |

202-360-6 | | 94-74-6 |

(4-chlor-2-methylfenoxy)octová kyselinaMCPA C9H9ClO3 |

202-361-1 | | 94-75-7 |

2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina2,4-D C8H6Cl2O3 |

202-411-2 | | 95-33-0 |

N-cyklohexylbenzothiazol-2-sulfenamid C13H16N2S2 |

202-422-2 | | 95-47-6 |

o-xylen1,2-dimethylbenzen C8H10 |

202-423-8 | | 95-48-7 |

o-kresol C7H8O |

202-424-3 | | 95-49-8 |

1-chlor-2-methylbenzen 2-chlortoluen C7H7Cl |

202-425-9 | | 95-50-1 |

1,2-dichlorbenzen C6H4Cl2 |

202-426-4 | | 95-51-2 |

2-chloranilin C6H6ClN |

202-429-0 | | 95-53-4 |

o-toluidin C7H9N |

202-430-6 | | 95-54-5 |

1,2-fenylendiamin C6H8N2 |

202-431-1 | | 95-55-6 |

2-aminofenol C6H7NO |

202-433-2 | | 95-57-8 |

2-chlorfenol C6H5ClO |

202-445-8 | | 95-73-8 |

2,4-dichlortoluen C7H6Cl2 |

202-446-3 | | 95-74-9 |

3-chlor-p-toluidin C7H8ClN |

202-448-4 | | 95-76-1 |

3,4-dichloranilin C6H5Cl2N |

202-453-1 | | 95-80-7 |

4-methylbenzen-1,3-diamin C7H10N2 |

202-455-2 | | 95-82-9 |

2,5-dichloranilin C6H5Cl2N |

202-466-2 | | 95-94-3 |

1,2,4,5-tetrachlorbenzen C6H2Cl4 |

202-477-2 | | 96-10-6 |

diethylaluminium-chlorid C4H10AlCl |

202-486-1 | | 96-18-4 |

1,2,3-trichlorpropan C3H5Cl3 |

202-490-3 | | 96-22-0 |

pentan-3-on C5H10O |

202-496-6 | | 96-29-7 |

butanonoxim C4H9NO |

202-498-7 | | 96-31-1 |

1,3-dimethylmočovina C3H8N2O |

202-500-6 | | 96-33-3 |

methyl-akrylát C4H6O2 |

202-501-1 | | 96-34-4 |

methyl-chloracetát C3H5ClO2 |

202-509-5 | | 96-48-0 |

tetrahydrofuran-2-on butano-4-lakton γ-butyrolakton C4H6O2 |

202-551-4 | | 97-00-7 |

1-chlor-2,4-dinitrobenzen C6H3ClN2O4 |

202-576-0 | | 97-36-9 |

2’,4′-dimethylacetoacetanilid C12H15NO2 |

202-597-5 | | 97-63-2 |

ethyl-methakrylát C6H10O2 |

202-599-6 | | 97-65-4 |

methylenbutandiová kyselinaitakonová kyselina C5H6O4 |

202-613-0 | | 97-86-9 |

isobutyl-methakrylát C8H14O2 |

202-615-1 | | 97-88-1 |

butyl-methakrylát C8H14O2 |

202-626-1 | | 98-00-0 |

(2-furyl)methanol furfurylalkohol C5H6O2 |

202-627-7 | | 98-01-1 |

furan-2-karbaldehyd furfural C5H4O2 |

202-634-5 | | 98-07-7 |

(trichlormethyl)benzen C7H5Cl3 |

202-635-0 | | 98-08-8 |

(trifluormethyl)benzen C7H5F3 |

202-636-6 | | 98-09-9 |

benzensulfonyl-chlorid C6H5ClO2S |

202-640-8 | | 98-13-5 |

trichlor(fenyl)silan C6H5Cl3Si |

202-643-4 | | 98-16-8 |

3-trifluormethylanilin C7H6F3N |

202-664-9 | | 98-40-8 |

2-(ethylamino)toluen-4-sulfonová kyselina C9H13NO3S |

202-670-1 | | 98-46-4 |

1-nitro-3-(trifluormethyl)benzen C7H4F3NO2 |

202-675-9 | | 98-51-1 |

1-terc-butyl-4-methylbenzen C11H16 |

202-676-4 | | 98-52-2 |

4-terc-butylcyklohexan-1-ol C10H20O |

202-679-0 | | 98-54-4 |

4-terc-butylfenol C10H14O |

202-681-1 | | 98-56-6 |

1-chlor-4-(trifluormethyl)benzen C7H4ClF3 |

202-696-3 | | 98-73-7 |

4-terc-butylbenzoová kyselina C11H14O2 |

202-704-5 | | 98-82-8 |

kumen (methylethyl)benzen C9H12 |

202-705-0 | | 98-83-9 |

isopropenylbenzen C9H10 |

202-708-7 | | 98-86-2 |

acetofenon C8H8O |

202-709-2 | | 98-87-3 |

(dichlormethyl)benzen C7H6Cl2 |

202-710-8 | | 98-88-4 |

benzoylchlorid C7H5ClO |

202-713-4 | | 98-92-0 |

nikotinamid C6H6N2O |

202-715-5 | | 98-94-2 |

cyklohexyldimethylamin C8H17N |

202-716-0 | | 98-95-3 |

nitrobenzen C6H5NO2 |

202-728-6 | | 99-08-1 |

3-nitrotoluen C7H7NO2 |

202-764-2 | | 99-54-7 |

1,2-dichlor-4-nitrobenzen C6H3Cl2NO2 |

202-776-8 | | 99-65-0 |

1,3-dinitrobenzen C6H4N2O4 |

202-790-4 | | 99-82-1 |

1-isopropyl-4-methylcyklohexan C10H20 |

202-797-2 | | 99-88-7 |

4-isopropylanilin C9H13N |

202-804-9 | | 99-96-7 |

4-hydroxybenzoová kyselina C7H6O3 |

202-808-0 | | 99-99-0 |

1-methyl-4-nitrobenzen 4-nitrotoluen C7H7NO2 |

202-809-6 | | 100-00-5 |

1-chlor-4-nitrobenzen C6H4ClNO2 |

202-810-1 | | 100-01-6 |

4-nitroanilin C6H6N2O2 |

202-811-7 | | 100-02-7 |

4-nitrofenol C6H5NO3 |

202-825-3 | | 100-17-4 |

4-nitroanisol C7H7NO3 |

202-830-0 | | 100-21-0 |

tereftalová kyselina C8H6O4 |

202-837-9 | | 100-29-8 |

1-ethoxy-4-nitrobenzen 4-nitrofenetol C8H9NO3 |

202-845-2 | | 100-37-8 |

2-(diethylamino)ethan-1-ol C6H15NO |

202-849-4 | | 100-41-4 |

ethylbenzen C8H10 |

202-851-5 | | 100-42-5 |

styren C8H8 |

202-853-6 | | 100-44-7 |

benzylchlorid C7H7Cl |

202-855-7 | | 100-47-0 |

benzonitril C7H5N |

202-859-9 | | 100-51-6 |

benzylalkohol C7H8O |

202-860-4 | | 100-52-7 |

benzaldehyd C7H6O |

202-873-5 | | 100-63-0 |

fenylhydrazin C6H8N2 |

202-905-8 | | 100-97-0 |

hexamethylentetramin C6H12N4 |

202-908-4 | | 101-02-0 |

trifenyl-fosfit C18H15O3P |

202-910-5 | | 101-05-3 |

anilazin C9H5Cl3N4 |

202-951-9 | | 101-54-2 |

N-(4-aminofenyl)anilin N-fenyl-1,4-fenylendiamin C12H12N2 |

202-966-0 | | 101-68-8 |

difenylmethan-4,4’-diisokyanát C15H10N2O2 |

202-969-7 | | 101-72-4 |

N-fenyl-N’-isopropyl-p-fenylendiamin C15H18N2 |

202-974-4 | | 101-77-9 |

4,4’-methylendianilin C13H14N2 |

202-980-7 | | 101-83-7 |

dicyklohexylamin C12H23N |

202-981-2 | | 101-84-8 |

difenylether C12H10O |

202-996-4 | | 102-01-2 |

(2-acetyl)acetanilid C10H11NO2 |

203-002-1 | | 102-06-7 |

1,3-difenylguanidin C13H13N3 |

203-005-8 | | 102-09-0 |

difenyl-karbonát C13H10O3 |

203-026-2 | | 102-36-3 |

3,4-dichlorfenylisokyanát C7H3Cl2NO |

203-049-8 | | 102-71-6 |

2,2’,2’’-nitrilotriethan-1-ol triethanolamin C6H15NO3 |

203-051-9 | | 102-76-1 |

glycerol-triacetát triacetin C9H14O6 |

203-052-4 | | 102-77-2 |

2-(morfolinosulfanyl)benzothiazol C11H12N2OS2 |

203-058-7 | | 102-82-9 |

tributylamin C12H27N |

203-070-2 | | 103-01-5 |

N-fenylglycin C8H9NO2 |

203-079-1 | | 103-09-3 |

2-ethylhexyl-acetát C10H20O2 |

203-080-7 | | 103-11-7 |

2-ethylhexyl-akrylát C11H20O2 |

203-090-1 | | 103-23-1 |

bis(2-ethylhexyl)-adipát C22H42O4 |

203-118-2 | | 103-50-4 |

dibenzylether C14H14O |

203-135-5 | | 103-69-5 |

N-ethylanilin C8H11N |

203-136-0 | | 103-70-8 |

formanilid C7H7NO |

203-137-6 | | 103-71-9 |

fenyl-isokyanát C7H5NO |

203-150-7 | | 103-84-4 |

acetanilid C8H9NO |

203-157-5 | | 103-90-2 |

N-(4-hydroxyfenyl)acetamid paracetamol C8H9NO2 |

203-180-0 | | 104-15-4 |

4-methylbenzensulfonová kyselina C7H8O3S |

203-212-3 | | 104-54-1 |

3-fenylprop-2-en-1-ol cinnamylalkohol skořicový alkohol C9H10O |

203-213-9 | | 104-55-2 |

3-fenylprop-2-enal cinnamaldehyd skořicový aldehyd C9H8O |

203-234-3 | | 104-76-7 |

2-ethylhexan-1-ol C8H18O |

203-253-7 | | 104-93-8 |

4-methylanisol1-methoxy-4-methylbenzen C8H10O |

203-254-2 | | 104-94-9 |

4-methoxyanilin C7H9NO |

203-265-2 | | 105-05-5 |

1,4-diethylbenzen C10H14 |

203-293-5 | | 105-38-4 |

vinyl-propanoát C5H8O2 |

203-294-0 | | 105-39-5 |

ethyl-chloracetát C4H7ClO2 |

203-299-8 | | 105-45-3 |

methyl-acetoacetát C5H8O3 |

203-305-9 | | 105-53-3 |

diethyl-malonát C7H12O4 |

203-313-2 | | 105-60-2 |

ε-kaprolaktam C6H11NO |

203-328-4 | | 105-76-0 |

dibutyl-maleinát C12H20O4 |

203-383-4 | | 106-31-0 |

butananhydrid C8H14O3 |

203-396-5 | | 106-42-3 |

p-xylen 1,4-dimethylbenzen C8H10 |

203-397-0 | | 106-43-4 |

1-chlor-4-methylbenzen 4-chlortoluen C7H7Cl |

203-398-6 | | 106-44-5 |

p-kresol C7H8O |

203-400-5 | | 106-46-7 |

1,4-dichlorbenzen C6H4Cl2 |

203-402-6 | | 106-48-9 |

4-chlorfenol C6H5ClO |

203-403-1 | | 106-49-0 |

p-toluidin C7H9N |

203-419-9 | | 106-65-0 |

dimethyl-sukcinát C6H10O4 |

203-430-9 | | 106-75-2 |

(oxydiethylen)-bis(chlorformiát) C6H8Cl2O5 |

203-438-2 | | 106-88-7 |

1,2-epoxybutan C4H8O |

203-439-8 | | 106-89-8 |

1-chlor-2,3-epoxypropan C3H5ClO |

203-444-5 | | 106-93-4 |

1,2-dibromethan C2H4Br2 |

203-448-7 | | 106-97-8 |

butan, čistý C4H10 |

203-449-2 | | 106-98-9 |

but-1-en C4H8 |

203-450-8 | | 106-99-0 |

buta-1,3-dien C4H6 |

203-452-9 | | 107-01-7 |

směs but-1-enu a but-2-enu C4H8 |

203-453-4 | | 107-02-8 |

akrylaldehyd C3H4O |

203-457-6 | | 107-05-1 |

3-chlorprop-1-en C3H5Cl |

203-458-1 | | 107-06-2 |

1,2-dichlorethan C2H4Cl2 |

203-462-3 | | 107-10-8 |

propylamin C3H9N |

203-464-4 | | 107-12-0 |

propannitril C3H5N |

203-466-5 | | 107-13-1 |

akrylonitril C3H3N |

203-468-6 | | 107-15-3 |

ethylendiamin C2H8N2 |

203-470-7 | | 107-18-6 |

allylalkohol C3H6O |

203-473-3 | | 107-21-1 |

ethan-1,2-diol C2H6O2 |

203-474-9 | | 107-22-2 |

glyoxalethandial C2H2O2 |

203-475-4 | | 107-25-5 |

methyl(vinyl)ether C3H6O |

203-481-7 | | 107-31-3 |

methyl-formiát C2H4O2 |

203-489-0 | | 107-41-5 |

2-methylpentan-2,4-diol C6H14O2 |

203-508-2 | | 107-64-2 |

dimethyl(dioktadecyl)amonium-chlorid C38H80NCl |

203-509-8 | | 107-66-4 |

dibutyl-hydrogen-fosfát C8H19O4P |

203-527-6 | | 107-86-8 |

3-methylbut-2-enal C5H8O |

203-532-3 | | 107-92-6 |

máselná kyselinabutanová kyselina C4H8O2 |

203-539-1 | | 107-98-2 |

1-methoxypropan-2-ol C4H10O2 |

203-542-8 | | 108-01-0 |

2-(dimethylamino)ethan-1-ol C4H11NO |

203-545-4 | | 108-05-4 |

vinyl-acetát C4H6O2 |

203-550-1 | | 108-10-1 |

4-methylpentan-2-on C6H12O |

203-551-7 | | 108-11-2 |

4-methylpentan-2-ol C6H14O |

203-560-6 | | 108-20-3 |

diisopropylether C6H14O |

203-561-1 | | 108-21-4 |

isopropyl-acetát C5H10O2 |

203-562-7 | | 108-22-5 |

isopropenyl-acetát C5H8O2 |

203-564-8 | | 108-24-7 |

acetanhydrid C4H6O3 |

203-571-6 | | 108-31-6 |

maleinanhydrid C4H2O3 |

203-576-3 | | 108-38-3 |

m-xylen1,3-dimethylbenzen C8H10 |

203-577-9 | | 108-39-4 |

m-kresol C7H8O |

203-581-0 | | 108-42-9 |

3-chloranilin C6H6ClN |

203-583-1 | | 108-44-1 |

m-toluidin C7H9N |

203-584-7 | | 108-45-2 |

1,3-fenylendiamin C6H8N2 |

203-585-2 | | 108-46-3 |

benzen-1,3-diol C6H6O2 |

203-603-9 | | 108-65-6 |

2-methoxy-1-methylethyl-acetát C6H12O3 |

203-604-4 | | 108-67-8 |

mesitylen 1,3,5-trimethylbenzen C9H12 |

203-606-5 | | 108-68-9 |

3,5-xylenol3,5-dimethylfenol C8H10O |

203-608-6 | | 108-70-3 |

1,3,5-trichlorbenzen C6H3Cl3 |

203-614-9 | | 108-77-0 |

2,4,6-trichlor-1,3,5-triazin C3Cl3N3 |

203-615-4 | | 108-78-1 |

melamin 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin C3H6N6 |

203-618-0 | | 108-80-5 |

triazin-1,3,5-triolkyanurová kyselina C3H3N3O3 |

203-619-6 | | 108-82-7 |

2,6-dimethylheptan-4-ol C9H20O |

203-620-1 | | 108-83-8 |

2,6-dimethylheptan-4-on C9H18O |

203-624-3 | | 108-87-2 |

methylcyklohexan C7H14 |

203-625-9 | | 108-88-3 |

toluen C7H8 |

203-626-4 | | 108-89-4 |

4-methylpyridin C6H7N |

203-628-5 | | 108-90-7 |

chlorbenzen C6H5Cl |

203-629-0 | | 108-91-8 |

cyklohexylamin C6H13N |

203-630-6 | | 108-93-0 |

cyklohexanol C6H12O |

203-631-1 | | 108-94-1 |

cyklohexanon C6H10O |

203-632-7 | | 108-95-2 |

fenol, čistý C6H6O |

203-636-9 | | 108-99-6 |

3-methylpyridin C6H7N |

203-643-7 | | 109-06-8 |

2-methylpyridin C6H7N |

203-678-8 | | 109-53-5 |

isobutyl(vinyl)ether C6H12O |

203-680-9 | | 109-55-7 |

N,N-dimethylpropan-1,3-diamin C5H14N2 |

203-686-1 | | 109-60-4 |

propyl-acetát C5H10O2 |

203-692-4 | | 109-66-0 |

pentan C5H12 |

203-696-6 | | 109-69-3 |

1-chlorbutan C4H9Cl |

203-697-1 | | 109-70-6 |

1-brom-3-chlorpropan C3H6BrCl |

203-699-2 | | 109-73-9 |

butylamin C4H11N |

203-713-7 | | 109-86-4 |

2-methoxyethan-1-ol C3H8O2 |

203-716-3 | | 109-89-7 |

diethylamin C4H11N |

203-718-4 | | 109-92-2 |

ethyl(vinyl)ether C4H8O |

203-726-8 | | 109-99-9 |

tetrahydrofuran C4H8O |

203-728-9 | | 110-01-0 |

tetrahydrothiofen C4H8S |

203-733-6 | | 110-05-4 |

di-terc-butylperoxid C8H18O2 |

203-737-8 | | 110-12-3 |

5-methylhexan-2-on C7H14O |

203-740-4 | | 110-15-6 |

butandiová kyselina jantarová kyselina C4H6O4 |

203-742-5 | | 110-16-7 |

(Z)-butendiová kyselina maleinová kyselina C4H4O4 |

203-743-0 | | 110-17-8 |

fumarová kyselina C4H4O4 |

203-745-1 | | 110-19-0 |

isobutylacetát C6H12O2 |

203-747-2 | | 110-21-4 |

N,N’-dikarbamoylhydrazin C2H6N4O2 |

203-751-4 | | 110-27-0 |

isopropyl-tetradekanoát isopropyl-myristát C17H34O2 |

203-755-6 | | 110-30-5 |

N,N’-ethylendistearamid C38H76N2O2 |

203-766-6 | | 110-42-9 |

methyl-dekanoát C11H22O2 |

203-768-7 | | 110-44-1 |

hexa-2,4-dienová kyselina sorbová kyselina C6H8O2 |

203-772-9 | | 110-49-6 |

2-methoxyethyl-acetát C5H10O3 |

203-777-6 | | 110-54-3 |

hexan C6H14 |

203-786-5 | | 110-63-4 |

butan-1,4-diol C4H10O2 |

203-787-0 | | 110-64-5 |

but-2-en-1,4-diol C4H8O2 |

203-788-6 | | 110-65-6 |

but-2-yn-1,4-diol C4H6O2 |

203-794-9 | | 110-71-4 |

1,2-dimethoxyethan C4H10O2 |

203-802-0 | | 110-77-0 |

2-(ethylthio)ethanol C4H10OS |

203-804-1 | | 110-80-5 |

2-ethoxyethan-1-ol C4H10O2 |

203-806-2 | | 110-82-7 |

cyklohexan C6H12 |

203-808-3 | | 110-85-0 |

piperazin C4H10N2 |

203-809-9 | | 110-86-1 |

pyridin C5H5N |

203-812-5 | | 110-88-3 |

1,3,5-trioxan C3H6O3 |

203-815-1 | | 110-91-8 |

morfolin C4H9NO |

203-817-2 | | 110-94-1 |

glutarová kyselina C5H8O4 |

203-820-9 | | 110-97-4 |

1,1’-iminodi(propan-2-ol) C6H15NO2 |

203-821-4 | | 110-98-5 |

1,1’-oxydipropan-2-ol dipropylenglykol C6H14O3 |

203-835-0 | | 111-11-5 |

methyl-oktanoát C9H18O2 |

203-838-7 | | 111-14-8 |

heptanová kyselina C7H14O2 |

203-839-2 | | 111-15-9 |

2-ethoxyethyl-acetát C6H12O3 |

203-851-8 | | 111-26-2 |

hexylamin C6H15N |

203-856-5 | | 111-30-8 |

glutaraldehyd C5H8O2 |

203-865-4 | | 111-40-0 |

diethylentriamin C4H13N3 |

203-867-5 | | 111-41-1 |

2-(2-aminoethylamino)ethanol C4H12N2O |

203-868-0 | | 111-42-2 |

diethanolamin C4H11NO2 |

203-870-1 | | 111-44-4 |

bis(2-chlorethyl)ether C4H8Cl2O |

203-872-2 | | 111-46-6 |

2,2’-oxydi(ethan-1-ol) diethylenglykol C4H10O3 |

203-874-3 | | 111-48-8 |

2,2’-thiodi(ethan-1-ol) C4H10O2S |

203-893-7 | | 111-66-0 |

okt-1-en C8H16 |

203-896-3 | | 111-69-3 |

adiponitril C6H8N2 |

203-905-0 | | 111-76-2 |

2-butoxyethan-1-ol C6H14O2 |

203-906-6 | | 111-77-3 |

2-(2-methoxyethoxy)ethanol C5H12O3 |

203-907-1 | | 111-78-4 |

cyklookta-1,5-dien C8H12 |

203-911-3 | | 111-82-0 |

methyl-dodekanoát methyl-laurát C13H26O2 |

203-915-5 | | 111-85-3 |

1-chloroktan C8H17Cl |

203-917-6 | | 111-87-5 |

oktan-1-ol C8H18O |

203-918-1 | | 111-88-6 |

oktan-1-thiol C8H18S |

203-919-7 | | 111-90-0 |

2-(2-ethoxyethoxy)ethan-1-ol C6H14O3 |

203-921-8 | | 111-92-2 |

dibutylamin C8H19N |

203-924-4 | | 111-96-6 |

bis(2-methoxyethyl)ether C6H14O3 |

203-933-3 | | 112-07-2 |

2-butoxyethyl-acetát C8H16O3 |

203-943-8 | | 112-18-5 |

dodecyl(dimethyl)amin C14H31N |

203-950-6 | | 112-24-3 |

triethylentetramin C6H18N4 |

203-953-2 | | 112-27-6 |

2,2’-(ethylendioxy)diethan-1-ol triethylenglykol C6H14O4 |

203-956-9 | | 112-30-1 |

dekan-1-ol decylalkohol C10H22O |

203-961-6 | | 112-34-5 |

2-(2-butoxyethoxy)ethanol C8H18O3 |

203-962-1 | | 112-35-6 |

2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethanol C7H16O4 |

203-967-9 | | 112-40-3 |

dodekan C12H26 |

203-978-9 | | 112-50-5 |

2-[2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy]ethanol C8H18O4 |

203-982-0 | | 112-53-8 |

dodekan-1-ol laurylalkohol C12H26O |

203-984-1 | | 112-55-0 |

dodekan-1-thiol C12H26S |

203-986-2 | | 112-57-2 |

tetraethylenpentamin C8H23N5 |

203-998-8 | | 112-70-9 |

tridekan-1-ol C13H28O |

204-000-3 | | 112-72-1 |

tetradekan-1-ol C14H30O |

204-004-5 | | 112-76-5 |

stearoyl-chlorid oktadekanoyl-chlorid C18H35ClO |

204-017-6 | | 112-92-5 |

oktadekan-1-ol stearylalkohol C18H38O |

204-038-0 | | 113-98-4 |

kalium-[2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(fenylacetamido)-4-thia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylát C16H17N2O4SK |

204-043-8 | | 114-26-1 |

propoxur 2-isopropoxyfenyl-N-methylkarbamát C11H15NO3 |

204-062-1 | | 115-07-1 |

propen, čistý C3H6 |

204-065-8 | | 115-10-6 |

dimethylether C2H6O |

204-066-3 | | 115-11-7 |

2-methylpropen C4H8 |

204-068-4 | | 115-18-4 |

2-methylbut-3-en-2-ol C5H10O |

204-070-5 | | 115-19-5 |

2-methylbut-3-yn-2-ol C5H8O |

204-104-9 | | 115-77-5 |

2,2-bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diol pentaerythritol C5H12O4 |

204-112-2 | | 115-86-6 |

trifenyl-fosfát C18H15O4P |

204-118-5 | | 115-96-8 |

tris(2-chlorethyl)-fosfát C6H12Cl3O4P |

204-122-7 | | 116-02-9 |

3,3,5-trimethylcyklohexan-1-ol C9H18O |

204-126-9 | | 116-14-3 |

tetrafluorethylen C2F4 |

204-127-4 | | 116-15-4 |

hexafluorpropen C3F6 |

204-137-9 | | 116-37-0 |

1,1’-isopropylidenbis(p-fenylenoxy)dipropan-2-ol C21H28O4 |

204-159-9 | | 116-81-4 |

1-amino-4-brom-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonová kyselina C14H8BrNO5S |

204-188-7 | | 117-42-0 |

8-aminonaftalen-1,3,6-trisulfonová kyselina C10H9NO9S3 |

204-211-0 | | 117-81-7 |

bis(2-ethylhexyl)-ftalát C24H38O4 |

204-214-7 | | 117-84-0 |

dioktyl-ftalát C24H38O4 |

204-246-1 | | 118-33-2 |

6-aminonaftalen-1,3-disulfonová kyselina C10H9NO6S2 |

204-255-0 | | 118-48-9 |

4H-3,1-benzoxazin-2(1H),4-dion C8H5NO3 |

204-269-7 | | 118-69-4 |

2,6-dichlortoluen C7H6Cl2 |

204-273-9 | | 118-74-1 |

hexachlorbenzen C6Cl6 |

204-287-5 | | 118-92-3 |

anthranilová kyselina C7H7NO2 |

204-289-6 | | 118-96-7 |

2,4,6-trinitrotoluen C7H5N3O6 |

204-317-7 | | 119-36-8 |

methyl-salicylát methyl-2-hydroxybenzoát C8H8O3 |

204-327-1 | | 119-47-1 |

6,6′-di-terc-butyl-2,2′-methylendi-p-kresol C23H32O2 |

204-340-2 | | 119-64-2 |

1,2,3,4-tetrahydronaftalen C10H12 |

204-371-1 | | 120-12-7 |

anthracen, čistý C14H10 |

204-390-5 | | 120-36-5 |

dichlorprop C9H8Cl2O3 |

204-411-8 | | 120-61-6 |

dimethyl-tereftalát C10H10O4 |

204-424-9 | | 120-78-5 |

di(benzothiazol-2-yl)disulfid C14H8N2S4 |

204-427-5 | | 120-80-9 |

benzen-1,2-diol C6H6O2 |

204-428-0 | | 120-82-1 |

1,2,4-trichlorbenzen C6H3Cl3 |

204-429-6 | | 120-83-2 |

2,4-dichlorfenol C6H4Cl2O |

204-445-3 | | 121-03-9 |

4-nitrotoluen-2-sulfonová kyselina C7H7NO5S |

204-450-0 | | 121-14-2 |

2,4-dinitrotoluen C7H6N2O4 |

204-469-4 | | 121-44-8 |

triethylamin C6H15N |

204-471-5 | | 121-45-9 |

trimethyl-fosfit C3H9O3P |

204-482-5 | | 121-57-3 |

4-aminobenzensulfonová kyselina C6H7NO3S |

204-493-5 | | 121-69-7 |

N,N-dimethylanilin C8H11N |

204-496-1 | | 121-73-3 |

1-chlor-3-nitrobenzen C6H4ClNO2 |

204-501-7 | | 121-86-8 |

2-chlor-4-nitrotoluen C7H6ClNO2 |

204-502-2 | | 121-87-9 |

2-chlor-4-nitroanilin C6H5ClN2O2 |

204-506-4 | | 121-91-5 |

isoftalová kyselina benzen-1,3-dikarboxylová kyselina C8H6O4 |

204-524-2 | | 122-14-5 |

fenitrothion C9H12NO5PS |

204-528-4 | | 122-20-3 |

1,1’,1’’-nitrilotri(propan-2-ol) C9H21NO3 |

204-539-4 | | 122-39-4 |

difenylamin C12H11N |

204-550-4 | | 122-51-0 |

triethyl-orthoformiát C7H16O3 |

204-552-5 | | 122-52-1 |

triethyl-fosfit C6H15O3P |

204-591-8 | | 123-01-3 |

dodecylbenzen C18H30 |

204-596-5 | | 123-05-7 |

2-ethylhexanal C8H16O |

204-616-2 | | 123-30-8 |

4-aminofenol C6H7NO |

204-617-8 | | 123-31-9 |

benzen-1,4-diol C6H6O2 |

204-622-5 | | 123-35-3 |

7-methyl-3-methylidenokta-1,6-dien C10H16 |

204-623-0 | | 123-38-6 |

propanal C3H6O |

204-624-6 | | 123-39-7 |

N-methylformamid C2H5NO |

204-626-7 | | 123-42-2 |

4-hydroxy-4-methylpentan-2-on C6H12O2 |

204-634-0 | | 123-54-6 |

pentan-2,4-dion C5H8O2 |

204-638-2 | | 123-62-6 |

propananhydrid C6H10O3 |

204-646-6 | | 123-72-8 |

butyraldehyd C4H8O |

204-650-8 | | 123-77-3 |

C,C’-azodi(formamid) C2H4N4O2 |

204-658-1 | | 123-86-4 |

butyl-acetát C6H12O2 |

204-661-8 | | 123-91-1 |

1,4-dioxan C4H8O2 |

204-673-3 | | 124-04-9 |

hexandiová kyselina adipová kyselina C6H10O4 |

204-677-5 | | 124-07-2 |

oktanová kyselina kaprinová kyselina C8H16O2 |

204-679-6 | | 124-09-4 |

hexan-1,6-diamin C6H16N2 |

204-685-9 | | 124-17-4 |

2-(2-butoxyethoxy)ethyl-acetát C10H20O4 |

204-686-4 | | 124-18-5 |

dekan C10H22 |

204-695-3 | | 124-30-1 |

oktadecylamin C18H39N |

204-697-4 | | 124-40-3 |

dimethylamin ve vodném roztoku C2H7N |

204-699-5 | | 124-41-4 |

methanolát sodný CH3ONa |

204-709-8 | | 124-68-5 |

2-amino-2-methylpropan-1-ol C4H11NO |

204-727-6 | | 125-12-2 |

exo-1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]heptan-2-yl-acetát C12H20O2 |

204-781-0 | | 126-30-7 |

2,2-dimethylpropan-1,3-diol C5H12O2 |

204-794-1 | | 126-58-9 |

2,2,2’,2’-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3-oxydipropan-1-ol C10H22O7 |

204-800-2 | | 126-73-8 |

tributyl-fosfát C12H27O4P |

204-818-0 | | 126-99-8 |

chloropre 2-chlorbuta-1,3-dien C4H5Cl |

204-822-2 | | 127-08-2 |

kalium-acetát octan draselný C2H3O2K |

204-823-8 | | 127-09-3 |

natrium-acetát octan sodný C2H3O2Na |

204-825-9 | | 127-18-4 |

tetrachlorethen C2Cl4 |

204-826-4 | | 127-19-5 |

N,N-dimethylacetamid C4H9NO |

204-854-7 | | 127-65-1 |

chloramin T natrium-4-methylbenzensulfonchloramid C7H7ClNO2SNa |

204-857-3 | | 127-68-4 |

natrium-3-nitrobenzen-1-sulfonát C6H4NO5SNa |

204-872-5 | | 127-91-3 |

pin-2(10)-en 6,6-dimethyl-2-methylenbicyklo[3.1.1]heptan β-pinen C10H16 |

204-875-1 | | 128-03-0 |

kalium-dimethyldithiokarbamát C3H6NS2K |

204-876-7 | | 128-04-1 |

natrium-dimethyldithiokarbamát C3H6NS2Na |

204-881-4 | | 128-37-0 |

2,6-di-terc-butyl-4-methylfenol C15H24O |

204-886-1 | | 128-44-9 |

1,1-dioxo-λ4-1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, sodná sůl C7H4NO3SNa |

205-010-0 | | 131-09-9 |

2-chloranthrachinon C14H7ClO2 |

205-011-6 | | 131-11-3 |

dimethyl-ftalát C10H10O4 |

205-025-2 | | 131-52-2 |

pentachlorfenolát sodný C6Cl5ONa |

205-107-8 | | 133-49-3 |

pentachlorbenzenthiol C6HCl5S |

205-138-7 | | 134-32-7 |

1-naftylamin C10H9N |

205-182-7 | | 135-19-3 |

2-naftol C10H8O |

205-286-2 | | 137-26-8 |

thiram tetramethylthiuramdisulfid C6H12N2S4 |

205-288-3 | | 137-30-4 |

ziram zink-N,N-dimethyldithiokarbamát C6H12N2S4Zn |

205-290-4 | | 137-40-6 |

natrium-propanoát natrium-propionát C3H5O2Na |

205-293-0 | | 137-42-8 |

metham-Na C2H4NS2Na |

205-341-0 | | 138-86-3 |

dipenten, surový 4-isopropenyl-1-methylcyklohex-1-en, surový C10H16 |

205-347-3 | | 139-02-6 |

natrium-fenolát C6H5ONa |

205-381-9 | | 139-89-9 |

trinatrium-({2-[(2-hydroxyethyl)(karboxylatomethyl)amino]ethyl}imino)diacetát C10H15N2O7Na3 |

205-388-7 | | 139-96-8 |

tris(2-hydroxyethyl)amonium-decyl-sulfát C12H26O4S.C6H15NO3 |

205-391-3 | | 140-01-2 |

pentanatrium-{[(karboxylatomethyl)imino]bis(ethylennitrilo)}tetraacetát C14H18N3O10Na5 |

205-399-7 | | 140-11-4 |

benzyl-acetát C9H10O2 |

205-410-5 | | 140-29-4 |

fenylacetonitril benzylkyanid C8H7N |

205-411-0 | | 140-31-8 |

2-(piperazin-1-yl)ethylamin C6H15N3 |

205-426-2 | | 140-66-9 |

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol C14H22O |

205-438-8 | | 140-88-5 |

ethyl-akrylát C5H8O2 |

205-443-5 | | 140-93-2 |

proxan-Na natrium-O-isopropyldithiokarbonát C4H7OS2Na |

205-480-7 | | 141-32-2 |

butyl-akrylát C7H12O2 |

205-483-3 | | 141-43-5 |

2-aminoethan-1-ol C2H7NO |

205-488-0 | | 141-53-7 |

natrium-formiát CHO2Na |

205-500-4 | | 141-78-6 |

ethyl-acetát C4H8O2 |

205-502-5 | | 141-79-7 |

4-methylpent-3-en-2-on C6H10O |

205-516-1 | | 141-97-9 |

ethyl-acetoacetát C6H10O3 |

205-547-0 | | 142-59-6 |

nabam dinatrium-N,N’-ethylenbis(dithiokarbamát) C4H6N2S4Na2 |

205-554-9 | | 142-72-3 |

magnesium-di(acetát) (C2H3O2)2Mg |

205-563-8 | | 142-82-5 |

heptan C7H16 |

205-565-9 | | 142-84-7 |

dipropylamin C6H15N |

205-570-6 | | 142-90-5 |

dodecyl-methakrylát C16H30O2 |

205-592-6 | | 143-22-6 |

2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol C10H22O4 |

205-599-4 | | 143-33-9 |

kyanid sodný CNNa |

205-633-8 | | 144-55-8 |

hydrogenuhličitan sodný CHO3Na |

205-634-3 | | 144-62-7 |

šťavelová kyselina C2H2O4 |

205-685-1 | | 147-14-8 |

tetrabenzo-5,10,15,20-diazaporfyrinftalocyanin C32H16CuN8 |

205-736-8 | | 149-30-4 |

2-sulfanylbenzothiazol C7H5NS2 |

205-743-6 | | 149-57-5 |

2-ethylhexanová kyselina C8H16O2 |

205-745-7 | | 149-73-5 |

trimethyl-orthoformiát trimethoxymethan C4H10O3 |

205-753-0 | | 150-13-0 |

4-aminobenzoová kyselina C7H7NO2 |

205-771-9 | | 150-78-7 |

1,4-dimethoxybenzen C8H10O2 |

205-788-1 | | 151-21-3 |

natrium-lauryl-sulfát C12H25O4SNa |

205-792-3 | | 151-50-8 |

kyanid draselný CKN |

205-793-9 | | 151-56-4 |

ethylenimin aziridin C2H5N |

205-855-5 | | 156-43-4 |

4-ethoxyanilin C8H11NO |

206-019-2 | | 288-32-4 |

imidazol C3H4N2 |

206-022-9 | | 288-88-0 |

4H-1,2,4-triazol C2H3N3 |

206-033-9 | | 294-62-2 |

cyklododekan C12H24 |

206-050-1 | | 298-00-0 |

parathion-methyl O,O-dimethyl-O-(4-nitrofenyl)-fosforothioát C8H10NO5PS |

206-056-4 | | 298-07-7 |

bis(2-ethylhexyl)-hydrogen-fosfát C16H35O4P |

206-058-5 | | 298-12-4 |

glyoxylová kyselina oxooctová kyselina C2H2O3 |

206-059-0 | | 298-14-6 |

hydrogenuhličitan draselný CHO3K |

206-114-9 | | 302-01-2 |

hydrazin H4N2 |

206-354-4 | | 330-54-1 |

diuron 3-(3,4-dichlorfenyl)-1,1-dimethylmočovina C9H10Cl2N2O |

206-537-9 | | 353-59-3 |

bromchlordifluormethan CBrClF2 |

206-991-8 | | 409-21-2 |

karbid křemíku SiC |

206-992-3 | | 420-04-2 |

kyanamid CH2N2 |

207-312-8 | | 461-58-5 |

kyanoguanidin C2H4N4 |

207-336-9 | | 463-51-4 |

keten C2H2O |

207-439-9 | | 471-34-1 |

uhličitan vápenatý CaCO3 |

207-586-9 | | 482-89-3 |

2-(3-oxo-1,3-dihydro-2H-indazol-2-yliden)-1,2-dihydro-3H-indol-3-on C16H10N2O2 |

207-826-2 | | 496-72-0 |

4-methyl-1,2-fenylendiamin (CI 76042) C7H10N2 |

207-838-8 | | 497-19-8 |

uhličitan sodný Na2CO3 |

207-938-1 | | 502-44-3 |

hexan-6-olid C6H10O2 |

207-950-7 | | 502-69-2 |

6,10,14-trimethylpentadekan-2-on C18H36O |

208-008-8 | | 505-32-8 |

3,7,11,15-tetramethylhexadec-1-en-3-ol C20H40O |

208-052-8 | | 506-77-4 |

chlorkyan CClN |

208-058-0 | | 506-87-6 |

uhličitan amonný (NH4)2CO3 |

208-060-1 | | 506-93-4 |

guanidinium-nitrát CH6N4O3 |

208-167-3 | | 513-77-9 |

uhličitan barnatý, přírodní BaCO3 |

208-419-2 | | 527-60-6 |

2,4,6-trimethylfenol C9H12O |

208-534-8 | | 532-32-1 |

natrium-benzoát C7H5O2Na |

208-576-7 | | 533-74-4 |

dazomet 3,5-dimethylhexahydro-1,3,5-thiadiazin-2-thion C5H10N2S2 |

208-580-9 | | 533-96-0 |

hydrogendiuhličitan trisodný Na3(HCO3)2 |

208-754-4 | | 540-72-7 |

thiokyanát sodný CNSNa |

208-778-5 | | 541-41-3 |

ethyl-chlorformiát C3H5ClO2 |

208-792-1 | | 541-73-1 |

1,3-dichlorbenzen C6H4Cl2 |

208-826-5 | | 542-75-6 |

1,3-dichlorprop-1-en C3H4Cl2 |

208-835-4 | | 542-92-7 |

cyklopentadien C5H6 |

208-863-7 | | 544-17-2 |

kalcium-diformiát (CHO2)2Ca |

208-875-2 | | 544-63-8 |

tetradekanová kyselina, čistá myristová kyselina, čistá C14H28O2 |

208-915-9 | | 546-93-0 |

uhličitan hořečnatý MgCO3 |

208-993-4 | | 551-16-6 |

6-aminopenicilanová kyselina [2S-(2α,5α,6β)]-6-amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylová kyselina C8H12N2O3S |

209-008-0 | | 552-30-7 |

benzen-1,2,4-trikarbox-1,2-anhydrid C9H4O5 |

209-062-5 | | 554-13-2 |

uhličitan lithný LiCO3 |

209-136-7 | | 556-67-2 |

oktamethylcyklotetrasiloxan C8H24O4Si4 |

209-141-4 | | 556-82-1 |

3-methylbut-2-en-1-ol C5H10O |

209-151-9 | | 557-05-1 |

zink-distearát, čistý (C18H35O2)2Zn |

209-251-2 | | 563-47-3 |

3-chlor-2-methylpropen C4H7Cl |

209-400-1 | | 576-26-1 |

2,6-dimethylfenol C8H10O |

209-514-1 | | 583-61-9 |

2,3-dimethylpyridin C7H9N |

209-527-2 | | 584-03-2 |

butan-1,2-diol C4H10O2 |

209-529-3 | | 584-08-7 |

uhličitan draselný K2CO3 |

209-544-5 | | 584-84-9 |

4-methylfenylen-1,3-diisokyanát C9H6N2O2 |

209-691-5 | | 590-86-3 |

3-methylbutanal C5H10O |

209-751-0 | | 592-35-8 |

butyl-karbamát C5H11NO2 |

209-753-1 | | 592-41-6 |

hex-1-en C6H12 |

209-803-2 | | 593-70-4 |

chlorfluormethan CH2ClF |

209-810-0 | | 593-81-7 |

trimethylamonium-chlorid C3H10NCl |

209-840-4 | | 594-42-3 |

trichlormethansulfenyl-chlorid CCl4S |

209-940-8 | | 598-56-1 |

N,N-dimethylethan-1-amin C4H11N |

209-952-3 | | 598-78-7 |

2-chlorpropanová kyselina C3H5ClO2 |

210-036-0 | | 603-35-0 |

trifenylfosfin C18H15P |

210-095-2 | | 605-71-0 |

1,5-dinitronaftalen C10H6N2O4 |

210-248-3 | | 611-06-3 |

1,3-dichlor-4-nitrobenzen C6H3Cl2NO2 |

210-359-7 | | 613-90-1 |

benzoyl-kyanid C8H5NO |

210-483-1 | | 616-45-5 |

2-pyrrolidon C4H7NO |

210-557-3 | | 618-62-2 |

3,5-dichlornitrobenzen C6H3Cl2NO2 |

210-620-5 | | 619-93-2 |

cis-4,4’-dinitrostilben C14H10N2O4 |

210-708-3 | | 621-82-9 |

skořicová kyselina 3-fenylpropenová kyselina C9H8O2 |

210-848-5 | | 624-48-6 |

dimethyl-2-hydroxybutandioát dimethyl-malát C6H8O4 |

210-855-3 | | 624-64-6 |

(E)-but-2-en C4H8 |

210-866-3 | | 624-83-9 |

methyl-isokyanát C2H3NO |

210-871-0 | | 624-92-0 |

dimethyldisulfid C2H6S2 |

211-020-6 | | 627-93-0 |

dimethyl-adipát C8H14O4 |

211-074-0 | | 629-11-8 |

hexan-1,6-diol C6H14O2 |

211-093-4 | | 629-50-5 |

tridekan C13H28 |

211-096-0 | | 629-59-4 |

tetradekan C14H30 |

211-128-3 | | 630-08-0 |

oxid uhelnatý CO |

211-448-3 | | 645-62-5 |

2-ethylhex-2-enal C8H14O |

211-617-1 | | 674-82-8 |

diketen 4-methylenoxetan-2-on C4H4O2 |

211-661-1 | | 682-09-7 |

2,2-bis(allyloxymethyl)butan-1-ol C12H22O3 |

211-694-1 | | 687-47-8 |

ethyl-(S)-2-hydroxypropanoát C5H10O3 |

211-746-3 | | 693-23-2 |

dodekanová kyselina C12H22O4 |

211-838-3 | | 700-13-0 |

2,3,5-trimethylhydrochinon C9H12O2 |

211-914-6 | | 709-98-8 |

propanil C9H9Cl2NO |

212-058-6 | | 757-86-8 |

methyl-[(dimethoxyfosfinothioyl)thio]acetát C5H11O4PS2 |

212-079-0 | | 760-23-6 |

3,4-dichlorbut-1-en C4H6Cl2 |

212-081-1 | | 760-67-8 |

2-ethylhexanoyl-chlorid C8H15ClO |

212-091-6 | | 762-04-9 |

diethyl-fosfonát C4H11O3P |

212-110-8 | | 763-32-6 |

3-methylbut-3-en-1-ol C5H10O |

212-121-8 | | 764-41-0 |

1,4-dichlorbut-2-en C4H6Cl2 |

212-344-0 | | 793-24-8 |

N-1,3-dimethylbutyl-N’-fenyl-p-fenylendiamin C18H24N2 |

212-369-7 | | 810-16-2 |

4,4’-[methylenbis(methylimino)]bis[1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-fenyl-3H-pyrazol-3-on] C25H30N6O2 |

212-546-9 | | 825-52-5 |

(hydroxyimino)fenylacetonitril C8H6N2O |

212-595-6 | | 830-13-7 |

cyklododekanon C12H22O |

212-646-2 | | 836-30-6 |

4-nitro-N-fenylanilin C12H10N2O2 |

212-658-8 | | 838-88-0 |

4,4’-methylenbis(2-methylanilin) C15H18N2 |

212-660-9 | | 839-90-7 |

1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazin-2,4,6-trion C9H15N3O6 |

212-672-4 | | 842-18-2 |

dikalium-7-hydroxynaftalen-1,3-disulfonát C10H6O7S2K2 |

212-762-3 | | 867-56-1 |

natrium-(S)-laktát C3H5O3Na |

212-782-2 | | 868-77-9 |

2-hydroxyethyl-methakrylát C6H10O3 |

212-783-8 | | 868-85-9 |

dimethyl-fosfonát C2H7O3P |

212-800-9 | | 870-72-4 |

natrium-hydroxymethansulfonát CH3O4SNa |

212-828-1 | | 872-50-4 |

N-methyl-2-pyrrolidon C5H9NO |

212-958-9 | | 887-76-3 |

2-hydroxy-4-sulfonaftalen-1-diazonium,vnitřní sůl 4,4’-azo-3-hydroxynaftalen-1-sulfonát C10H6N2O4S |

213-030-6 | | 917-61-3 |

kyanatan sodný CNONa |

213-086-1 | | 923-02-4 |

N-(hydroxymethyl)methakrylamid C5H9NO2 |

213-090-3 | | 923-26-2 |

(2-hydroxypropyl)-methakrylát C7H12O3 |

213-179-7 | | 928-68-7 |

6-methylheptan-2-on C8H16O |

213-309-2 | | 935-92-2 |

2,3,6-trimethyl-p-benzochinon C9H10O2 |

213-424-8 | | 947-04-6 |

dodekan-12-laktam C12H23NO |

213-497-6 | | 959-26-2 |

bis(hydroxyethyl)-tereftalát C12H14O6 |

213-554-5 | | 976-71-6 |

kanrenon 3-oxopregna-4,6-dien-21,17-karbolakton C22H28O3 |

213-666-4 | | 999-81-5 |

chlormekvatchlorid (2-chlorethyl)trimethylamonium-chlorid C5H13Cl2N |

213-668-5 | | 999-97-3 |

1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazan C6H19NSi2 |

213-911-5 | | 1066-33-7 |

hydrogenuhličitan amonný (NH4)HCO3 |

213-912-0 | | 1066-35-9 |

chlordimethylsilan C2H7ClSi |

213-997-4 | | 1071-83-6 |

-(fosfonomethyl)glycin glyfosát C3H8NO5P |

214-005-2 | | 1072-35-1 |

plumbum-distearát, čistý plumbum-dioktadekanoát, čistý (C18H35O2)2Pb |

214-222-2 | | 1115-20-4 |

3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoát C10H20O4 |

214-277-2 | | 1119-40-0 |

dimethyl-pentandioát dimethyl-glutarát C7H12O4 |

214-419-3 | | 1126-34-7 |

natrium-3-aminobenzensulfonát C6H6NO3SNa |

214-566-3 | | 1151-14-0 |

2-(4-ethylbenzoyl)benzoová kyselina C16H14O3 |

214-604-9 | | 1163-19-5 |

bis(pentabromfenyl)ether C12Br10O |

214-987-2 | | 1241-94-7 |

2-ethylhexyl-difenyl-fosfát C20H27O4P |

215-077-8 | | 1300-21-6 |

dichlorethan C2H4Cl2 |

215-089-3 | | 1300-71-6 |

dimethylfenol (všechny isomery), čistý 3,4-xylenol [1]; 2,5-xylenol [2], 2,4-xylenol [3]; 2,3-xylenol [4]; 2,6-xylenol [5]; xylenol [6] C8H10O |

215-100-1 | | 1302-42-7 |

oxid sodno-hlinitý NaAlO2 |

215-116-9 | | 1303-28-2 |

oxid arseničný As2O5 |

215-125-8 | | 1303-86-2 |

oxid boritý B2O3 |

215-137-3 | | 1305-62-0 |

hydroxid vápenatý Ca(OH)2 |

215-138-9 | | 1305-78-8 |

oxid vápenatý CaO |

215-146-2 | | 1306-19-0 |

oxid kademnatý CdO |

215-154-6 | | 1307-96-6 |

oxid kobaltnatý CoO |

215-156-7 | | 1308-04-9 |

oxid kobaltitý Co2O3 |

215-157-2 | | 1308-06-1 |

oxid kobaltnato-kobaltitý Co3O4 |

215-160-9 | | 1308-38-9 |

oxid chromitý (CI 77289) Cr2O3 |

215-167-7 | | 1309-36-0 |

pyrit (FeS2) FeS2 |

215-168-2 | | 1309-37-1 |

oxid železitý Fe2O3 |

215-169-8 | | 1309-38-2 |

magnetit Fe3O4 |

215-171-9 | | 1309-48-4 |

oxid hořečnatý MgO |

215-174-5 | | 1309-60-0 |

oxid olovičitý PbO2 |

215-175-0 | | 1309-64-4 |

oxid antimonitý Sb2O3 |

215-181-3 | | 1310-58-3 |

hydroxid draselný KOH |

215-185-5 | | 1310-73-2 |

hydroxid sodný NaOH |

215-199-1 | | 1312-76-1 |

křemičitan draselný |

215-202-6 | | 1313-13-9 |

oxid manganičitý, ruda z kapitoly 26 MnO2 |

215-204-7 | | 1313-27-5 |

oxid molybdenový MoO3 |

215-208-9 | | 1313-59-3 |

oxid sodný Na2O |

215-211-5 | | 1313-82-2 |

sulfid sodný Na2S |

215-222-5 | | 1314-13-2 |

oxid zinečnatý ZnO |

215-235-6 | | 1314-41-6 |

orthoolovičitan olovnatý suřík Pb3O4 |

215-236-1 | | 1314-56-3 |

oxid fosforečný P2O5 |

215-242-4 | | 1314-80-3 |

sulfid fosforečný P2S5 |

215-263-9 | | 1317-33-5 |

sulfid molybdeničitý MoS2 |

215-266-5 | | 1317-35-7 |

oxid manganato-manganitý Mn3O4 |

215-267-0 | | 1317-36-8 |

oxid olovnatý PbO |

215-269-1 | | 1317-38-0 |

oxid měďnatý CuO |

215-270-7 | | 1317-39-1 |

oxid měďný Cu2O |

215-277-5 | | 1317-61-9 |

oxid železnato-železitý Fe3O4 |

215-280-1 | | 1317-70-0 |

anatas (TiO2) TiO2 |

215-282-2 | | 1317-80-2 |

rutil (TiO2) TiO2 |

215-283-8 | | 1318-02-1 |

zeolity Krystalické hlinitokřemičitany tvořené oxidem křemičitým (SiO2) a oxidem hlinitým (Al2O3) v různých poměrech a oxidy kovů. Získávají se hydrotermálně z tuhého hlinitokřemičitanu nebo gelu získaného reakcí hydroxidu sodného, hydratovaného oxidu hlinitého a křemičitanu sodného. V získaném nebo v přírodním produktu mohou být kationty nahrazeny za jiné. Specifické zeolity se označují symboly udávajícími krystalovou strukturu a převládající kationt, např. KA, CaX, NaY. |

215-293-2 | | 1319-77-3 |

kresol, čistý C7H8O |

215-306-1 | | 1320-67-8 |

methoxypropanol C4H10O2 |

215-325-5 | | 1321-74-0 |

divinylbenzen, čistý C10H10 |

215-475-1 | | 1327-36-2 |

křemičitan hlinitý |

215-477-2 | | 1327-41-9 |

chlorid hlinitý, bazický |

215-481-4 | | 1327-53-3 |

oxid arsenitý As2O3 |

215-524-7 | | 1328-53-6 |

polychlorftalokyanin, měďnatý komplex C.I. Pigment Green 7 Tato látka je identifikována v Colour Indexu číslem C.I. 74260. |

215-535-7 | | 1330-20-7 |

xylen, směs isomerů, čistý o-xylen [1]; p-xylen [2]; m-xylen [3] C8H10 |

215-540-4 | | 1330-43-4 |

tetraboritan sodný bezvodý B4Na2O7 |

215-548-8 | | 1330-78-5 |

tris(methylfenyl)-fosfát C21H21O4P |

215-565-0 | | 1331-92-6 |

monopentylderivát cinnamaldehydu C14H18O |

215-570-8 | | 1332-37-2 |

oxid železa |

215-587-0 | | 1333-39-7 |

hydroxybenzensulfonová kyselina C6H6O4S |

215-605-7 | | 1333-74-0 |

vodík H2 |

215-607-8 | | 1333-82-0 |

oxid chromový CrO3 |

215-609-9 | | 1333-86-4 |

uhelná čerň |

215-647-6 | | 1336-21-6 |

amoniak, vodný roztok NH4OH |

215-657-0 | | 1338-02-9 |

naftenáty měďnaté |

215-676-4 | | 1341-49-7 |

hydrogenfluorid amonný NH4HF2 |

215-681-1 | | 1343-88-0 |

křemičitan hořečnatý |

215-683-2 | | 1343-98-2 |

kyselina křemičitá |

215-684-8 | | 1344-00-9 |

orthokřemičitan sodno-hlinitý |

215-687-4 | | 1344-09-8 |

orthokřemičitan tetrasodný |

215-691-6 | | 1344-28-1 |

oxid hlinitý Al2O3 |

215-693-7 | | 1344-37-2 |

žluť na bázi sulfochromanu olovnatého C.I. Pigment Yellow 34Tato látka je identifikována v Colour Indexu číslem C.I. 77603. |

215-695-8 | | 1344-43-0 |

oxid manganatý MnO |

215-710-8 | | 1344-95-2 |

křemičitan vápenatý |

215-960-8 | | 1461-25-2 |

tetrabutylcín C16H36Sn |

216-074-4 | | 1490-04-6 |

menthol DL-menthol 2-isopropyl-5-methylcyklohexan-1-olp-menthan-3-ol C10H20O |

216-099-0 | | 1498-51-7 |

ethyl-dichlorfosfát C2H5Cl2O2P |

216-207-6 | | 1528-48-9 |

triheptyl-benzen-1,2,4-trikarboxylát C30H48O6 |

216-341-5 | | 1561-92-8 |

natrium-2-methylprop-2-en-1-sulfonát C4H7O3SNa |

216-353-0 | | 1563-66-2 |

karbofuran C12H15NO3 |

216-381-3 | | 1570-64-5 |

4-chlor-o-kresol C7H7ClO |

216-643-7 | | 1633-05-2 |

uhličitan strontnatý SrCO3 |

216-653-1 | | 1634-04-4 |

(terc-butyl)(methyl)ether C5H12O |

216-732-0 | | 1655-29-4 |

dinatrium-naftalen-1,5-disulfonát C10H6O6S2Na2 |

216-734-1 | | 1655-43-2 |

dinatrium-naftalen-1,6-disulfonát C10H6O6S2Na2 |

216-768-7 | | 1663-39-4 |

terc-butyl-akrylát C7H12O2 |

216-917-6 | | 1698-53-9 |

4,5-dichlor-2,3-dihydro-2-fenylpyridazin-3-on C10H6Cl2N2O |

216-920-2 | | 1698-60-8 |

chloridazon 5-amino-4-chlor-2-fenylpyridazin-3(2H)-on C10H8ClN3O |

217-031-2 | | 1724-39-6 |

cyklododekanol C12H24O |

217-090-4 | | 1738-25-6 |

3-dimethylaminopropannitril C5H10N2 |

217-175-6 | | 1762-95-4 |

amonium-thiokyanát thiokyanát amonný (NH4)CNS |

217-326-6 | | 1817-47-6 |

4-nitrokumen C9H11NO2 |

217-406-0 | | 1836-75-5 |

nitrofen (2,4-dichlorfenyl)(4-nitrofenyl)ether C12H7Cl2NO3 |

217-451-6 | | 1854-26-8 |

4,5-dihydroxy-1,3-bis(hydroxymethyl)imidazolidin-2-on C5H10N2O5 |

217-565-6 | | 1888-91-1 |

N-acetylhexanlaktam C8H13NO2 |

217-615-7 | | 1910-42-5 |

parakvat-dichlorid 1,1’-dimethyl-4,4’-bipyridinium-dichlorid C12H14N2Cl2 |

218-577-4 | | 2186-92-7 |

p-(dimethoxymethyl)anisol C10H14O3 |

218-717-4 | | 2217-82-5 |

natrium-[1,1’-bifenyl]-4-sulfonát C12H9O3SNa |

218-791-8 | | 2235-43-0 |

pentanatrium-hydrogen-C,C’,C’’-nitrilotris(methylfosfonát) C3H7NO9P3Na5 |

218-817-8 | | 2243-62-1 |

naftalen-1,5-diamin C10H10N2 |

218-962-7 | | 2303-17-5 |

triallát C10H16Cl3NOS |

218-986-8 | | 2307-55-3 |

amonium-2,4-dichlorfenoxyacetát C8H9Cl2O3N |

218-996-2 | | 2310-17-0 |

fosalon S-[(6-chlor-2(3H)-oxobenzoxazol-3-yl)methyl]-O,O-diethyl-fosforodithioát C12H15ClNO4PS2 |

219-283-9 | | 2402-79-1 |

2,3,5,6-tetrachlorpyridin C5HCl4N |

219-330-3 | | 2416-94-6 |

2,3,6-trimethylfenol C9H12O |

219-397-9 | | 2431-50-7 |

2,3,4-trichlorbut-1-en C4H5Cl3 |

219-460-0 | | 2439-35-2 |

2-(dimethylamino)ethyl-akrylát C7H13NO2 |

219-463-7 | | 2439-55-6 |

N-methyloktadecylamin C19H41N |

219-488-3 | | 2444-90-8 |

dinatrium-4,4’-isopropylidendifenolát C15H14O2Na2 |

219-660-8 | | 2492-26-4 |

natrium(benzothiazol-2-yl)sulfid C7H4NS2Na |

219-669-7 | | 2494-89-5 |

2-[(p-aminofenyl)sulfonyl]ethyl-hydrogensulfát C8H11NO6S2 |

219-754-9 | | 2524-03-0 |

O,O-dimethyl-fosforochloridothioát C2H6ClO2PS |

219-755-4 | | 2524-04-1 |

O,O-diethyl-fosforochloridothioát C4H10ClO2PS |

219-799-4 | | 2536-05-2 |

2,2’-methylendifenyldiisokyanát C15H10N2O2 |

219-835-9 | | 2549-53-3 |

tetradecyl-methakrylát C18H34O2 |

219-854-2 | | 2551-62-4 |

fluorid sírový SF6 |

219-952-5 | | 2581-34-2 |

4-nitro-m-kresol C7H7NO3 |

219-956-7 | | 2582-30-1 |

aminoguanidinium-hydrogenkarbonát C2H8N4O3 |

220-120-9 | | 2634-33-5 |

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on C7H5NOS |

220-329-5 | | 2720-73-2 |

kalium-O-pentyl-dithiokarbonát C6H11OS2K |

220-433-0 | | 2764-72-9 |

6,7-dihydrodipyrido[1,2-a:2’,1’-c]pyrazindiylium C12H12N2 |

220-548-6 | | 2807-30-9 |

2-propoxyethan-1-ol C5H12O2 |

220-608-1 | | 2835-06-5 |

DL-α-fenylglycin C8H9NO2 |

220-666-8 | | 2855-13-2 |

isoforondiamin 3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexan-1-amin C10H22N2 |

220-688-8 | | 2867-47-2 |

2-dimethylaminoethyl-methakrylát C8H15NO2 |

220-694-0 | | 2869-34-3 |

tridecylamin C13H29N |

220-767-7 | | 2893-78-9 |

dichlorisokyanurát sodný C3Cl2N3O3Na |

221-221-0 | | 3033-77-0 |

2,3-epoxypropyltrimethylamonium-chlorid C6H14NOCl |

221-242-5 | | 3039-83-6 |

natrium-ethylensulfonát C2H3O3SNa |

221-496-7 | | 3120-74-9 |

4-(methylthio)-m-kresol C8H10OS |

221-508-0 | | 3126-80-5 |

tetrakis(2-ethylhexyl)-benzen-1,2,4,5-tetrakarboxylát C42H70O8 |

221-641-4 | | 3173-72-6 |

naftalen-1,5-diisokyanát C12H6N2O2 |

221-717-7 | | 3209-22-1 |

1,2-dichlor-3-nitrobenzen C6H3Cl2NO2 |

221-838-5 | | 3251-23-8 |

dusičnan měďnatý Cu(NO3)2 |

221-882-5 | | 3268-49-3 |

3-(methylthio)propanaldehyd C4H8OS |

221-975-0 | | 3302-10-1 |

3,5,5-trimethylhexanová kyselina C9H18O2 |

222-037-3 | | 3323-53-3 |

sloučenina adipové kyseliny s hexan-1,6-diaminem (1:1) C6H16N2.C6H10O4 |

222-048-3 | | 3327-22-8 |

(3-chlor-2-hydroxypropyl)trimethylamonium-chlorid C6H15Cl2NO |

222-376-7 | | 3452-97-9 |

3,5,5-trimethylhexan-1-ol C9H20O |

222-823-6 | | 3622-84-2 |

N-butylbenzensulfonamid C10H15NO2S |

222-884-9 | | 3648-20-2 |

diundecyl-ftalát C30H50O4 |

222-885-4 | | 3648-21-3 |

diheptyl-ftalát C22H34O4 |

222-981-6 | | 3687-46-5 |

decyl-oktadec-9-enoát decyl-oleát C28H54O2 |

223-051-2 | | 3709-43-1 |

dinatrium-4,4’-dinitrostilben-2,2-disulfonát C14H8N2O10S2Na2 |

223-289-7 | | 3811-04-9 |

chlorečnan draselný KClO3 |

223-498-3 | | 3926-62-3 |

natrium-chloracetát C2H2ClO2Na |

223-622-6 | | 3982-91-0 |

thiofosforyl-trichlorid Cl3PS |

223-795-8 | | 4075-81-4 |

kalcium-dipropanoát (C3H5O2)2Ca |

223-819-7 | | 4088-22-6 |

N-methyldioktadecylamin C37H77N |

223-861-6 | | 4098-71-9 |

isoforondiisokyanát [3-(isokyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexyl]isokyanát C12H18N2O2 |

223-907-5 | | 4116-10-3 |

2-chlor-N-methyl-3-oxobutanamid C5H8ClNO2 |

224-030-0 | | 4170-30-3 |

but-2-enal C4H6O |

224-644-9 | | 4435-53-4 |

3-methoxybutyl-acetát C7H14O3 |

224-698-3 | | 4454-05-1 |

3,4-dihydro-2-methoxy-2H-pyran C6H10O2 |

224-791-9 | | 4497-58-9 |

1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4-trimethylchinolin C12H17N |

224-923-5 | | 4553-62-2 |

2-methylglutaronitril C6H8N2 |

225-379-1 | | 4812-20-8 |

o-isopropoxyfenol C9H12O2 |

225-533-8 | | 4904-61-4 |

cyklododeka-1,5,9-trien C12H18 |

225-625-8 | | 4979-32-2 |

N,N-dicyklohexylbenzothiazol-2-sulfenamid C19H26N2S2 |

225-768-6 | | 5064-31-3 |

trinatrium-nitrilotriacetát C6H6NO6Na3 |

225-861-1 | | 5123-63-7 |

natrium-m-(diethylamino)benzensulfonát C10H14NO3SNa |

225-935-3 | | 5160-02-1 |

baryum-bis{2-chlor-5-[(2-hydroxy-1-naftyl)azo]toluen-4-sulfonát} (C17H12ClN2O4S)2Ba2 |

226-009-1 | | 5216-25-1 |

α,α,α,4-tetrachlortoluen C7H4Cl4 |

226-218-8 | | 5329-14-6 |

monoamid kyseliny sírové H3NO3S |

226-242-9 | | 5333-42-6 |

2-(2-ethylhexyl)dodekan-1-ol C20H42O |

226-394-6 | | 5392-40-5 |

citral 3,7-dimethylokta-2,6-dienal C10H16O |

226-736-4 | | 5460-09-3 |

natrium-hydrogen-4-amino-5-hydroxynaftalen-2,7-disulfonát C10H8NO7S2Na |

226-939-8 | | 5567-15-7 |

N,N’-bis(4-chlor-2,5-dimethoxyfenyl)-3,3-dioxo-2,2’-[(3,3’-dichlorbifenyl-4,4’-diyl)bisazo]bisbutanamid C36H32Cl4N6O8 |

227-505-0 | | 5860-35-5 |

but-2-en-1,1-diyl-diacetát C8H12O4 |

227-813-5 | | 5989-27-5 |

(R)-p-mentha-1,8-dien C10H16 |

227-977-8 | | 6055-52-3 |

hexamethylendiamonium-dichlorid C6H18N2Cl2 |

228-055-8 | | 6104-30-9 |

N,N-(isobutyliden)dimočovina C6H14N4O2 |

228-126-3 | | 6140-74-5 |

pentadecyl-methakrylát C19H36O2 |

228-391-5 | | 6258-06-6 |

natrium-1-amino-4-brom-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonát C14H7BrNO5SNa |

228-782-0 | | 6358-64-1 |

4-chlor-2,5-dimethoxyanilin C8H10ClNO2 |

228-787-8 | | 6358-85-6 |

N,N’-difenyl-3,3-dioxo-2,2’-[(3,3-dichlorbifenyl-4,4’-diyl)bisazo]dibutanamid C32H26Cl2N6O4 |

229-146-5 | | 6419-19-8 |

(nitrilotrimethylen)trisfosfonová kyselina C3H12NO9P3 |

229-347-8 | | 6484-52-2 |

dusičnan amonný NH4NO3 |

229-353-0 | | 6485-55-8 |

cis-2,6-dimethylmorfolin C6H13NO |

229-912-9 | | 6834-92-0 |

metakřemičitan disodný Na2SiO3 |

229-962-1 | | 6864-37-5 |

2,2’-dimethyl-4,4’-methylenbis(cyklohexylamin) C15H30N2 |

230-042-7 | | 6923-22-4 |

monokrotofos(E)-N-methyl-3-(dimethoxyfosforyloxy)but-2-enamid C7H14NO5P |

230-086-7 | | 6940-53-0 |

1-chlor-2,5-dimethoxy-4-nitrobenzen C8H8ClNO4 |

230-785-7 | | 7320-34-5 |

difosforečnan tetradraselný K4P2O7 |

230-847-3 | | 7336-20-1 |

dinatrium-4,4’-diaminostilben-2,2-disulfonát C14H12N2O6S2Na2 |

230-898-1 | | 7360-53-4 |

aluminium-triformiát (CHO2)3Al |

230-991-7 | | 7397-62-8 |

butyl-glykolát C6H12O3 |

231-068-1 | | 7428-48-0 |

olovnatá sůl stearové kyseliny plumbum-dioktadekanoát C36H70O4Pb |

231-072-3 | | 7429-90-5 |

hliník Al |

231-081-2 | | 7434-40-4 |

ethan-1,2-diylbis(oxyethan-2,1-diyl)bisheptanoát C20H38O6 |

231-096-4 | | 7439-89-6 |

železo Fe |

231-100-4 | | 7439-92-1 |

olovo Pb |

231-106-7 | | 7439-97-6 |

rtuť Hg |

231-111-4 | | 7440-02-0 |

nikl Ni |

231-130-8 | | 7440-21-3 |

křemík, obsahující více než 99,99 % (hmot.) křemíku Si |

231-131-3 | | 7440-22-4 |

stříbro Ag |

231-132-9 | | 7440-23-5 |

sodík Na |

231-141-8 | | 7440-31-5 |

cín Sn |

231-152-8 | | 7440-43-9 |

kadmium Cd |

231-158-0 | | 7440-48-4 |

kobalt Co |

231-159-6 | | 7440-50-8 |

měď Cu |

231-175-3 | | 7440-66-6 |

zinek Zn |

231-177-4 | | 7440-69-9 |

bismut Bi |

231-195-2 | | 7446-09-5 |

oxid siřičitý SO2 |

231-197-3 | | 7446-11-9 |

oxid sírový SO3 |

231-198-9 | | 7446-14-2 |

síran olovnatý PbSO4 |

231-208-1 | | 7446-70-0 |

chlorid hlinitý AlCl3 |

231-211-8 | | 7447-40-7 |

chlorid draselný KCl |

231-212-3 | | 7447-41-8 |

chlorid lithný LiCl |

231-298-2 | | 7487-88-9 |

síran hořečnatý MgSO4 |

231-312-7 | | 7491-74-9 |

pyrrolidin-2-on-1-ylacetamid piracetam C6H10N2O2 |

231-441-9 | | 7550-45-0 |

chlorid titaničitý TiCl4 |

231-448-7 | | 7558-79-4 |

hydrogenfosforečnan disodný Na2HPO4 |

231-449-2 | | 7558-80-7 |

dihydrogenfosforečnan sodný NaH2PO4 |

231-509-8 | | 7601-54-9 |

fosforečnan sodný Na3PO4 |

231-511-9 | | 7601-89-0 |

chloristan sodný NaClO4 |

231-545-4 | | 7631-86-9 |

oxid křemičitý, připravený chemickou cestou SiO2 |

231-548-0 | | 7631-90-5 |

hydrogensiřičitan sodný ve vodném roztoku NaHSO3 |

231-554-3 | | 7631-99-4 |

dusičnan sodný, obsahující v suchém stavu více než 16,3 % (hmot.) dusíku NaNO3 |

231-555-9 | | 7632-00-0 |

dusitan sodný NaNO2 |

231-556-4 | | 7632-04-4 |

perboritan sodný NaBO3 |

231-569-5 | | 7637-07-2 |

fluorid boritý BF3 |

231-587-3 | | 7646-69-7 |

hydrid sodný NaH |

231-588-9 | | 7646-78-8 |

chlorid cíničitý SnCl4 |

231-592-0 | | 7646-85-7 |

chlorid zinečnatý ZnCl2 |

231-595-7 | | 7647-01-0 |

chlorovodík HCl |

231-598-3 | | 7647-14-5 |

chlorid sodný NaCl |

231-599-9 | | 7647-15-6 |

bromid sodný NaBr |

231-626-4 | | 7659-86-1 |

2-ethylhexyl-sulfanylacetát C10H20O2S |

231-633-2 | | 7664-38-2 |

kyselina fosforečná H3PO4 |

231-634-8 | | 7664-39-3 |

kyselina fluorovodíková HF |

231-635-3 | | 7664-41-7 |

amoniak, bezvodý NH3 |

231-639-5 | | 7664-93-9 |

kyselina sírová H2SO4 |

231-665-7 | | 7681-38-1 |

hydrogensíran sodný NaHSO4 |

231-667-8 | | 7681-49-4 |

fluorid sodný NaF |

231-668-3 | | 7681-52-9 |

chlornan sodný NaClO |

231-673-0 | | 7681-57-4 |

disiřičitan sodný Na2S2O5 |

231-714-2 | | 7697-37-2 |

kyselina dusičná HNO3 |

231-718-4 | | 7699-45-8 |

bromid zinečnatý ZnBr2 |

231-722-6 | | 7704-34-9 |

síra, vysrážená, sublimovaná nebo koloidní S |

231-729-4 | | 7705-08-0 |

chlorid železitý FeCl3 |

231-748-8 | | 7719-09-7 |

thionyldichlorid SOCl2 |

231-749-3 | | 7719-12-2 |

chlorid fosforitý PCl3 |

231-753-5 | | 7720-78-7 |

síran železnatý FeSO4 |

231-760-3 | | 7722-64-7 |

manganistan draselný KMnO4 |

231-765-0 | | 7722-84-1 |

peroxid vodíku H2O2 |

231-767-1 | | 7722-88-5 |

difosforečnan tetrasodný Na4P2O7 |

231-768-7 | | 12185-10-3 |

fosfor P |

231-778-1 | | 7726-95-6 |

brom Br2 |

231-784-4 | | 7727-43-7 |

síran barnatý, přírodní BaSO4 |

231-786-5 | | 7727-54-0 |

peroxodisíran amonný (NH4)2S2O8 |

231-793-3 | | 7733-02-0 |

síran zinečnatý ZnSO4 |

231-818-8 | | 7757-79-1 |

dusičnan draselný KNO3 |

231-820-9 | | 7757-82-6 |

síran sodný Na2SO4 |

231-821-4 | | 7757-83-7 |

siřičitan sodný Na2SO3 |

231-826-1 | | 7757-93-9 |

hydrogenfosforečnan vápenatý s obsahem fluoru menším než 0,005 % (hmot.) v suchém bezvodém stavu CaHPO4 |

231-830-3 | | 7758-02-3 |

bromid draselný KBr |

231-834-5 | | 7758-11-4 |

hydrogenfosforečnan didraselný K2HPO4 |

231-835-0 | | 7758-16-9 |

dihydrogendifosforečnan disodný Na2H2P2O7 |

231-836-6 | | 7758-19-2 |

chloritan sodný NaClO2 |

231-837-1 | | 7758-23-8 |

bis(dihydrogenfosforečnan) vápenatý s obsahem fluoru menším než 0,005 % (hmot.) v suchém bezvodém stavu Ca(H3PO4)2 |

231-838-7 | | 7758-29-4 |

trifosforečnan pentasodný Na5P3O10 |

231-843-4 | | 7758-94-3 |

chlorid železnatý FeCl2 |

231-845-5 | | 7758-95-4 |

chlorid olovnatý PbCl2 |

231-846-0 | | 7758-97-6 |

chromanç olovnatý PbCrO4 |

231-847-6 | | 7758-98-7 |

síran měďnatý CuSO4 |

231-867-5 | | 7772-98-7 |

thiosíran sodný Na2S2O3 |

231-887-4 | | 7775-09-9 |

chlorečnan sodný NaClO3 |

231-889-5 | | 7775-11-3 |

chroman sodný Na2CrO4 |

231-890-0 | | 7775-14-6 |

dithioničitan sodný Na2S2O4 |

231-892-1 | | 7775-27-1 |

peroxodisíran sodný Na2S2O8 |

231-900-3 | | 7778-18-9 |

síran vápenatý, přírodní CaSO4 |

231-906-6 | | 7778-50-9 |

dichroman draselný K2Cr2O7 |

231-907-1 | | 7778-53-2 |

fosforečnan draselný K3PO4 |

231-908-7 | | 7778-54-3 |

chlornan vápenatý Ca(ClO)2 |

231-912-9 | | 7778-74-7 |

chloristan draselný KClO4 |

231-913-4 | | 7778-77-0 |

dihydrogenfosforečnan draselný KH2PO4 |

231-915-5 | | 7778-80-5 |

síran draselný obsahující v suchém stavu více než 52 % (hmot.) K2O K2SO4 |

231-944-3 | | 7779-90-0 |

fosforečnan zinečnatý Zn3(PO4)2 |

231-956-9 | | 7782-44-7 |

kyslík O2 |

231-957-4 | | 7782-49-2 |

selen Se |

231-959-5 | | 7782-50-5 |

chlor Cl2 |

231-964-2 | | 7782-78-7 |

nitrosylhydrogensíran NOHSO4 |

231-971-0 | | 7782-92-5 |

natriumamid NaNH2 |

231-973-1 | | 7782-99-2 |

kyselina siřičitá H2SO3 |

231-977-3 | | 7783-06-4 |

sirovodík H2S |

231-982-0 | | 7783-18-8 |

thiosíran amonný (NH4)2S2O3 |

231-984-1 | | 7783-20-2 |

síran amonný (NH4)2SO4 |

231-987-8 | | 7783-28-0 |

hydrogenfosforečnan amonný (NH4)2HPO4 |

232-051-1 | | 7784-18-1 |

fluorid hlinitý AlF3 |

232-087-8 | | 7785-70-8 |

(+)-pin-2(3)-en 2,6,6-trimethylbicyklo[3.1.1]hept-2-en α-pinen C10H16 |

232-089-9 | | 7785-87-7 |

síran manganatý MnSO4 |

232-094-6 | | 7786-30-3 |

chlorid hořečnatý MgCl2 |

232-104-9 | | 7786-81-4 |

síran nikelnatý NiSO4 |

232-143-1 | | 7789-09-5 |

dichroman amonný (NH4)2Cr2O7 |

232-149-4 | | 7789-21-1 |

kyselina fluoro-trioxosírová kyselina fluorosírová H[SFO3] |

232-188-7 | | 7789-75-5 |

fluorid vápenatý CaF2 |

232-234-6 | | 7790-94-5 |

chlorsulfonová kyselina HSO3Cl |

232-235-1 | | 7790-98-9 |

chloristan amonný NH4ClO4 |

232-245-6 | | 7791-25-5 |

chlorid sulfurylu SO2Cl2 |

232-259-2 | | 7803-49-8 |

hydroxylamin H3NO |

232-287-5 | | 8001-58-9 |

kreosot Destilát z černouhelného dehtu vyrobený vysokoteplotní karbonizací černého uhlí. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky, fenoly a dehtové báze. |

232-304-6 | | 8002-26-4 |

talový olej Složitá směs pryskyřice talového oleje a mastných kyselin získávaná okyselením surového mýdla z talového oleje, která se dále rafinuje. Obsahuje nejméně 10 % přírodní pryskyřice. |

232-313-5 | | 8002-53-7 |

montanní vosk Vosk získaný extrakcí lignitu |

232-350-7 | | 8006-64-2 |

terpentýnový olej Všechny těkavé, převážně terpenové frakce nebo destiláty z rozpouštědlové extrakce, ze sběru pryskyřice nebo z rozvlákňování měkkého dřeva. Obsahuje převážně terpenové uhlovodíky C10H16: α-pinen, β-pinen, limonen, 3-karen, kamfen. Může obsahovat jiné acyklické, monocyklické nebo bicyklické terpeny, oxidované terpeny a anethol. Přesné složení se mění podle rafinačních metod a se stářím, původem a druhem dřeva. |

232-391-0 | | 8013-07-8 |

epoxidovaný sojový olej |

232-394-7 | | 8013-74-9 |

o-toluensulfonamid nebo p-toluensulfonamid C7H9NO2S |

232-475-7 | | 8050-09-7 |

kalafuna Složitá směs získávaná ze dřeva, především z borovicového dřeva. Obsahuje především pryskyřičné kyseliny a modifikované pryskyřičné kyseliny, jako jsou dimery a dekarboxylované pryskyřičné kyseliny. Zahrnuje i kalafunu stabilizovanou katalytickou disproporcionací. |

232-476-2 | | 8050-15-5 |

methylestery hydrogenovaných pryskyřičných kyselin a kalafunových kyselin |

232-482-5 | | 8050-31-5 |

estery pryskyřičných kyselin a kalafunových kyselin s glycerolem |

232-688-5 | | 9005-90-7 |

terpentýn Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Pinus palustris, Pinaceae, borovice bahenní, borovicovité. |

233-032-0 | | 10024-97-2 |

oxid dusný N2O |

233-036-2 | | 10025-67-9 |

chlorid sirný S2Cl2 |

233-042-5 | | 10025-78-2 |

trichlorsilan SiHCl3 |

233-046-7 | | 10025-87-3 |

oxychlorid fosforečný POCl3 |

233-054-0 | | 10026-04-7 |

tetrachlorsilan SiCl4 |

233-060-3 | | 10026-13-8 |

chlorid fosforečný PCl5 |

233-118-8 | | 10039-54-0 |

bis(hydroxylamin)sulfát H8N2O6S |

233-135-0 | | 10043-01-3 |

síran hlinitý Al2(SO4)3 |

233-139-2 | | 10043-35-3 |

kyselina boritá, surová přírodní, obsahující maximálně 85 % (hmot.) H3BO3 v sušině H3BO3 |

233-140-8 | | 10043-52-4 |

chlorid vápenatý CaCl2 |

233-187-4 | | 10058-23-8 |

hydrogenperoxosíran draselný KHSO5 |

233-250-6 | | 10101-39-0 |

metakřemičitan vápenatý CaSiO3 |

233-253-2 | | 10101-53-8 |

síran chromitý Cr2(SO4)3 |

233-267-9 | | 10102-18-8 |

seleničitan sodný Na2SeO3 |

233-271-0 | | 10102-43-9 |

oxid dusnatý NO |

233-321-1 | | 10117-38-1 |

siřičitan draselný K2SO3 |

233-330-0 | | 10124-31-9 |

fosforečnan amonný (NH4)3PO4 |

233-332-1 | | 10124-37-5 |

dusičnan vápenatý, obsahující v bezvodém stavu více než 16 % (hmot.) dusíku Ca(NO3)2 |

233-606-0 | | 10265-92-6 |

methamidofos O,S-dimethyl-fosforamidothioát C2H8NO2PS |

233-788-1 | | 10361-37-2 |

chlorid barnatý BaCl2 |

233-826-7 | | 10377-60-3 |

dusičnan hořečnatý Mg(NO3)2 |

234-123-8 | | 10543-57-4 |

N,N’-ethylenbis[N-acetylacetamid] C10H16N2O4 |

234-129-0 | | 10545-99-0 |

chlorid sirnatý SCl2 |

234-186-1 | | 10584-98-2 |

2-ethylhexyl-4,4-dibutyl-10-ethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát C28H56O4S2Sn |

234-190-3 | | 10588-01-9 |

dichroman sodný Na2Cr2O7 |

234-294-9 | | 11071-47-9 |

isookten C8H16 |

234-304-1 | | 11081-15-5 |

isooktylfenol C14H22O |

234-324-0 | | 11099-06-2 |

ethylester kyseliny křemičité |

234-343-4 | | 11113-50-1 |

kyselina boritá |

234-390-0 | | 11138-47-9 |

peroxoboritan sodný |

234-409-2 | | 12001-85-3 |

zinečnaté soli naftenových kyselin |

234-448-5 | | 12004-14-7 |

hexaoxid-tris(síran) hexavápenato-dihlinitýAl2O18S3Ca6 |

234-588-7 | | 12013-56-8 |

disilicid vápníku CaSi2 |

234-630-4 | | 12018-01-8 |

oxid chromičitý CrO2 |

234-933-1 | | 1204-91-0 |

chlorid-pentahydroxid dihlinitý Al2Cl(HO)5 |

235-067-7 | | 12065-90-6 |

tetraoxid-síran pentaolovnatý Pb5O4(SO4) |

235-105-2 | | 12068-77-8 |

tetraoxid dichromito-železnatý Cr2FeO4 |

235-123-0 | | 12070-12-1 |

karbid wolframu WC |

235-137-7 | | 12075-68-2 |

triethyl-dialuminium-trichlorid ethylaluminium seskvichlorid C6H15Al2Cl3 |

235-183-8 | | 12124-97-9 |

bromid amonný NH4Br |

235-184-3 | | 12124-99-1 |

amonium-hydrogen-sulfid (NH4)HS |

235-186-4 | | 12125-02-9 |

chlorid amonný NH4Cl |

235-227-6 | | 12136-45-7 |

oxid draselný K2O |

235-252-2 | | 12141-20-7 |

dioxid-fosfonát triolovnatý Pb3O2(HPO3) |

235-380-9 | | 12202-17-4 |

trioxid-síran tetraolovnatý Pb4O3(SO4) |

235-416-3 | | 12222-60-5 |

hexanatrium-2,2’-[azobis[(2-sulfonato-4,1-fenylen)vinylen(3-sulfonato-4,1-fenylen)]]bis[2H-nafto[1,2-d]triazol-5-sulfonát] C48H26N8O18S6Na6 |

235-490-7 | | 12252-33-4 |

orthosilikato(4-)dioxodihlinitan(2-) vápenatý Al2O6SiCa |

235-595-8 | | 12336-95-7 |

hydroxid-síran chromitý Cr(HO)(SO4) |

235-649-0 | | 12410-14-9 |

chlorid-síran železitý FeCl(SO4) |

235-654-8 | | 12427-38-2 |

maneb C4H6MnN2S4 |

235-759-9 | | 12656-85-8 |

červeň na bázi chroman-molybdenan-síranu olovnatého C.I. Pigment Red 104 Tato látka je identifikována v Colour Indexu číslem C.I. 77605. |

235-837-2 | | 13001-46-2 |

kalium-O-isobutyl-dithiokarbonát C5H9OS2K |

235-845-6 | | 13005-36-2 |

kalium-fenylacetát C8H7O2K |

235-921-9 | | 13048-33-4 |

hexan-1,6-diyl-diakrylát C12H18O4 |

236-598-7 | | 13446-48-5 |

dusitan amonný NH4NO2 |

236-670-8 | | 13463-40-6 |

pentakarbonylželezo Fe(CO)5 |

236-675-5 | | 13463-67-7 |

oxid titaničitý TiO2 |

236-688-6 | | 13464-80-7 |

dihydrazinium-sulfát N4H10SO4 |

236-878-9 | | 13530-65-9 |

chroman zinečnatý ZnCrO4 |

237-004-9 | | 13573-18-7 |

trifosforečnan sodný Na5P3O10 |

237-066-7 | | 13598-36-2 |

kyselina fosforitá H3PO3 |

237-081-9 | | 13601-19-9 |

hexakynoželeznatan sodný Na4[Fe(CN6)] |

237-158-7 | | 13674-84-5 |

tris(2-chlor-1-methylethyl)-fosfát C9H18Cl3O4P |

237-199-0 | | 13684-63-4 |

3-((methoxykarbonyl)amino)fenyl(3-methylfenyl)karbamát fenmedifam C16H16N2O4 |

237-215-6 | | 13693-11-3 |

síran titaničitý Ti(SO4)2 |

237-239-7 | | 13705-05-0 |

2,4-dichlor-6-(methylthio)-1,3,5-triazin C4H3Cl2N3S |

237-410-6 | | 13775-53-6 |

hexafluorohlinitan trisodný Na3AlF6 |

237-574-9 | | 13845-36-8 |

trifosforečnan pentadraselný K5P3O10 |

237-722-2 | | 13943-58-3 |

hexakyanoželeznatan draselný K4[Fe(CN)6] |

237-732-7 | | 13952-84-6 |

butan-2-amin sek-butylamin C4H11N |

238-688-1 | | 14639-98-6 |

pentachlorzinečnatan amonný (NH4)3ZnCl5 |

238-877-9 | | 14807-96-6 |

talek mastek Mg3H2(SiO4)4 |

238-878-4 | | 14808-60-7 |

křemen (SiO2) SiO2 |

238-887-3 | | 14816-18-3 |

foxim O,O-diethyl-O-{[fenyl(kyan)methyliden]iminyl}-fosforothioát C12H15N2O3PS |

238-932-7 | | 14861-17-7 |

4-(2,4-dichlorfenoxy)anilin C12H9Cl2NO |

239-106-9 | | 15022-08-9 |

diallyl-karbonát C7H10O3 |

239-148-8 | | 15096-52-3 |

hexafluorohlinitan trisodný Na3AlF6 |

239-263-3 | | 15206-55-0 |

methyl-benzoylformiát C9H8O3 |

239-289-5 | | 15245-12-2 |

dusičnan amonno-vápenatý NH4Ca(NO3)3 |

239-592-2 | | 15545-48-9 |

N’-(3-chlor-4-methylfenyl)-N,N-dimethylmočovina chlortoluron C10H13ClN2O |

239-622-4 | | 15571-58-1 |

2-ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát C36H72O4S2Sn |

239-670-6 | | 15593-75-6 |

antimoničnan trisodný Na3SbO4 |

239-701-3 | | 15625-89-5 |

2-ethyl-2-{[(1-oxoallyl)oxy]methyl}propan-1,3-diyl-diakrylát C15H20O6 |

239-707-6 | | 15630-89-4 |

sloučenina uhličitanu sodného s peroxidem vodíku (2:3) Na2CO3.3/2H2O2 |

239-784-6 | | 15687-27-1 |

2-(4-isobutylfenyl)propanová kyselina ibuprofen C13H18O2 |

239-931-4 | | 15827-60-8 |

{[(fosfonomethyl)imino]bis(ethylennitrilo)}tetrakis(methylfosfonová kyselina) C9H28N3O15P5 |

240-032-4 | | 15894-70-9 |

1,6-bis(kyanguanidino)hexan C10H18N8 |

240-286-6 | | 16118-49-3 |

1-(N-ethylkarbamoyl)ethyl-N-fenylkarbamát N-ethyl-2-{[(fenylamino)karbonyl]oxy}propanamid karbetamid C12H16N2O3 |

240-347-7 | | 16219-75-3 |

5-ethylidenbicyklo[2.2.1]hept-2-en C9H12 |

240-383-3 | | 16291-96-6 |

dřevné uhlí, kostní uhlí Amorfní forma uhlíku vyrobená částečným spálením nebo částečnou oxidací dřeva nebo jiného organického materiálu. |

240-596-1 | | 16529-56-9 |

2-methylbut-3-ennitril C5H7N |

240-778-0 | | 16721-80-5 |

hydrogensulfid sodný NaHS |

240-795-3 | | 16731-55-8 |

disiřičitan didraselný K2S2O5 |

240-896-2 | | 16871-90-2 |

hexafluorokřemičitan draselný K2SiF6 |

240-898-3 | | 16872-11-0 |

kyselina tetrafluoroboritá HBF4 |

240-934-8 | | 16893-85-9 |

hexafluorokřemičitan sodný Na2SiF6 |

240-969-9 | | 16919-27-0 |

hexafluorotitaničitan draselný K2TiF6 |

241-034-8 | | 16961-83-4 |

kyselina hexafluorokřemičitá H2TiF6 |

241-164-5 | | 17095-24-8 |

tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-3,6-bis[(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}fenyl)azo]naftalen-2,7-disulfonát C26H21N5O19S6Na4 |

241-342-2 | | 17321-47-0 |

O,O-dimethylamidothiofosfát C2H8NO2PS |

241-624-5 | | 17639-93-9 |

methyl-2-chlorpropanoát C4H7ClO2 |

242-159-0 | | 18282-10-5 |

oxid cíničitý SnO2 |

242-348-8 | | 18467-77-1 |

2,2,7,7-tetramethyltetrahydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5]furo[3,2-d][1,3]dioxin-3a-karboxylová kyselina 2,3:4,6-di-O-isopropyliden-α-L-xylo-hex-2-ulofuranosová kyselina diprogulová kyselina C12H18O7 |

242-358-2 | | 18479-49-7 |

3,7-dimethylokt-1-en-3-ol C10H20O |

242-505-0 | | 18691-97-9 |

methabenzthiazuron C10H11N3OS |

243-215-7 | | 1966-30-9 |

3-[2,4-dichlor-5-(1,1-methylethoxy)fenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-on oxadiazon C15H18Cl2N2O3 |

243-473-0 | | 20030-30-2 |

2,5,6-trimethylcyklohex-2-en-1-on C9H14O |

243-723-9 | | 20306-75-6 |

N-methyl-3-oxobutanamid C5H9NO2 |

243-746-4 | | 20344-49-4 |

oxid-hydroxid železitý FeO(HO) |

244-492-7 | | 21645-51-2 |

hydroxid hlinitý Al(OH)3 |

244-742-5 | | 22036-77-7 |

natrium-{ethylenbis[nitrilobis(methylen)]}tetrakisfosfonát C6H19N2O12P4Na |

244-848-1 | | 22224-92-6 |

fenamifos C13H22NO3PS |

245-883-5 | | 23783-42-8 |

3,6,9,12-tetraoxotridekanol C9H20O5 |

246-307-5 | | 24544-08-9 |

2,6-diethyl-p-toluidin C11H17N |

246-309-6 | | 2459-06-2 |

tridemorf 2,6-dimethyl-4-tridecylmorfolin C19H39NO |

246-347-3 | | 24602-86-6 |

6-ethyl-2-toluidin C9H13N |

246-376-1 | | 24634-61-5 |

kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát kalium-sorbát C6H7O2K |

246-466-0 | | 24800-44-0 |

[(methylethylen)bis(oxy)]dipropanol C9H20O4 |

246-562-2 | | 25013-15-4 |

vinyltoluen C9H10 |

246-585-8 | | 25057-89-0 |

bentazon C10H12N2O3S |

246-613-9 | | 25103-09-7 |

isooktyl-sulfanylacetát sooktyl-thioglykolát C10H20O2S |

246-617-0 | | 25103-52-0 |

isooktanová kyselina C8H16O2 |

246-619-1 | | 25103-58-6 |

terc-dodekanthiol C12H26S |

246-672-0 | | 25154-52-3 |

nonylfenol C15H24O |

246-673-6 | | 25154-54-5 |

dinitrobenzen C6H4N2O4 |

246-689-3 | | 25167-67-3 |

buten C4H8 |

246-690-9 | | 25167-70-8 |

2,4,4-trimethylpenten C8H16 |

246-770-3 | | 25265-71-8 |

oxydipropanol C6H14O3 |

246-771-9 | | 25265-77-4 |

monoester 2,2,4-trimethylpentan-1,3-diolu s isobutanovou kyselinou C12H24O3 |

246-814-1 | | 25311-71-1 |

isofenfosO-ethyl-O-[2-(isopropoxykarbonyl)fenyl]-N-isopropylfosforamidothioát C15H24NO4PS |

246-835-6 | | 25321-09-9 |

diisopropylbenzen C12H18 |

246-837-7 | | 25321-22-6 |

dichlorbenzen C6H4Cl2 |

246-869-1 | | 25229-17-7 |

isodecylalkohol C10H22O |

246-910-3 | | 25376-45-8 |

toluendiamin C7H10N2 |

247-099-9 | | 25551-13-7 |

trimethylbenzen C9H12 |

247-134-8 | | 25620-58-0 |

trimethylhexan-1,6-diamin C9H22N2 |

247-148-4 | | 25637-99-4 |

hexabromcyklododekan C12H18Br6 |

247-323-5 | | 25899-50-7 |

(Z)-pent-2-ennitril C5H7N |

247-477-3 | | 26140-60-3 |

terfenyl1,1’:4’’,1-terfenyl p-terfenyl C18H14 |

247-571-4 | | 26266-68-2 |

2-ethylhexenal C8H14O |

247-693-8 | | 26444-49-5 |

difenyl-tolyl-fosfát C19H17O4P |

247-714-0 | | 26447-40-5 |

methylendifenyldiisokyanát C15H10N2O2 |

247-722-4 | | 26471-62-5 |

1,3-diisokyanato-2-methylbenzen C9H6N2O2 |

247-977-1 | | 26761-40-0 |

di(isodecyl)-ftalát C28H46O4 |

247-979-2 | | 26761-45-5 |

2,3-epoxypropyl-neodekanoát C13H24O3 |

248-092-3 | | 26896-18-4 |

isononanová kyselina C9H18O2 |

248-097-0 | | 26898-17-9 |

dibenzyltoluen C21H20 |

248-133-5 | | 26952-21-6 |

isooktan-1-ol C8H18O |

248-206-1 | | 27070-59-3 |

cyklododekatrien C12H18 |

248-289-4 | | 27176-87-0 |

dodecylbenzensulfonová kyselina C18H30O3S |

248-310-7 | | 27193-28-8 |

(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol C14H22O |

248-339-5 | | 27215-95-8 |

nonen C9H18 |

248-363-6 | | 27247-96-7 |

2-ethylhexyl-nitrát C8H17NO3 |

248-368-3 | | 27253-26-5 |

diisotridecyl-ftalát C34H58O4 |

248-405-3 | | 27323-18-8 |

chlor-1,1’-bifenyl C12H9Cl |

248-433-6 | | 27375-52-6 |

N-[4-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]fenyl]acetamid C10H13NO4S |

248-469-2 | | 27458-92-0 |

isotridekan-1-ol C13H28O |

248-471-3 | | 27458-94-2 |

isononylalkohol C9H20O |

248-523-5 | | 27554-26-3 |

diisooktyl-ftalát C24H38O4 |

248-654-8 | | 27776-01-8 |

benzyltoluen C14H14 |

248-704-9 | | 27871-49-4 |

methyl-(S)-(-)-laktát C4H8O3 |

248-948-6 | | 28299-41-4 |

ditolylether C14H14O |

248-953-3 | | 28305-25-1 |

kalcium-(S)-2-hydroxypropanoát (C3H5O3)2Ca |

248-983-7 | | 28348-53-0 |

natrium-kumensulfonát C9H11O3SNa |

249-048-6 | | 28473-21-4 |

nonan-1-ol C9H20O |

249-050-7 | | 28479-22-3 |

3-chlor-p-tolyl-isokyanát C8H6ClNO |

249-079-5 | | 28553-12-0 |

di(isononyl)-ftalát C26H42O4 |

249-482-6 | | 29171-20-8 |

3,7-dimethylokt-6-en-1-yn-3-ol C10H16O |

249-828-6 | | 29761-21-5 |

isodecyl-difenyl-fosfát C22H31O4P |

249-894-6 | | 29857-13-4 |

diisodecyl ester sulfonatojantarové kyseliny, sodná sůl C24H45O7SNa |

250-178-0 | | 30399-84-9 |

isostearová kyselina C18H36O2 |

250-247-5 | | 30574-97-1 |

(E)-2-methylbut-2-ennitril C5H7N |

250-354-7 | | 30845-78-4 |

kalium-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracen-1-sulfonát C14H7O5SK |

250-378-8 | | 30899-19-5 |

amylalkohol pentanol C5H12O |

250-439-9 | | 31027-31-3 |

p-isopropylfenyl-isokyanát C10H11NO |

250-702-8 | | 31565-23-8 |

di(terc-dodecyl)-pentasulfid C24H50S5 |

250-709-6 | | 31570-04-4 |

tris(2,4-di(terc-butylfenyl))-fosfit C42H63O3P |

251-013-5 | | 32360-05-7 |

oktadecyl-methakrylát C22H42O2 |

251-087-9 | | 32536-52-0 |

oktabromderivát difenyletheru C12H2Br8O |

251-835-4 | | 34123-59-6 |

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimethylmočovina isoproturon C12H18N2O |

252-104-2 | | 34590-94-8 |

(2-methoxymethylethoxy)propan-1-ol C7H16O3 |

252-276-9 | | 34893-92-0 |

1,3-dichlor-5-isokyanatobenzen C7H3Cl2NO |

253-149-0 | | 36653-82-4 |

hexadekan-1-ol cetylalkohol C16H34O |

253-178-9 | | 36734-19-7 |

3-(3,5-dichlorfenyl)-2,4-dioxo-N-isopropylimidazolidin-1-karboxamid C13H13Cl2N3O3 |

253-407-2 | | 37220-82-9 |

ester (Z)-oktadec-9-enové kyseliny s propan-1,2,3-triolem ester olejové kyseliny s glycerolem |

253-733-5 | | 37971-36-1 |

2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboxylová kyselina C7H11O9P |

254-159-8 | | 38861-78-8 |

4’-(2-methylpropyl)acetofenon C12H16O |

254-320-2 | | 39148-24-8 |

aluminium-triethyl-trifosfonát (C2H7O3P)3Al |

254-400-7 | | 39290-78-3 |

chlorid-hydroxid-síran hlinitý |

255-349-3 | | 41394-05-2 |

4-amino-6-fenyl-3-methyl-1,2,4-triazin-5(4H)-on C10H10N4O |

255-894-7 | | 42576-02-3 |

methyl-5-(2,4-dichlorfenoxy)-2-nitrobenzoát C14H9Cl2NO5 |

256-103-8 | | 43121-43-3 |

triadimefon 1-(4-chlorfenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-on C14H16ClN3O2 |

256-176-6 | | 44992-01-0 |

[2-(akryloyloxy)ethyl]trimethylamonium-chlorid C8H16NO2Cl |

256-735-4 | | 50723-80-3 |

3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-on-2,2-dioxid, sodná sůl C10H12N2NaO3S |

256-759-5 | | 50780-99-9 |

diisobutyl-malonát C11H20O4 |

257-098-5 | | 51274-00-1 |

C.I. Pigment Yellow 42 Tato látka je identifikována v Colour Indexu číslem C.I. 77492. |

257-180-0 | | 51407-46-6 |

2-(4-isobutylfenyl)propanaldehyd C13H18O |

257-413-6 | | 51774-11-9 |

isoheptan-1-ol C7H16O |

258-290-1 | | 53003-10-4 |

salinomycin C42H70O11 |

258-556-7 | | 53445-37-7 |

2,2,4-trimethylhexandiová kyselina nebo 2,4,4-trimethylhexandiová kyselina C9H16O4 |

258-587-6 | | 53500-83-7 |

isopropyl-3-methyl-3-(p-isobutylfenyl)oxiran-2-karboxylát C17H24O3 |

258-649-2 | | 53585-53-8 |

ar-methylderivát dibenzylbenzenu C21H20 |

259-537-6 | | 55219-65-3 |

α-terc-butyl-β-(4-chlorfenoxy)-1H-1,2,4-triazolethan-1-ol C14H18ClN3O2 |

261-204-5 | | 58302-43-5 |

bis{4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naftyl)azo]benzen-1-sulfonamidato}]kobaltitan sodný C32H22CoN6O8S2.Na |

261-233-3 | | 58391-97-2 |

ester kyseliny borité (H3BO3) s 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethanolem a 2,2’-oxybis[ethanolem] |

262-373-8 | | 60676-86-0 |

oxid křemičitý, sklovitý SiO2 |

262-967-7 | | 61788-32-7 |

hydrogenovaný terfenyl |

262-977-1 | | 61788-46-3 |

alkylaminy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

263-004-3 | | 61788-76-9 |

chloralkany |

263-055-1 | | 61789-36-4 |

vápenaté soli naftenových kyselin |

263-058-8 | | 61789-40-0 |

(3-alkanamidopropyl)(karboxymethyl)dimethylamonium, vnitřní soli (alkan odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

263-064-0 | | 61789-51-3 |

kobaltnaté soli naftenových kyselin |

263-066-1 | | 61789-53-5 |

nitrily kokosových mastných kyselin |

263-107-3 | | 61790-12-3 |

mastné kyseliny talového oleje |

263-120-4 | | 61790-28-1 |

nitrily lojových mastných kyselin |

263-125-1 | | 61790-33-8 |

alkylaminy (alkyl odvozen od lojových mastných kyselin) |

264-150-0 | | 63449-39-8 |

chlorované parafinové a uhlovodíkové vosky |

264-347-1 | | 63589-25-3 |

4-diazo-3,4-dihydro-7-nitro-3-oxonaftalen-1-sulfonová kyselina C10H5N3O6S |

264-459-0 | | 63785-12-6 |

amonium-hydrogen-dipropanoát C6H15O4N |

264-848-5 | | 64365-17-9 |

estery hydrogenovaných pryskyřičných a kalafunových kyselin s 2,2-bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diolem (pentaerythritolem) |

266-010-4 | | 65996-77-2 |

černouhelný koks Pórovitý uhlíkatý materiál vznikající při vysokoteplotní (více než 700 oC (1292 oF)) karbonizaci uhlí. Obsahuje převážně uhlík. Může obsahovat různá množství síry a popela. |

266-027-7 | | 65996-92-1 |

destiláty (černouhelný dehet) Destilát z černouhelného dehtu s destilačním rozmezím od 100 oC do 450 oC (od 212 oF do 842 oF). Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky se dvěma až čtyřmi kondenzovanými aromatickými jádry, sloučeniny fenolu a aromatické dusíkaté báze. |

266-028-2 | | 65996-93-2 |

smola, černouhelný dehet, vysokoteplotní Zbytek z destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu. Černá tuhá látka s bodem měknutí přibližně od 30 oC do 180 oC (od 86 oF do 356 oF). Obsahuje převážně složitou směs aromatických uhlovodíků se třemi nebo větším počtem kondenzovaných jader. |

266-030-3 | | 65996-95-4 |

superfosfáty, koncentrované Látka získaná okyselením přírodního minerálního fosfátu kyselinou fosforečnou. Obvykle je charakterizována 40 % nebo vyšším obsahem asimilovatelného oxidu fosforečného (P2O5). Obsahuje převážně fosforečnan vápenatý. |

266-041-3 | | 65997-06-0 |

hydrogenovaná kalafuna |

266-042-9 | | 65997-13-9 |

estery glycerolu a hydrogenovaných pryskyřičných a kalafunových kyselin |

266-043-4 | | 65997-15-1 |

CaAl2O4 | Ca2Al2SiO7 |

CaAl4O7 | Ca4Al6SO16 |

CaAl12O19 | Ca12Al14Cl2O32 |

Ca3Al2O6 | Ca12Al14F2O32 |

Ca12Al14O33 | Ca4Al2Fe2O10 |

CaO | Ca6Al4Fe2O15 |

Ca2Fe2O5 | |

|

266-047-6 | | 65997-18-4 |

hliník | mangan |

antimon | molybden |

arsen | neodym |

baryum | nikl |

bismut | niob |

bor | fosfor |

kadmium | draslík |

vápník | křemík |

cer | stříbro |

chrom | sodík |

kobalt | stroncium |

měď | cín |

zlato | titan |

železo | wolfram |

lanthan | vanad |

olovo | zinek |

lithium | zirkonium |

hořčík | |

|

266-639-4 | | 67306-03-0 |

4-[3-[4-(1,1-dimethylethyl)fenyl]-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfolin C20H33NO |

267-006-5 | | 67762-25-8 |

alkoholy, C12-C18 Tato látka je identifikována názvem podle SDA (Soap and Detergent Association) SDA Substance Name: C12-C18 alkyl alcohol a číslem SDA Reporting Number: 16-060-00. |

267-008-6 | | 67762-27-0 |

alkoholy C16-C18 Tato látka je identifikována názvem podle SDA (Soap and Detergent Association): C16-C18 alkyl alcohol a číslem SDA Reporting Number: 19-060-00. |

267-009-1 | | 67762-30-5 |

alkoholy, C14-C18 Tato látka je identifikována názvem podle SDA (Soap and Detergent Association) SDA Substance Name: C14-C18 alkyl alcohol a číslem SDA Reporting Number: 17-060-00. |

267-019-6 | | 67762-41-8 |

alkoholy, C10-C16 Tato látka je identifikována názvem podle SADA (Soap and Detergent Association) SDA Substance Name: C10-C16 alkyl alcohol a číslem SDA Reporting Number: 15-060-00. |

267-051-0 | | 67774-74-7 |

(C10-C13)alkylderiváty benzenu |

268-106-1 | | 68002-94-8 |

alkoholy, C16-C18 a nenasycené alkoholy C18 Tato látka je identifikována názvem podle SDA (Soap and Detergent Association) SDA Substance Name: C16-C18 and C18 unsaturated alkyl alcohol a číslem SDA Reporting Number: 11-060-00. |

268-213-3 | | 68037-49-0 |

sodné soli alkan(C10-C18)sulfonových kyselin |

268-531-2 | | 68122-86-1 |

1-[2-(acylamino)ethyl]-2-alkyl-1-methyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium-methyl-sulfáty (acyl i alkyl odvozeny od lojových mastných kyselin) |

268-589-9 | | 68130-43-8 |

sodné soli monoalkyl(C8-C18)esterů kyseliny sírové |

268-626-9 | | 68131-73-7 |

polyethylenpolyaminy |

268-770-2 | | 68140-00-1 |

N-(hydroxyethyl)amidy mastných kyselin kokosového oleje |

268-860-1 | | 68153-01-5 |

naftalensulfonové kyseliny |

268-930-1 | | 68155-00-0 |

alkoholy C14-C18 a nenasycené alkoholy C16-C18 Tato látka je identifikována názvem podle SDA (Soap and Detergent Association) SDA Substance Name: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl alcohol a číslem SDA Reporting Number: 04-060-00. |

268-127-9 | | 68187-82-6 |

rybí oleje modifikované bisulfitem |

268-227-2 | | 68201-59-2 |

sodné soli pryskyřičných a kalafunových kyselin modifikovaných kyselinou fumarovou |

268-228-8 | | 68201-60-5 |

sodné soli pryskyřičných a kalafunových kyselin modifikovaných kyselinou maleinovou |

269-587-0 | | 68298-96-4 |

2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl-dihydrogenorthoborát C4H12BNO4 |

269-798-8 | | 68333-89-1 |

polyfenylové zbytky z oxidace kumenu ((1-methylethyl)benzenu) Netěkavý vysokovroucí zbytek z destilace produktů kumen-fenolového procesu. Obsahuje převážně substituované fenylové skupiny zesíťované uhlíko-kyslíkovými vazbami a alifatickými vazbami fenylu. |

269-922-0 | | 68391-03-7 |

alkyl(C12-C18)trimethylamonium-chloridy Tato látka je identifikována názvem SDA Substance Name: C12-C18 alkyl trimethyl amonium chlorid a číslem SDA Reporting Number: 16-045-00. |

270-115-0 | | 68411-30-3 |

sodné soli alkyl(C10-C13)derivátů benzensulfonové kyseliny |

270-184-7 | | 68412-37-3 |

hydrolyzovaný tetraethylester kyseliny křemičité (H4SiO4) |

270-407-8 | | 68439-57-6 |

natrium-hydroxyalkan(C14-C16)sulfonát a natrium-alken(C14-C16)sulfonát |

270-461-2 | | 68440-56-2 |

hořečnaté soli pryskyřičných a kalafunových kyselin |

270-486-9 | | 68442-69-3 |

monoalkyl(C10-C14)deriváty benzenu |

270-691-3 | | 68476-52-8 |

uhlovodíky, C4, vedlejší produkt při výrobě ethylenu Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů krakování při výrobě acetylenu. Obsahuje převážně uhlovodíky C4. |

271-067-3 | | 68515-25-3 |

alkyl(C1-C9)deriváty benzenu |

271-073-6 | | 68515-32-2 |

monoalkyl(C12-C14)deriváty benzenu, zbytkové frakce z frakcionace Zbytková frakce z frakcionace vroucí přibližně nad 360 oC (680 oF). |

271-083-0 | | 68515-41-3 |

diestery rozvětvených a lineárních alkylů(C7-C9) a benzen-1,2-dikarboxylové kyseliny |

271-085-1 | | 68515-43-5 |

diestery rozvětvených a lineárních alkylů(C9-C11) a benzen-1,2-dikarboxylové kyseliny |

271-212-0 | | 68526-55-6 |

alkeny(C8-C10), bohaté na složku C9 |

271-231-4 | | 68526-83-0 |

isoalkoholy C7-C9, bohaté na složku C8 |

271-233-5 | | 68526-84-1 |

isoalkoholy C8-C10, bohaté na složku C9 |

271-234-0 | | 68526-85-2 |

isoalkoholy C9-C11, bohaté na složku C10 |

271-235-6 | | 68526-86-3 |

isoalkoholy C11-C14, bohaté na složku C13 |

271-363-2 | | 68551-11-1 |

prop-1-en, vysokovroucí produkty hydroformylace Složitá směs produktů vyráběná destilací produktů z hydrogenace butanalu z hydroformylace propenu. Obsahuje převážně organické sloučeniny, jako jsou aldehydy, alkoholy, estery, ethery a karboxylové kyseliny C4-C32, a má rozmezí bodu varu přibližně od 143 oC do 282 oC (od 289 oF do 540 oF). |

271-528-9 | | 68584-22-5 |

alkyl(C10-C16)deriváty benzensulfonové kyseliny. Tato látka je identifikována názvem podle SDA (Soap and Detergent Association) SDA Substance Name: C10-C16 alkyl benzen sulfonic acid a číslem SDA Reporting Number: 15-080-00. |

271-642-9 | | 68603-15-6 |

alkoholy, C6-C12 Tato látka je identifikována názvem podle SDA (Soap and Detergent Association) SDA Substance Name: C6-C12 alkyl alcohol a číslem SDA Reporting Number: 13-060-00. |

271-657-0 | | 68603-42-9 |

N,N-bis(hydroxyethyl)amidy mastných kyselin kokosového oleje |

271-678-5 | | 68603-87-2 |

dikarboxylové kyseliny, C4-C6 |

271-774-7 | | 68608-15-1 |

sodné soli alkansulfonových kyselin |

271-801-2 | | 68608-80-0 |

alkyl(C6-C12)deriváty benzenu. Tato látka je identifikována názvem podle SDA (Soap and Detergent Association) SDA Substance Name: C6-C12 alkyl benzen a číslem SDA Reporting Number: 13-079-00 |

271-893-4 | | 68611-44-9 |

produkty reakce dichlor(dimethyl)silanu s oxidem křemičitým |

272-490-6 | | 68855-56-1 |

alkoholy C12-C16 |

272-492-7 | | 68855-58-3 |

alk-1-eny, C10-C16 Tato látka je identifikována názvem podle SDA (Soap and Detergent Association) SDA Substance Name: C10-C16 alkyl alpha olefin a číslem SDA Reporting Number: 15-057-00. |

272-647-9 | | 68901-05-3 |

propan-1,3-diylbis(oxypropan-1,3-diyl)-diakrylát C14H28Cl4Cr2F9NO9S |

272-740-4 | | 68910-45-2 |

sodné soli alkanchlorsulfonových kyselin |

272-924-4 | | 68920-70-7 |

chloralkany (C6-C18) |

272-050-6 | | 68936-98-1 |

destilační zbytky z kumenového procesu Složitá směs uhlovodíků vyrobených destilací produktů z kumenového procesu. Obsahuje převážně diisopropylbenzen a různá malá množství substitučních C4derivátů benzenu a těžších nearomatických uhlovodíků. |

273-094-6 | | 68937-83-7 |

methylestery mastných kyselin C6-C10 |

273-095-1 | | 68937-84-8 |

methylestery mastných kyselin C12-C18 Tato látka je identifikována názvem podle SDA (Soap and Detergent Association): C12 - C18 alkyl carboxylic acid methyl ester a číslem SDA 16-010-00. |

273-114-3 | | 68938-07-8 |

rozvětvené mastné kyseliny C9-C13 |

273-281-2 | | 68955-55-5 |

alkyl(C12-C18)dimethylamin-N-oxidy Tato látka je identifikována názvem podle SDA (Soap and Detergent Association) SDA Substance Name: C12-C18 alkyl dimethyl amin oxide a číslem SDA Reporting Number: 16-041-00. |

273-295-9 | | 68955-98-6 |

rozvětvené a lineární mastné kyseliny C16-C18 a nenasycené rozvětvené a lineární mastné kyseliny C18 |

274-367-2 | | 70179-79-2 |

amonium-tetraformiát CH2O2.1/4NH3 |

276-451-4 | | 72187-40-7 |

draselno-sodná sůl 4,4’-bis[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-[(4-sulfofenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilben-2,2’-disulfonové kyseliny C40H40K2N12Na2O16S4 |

277-704-1 | | 74070-46-5 |

2-chlor-3-fenoxy-6-nitroanilin C12H9ClN2O3 |

278-404-3 | | 76253-60-6 |

dichlor(dichlor-2-methylbenzyl)benzen (směs isomerů) C14H10Cl4 |

279-420-3 | | 80206-82-2 |

alkoholy C12-C14 |

280-895-4 | | 83803-77-4 |

di-terc-dodecyl-trisulfid C24H50S3 |

281-018-8 | | 83846-43-9 |

vápenaté soli monoalkyl(C>13)derivátů 2-hydroxybenzoové kyseliny (1:2) |

283-810-9 | | 84713-17-7 |

2,2,4-trimethylhexandinitril nebo 2,4,4-trimethylhexandinitril C9H14N2 |

284-090-9 | | 84777-61-7 |

kalcium-di(isooktanoát) (C8H16O2)2Ca |

284-315-0 | | 84852-06-2 |

diisoalkyl(C7-C10)-ftaláty |

284-660-7 | | 84961-70-6 |

zbytky z destilace monoalkyl(C10-13)derivátů benzenu |

284-895-5 | | 84989-06-0 |

fenoly, xylenolová frakce Fenolová frakce dehtu bohatá na 2,4- a 2,5-dimethylfenol získávaná destilací surové fenolové frakce nízkoteplotního černouhelného dehtu. |

285-207-6 | | 85049-37-2 |

2-ethylhexylestery mastných kyselin C16-C18 a nenasycených mastných kyselin C18 |

286-490-9 | | 85251-77-0 |

mono- a diglyceridy C16-C18 |

287-032-0 | | 85408-69-1 |

sodné soli mastných kyselin C8-C18 a nenasycených mastných kyselin C16-C18 |

287-075-5 | | 85409-09-2 |

glyceridy C8-C10 |

287-476-5 | | 85535-84-8 |

chloralkany C10-C13 |

287-477-0 | | 85535-85-9 |

chloralkany C14-C17 |

287-479-1 | | 85535-87-1 |

alkeny C10-C13 |

287-493-8 | | 85536-13-6 |

estery mravenčí kyseliny a isoalkylů(C8-C10) bohatých na složku C9 |

287-494-3 | | 85536-14-7 |

4-sek-alkyl(C10-C13)benzensulfonová kyselina |

287-625-4 | | 85566-16-1 |

rozvětvené a lineární alkoholy, C13-C15 |

287-735-2 | | 85567-22-2 |

2,5,8,10,13,16,17,20,23-nonaoxa-1,9-diborabicyklo[7.7.7]trikosan C12H24B2O9 |

288-284-4 | | 85711-26-8 |

rozvětvené a lineární alkoholy, C9-C11 |

288-331-9 | | 85711-70-2 |

sodné soli sek-alkan(C14-C18)sulfonových kyselin |

288-474-7 | | 85736-63-6 |

alkyl(C12-C18)(hydroxyethyl)dimethylamonium-chloridy |

289-151-3 | | 86088-85-9 |

1-[2-(acylamino)ethyl]-2-alkyl-1-methyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium-methyl-sulfáty (acyl i alkyl odvozeny od lojových mastných kyselin) |

289-219-2 | | 86290-80-4 |

alk-1-eny C8-10 |

290-178-8 | | 90082-86-3 |

jitrocel indický, Plantago ovata, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Plantago ovata, Plantaginaceae, jitrocel indický, jitrocelovité. |

290-580-3 | | 90193-76-3 |

dialkyl(C16-C18)-ftaláty |

290-597-6 | | 90193-91-2 |

směsné decyl-, heptyl-, hexyl- a oktyldiestery ftalové kyseliny |

290-644-0 | | 90194-34-6 |

monoalkyl(C1-C18)deriváty benzensulfonové kyseliny |

290-658-7 | | 90194-47-1 |

monoalkyl(C15-C36)deriváty benzensulfonové kyseliny, (rozvětvené alkyly) |

290-660-8 | | 90194-49-3 |

vápenaté soli monoalkyl(C15-C36)deriváty benzensulfonové kyseliny, (rozvětvené alkyly) |

291-554-4 | | 90431-32-6 |

zásadité olovnaté komplexy 2-ethylhexanoátu a isooktanoátu |

292-426-0 | | 90622-26-7 |

alkeny(C8-C9), zbytky z destilace produktů hydroformylace |

292-463-2 | | 90622-61-0 |

alk-1-eny, C12-C14 |

292-694-9 | | 90989-38-1 |

aromatické uhlovodíky, C8 |

292-701-5 | | 90989-44-9 |

aromatické uhlovodíky, C7-C10, vedlejší produkt při výrobě ethylenu |

292-951-5 | | 91031-48-0 |

2-ethylhexylestery mastných kyselin, C16-C18 |

293-086-6 | | 91051-34-2 |

methylestery mastných kyselin palmového oleje |

293-145-6 | | 91051-89-7 |

zbytky z destilace methylesterů lojových mastných kyselin |

293-263-8 | | 91053-01-9 |

triisobutylenová frakce polymerovaných uhlovodíků C4, prostých buta-1,3-dienu Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací frakce C4 prosté butadienu při pyrolýze benzinu. Obsahuje převážně olefinické uhlovodíky C8, C12, C16 a C20 a má rozmezí bodu varu přibližně od 170 oC do 185 oC (od 338 oF do 365 oF). |

293-346-9 | | 91078-64-7 |

sodné soli butanderivátů naftalensulfonových kyselin (rozvětvený i lineární butan) |

293-721-7 | | 91082-11-0 |

sodné soli alkan(C15-C25)chlorsulfonových kyselin |

293-728-5 | | 91082-17-6 |

fenyl-alkan(C10-C21)sulfonáty |

293-741-6 | | 91082-29-0 |

alkan(C10-C21)sulfonylchloridy |

293-744-2 | | 91082-32-5 |

chloralkan(C16-C34)sulfonylchloridy |

294-557-9 | | 91723-50-1 |

uhlovodíky, C5-C7, bohaté na složku C6, vedlejší produkty při výrobě ethylenu |

294-595-6 | | 91744-33-1 |

mono-, di- a triglyceridy, C10-C18 |

295-548-2 | | 92062-33-4 |

dehtové báze, černouhelné, pikolinová frakce Pyridinové báze vroucí v rozmezí přibližně od 125 oC do 160 oC (od 257 oF do 320 oF) získávané destilaci neutralizovaného kyselého extraktu dehtové frakce obsahující báze, která je získávána destilací dehtu z černého uhlí. Obsahuje hlavně lutidiny a pikoliny. |

295-571-8 | | 92112-70-4 |

dichlorpropanové zbytky produktů reakce kyseliny chlorné s propenem |

295-766-8 | | 92128-69-3 |

zbytky z destilace nenasycených uhlovodíků |

295-885-5 | | 92129-83-4 |

sodné soli alkan(C19-C31)sulfonových kyselin |

297-626-1 | | 93685-78-0 |

hydrogenovaná dibutylenová frakce polymerovaných uhlovodíků C4 bez buta-1,3-dienu |

297-628-2 | | 93685-80-4 |

hydrogenovaná tetraisobutylenová frakce polymerovaných uhlovodíků C4 bez buta-1,3-dienu |

297-629-8 | | 93685-81-5 |

hydrogenovaná triisobutylenová frakce polymerizovaných uhlovodíků C4 bez buta-1,3-dienu |

298-697-1 | | 93821-12-6 |

rozvětvené a lineární alkeny(C10-C14) bohaté na složku C12 |

300-949-3 | | 93965-02-7 |

sloučenina sodné soli 4,4’-bis{[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-[(4-sulfofenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino}stilben-2,2’-disulfonové kyseliny s bis(2-hydroxyethyl)aminem C40H44N12O16S4.xC4H11NO2.xNa |

302-189-8 | | 94094-87-8 |

amonné soli produktů reakce naftalensulfonových kyselin s formaldehydem a sulfonylbis[fenolem] |

302-613-1 | | 94113-79-8 |

aldehydy C12-C18 |

304-180-4 | | 94247-05-9 |

isotridecyl-methakrylát C17H32O2 |

305-180-7 | | 94349-61-8 |

aldehydy C7-C12 |

306-479-5 | | 97280-83-6 |

rozvětvený dodecen |

306-523-3 | | 97281-24-8 |

směsné estery mastných kyselin C8-C10 s 2,2-dimethylpropan-1,3-diolem a 2-ethylpropan-1,2,3-triolem |

307-146-7 | | 97552-93-7 |

produkty reakce alkoholů C12-C14 s dimethylaminem |

307-159-8 | | 97553-05-4 |

epoxidované issoktylestery mastných kyselin C16-C18 a nenasycených mastných kyselin C16 |

309-928-3 | | 101357-30-6 |

sulfurizovaný křemičitan sodno-hlinitý |

310-080-1 | | 102242-49-9 |

zbytky z destilace alkoholů C6-24 Složitý zbytek z vakuové destilace mastných alkoholů C6-C24 pocházející z hydrogenace methylesterů mastných kyselin C6-C24. Obsahuje převážně nasycené mastné alkoholy vyšší než C18, produkty dimerizace a estery s dlouhým řetězcem vyšší než C32 a má bod varu > 250 oC (482 oF) při tlaku 10 torr. |

310-084-3 | | 102242-53-5 |

zbytky z destilace mastných kyselin C6-C24 Složitý zbytek z destilace mastných kyselin C6-C24 pocházející z hydrogenace zmýdelněných přírodních tuků C6-C24. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin C6-C24, steroly a estery vosků a má bod varu > 150 oC (302 oF) při tlaku 10 torr. |

310-085-9 | | 102242-54-6 |

zbytky z destilace nenasycených mastných kyselin C12-C24 Složitý zbytek z destilace nenasycených mastných kyselin C12-C24 pocházející ze zmýdelňování přírodních tuků C12-C24. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin C12-C24, steroly a estery vosků a má bod varu > 150 oC (302 oF) při tlaku 10 torr. |

232-298-5 | 1 | 8002-05-9 |

ropa Složitá směs uhlovodíků. Obsahuje převážně alifatické, alicyklické a aromatické uhlovodíky. Může také obsahovat malá množství dusíkatých, kyslíkatých a sirných sloučenin. Tato kategorie zahrnuje lehké, střední a těžké ropy a rovněž oleje extrahované z asfaltických písků. Tato kategorie nezahrnuje uhlovodíkové materiály vyžadující k jejich získání nebo přeměně na rafinérské suroviny větší chemické změny, jako jsou surové oleje z bitumenových břidlic, upravené oleje z bitumenových břidlic a kapalné palivo z uhlí. |

232-343-9 | 2 | 8006-14-2 |

zemní plyn Surový zemní plyn, jak se vyskytuje přírodě, nebo plynná směs uhlovodíků, převážně C1 až C4, získaná ze surového zemního plynu odstraněním kondenzátu a kapalných podílů zemního plynu a směsi kondenzátu zemního plynu se zemním plynem. |

268-629-5 | 2 | 68131-75-9 |

plyny (ropné), C3-C4 Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů z krakování ropy. Obsahuje uhlovodíky C3 až C4, převážně propan a propylen, a má rozmezí bodu varu přibližně od -51 oC do -1 oC (od -60 oF do 30 oF.) |

269-624-0 | 2 | 68308-04-3 |

koncový plyn (ropný) z jednotky rekuperace plynu Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z různých nástřiků uhlovodíků. Obsahuje převážně uhlovodíky, převážně C1 až C5. |

269-625-6 | 2 | 68308-05-4 |

koncový plyn (ropný) z deethanizéru rekuperace plynu Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z různých nástřiků uhlovodíků. Obsahuje uhlovodíky převážně C1 až C4. |

270-071-2 | 2 | 68409-99-4 |

plyny (ropné), katalyticky krakované hlavové destiláty Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů z katalytického krakování. Obsahuje uhlovodíky, převážně C3 až C5, a má rozmezí bodu varu přibližně od -48 oC do 32 oC (od -54 oF do 90 oF). |

270-085-9 | 2 | 68410-63-9 |

vysušený zemní plyn Složitá směs uhlovodíků získaná ze zemního plynu. Obsahuje nasycené alifatické uhlovodíky C1-4, převážně methan a ethan. |

270-651-5 | 2 | 68475-57-0 |

alkany C1-C2 |

270-652-0 | 2 | 68475-58-1 |

alkany C2-C3 |

270-653-6 | 2 | 68475-59-2 |

alkany C3-C4 |

270-654-1 | 2 | 68475-60-5 |

alkany C4-C5 |

270-667-2 | 2 | 68476-26-6 |

topné plyny Směs lehkých plynů. Obsahuje převážně vodík nebo nízkomolekulární uhlovodíky. |

270-670-9 | 2 | 68476-29-9 |

topné plyny, destiláty ropy Složitá směs lehkých plynů vyráběná destilací ropy a katalytickým reformováním benzinu. Obsahuje vodík a uhlovodíky, převážně C1 až C4, a má rozmezí bodu varu přibližně od -217 oC do -12 oC (od -423 oF do -10 oF). |

270-681-9 | 2 | 68476-40-4 |

uhlovodíky C3-C4 |

270-682-4 | 2 | 68476-42-6 |

uhlovodíky C4- |

270-689-2 | 2 | 68476-49-3 |

uhlovodíky C2-C4, bohaté na C3 |

270-704-2 | 2 | 68476-85-7 |

ropné plyny, zkapalněné Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací ropy. Obsahuje uhlovodíky, převážně C3 až C7, a má rozmezí bodu varu přibližně od -40 oC do 80 oC (od -40 oF do 176 oF). |

270-705-8 | 2 | 68476-86-8 |

ropné plyny, zkapalněné, slazené Složitá směs uhlovodíků získávaná slazením zkapalněné směsi ropných plynů za účelem konverze thiolů nebo odstranění kyselých nečistot. Obsahuje uhlovodíky, převážně C3 až C7, a má rozmezí bodu varu přibližně od -40 oC do 80 oC (od -40 oF do 176 oF). |

270-724-1 | 2 | 68477-33-8 |

plyny (ropné) C3-C4 bohaté na isobutan Složitá směs uhlovodíků z destilace nasycených a nenasycených uhlovodíků obvykle C3 až C6, převážně butan a isobutan. Obsahuje nasycené a nenasycené uhlovodíky C3 až C4, převážně isobutan. |

270-726-2 | 2 | 68477-35-0 |

destiláty (ropné), C3-C6, bohaté na piperylen Složitá směs uhlovodíků z destilace nasycených a nenasycených alifatických uhlovodíků obvykle C3 až C6. Obsahuje nasycené a nenasycené uhlovodíky C3 až C6, převážně piperyleny. |

270-754-5 | 2 | 68477-72-5 |

plyny (ropné), zbytková frakce z debutanizéru katalyticky krakovaného benzinu, bohatá na C3-C5 Složitá směs uhlovodíků získávaná ze stabilizace katalyticky krakovaného benzinu. Obsahuje alifatické uhlovodíky, převážně C3 až C5. |

270-757-1 | 2 | 68477-75-8 |

plyny (ropné) z katalytického krakování bohaté na C1-C5 Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů z katalytického krakování. Obsahuje alifatické uhlovodíky C1 až C6, převážně C1 až C5. |

270-760-8 | 2 | 68477-79-2 |

plyny (ropné) z katalytického reformování bohaté na C1-C4 Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů z katalytického reformování. Obsahuje uhlovodíky C1 až C6, převážně C1 až C4. |

270-765-5 | 2 | 68477-83-8 |

plyny (ropné) z nástřiku olefinů a parafinů C3-C5 do alkylace Složitá směs olefinických a parafinických uhlovodíků C3 až C5, které jsou používány jako nástřik do alkylace. Okolní teploty obvykle překračují kritickou teplotu těchto směsí. |

270-767-6 | 2 | 68477-85-0 |

plyny (ropné) bohaté na C4 Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů z katalytické frakcionace. Obsahuje alifatické uhlovodíky C3 až C5, převážně C4. |

270-769-7 | 2 | 68477-87-2 |

plyny (ropné), hlavové destiláty z deisobutanizéru Složitá směs uhlovodíků vyráběná atmosférickou destilací butan-butylenového nástřiku. Obsahuje alifatické uhlovodíky, převážně C3 až C4. |

270-773-9 | 2 | 68477-91-8 |

plyny (ropné), hlavové destiláty z depropanizéru Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů plynové a benzinové frakce katalytického krakování. Obsahuje alifatické uhlovodíky, převážně C2 až C4. |

270-990-9 | 2 | 68512-91-4 |

uhlovodíky bohaté na C3-C4, ropný destilát Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací a kondenzací ropy. Obsahuje uhlovodíky C3 až C5, převážně C3 až C4. |

271-032-2 | 2 | 68514-31-8 |

uhlovodíky, C1-C4 Složitá směs uhlovodíků vyráběná tepelným krakováním a absorpcí a destilací ropy. Obsahuje uhlovodíky, převážně C1 až C4, a má rozmezí bodu varu od -164 oC do -0,5 oC (od -263 oF do 31 oF). |

271-038-5 | 2 | 68514-36-3 |

uhlovodíky C1-C4, slazené Složitá směs uhlovodíků získávaná slazením uhlovodíkových plynů za účelem konverze thiolů nebo odstranění kyselých nečistot. Obsahuje uhlovodíky, převážně C1 až C4, a má rozmezí bodu varu přibližně od -164 oC do -0,5 oC (od -263 oF do 31 oF). |

271-259-7 | 2 | 68527-16-2 |

uhlovodíky C1-C3 Složitá směs uhlovodíků, převážně C1 až C3, a vroucí přibližně od -164 oC do -42 oC (od -263 oF do -44 oF). |

271-261-8 | 2 | 68527-19-5 |

uhlovodíky C1-C4, debutanizérová frakce |

271-734-9 | 2 | 68606-25-7 |

uhlovodíky C2-C4 |

271-735-4 | 2 | 68606-26-8 |

uhlovodíky C3 |

272-183-7 | 2 | 68783-07-3 |

plyny (ropné), rafinerní směs Složitá směs získávaná z různých rafinerských procesů. Obsahuje vodík, sirovodík a uhlovodíky, převážně C1 až C5. |

272-205-5 | 2 | 68783-65-3 |

plyny (ropné) C2-C4, slazené Složitá směs uhlovodíků získávaná slazením ropného destilátu za účelem konverze thiolů nebo odstranění kyselých nečistot. Obsahuje převážně nasycené a nenasycené uhlovodíky, převážně C2 až C4, a má rozmezí bodu varu přibližně od -51 oC do -34 oC (od -60 oF do -30 oF). |

272-871-7 | 2 | 68918-99-0 |

plyny (ropné) z frakcionace ropy Složitá směs uhlovodíků vyráběná frakcionací ropy. Obsahuje nasycené alifatické uhlovodíky, převážně C1 až C5. |

272-872-2 | 2 | 68919-00-6 |

plyny (ropné) z dehexanizeru Složitá směs uhlovodíků získávaná frakcionací různých benzinů. Obsahuje nasycené alifatické uhlovodíky, převážně C1 až C5. |

273-169-3 | 2 | 68952-76-1 |

plyny (ropné) z debutanizeru katalyticky krakovaného benzinu Složitá směs uhlovodíků získávaná z frakcionace katalyticky krakovaného benzinu. Obsahuje uhlovodíky, převážně C1 až C4. |

289-339-5 | 2 | 87741-01-3 |

uhlovodíky C4 |

292-456-4 | 2 | 90622-55-2 |

alkany C1-C4 bohaté na C3 |

295-404-9 | 2 | 92045-22-2 |

plyny (ropné) pyrolyzní, bohaté na C3 Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů z pyrolýzy. Obsahuje převážně propylen s menším množstvím propanu a má rozmezí bodu varu přibližně od -70 oC do 0 oC (od -94 oF do 32 oF). |

295-405-4 | 2 | 92045-23-3 |

uhlovodíky C4, pyrolýzní destilát Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů pyrolýzy. Obsahuje převážně uhlovodíky C4, převážně but-1-en a but-2-en a rovněž butan a isobuten; má rozmezí bodu varu od -12 oC do 5 oC (10,4 oF do 41 oF). |

295-463-0 | 2 | 92045-80-2 |

ropné plyny, zkapalněné, slazené, frakce C4 Složitá směs uhlovodíků získávaná slazením zkapalněné směsi ropných plynů za účelem oxidace thiolů nebo odstranění kyselých nečistot. Obsahuje převážně nasycené a nenasycené uhlovodíky C4. |

306-004-1 | 2 | 95465-89-7 |

uhlovodíky C4 bez 1,3-butadienu a isobutenu |

232-349-1 | 3A | 8006-61-9 |

benzin, přírodní Složitá směs uhlovodíků oddělená od zemního plynu procesy, jako jsou vymrazování a absopce. Obsahuje převážně nasycené alifatické uhlovodíky, převážně C4 až C8, a má rozmezí bodu varu přibližně od -20 oC do 120 oC (od -4 oF do 248 oF). |

232-443-2 | 3A | 8030-30-6 |

benzinová frakce Rafinované, částečně rafinované nebo nerafinované ropné produkty vyráběné destilací zemního plynu. Obsahuje uhlovodíky, převážně C5 až C6, a má rozmezí bodu varu přibližně od 100 oC do 200 oC (od 212 oF do 392 oF). |

232-453-7 | 3A | 8032-32-4 |

ligroin Složitá směs uhlovodíků získávaná frakční destilací ropy. Tato frakce má rozmezí bodu varu přibližně od 20 oC do 135 oC (od 58 oF do 275 oF). |

265-041-0 | 3A | 64741-41-9 |

benzinová frakce (ropná), těžká primární Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací ropy. Obsahuje uhlovodíky, převážně C6 až C12, a má rozmezí bodu varu přibližně od 65 oC do 230 oC (od 149 oF do 446 oF). |

265-042-6 | 3A | 64741-42-0 |

benzinová frakce (ropná), primární široká frakce Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací ropy. Obsahuje uhlovodíky, převážně C4 až C11, a má rozmezí bodu varu přibližně od -20 oC do 220 oC (od -4 oF do 428 oF). |

265-046-8 | 3A | 64741-46-4 |

benzinová frakce (ropná), lehká primární Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací ropy. Obsahuje převážně alifatické uhlovodíky, převážně C4 až C10, a má rozmezí bodu varu přibližně od -20 oC do 180 oC (od -4 oF do 356 oF). |

265-192-2 | 3A | 64742-89-8 |

solventní nafta (ropná), lehká alifatická Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací ropy nebo přírodního (zemního) benzinu. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky, převážně C5 až C10, a má rozmezí bodu varu přibližně od 35 oC do 160 oC (od 95 oF do 320 oF). |

271-025-4 | 3A | 68514-15-8 |

benzin z rekuperace par Složitá směs uhlovodíků oddělená ochlazením z plynů ze systémů rekuperace par. Obsahuje uhlovodíky, převážně C4 až C11, a má rozmezí bodu varu přibližně od -20 oC do 196 oC (od -4 oF do 384 oF). |

271-727-0 | 3A | 68606-11-1 |

benzin, primární, jednotka atmosférické destilace Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací ropy na jednotce atmosférické destilace. Má rozmezí bodu varu přibližně od 36,1 oC do 193,3 oC (od 97 oF do 380 oF). |

271-186-3 | 3A | 68783-12-0 |

benzin (ropný), neslazený Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací benzinů z různých rafinerských procesů. Obsahuje uhlovodíky, převážně C5 až C12, a má rozmezí bodu varu přibližně od 0 oC do 230 oC (od 25 oF do 446 oF). |

272-931-2 | 3A | 68921-08-4 |

destiláty (ropné), hlavové destiláty ze stabilizační kolony frakční destilace lehkého primárního benzinu Složitá směs uhlovodíků získávaná frakcionací lehkého primárního benzinu. Obsahuje nasycené alifatické uhlovodíky, převážně C3 až C6. |

309-945-6 | 3A | 101631-20-3 |

benzinová frakce (ropná), těžká primární, s obsahem aromátů Složitá směs uhlovodíků získávaná z procesu destilace ropy. Obsahuje převážně uhlovodíky C8 až C12 a má rozmezí bodu varu přibližně od 130 oC do 210 oC (od 266 oF do 410 oF). |

265-066-7 | 3B | 64741-64-6 |

benzinová frakce (ropná), široká alkylátová frakce Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů reakce isobutanu s monoolefinickými uhlovodíky s obvykle C3 až C5. Obsahuje převážně rozvětvené nasycené uhlovodíky, převážně C7 až C12, a má rozmezí bodu varu přibližně od 90 oC do 220 oC (od 194 oF do 428 oF). |

265-067-2 | 3B | 64741-65-7 |

benzinová frakce (ropná), těžký alkylát Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů reakce isobutanu s monoolefinickými uhlovodíky s obvykle C3 až C5. Obsahuje převážně rozvětvené nasycené uhlovodíky, převážně C9 až C12, a má rozmezí bodu varu přibližně od 150 oC do 220 oC (od 302 oF do 428 oF). |

265-068-8 | 3B | 64741-66-8 |

benzinová frakce (ropná), lehký alkylát Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů reakce isobutanu s monoolefinickými uhlovodíky s obvykle C3 až C5. Obsahuje převážně rozvětvené nasycené uhlovodíky, převážně C7 až C10, a má rozmezí bodu varu přibližně od 90 oC do 160 oC (od 194 oF do 320 oF). |

265-073-5 | 3B | 64741-70-4 |

benzinová frakce (ropná), isomerovaná Složitá směs uhlovodíků získávaná z katalytické isomerizace lineárních parafinických uhlovodíků C4 až C6. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky, jako jsou isobutan, isopentan, 2,2-dimethylbutan, 2-methylpentan a 3-methylpentan. |

265-086-6 | 3B | 64741-84-0 |

benzinová frakce (ropná), rozpouštědlově rafinovaná lehká Složitá směs uhlovodíků získávaná jako rafinát z procesu rozpouštědlové extrakce. Obsahuje převážně alifatické uhlovodíky, převážně C5 až C11, a má rozmezí bodu varu přibližně od 35 oC do 190 oC (od 95 oF do 374 oF). |

265-095-5 | 3B | 64741-92-0 |

benzinová frakce (ropná), rozpouštědlově rafinovaná těžká Složitá směs uhlovodíků získávaná jako rafinát z procesu rozpouštědlové extrakce. Obsahuje převážně alifatické uhlovodíky, převážně C7 až C12, a má rozmezí bodu varu přibližně od 90 oC do 230 oC (od 194 oF do 496 oF). |

271-267-0 | 3B | 68527-27-5 |

benzinová frakce (ropná), široká alkylátová frakce, obsahující butan Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů reakce isobutanu s monoolefinickými uhlovodíky s obvykle C3 až C5. Obsahuje převážně rozvětvené nasycené uhlovodíky, převážně C7 až C12, a menší množství butanu a má rozmezí bodu varu přibližně od 35 oC do 200 oC (od 95 oF do 428 oF). |

295-315-5 | 3B | 91995-53-8 |

destiláty (ropné), z pyrolýzy benzinu, hydrogenované rozpouštědlově rafinované lehké Složitá směs uhlovodíků získávaná jako rafináty z procesu rozpouštědlové extrakce hydrogenovaných lehkých destilátů z pyrolýzního benzinu. |

295-436-3 | 3B | 92045-55-1 |

uhlovodíky, hydrogenované destiláty lehkého benzinu, rozpouštědlově rafinované Směs uhlovodíků získávaná z destilace hydrogenovaného benzinu následnou rozpouštědlovou extrakcí a destilací. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky vroucí přibližně od 94 oC do 99 oC (od 201 oF do 210 oF). |

295-440-5 | 3B | 92045-58-4 |

benzinová frakce (ropná), isomerace, C6-frakce Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací katalyticky isomerizovaného benzinu. Obsahuje převážně isomery hexanu vroucí přibližně od 60 oC to 66 oC (od 140 oF do 151 oF). |

295-446-8 | 3B | 92045-64-2 |

uhlovodíky C6-C7, krakování benzinu, rozpouštědlově rafinované Složitá směs uhlovodíků získávaná sorpcí benzenu z katalyticky plně hydrogenované uhlovodíkové frakce bohaté na benzen, získané destilací z předhydrogenovaného krakovaného benzinu. Obsahuje převážně parafinické a naftenické uhlovodíky, převážně C6 až C7, a má rozmezí bodu varu přibližně od 70 oC do 100 oC (od 158 oF do 212 oF). |

309-871-4 | 3B | 101316-67-0 |

uhlovodíky, bohaté na C6, hydrogenované destiláty lehkého benzinu, rozpouštědlově rafinované Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací hydrogenovaného benzinu následovanou rozpouštědlovou extrakcí. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky a má rozmezí bodu varu přibližně od 65 oC do 70 oC (149 oF do 158 oF). |

265-055-7 | 3C | 64741-54-4 |

benzinová frakce (ropná), těžká katalyticky krakovaná Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů z katalytického krakování. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C6 až C12 a má rozmezí bodu varu přibližně od 65 oC do 230 oC (od 148 oF do 446 oF). Obsahuje relativně velký podíl nenasycených uhlovodíků. |

265-056-2 | 3C | 64741-55-5 |

benzinová frakce (ropná), lehká katalyticky krakovaná Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů z katalytického krakování. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C4 až C11 a má rozmezí bodu varu přibližně od -20 oC do 190 oC (od -4 oF do 374 oF). Obsahuje relativně velký podíl nenasycených uhlovodíků. |

270-686-6 | 3C | 68476-46-0 |

uhlovodíky, C3-C11, destiláty katalytického kraku Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů z katalytického krakování. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C3 až C11 a má bod varu přibližně do 204 oC (400 oF). |

272-185-8 | 3C | 68783-09-5 |

benzinová frakce (ropná), katalyticky krakovaný lehký destilát Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů z katalytického krakování. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C1 až C5. |

295-311-3 | 3C | 91995-50-5 |

destiláty (ropné) z pyrolýzy benzinu, hydrogenované lehké aromatické. Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací lehkého destilátu z pyrolýzního benzinu. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky. |

295-431-6 | 3C | 92045-50-6 |

benzinová frakce (ropná), těžká katalyticky krakovaná, slazená Složitá směs uhlovodíků získávaná slazením katalyticky krakovaného ropného destilátu za účelem konverze thiolů nebo odstranění kyselých nečistot. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C6 až C12 a má rozmezí bodu varu přibližně od 60 oC do 200 oC (od 140 oF do 392 oF). |

295-441-0 | 3C | 92045-59-5 |

benzinová frakce (ropná), lehká katalyticky krakovaná, slazená Složitá směs uhlovodíků získávaná slazením benzinu z katalytického krakování za účelem konverze thiolů nebo odstranění kyselých nečistot. Obsahuje převážně uhlovodíky vroucí v rozmezí přibližně od 35 oC do 210 oC (od 95 oF do 410 oF). |

295-794-0 | 3C | 92128-94-4 |

uhlovodíky, C8-C12, katalytické krakování, chemicky neutralizované Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací frakce z katalytického krakování, která prošla louhováním. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků v rozmezí C8 až C12 a má rozmezí bodu varu přibližně od 130 oC do 210 oC (od 266 oF do 410 oF). |

309-974-4 | 3C | 101794-97-2 |

uhlovodíky, C8-C12, destiláty z katalytického kraku Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací produktů z katalytického krakování. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C8 až C12 a má rozmezí bodu varu přibližně od 140 oC do 210 oC (od 284 oF do 410 oF). |

309-987-5 | 3C | 101896-28-0 |

uhlovodíky, C8-C12, katalytické krakování, chemicky neutralizované, slazené |

265-065-1 | 3D | 64741-63-5 |

benzinová frakce (ropná), lehká katalyticky reformovaná Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů z katalytického reformování. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C5 až C11 a má rozmezí bodu varu přibližně od 35 oC do 190 oC (od 95 oF do 374 oF). Obsahuje relativně velký podíl aromatických a rozvětvených uhlovodíků. Může obsahovat 10 % (obj.) benzenu nebo více. |

265-070-9 | 3D | 64741-68-0 |

benzinová frakce (ropná), těžká katalyticky reformovaná Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů z katalytického reformování. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C7 až C12 a má rozmezí bodu varu přibližně od 90 oC do 230 oC (od 194 oF do 466 oF). |

270-660-4 | 3D | 68475-79-6 |

destiláty (ropné), depentanizér katalytického reformingu Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalytického reformování. Obsahuje převážně alifatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C3 až C6 a má rozmezí bodu varu přibližně od -49 oC do 63 oC (od -57 oF do 145 oF). |

270-687-1 | 3D | 68476-47-1 |

uhlovodíky C2-C6, C6-C8 z katalytického reformingu |

270-794-3 | 3D | 68478-15-9 |

zbytky (ropné), C6-C8,katalytický reforming Složitý zbytek z katalytického reformování nástřiku frakce C6-C8. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C2 až C6. |

270-993-5 | 3D | 68513-03-1 |

benzinová frakce (ropná), lehká frakce katalyticky reformovaná, bez aromátů Složitá směs uhlovodíků získávaná z destilace produktů z katalytického reformování. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C5 až C8 a má rozmezí bodu varu přibližně od 35 oC do 120 oC (od 95 oF do 284 oF). Obsahuje relativně velký podíl rozvětvených uhlovodíků bez aromatických složek. |

271-058-4 | 3D | 68514-79-4 |

ropné produkty, reformáty z procesu hydrogenace-katalytický reforming Složitá směs uhlovodíků získávaných v procesu hydrogenační rafinace a katalytického reformování (powerforming) a vroucí v rozmezí přibližně od 27 oC do 210 oC (od 80 oF do 410 oF). |

272-895-8 | 3D | 68919-37-9 |

benzinová frakce (ropná), široký reformovaný řez Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů z katalytického reformování. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C5 až C12 a má rozmezí bodu varu přibližně od 35 oC do 230 oC (od 95 oF do 466 oF). |

273-271-8 | 3D | 68955-35-1 |

benzinová frakce (ropná), katalyticky reformovaná Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů z katalytického reformování. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C4 až C12 a má rozmezí bodu varu přibližně od 30 oC do 220 oC (od 90 oF do 430 oF). Obsahuje relativně velký podíl aromatických a rozvětvených uhlovodíků. Může obsahovat 10 % (obj.) benzenu nebo více. |

285-509-8 | 3D | 85116-58-1 |

destiláty (ropné), katalyticky reformovaný hydrogenovaný lehký podíl, frakce aromátů C8-C12 Složitá směs alkylbenzenů získávaná katalytickým reformováním ropných benzinů. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C8 až C10 a má rozmezí bodu varu přibližně od 160 oC do 180 oC (od 320 oF do 356 oF). |

295-279-0 | 3D | 91995-18-5 |

aromatické uhlovodíky C8 z katalytického reformingu |

297-401-8 | 3D | 93571-75-6 |

aromatické uhlovodíky C7-C12 bohaté na C8 Složitá směs uhlovodíků získávaná oddělením z frakce platformátu. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C7 až C12 a má rozmezí bodu varu přibližně od 130 oC do 200 oC (od 266 oF do 392 oF). |

297-458-9 | 3D | 93572-29-3 |

benzin, C5-C11, vysokooktanový stabilizovaný reformovaný Složitá vysokooktanová směs uhlovodíků získávaná katalytickou dehydrogenací převážně naftenického benzinu. Obsahuje převážně aromatické a nearomatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C5 až C11 a má rozmezí bodu varu přibližně od 45 oC do 185 oC (od 113 oF do 365 oF). |

297-465-7 | 3D | 93572-35-1 |

uhlovodíky C7-C12 bohaté na aromáty C >9, těžká frakce z katalytického reformingu Složitá směs uhlovodíků získávaná oddělením z frakce platformátu. Obsahuje převážně nearomatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C7 až C12 a má rozmezí bodu varu přibližně od 120 oC do 210 oC (od 248 oF do 380 oF) a aromatické uhlovodíky C9 a vyšší. |

297-466-2 | 3D | 93572-36-2 |

uhlovodíky C5-C11 bohaté na nearomáty, reformingová lehká frakce Složitá směs uhlovodíků získávaná oddělením z frakce platformátu. Obsahuje převážně nearomatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C5 až C11 a má rozmezí bodu varu přibližně od 35 oC do 125 oC (od 94 oF do 257 oF). |

265-075-6 | 3E | 64741-74-8 |

benzinová frakce (ropná), lehký podíl tepelně krakovaný Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z tepelného krakování. Obsahuje převážně nenasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C4 až C8 a má rozmezí bodu varu přibližně od -10 oC do 130 oC (od 14 oF do 266 oF). |

265-079-8 | 3E | 64741-78-2 |

benzinová frakce (ropná), hluboce hydrokrakovaná Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z hydrokrakování. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C6 až C12 a má rozmezí bodu varu přibližně od 65 oC do 230 oC (od 148 oF do 446 oF). |

265-085-0 | 3E | 64741-83-9 |

benzinová frakce (ropná), těžký podíl tepelně krakovaný Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z tepelného krakování. Obsahuje převážně nenasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C6 až C12 a má rozmezí bodu varu přibližně od 65 oC do 220 oC (od 148 oF do 428 oF). |

267-563-4 | 3E | 67891-79-6 |

destiláty (ropné), těžké aromatické Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů tepelného krakování ethanu a propanu. Tato frakce vroucí při vyšší teplotě obsahuje převážně aromatické uhlovodíky C5-C7 a některé nenasycené alifatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně C5. Může obsahovat benzen. |

267-565-5 | 3E | 67891-80-9 |

destiláty (ropné), lehké aromatické Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů tepelného krakování ethanu a propanu. Tato frakce vroucí při nižší teplotě obsahuje převážně aromatické uhlovodíky C5-C7 a některé nenasycené alifatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně C5. Může obsahovat benzen. |

270-344-6 | 3E | 68425-29-6 |

destiláty (ropné), rafinát benzinu z pyrolyzátu, řez benzinů Složitá směs uhlovodíků získávaná pyrolýzní frakcionací benzinu a rafinátu při 816 oC (1500 oF). Obsahuje převážně uhlovodíky C9 a má bod varu přibližně 204 oC (400 oF). |

270-658-3 | 3E | 68475-70-7 |

aromatické uhlovodíky, C6-C8, pyrolyzát benzinu a rafinátu; nízkovroucí tepelně krakovaný benzin Složitá směs uhlovodíků získávaná pyrolýzní frakcionací benzinu a rafinátu při 816 oC (1500 oF). Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C6 až C8, včetně benzenu. |

271-631-9 | 3E | 68603-00-9 |

destiláty (ropné), tepelně krakovaný benzin a plynový olej Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací tepelně krakovaného benzinu nebo plynového oleje. Obsahuje převážně olefinické uhlovodíky s počtem uhlíků C5 a má rozmezí bodu varu přibližně od 33 oC do 60 oC (od 91 oF do 140 oF). |

271-632-4 | 3E | 68603-01-0 |

destiláty (ropné), tepelně krakovaný benzin a plynový olej, s obsahem C5-dimeru Složitá směs uhlovodíků vyráběná extrakční destilací tepelně krakovaného benzinu nebo plynového oleje. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků C5 a některé dimerované olefiny C5 a má rozmezí bodu varu přibližně od 33 oC do 184 oC (od 91 oF do 363 oF). |

271-634-5 | 3E | 68603-03-2 |

destiláty (ropné), tepelně krakovaný benzin a plynový olej, extrakční Složitá směs uhlovodíků vyráběná extrakční destilací tepelně krakovaného benzinu nebo plynového oleje. Obsahuje parafinické a olefinické uhlovodíky, převážně isoamyleny, jako jsou 2-methylbut-1-en a 2-methylbut-2-en a má rozmezí bodu varu přibližně od 31 oC do 40 oC (od 88 oF do 104 oF). |

273-266-0 | 3E | 68955-29-3 |

destiláty (ropné), lehké tepelně krakované, debutanizované aromatické Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů z tepelného krakování. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky, především benzen. |

295-447-3 | 3E | 92045-65-3 |

benzinová frakce (ropná), lehká tepelně krakovaná, slazená Složitá směs uhlovodíků získávaná slazením ropného destilátu z vysokoteplotního tepelného krakování těžkých olejových frakcí za účelem konverze thiolů. Obsahuje převážně aromáty, olefiny a nasycené uhlovodíky a má rozmezí bodu varu přibližně od 20 oC do 100 oC (68 oF do 212 oF). |

265-150-3 | 3F | 64742-48-9 |

benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C6 až C13 a má rozmezí bodu varu přibližně od 65 oC do 230 oC (od 149 oF do 446 oF). |

265-151-9 | 3F | 64742-49-0 |

benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C4 až C11 a má rozmezí bodu varu přibližně od -20 oC do 190 oC (od -4 oF do 374 oF). |

265-178-6 | 3F | 64742-73-0 |

benzinová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená lehká Složitá směs uhlovodíků získávaná z katalytického hydrogenačního odsíření. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C4 až C11 a má rozmezí bodu varu přibližně od -20 oC do 190 oC (od -4 oF do 374 oF). |

265-185-4 | 3F | 64742-82-1 |

benzinová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená těžká; Složitá směs uhlovodíků získávaná z katalytického hydrogenačního odsíření. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C7 až C12 a má rozmezí bodu varu přibližně od 90 oC do 230 oC (od 194 oF do 446 oF). |

270-092-7 | 3F | 68410-96-8 |

destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené střední, středněvroucí Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací produktů z hydrogenace střední frakce. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C5 až C10 a má rozmezí bodu varu přibližně od 127 oC do 188 oC (od 262 oF do 370 oF). |

270-093-2 | 3F | 68410-97-9 |

destiláty (ropné), lehký destilát z hydrogenace, nízkovroucí Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací produktů z hydrogenace lehké frakce. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C6 až C9 a má rozmezí bodu varu přibližně od 3 oC do 194 oC (od 37 oF do 382 oF). |

285-511-9 | 3F | 85116-60-5 |

benzinová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, tepelně krakovaná, lehká Složitá směs uhlovodíků získávaná frakcionací hydrogenačně odsířeného tepelně krakovaného destilátu. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C5 až C11 a má rozmezí bodu varu přibližně od 23 oC do 195 oC (od 73 oF do 383 oF). |

285-512-4 | 3F | 85116-61-6 |

benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká, s obsahem cykloalkanů Složitá směs uhlovodíků získávaná z destilace ropné frakce. Obsahuje převážně alkany a cykloalkany a má rozmezí bodu varu přibližně od -20 oC do 190 oC (od -4 oF do 374 oF). |

295-432-1 | 3F | 92045-51-7 |

benzinová frakce (ropná), těžká pyrolyzní, hydrogenovaná |

295-433-7 | 3F | 92045-52-8 |

benzinová frakce (ropná), široká hydrogenačně odsířená frakce Složitá směs uhlovodíků získávaná z katalytického hydrogenačního odsíření. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C4 až C11 a má rozmezí bodu varu přibližně od 30 oC do 250 oC (od 86 oF do 284 oF). |

295-438-4 | 3F | 92045-57-3 |

benzinová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, lehká pyrolýzní Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickou hydrogenací pyrolýzní ropné frakce. Obsahuje převážně nenasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C5 až C11, má rozmezí bodu varu přibližně od 35 oC do 190 oC (od 95 oF do 374 oF). |

295-443-1 | 3F | 92045-61-9 |

uhlovodíky C4-C12 z krakování benzinu, hydrogenované Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací z produktu pyrolýzy benzinu a následnou katalytickou selektivní hydrogenací gumovitých látek. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C4 až C12 a má rozmezí bodu varu přibližně od 30 oC do 230 oC (od 86 oF do 446 oF). |

295-529-9 | 3F | 92062-15-2 |

solventní nafta (ropná), lehká naftenická, hydrogenovaná Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Obsahuje převážně cykloparafinické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C6 až C7 a má rozmezí bodu varu přibližně od 73 oC do 85 oC (od 163 oF do 185 oF). |

296-942-7 | 3F | 93165-55-0 |

benzinová frakce (ropná), lehká pyrolýzní, hydrogenovaná Složitá směs uhlovodíků vyráběná separací a následnou hydrogenací produktů pyrolýzy při výrobě ethylenu. Obsahuje převážně nasycené a nenasycené uhlovodíky, parafiny, cyklické parafiny a cyklické aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C4 až C10 a má rozmezí bodu varu přibližně od 50 oC do 200 oC (od 122 oF do 392 oF). Podíl benzenových uhlovodíků se může lišit až o 30 % (hmot.) a směs může rovněž obsahovat malá množství síry a kyslíkatých sloučenin. |

297-852-0 | 3F | 93763-33-8 |

uhlovodíky C6-C11 hydrogenované dearomatizované Složitá směs uhlovodíků získávaných jako rozpouštědla, která byla podrobená katalytické hydrogenaci za účelem přeměny aromatických uhlovodíků na nafteny. |

297-853-6 | 3F | 93763-34-9 |

uhlovodíky C9-C12 hydrogenované dearomatizované Složitá směs uhlovodíků získávaných jako rozpouštědla, která byla podrobená katalytické hydrogenaci za účelem přeměny aromatických uhlovodíků na nafteny. |

265-047-3 | 3G | 64741-47-5 |

kondenzáty zemního plynu (ropné) Složitá směs uhlovodíků oddělená jako kapalina od zemního plynu v povrchovém separátoru zpětnou kondenzací. Obsahuje hlavně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C2 až C20. Za normální teploty a tlaku je kapalná. |

265-048-9 | 3G | 64741-48-6 |

zemní plyn (ropný), surová kapalná směs Složitá směs uhlovodíků oddělená jako kapalina od zemního plynu procesy, jako jsou vymrazování a adsorpce, v zařízení na recyklaci plynu. Obsahuje hlavně nasycené alifatické uhlovodíky s počtem uhlíků v rozmezí C2 až C8. |

265-071-4 | 3G | 64741-69-1 |

benzinová frakce (ropná), mírně hydrokrakovaná Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z hydrokrakování. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C4 až C10 a má rozmezí bodu varu přibližně od -20 oC do 180 oC (od -4 oF do 356 oF). |

265-089-2 | 3G | 64741-87-3 |

benzinová frakce (ropná), slazená Složitá směs uhlovodíků získávaná slazením ropného benzinu za účelem konverze thiolů nebo odstranění kyselých nečistot. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C4 až C12 a má rozmezí bodu varu přibližně od -10 oC do 230 oC (od 14 oF do 446 oF). |

265-115-2 | 3G | 64742-15-0 |

benzinová frakce (ropná), kyselinou rafinovaná Složitá směs uhlovodíků získávaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinou sírovou. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C7 až C12 a má rozmezí bodu varu přibližně od 90 oC do 230 oC (od 194 oF do 446 oF). |

265-122-0 | 3G | 64742-22-9 |

benzinová frakce (ropná), chemicky neutralizovaná, těžká Složitá směs uhlovodíků vyráběná rafinací za účelem odstranění kyselých zbytků. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C6 až C12 a má rozmezí bodu varu přibližně od 65 oC do 230 oC (od 149 oF do 446 oF). |

265-123-6 | 3G | 64742-23-0 |

benzinová frakce (ropná), chemicky neutralizovaná, lehká Složitá směs uhlovodíků vyráběná rafinací za účelem odstranění kyselých zbytků. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C4 až C11 a má rozmezí bodu varu přibližně od -20 oC do 190 oC (od -4 oF do 374 oF). |

265-187-5 | 3G | 64742-83-2 |

benzinová frakce (ropná), pyrolýzní lehká Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací produktů z pyrolýzy. Obsahuje převážně nenasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C4 až C11 a má rozmezí bodu varu přibližně od -20 oC do 190 oC (od -4 oF do 374 oF). Může obsahovat 10 % (obj.) benzenu nebo více. |

265-199-0 | 3G | 64742-95-6 |

solventní nafta (ropná), lehká aromatická Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací aromátů. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C8 až C10 a má rozmezí bodu varu přibližně od 135 oC do 210 oC (od 275 oF do 410 oF). |

268-618-5 | 3G | 68131-49-7 |

aromatické uhlovodíky C6-C10 kyselinou rafinované, neutralizované |

270-725-7 | 3G | 68477-34-9 |

destiláty (ropné) C3-C5 bohaté na 2-methyl-2-buten Složitá směs uhlovodíků z destilace uhlovodíků s počtem uhlíků obvykle v rozmezí C3 až C5, převážně isopentan a 3-methylbut-1-en. Obsahuje nasycené a nenasycené uhlovodíky s počtem uhlíků v rozmezí C3 až C5, převážně 2-methylbut-2-en. |

270-735-1 | 3G | 68477-50-9 |

destiláty (ropné), polymerizované destiláty z pyrolýzy frakce C5-C12 Složitá směs uhlovodíků získávaná z destilace polymerizovaného pyrolýzního ropného destilátu. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C5 až C12. |

270-736-7 | 3G | 68477-53-2 |

destiláty (ropné), pyrolýzní, frakce C5-C12 Složitá směs organických sloučenin získávaná destilací produktů z pyrolýzy. Obsahuje nenasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C5 až C12. |

270-738-8 | 3G | 68477-55-4 |

destiláty (ropné), pyrolýzní, frakce C5-C10,směs s lehkou pyrolýzní benzinovou frakcí C5 |

270-741-4 | 3G | 68477-61-2 |

extrakty (ropné), extrakce studenou kyselinou, C4-C6 Složitá směs organických sloučenin vyráběná extrakcí nasycených a nenasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíků obvykle v rozmezí C3 až C6, převážně pentanů a amylenů, studenou kyselinou. Obsahuje převážně nasycené a nenasycené uhlovodíky s počtem uhlíků v rozmezí C4 až C6, převážně C5. |

270-771-8 | 3G | 68477-89-4 |

destiláty (ropné), hlavové destiláty z depentanizéru Složitá směs uhlovodíků získávaná ze směsi katalyticky krakovaných plynů. Obsahuje alifatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C4 až C6. |

270-791-7 | 3G | 68478-12-6 |

zbytky (ropné), spodní frakce z butanového splitteru Složitý zbytek z destilace butanu. Obsahuje alifatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C4 až C6. |

270-795-9 | 3G | 68478-16-0 |

zbytky (ropné), deisobutanizer Složitý zbytek z atmosférické destilace butan-butylenového nástřiku. Obsahuje alifatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C4 až C6. |

271-138-9 | 3G | 68516-20-1 |

benzinová frakce (ropná), pyrolýzní střední aromatická Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů z pyrolýzy. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C7 až C12 a má rozmezí bodu varu přibližně od 130 oC do 220 oC (od 266 oF do 428 oF). |

271-262-3 | 3G | 68527-21-9 |

benzinová frakce (ropná), široký řez primárního benzinu, rafinovaný hlinkou Složitá směs uhlovodíků z rafinace benzinu s širokým destilačním rozmezím přírodní nebo modifikovanou hlinkou, obvykle perkolací za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C4 až C11 a má rozmezí bodu varu přibližně od -20 oC do 220 oC (od -4 oF do 429 oF). |

271-263-9 | 3G | 68527-22-0 |

benzinová frakce (ropná), lehká primární rafinovaná hlinkou Složitá směs uhlovodíků z rafinace lehkého primárního benzinu přírodní nebo modifikovanou hlinkou, obvykle perkolací za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C7 až C10 a má rozmezí bodu varu přibližně od 93 oC do 180 oC (od 200 oF do 356 oF). |

271-264-4 | 3G | 68527-23-1 |

benzinová frakce (ropná), lehká pyrolýzní aromatická Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů z pyrolýzy. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C7 až C9 a má rozmezí bodu varu přibližně od 110 oC do 165 oC (od 230 oF do 329 oF). |

271-266-5 | 3G | 68527-26-4 |

benzinová frakce (ropná), lehká pyrolýzní debenzenovaná Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů z pyrolýzy. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C4 až C12 a má rozmezí bodu varu přibližně od 80 oC do 218 oC (od 176 oF do 424 oF). |

271-726-5 | 3G | 68606-10-0 |

benzin, pyrolýzní, spodní frakce z debutanizéru Složitá směs uhlovodíků získávaná z frakcionace zbytkové frakce z depropanizéru. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C5. |

272-206-0 | 3G | 68783-66-4 |

benzinová frakce (ropná), lehká, slazená Složitá směs uhlovodíků získávaná slazením ropného destilátu za účelem konverze thiolů nebo odstranění kyselých nečistot. Obsahuje převážně nasycené a nenasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C3 až C6 a má rozmezí bodu varu přibližně od -20 oC do 100 oC (od -4 oF do 212 oF). |

272-896-3 | 3G | 68919-39-1 |

kondenzáty zemního plynu Složitá směs uhlovodíků oddělená nebo zkondenzovaná ze zemního plynu během přepravy a shromážděná u ústí vrtu nebo při výrobě, skladování, přepravě a v distribučních potrubích v jímkách, v pračkách, atd. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C2 až C8. |

285-510-3 | 3G | 85116-59-2 |

benzinová frakce (ropná), katalyticky reformovaná lehká, bez aromátů Složitá směs uhlovodíků, která zbývá po odstranění aromatických sloučenin z katalyticky reformovaného lehkého benzinu selektivní absorpcí. Obsahuje převážně parafinické a cyklické sloučeniny s počtem uhlíků převážně v rozmezí C5 až C8 a má rozmezí bodu varu přibližně od 66 oC do 121 oC (od 151 oF do 250 oF). |

289-220-8 | 3G | 86290-81-5 |

benzin Složitá směs uhlovodíků obsahující převážně parafiny, cykloparafiny, aromatické a olefinické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C3 a vroucí v rozmezí od 30 oC do 260 oC (86 oF to 500 oF). |

292-698-0 | 3G | 90989-42-7 |

aromatické uhlovodíky C7-C8, produkty dealkylace, destilační zbytky |

295-298-4 | 3G | 91995-38-9 |

uhlovodíky C4-C6, lehké podíly z depentanizéru, hydrogenace aromátů Složitá směs uhlovodíků získávaná jako primární frakce depentanizační kolony před hydrogenací aromátů. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C4 až C6 a má rozmezí bodu varu přibližně od 25 oC do 40 oC (od 77 oF do 104 oF). |

295-302-4 | 3G | 91995-41-4 |

destiláty (ropné), pyrolýzní benzin z tepelného reaktoru, bohatý na C5. Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací pyrolýzního benzinu z tepelného reaktoru. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků v rozmezí C4 až C6, převážně C5. |

295-331-2 | 3G | 91995-68-5 |

extrakty (ropné), rozpouštědlové, z katalyticky reformovaného lehkého benzinu Složitá směs uhlovodíků získávaná jako extrakt z rozpouštědlové extrakce katalyticky reformované ropné frakce. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C7 až C8 a má rozmezí bodu varu přibližně od 100 oC do 200 oC (od 212 oF do 392 oF). |

295-434-2 | 3G | 92045-53-9 |

benzinová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, lehká, dearomatizovaná Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací hydrogenačně odsířených a odaromatizovaných lehkých ropných frakcí. Obsahuje převážně parafiny s počtem uhlíků C7 a cykloparafiny vroucí v rozmezí přibližně od 90 oC do 100 oC (od 194 oF do 212 oF). |

295-442-6 | 3G | 92045-60-8 |

benzinová frakce (ropná), lehká, bohatá na C5, slazená Složitá směs uhlovodíků získávaná slazením ropného benzinu za účelem konverze thiolů nebo odstranění kyselých nečistot. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C4 až C5, převážně C5 a má rozmezí bodu varu přibližně od -10 oC do 35 oC (od 14 oF do 95 oF). |

295-444-7 | 3G | 92045-62-0 |

uhlovodíky C8-C11, krakování benzinu, toluenová frakce Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací předhydrogenovaného krakovaného benzinu. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C8 až C11 a má rozmezí bodu varu přibližně od 130 oC do 205 oC (od 266 oF do 401 oF). |

295-445-2 | 3G | 92045-63-1 |

uhlovodíky C4-C11, krakování benzinu, bez aromátů Složitá směs uhlovodíků získávaná z předhydrogenovaného krakovaného benzinu po destilační separaci uhlovodíkové frakce obsahující benzen a toluen a výševroucí frakce. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C4 až C11 a má rozmezí bodu varu přibližně od 30 oC do 205 oC (od 86 oF do 401 oF). |

296-028-8 | 3G | 92201-97-3 |

benzinová frakce (ropná), lehká z tepelného reaktoru, pyrolýzní Složitá směs uhlovodíků získávaná frakcionací pyrolýzního benzinu po rekuperaci z prohřívání v tepelném reaktoru. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C4 až C6 a má rozmezí bodu varu přibližně od 0 oC do 80 oC (od 32 oF do 176 oF). |

296-903-4 | 3G | 93165-19-6 |

destiláty (ropné), bohaté na C6 Složitá směs uhlovodíků získávaná z destilace výchozí ropné suroviny. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C5 až C7, je bohatá na C6 a má rozmezí bodu varu přibližně od 60 oC do 70 oC (od 140 oF do 158 oF). |

302-639-3 | 3G | 94114-03-1 |

benzin, pyrolýzní, hydrogenovaný Destilační frakce z hydrogenace pyrolýzního benzinu vroucí v rozmezí od 20 oC do 200 oC (68 oF to 392 oF). |

305-750-5 | 3G | 95009-23-7 |

destiláty (ropné), pyrolyzní lehké polymerizované, frakce C8-C12 Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací polymerizovaných uhlovodíků frakce C8 až C12 z pyrolýzních ropných destilátů. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C8 až C12. |

308-261-5 | 3G | 97926-43-7 |

extrakty (ropné); rozpouštědlové z těžkého benzinu, rafinované hlinkou Složitá směs uhlovodíků získávaná z rafinace rozpouštědlového ropného extraktu z těžkého benzinu odbarvovací hlinkou. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C6 až C10 a má rozmezí bodu varu přibližně od 80 oC do 180 oC (od 175 oF do 356 oF). |

308-713-1 | 3G | 98219-46-6 |

benzinová frakce (ropná), lehká pyrolýzní, debenzenovaná, tepelně zpracovaná Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací a destilací debenzenovaného lehkého pyrolýzního ropného benzinu. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C7 až C12 a má rozmezí bodu varu přibližně od 95 oC do 200 oC (od 203 oF do 392 oF). |

308-714-7 | 3G | 98219-47-7 |

benzinová frakce (ropná), lehká pyrolýzní, tepelně zpracovaná Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací a destilací lehkého pyrolýzního ropného benzinu. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C5 až C6 a má rozmezí bodu varu přibližně od 35 oC do 80 oC (od 95 oF do 176 oF). |

309-862-5 | 3G | 101316-56-7 |

destiláty (ropné), C7-C9, bohaté na C8, hydrogenačně odsířené a dearomatizované Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací hydrogenačně odsířené a odaromatizované lehké benzinové frakce. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků v rozmezí C7 až C9, převážně C8 a má rozmezí bodu varu přibližně od 120 oC do 130 oC (od 248 oF do 266 oF). |

309-870-9 | 3G | 101316-66-9 |

uhlovodíky C6-C8, hydrogenované, sorpčně dearomatizované, odstranění toluenu Složitá směs uhlovodíků získávaná sorpcí toluenu z uhlovodíkové frakce katalyticky hydrogenovaného krakovaného benzinu. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C6 až C8 a má rozmezí bodu varu přibližně od 80 oC do 135 oC (od 176 oF do 275 oF). |

309-976-5 | 3G | 101795-01-1 |

benzinová frakce (ropná), slazená lehká Složitá směs uhlovodíků získávaná slazením ropného benzinu za účelem konverze thiolů nebo odstranění kyselých nečistot. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C5 až C8 a má rozmezí bodu varu přibližně od 20 oC do 130 oC (od 68 oF do 266 oF). |

310-012-0 | 3G | 102110-14-5 |

uhlovodíky C3-C6, bohaté na C5, pyrolýzní benzin Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací pyrolýzního benzinu. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků v rozmezí C3 až C6, převážně C5. |

310-013-6 | 3G | 102110-15-6 |

uhlovodíky bohaté na C5 s obsahem dicyklopentadienu Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací produktů z pyrolýzy. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků C5 a dicyklopentadien a má rozmezí bodu varu přibližně od 30 oC do 170 oC (od 86 oF do 338 oF). |

310-057-6 | 3G | 102110-55-4 |

zbytky (ropné), pyrolýzní lehké, aromatické Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací produktů pyrolýzy nebo podobného procesu po odstranění velmi lehkých produktů, jehož výsledkem je zbytek uhlovodíků s počtem uhlíků vyšším než C5. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků vyšším než C5 a má bod varu přibližně nad 40 oC (104 oF). |

232-366-4 | 3H | 8008-20-6 |

petrolej (ropný) Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací ropy. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C9 až C16 a má rozmezí bodu varu přibližně od 150 oC do 290 oC (od 302 oF do 554 oF). |

265-191-7 | 3H | 64742-88-7 |

solventní nafta (ropná), střední alifatická Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací ropy nebo přírodního benzinu. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C9 až C12 a má rozmezí bodu varu přibližně od 40 oC do 220 oC (od 104 oF do 428 oF). |

265-200-4 | 3H | 64742-96-7 |

solventní nafta (ropná), těžká alifatická Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací ropy nebo přírodního benzinu. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C11 až C16 a má rozmezí bodu varu přibližně od 190 oC do 290 oC (od 374 oF do 554 oF). |

295-418-5 | 3H | 92045-37-9 |

petrolej (ropný), primární, široká frakce Složitá směs uhlovodíků získávaná jako široká frakce z uhlovodíkového paliva z atmosférické destilace a vroucí v rozmezí přibližně od 70 oC do 220 oC (158 oF do 428 oF). |

265-194-3 | 3I | 64742-91-2 |

destiláty (ropné), pyrolýzní Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací produktů z pyrolýzy. Obsahuje převážně nenasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C7 až C16 a má rozmezí bodu varu přibližně od 90 oC do 290 oC (od 194 oF do 554 oF). |

270-728-3 | 3I | 68477-39-4 |

destiláty (ropné), destiláty z kraku a stripování pyrolyzovaných ropných destilátů, frakce C8-C10 Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací krakovaných a stripovaných destilátů z pyrolýzy. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků v rozmezí C8 až C10 a má rozmezí bodu varu přibližně od 129 oC do 194 oC (od 264 oF do 382 oF). |

270-729-9 | 3I | 68477-40-7 |

destiláty (ropné), destiláty z krakovaných stripovaných pyrolyzovaných ropných destilátů, frakce C10-C12 Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací krakovaných a stripovaných destilátů z pyrolýzy. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků v rozmezí C10 až C12. |

270-737-2 | 3I | 68477-54-3 |

destiláty (ropa), pyrolyzované, frakce C8-C12 Složitá směs organických sloučenin získávaná destilací produktů z pyrolýzy. Obsahuje převážně nenasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C8 až C12. |

285-507-7 | 3I | 85116-55-8 |

petrolej (ropný), z tepelného krakování, hydrogenačně odsířený Složitá směs uhlovodíků získávaná frakcionací hydrogenačně odsířeného tepelně krakovaného destilátu. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C8 až C16 a má rozmezí bodu varu přibližně od 120 oC do 283 oC (284 oF do 541 oF). |

292-621-0 | 3I | 90640-98-5 |

aromatické uhlovodíky, C≥10, pyrolýza, hydrogenované Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů z pyrolýzy katalyticky hydrogenovaných. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C10 a má rozmezí bodu varu přibližně od 150 oC do 320 oC (od 302 oF do 608 oF). |

292-637-8 | 3I | 90641-13-7 |

benzinová frakce (ropná), pyrolýzní, hydrogenovaná; bohatá na aromáty C9-C10 Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů z pyrolýzy a poté katalyticky hydrogenovaná. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C9 až C10 a má rozmezí bodu varu přibližně od 140 oC do 200 oC (od 284 oF do 392 oF). |

309-881-9 | 3I | 101316-80-7 |

solventní nafta (ropná), hydrokrakovaná těžká aromatická Složitá směs uhlovodíků získávaná frakční destilací hydrokrakovaného ropného destilátu. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C9 až C16 a má rozmezí bodu varu přibližně od 235 oC do 290 oC (od 455 oF do 554 oF). |

265-074-0 | 3J | 64741-73-7 |

destiláty ( ropné), alkylát Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů reakce isobutanu s monoolefinickými uhlovodíky s počtem uhlíků obvykle v rozmezí C3 až C5. Obsahuje převážně rozvětvené nasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C11 až C17 a má rozmezí bodu varu přibližně od 205 oC do 320 oC (od 401 oF do 608 oF). |

265-099-7 | 3J | 64741-98-6 |

extrakty ( ropné), rozpouštědlové z těžkého benzinu Složitá směs uhlovodíků získávaná jako extrakt z procesu rozpouštědlové extrakce. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C7 až C12 a má rozmezí bodu varu přibližně od 90 oC do 220 oC (od 194 oF do 428 oF). |

265-132-5 | 3J | 64742-31-0 |

destiláty ( ropné), chemicky neutralizované, lehké Složitá směs uhlovodíků vyráběná rafinací za účelem odstranění kyselých zbytků. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C9 až C16 a má rozmezí bodu varu přibližně od 150 oC do 290 oC (od 302 oF do 554 oF). |

265-149-8 | 3J | 64742-47-8 |

destiláty ( ropné), hydrogenované, lehké Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C9 až C16 a má rozmezí bodu varu přibližně od 150 oC do 290 oC (od 302 oF do 554 oF). |

265-184-9 | 3J | 64742-81-0 |

petrolej ( ropný), hydrogenačně odsířený Složitá směs uhlovodíků získávaná z ropy hydrogenací za účelem konverze organické síry na sirovodík, který se odstraňuje. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C9 až C16 a má rozmezí bodu varu přibližně od 150 oC do 290 oC (od 302 oF do 554 oF). |

265-198-5 | 3J | 64742-94-5 |

solventní nafta (ropná), těžká aromatická Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací aromátů. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C9 až C16 a má rozmezí bodu varu přibližně od 165 oC do 290 oC (od 330 oF do 554 oF). |

269-778-9 | 3J | 68333-23-3 |

benzinová frakce (ropná), těžká z koksování Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z fluidního koksování. Obsahuje převážně nenasycené uhlovodíky s počtem uhlíků v rozmezí C6 až C15 a má rozmezí bodu varu přibližně od 157 oC do 288 oC (od 315 oF do 706 oF). |

285-508-2 | 3J | 85116-57-0 |

benzinová frakce (ropná), katalyticky reformovaná, hydrogenačně odsířená, těžká, aromatická frakce Složitá směs uhlovodíků vyráběná frakcionací z katalyticky reformovaného hydrogenačně odsířeného benzinu. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C7 až C13 a má rozmezí bodu varu přibližně od 98 oC do 218 oC (od 208 oF do 424 oF). |

294-799-5 | 3J | 91770-15-9 |

petrolej (ropný), slazený Složitá směs uhlovodíků získávaná slazením ropného destilátu za účelem konverze thiolů nebo odstranění kyselých nečistot. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C9 až C16 a má rozmezí bodu varu přibližně od 130 oC do 290 oC (od 266 oF do 554 oF). |

295-416-4 | 3J | 92045-36-8 |

petrolej (ropný), rafinovaný rozpouštědlem, slazený Složitá směs uhlovodíků získávaná z ropy rozpouštědlovou rafinací a slazením a vroucí v rozmezí přibližně od 150 oC do 260 oC (od 302 oF do 500 oF). |

297-854-1 | 3J | 93763-35-0 |

uhlovodíky C9-C16, hydrogenované, dearomatizované Složitá směs uhlovodíků získávaných jako rozpouštědla, která byla podrobená katalytické hydrogenaci aromatických uhlovodíků na nafteny. |

307-033-2 | 3J | 97488-94-3 |

petrolej (ropný), rafinovaný rozpouštědlem, hydrogenačně odsířený |

309-864-6 | 3J | 101316-58-9 |

destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené, široká střední frakce z koksování Složitá směs uhlovodíků získávaná frakcionací hydrogenačně odsířeného destilátu z koksování. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C8 až C16 a má rozmezí bodu varu přibližně od 120 oC do 283 oC (od 248 oF do 541 oF). |

309-882-4 | 3J | 101316-81-8 |

solventní nafta (ropná), hydrogenačně odsířená těžká aromatická Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickým hydrogenačním odsířením ropné frakce. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C10 až C13 a má rozmezí bodu varu přibližně od 180 oC do 240 oC (od 356 oF do 464 oF). |

309-884-5 | 3J | 101316-82-9 |

solventní nafta (ropná), hydrogenačně odsířená střední Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickým hydrogenačním odsířením ropné frakce. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C10 až C13 a má rozmezí bodu varu přibližně od 175 oC do 220 oC (od 347 oF do 428 oF). |

309-944-0 | 3J | 101631-19-0 |

petrolej (ropný), hydrogenovaný Složitá směs uhlovodíků získávaná z destilace ropy a následnou hydrogenací. Obsahuje převážně alkany, cykloalkany a alkybenzeny s počtem uhlíků převážně v rozmezí C12 až C16 a má rozmezí bodu varu přibližně od 230 oC do 270 oC (od 446 oF do 518518 oF). |

265-043-1 | 4A | 64741-43-1 |

plynové oleje (ropné), primární Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací ropy. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C11 až C25 a má rozmezí bodu varu přibližně od 205 oC do 400 oC (od 401 oF do 752 oF). |

265-044-7 | 4A | 64741-44-2 |

destiláty (ropné), primární, střední Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací ropy. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C11 až C20 a má rozmezí bodu varu přibližně od 205 oC do 345 oC (od 401 oF do 653 oF). |

272-341-5 | 4A | 68814-87-9 |

destiláty (ropné), s širokým destilačním rozmezím, primární, střední Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací ropy. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C9 až C25 a má rozmezí bodu varu přibližně od 150 oC do 400 oC (od 302 oF do 752 oF). |

272-817-2 | 4A | 68915-96-8 |

destiláty (ropné), těžké primární Složitá směs uhlovodíků vyráběná atmosférickou destilací ropy. Má rozmezí bodu varu přibližně od 288 oC do 471 oC (od 550 oF do 880 oF). |

272-818-8 | 4A | 68915-97-9 |

plynové oleje (ropné), primární, vysokovroucí Složitá směs uhlovodíků vyráběná atmosférickou destilací ropy. Má rozmezí bodu varu přibližně od 282 oC do 349 oC (od 540 oF do 660 oF). |

294-454-9 | 4A | 91722-55-3 |

destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované, primární, střední, Složitá směs uhlovodíků získávaná odstraněním normálních parafinů z ropných frakcí krystalizací z rozpouštědla. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C11 až C20 a má rozmezí bodu varu přibližně od 205 oC do 345 oC (od 401 oF do 653 oF). |

295-528-3 | 4A | 92062-14-1 |

solventní nafta (ropná), těžká Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací ropy. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C10 až C20, obsahuje malá množství aromatických látek a má rozmezí bodu varu přibližně od 185 oC do 210 oC (od 365 oF do 410 oF). |

296-468-0 | 4A | 92704-36-4 |

plynové oleje (ropné), primární, rafinované hlinkou Složitá směs uhlovodíků z rafinace ropné frakce přírodní nebo modifikovanou hlinkou, buď kontaktní rafinací nebo perkolací, za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C10 až C25 a má rozmezí bodu varu přibližně od 160 oC do 410 oC (od 320 oF do 770 oF). |

265-060-4 | 4B | 64741-59-9 |

destiláty (ropné), lehké katalyticky krakované Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů z katalytického krakování. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků, převážně v rozmezí C9 až C25 a má rozmezí bodu varu od 150 oC do 400 oC (od 302 oF do 752 oF). Obsahuje relativně velký podíl bicyklických aromatických uhlovodíků. |

265-062-5 | 4B | 64741-60-2 |

destiláty (ropné), střední katalyticky krakované Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů z katalytického krakování. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C11 až C30 a má rozmezí bodu varu přibližně od 205 oC do 450 oC (od 401 oF do 842 oF). Obsahuje relativně velký podíl tricyklických aromatických uhlovodíků. |

265-078-2 | 4B | 64741-77-1 |

destiláty (ropné), lehké hydrokrakované Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z hydrokrakování. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C10 až C18 a má rozmezí bodu varu přibližně od 160 oC do 320 oC (od 320 oF do 608 oF). |

265-084-5 | 4B | 64741-82-8 |

destiláty (ropné), lehké tepelně krakované Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z tepelného krakování. Obsahuje převážně nenasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C10 až C22 a má rozmezí bodu varu přibližně od 160 oC do 370 oC (od 320 oF do 698 oF). |

269-781-5 | 4B | 68333-25-5 |

destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené lehké katalyticky krakované Složitá směs uhlovodíků získávaná hydrogenací lehkých katalyticky krakovaných destilátů za účelem konverze organické síry na sirovodík, který se odstraňuje. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C9 až C25 a má rozmezí bodu varu přibližně od 150 oC do 400 oC (od 302 oF do 752 oF). Obsahuje relativně velký podíl bicyklických aromatických uhlovodíků. |

270-662-5 | 4B | 68475-80-9 |

destiláty (ropné), pyrolýzní lehký benzin Složitá směs uhlovodíků z vícenásobné destilace produktů z pyrolýzy. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C10 až C18. |

270-727-8 | 4B | 68477-38-3 |

destiláty (ropné), destiláty z krakovaných pyrolýzních ropných destilátů Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací krakovaných pyrolýzních destilátů nebo jejich frakcionačních produktů. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí od C10 až po polymery s nízkou molekulovou hmotností. |

271-260-2 | 4B | 68527-18-4 |

plynové oleje (ropné), pyrolýzní Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů z pyrolýzy. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků vyšším než C9 a má rozmezí bodu varu přibližně od 205 oC do 400 oC (od 400 oF do 752 oF). |

285-505-6 | 4B | 85116-53-6 |

destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené tepelně krakované, střední Složitá směs uhlovodíků získávaná frakcionací hydrogenačně odsířeného tepelně krakovaného zásobního destilátu. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C11 až C25 a má rozmezí bodu varu přibližně od 205 oC do 400 oC (od 401 oF do 752 oF). |

295-411-7 | 4B | 92045-29-9 |

plynové oleje (ropné), tepelně krakované, hydrogenačně odsířené |

295-514-7 | 4B | 92062-00-5 |

zbytky (ropné), hydrogenovaný pyrolýzní benzin Složitá směs uhlovodíků získávaná jako zbytková frakce z destilace hydrogenovaného pyrolýzního benzinu. Obsahuje převážně uhlovodíky vroucí v rozmezí přibližně od 200 oC do 350 oC (od 392 oF do 662 oF). |

295-517-3 | 4B | 92062-04-9 |

zbytky (ropné), z destilace pyrolýzního benzinu Složitá směs uhlovodíků získávaná jako zbytková frakce ze separace výstupů z pyrolýzy benzinu při vysoké teplotě. Má rozmezí bodu varu přibližně od 147 oC do 300 oC (od 297 oF do 572 oF) a poskytuje koncový olej o viskozitě 18 cSt při 50 oC. |

295-991-1 | 4B | 92201-60-0 |

destiláty (ropné), lehké katalyticky krakované, tepelně degradované Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů z katalytického krakování, které byly použity jako kapalina pro přenos tepla. Obsahuje převážně uhlovodíky vroucí v rozmezí přibližně od 190 oC do 340 oC (od 374 oF do 644 oF). Může obsahovat organické sirné sloučeniny. |

297-905-8 | 4B | 93763-85-0 |

zbytky (ropné), pyrolýzní benzin z tepelného reaktoru Složitá směs uhlovodíků získávaná jako zbytek z destilace pyrolýzního benzinu z tepelného reaktoru a má rozmezí bodu varu přibližně od 150 oC do 350 oC (od 302 oF do 662 oF). |

307-662-2 | 4B | 97675-88-2 |

uhlovodíky C16-C20; rozpouštědlově odparafinovaný hydrokrakovaný parafinický destilační zbytek Složitá směs uhlovodíků získávaná rozpouštědlovým odparafinováním destilačního zbytku z hydrokrakovaného parafinického destilátu. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C16 až C20 a má rozmezí bodu varu přibližně od 360 oC do 500 oC (od 680 oF do 932 oF). Poskytuje koncový olej o viskozitě 4,5 cSt při přibližně 100 oC (212 oF). |

308-278-8 | 4B | 97926-59-5 |

plynové oleje (ropné), lehké vakuové, tepelně krakované hydrogenačně odsířené Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickým hydrogenačním odsířením tepelně krakované lehké vakuové ropy. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C14 až C20 a má rozmezí bodu varu přibližně od 270 oC do 370 oC (od 518 oF do 698 oF). |

309-865-1 | 4B | 101316-59-0 |

destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené, střední, z koksovací jednotky Složitá směs uhlovodíků získávaná frakcionací hydrogenačně odsířeného zásobního destilátu z koksování. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C12 až C21 a má rozmezí bodu varu přibližně od 200 oC do 360 oC (od 392 oF do 680 oF). |

309-939-3 | 4B | 101631-14-5 |

destiláty (ropné), těžké pyrolýzní Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací těžkých zbytků z pyrolýzy. Obsahuje převážně vysoce alkylované těžké aromatické uhlovodíky a má rozmezí bodu varu přibližně od 250 oC do 400 oC (od 482 oF do 752 oF). |

265-049-4 | 5A | 64741-49-7 |

kondenzáty (ropné), vakuová kolona Složitá směs uhlovodíků vyráběná jako nejníževroucí frakce při vakuové destilaci zbytku z atmosférické destilace ropy. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C11 až C25 a má rozmezí bodu varu přibližně od 205 oC do 400 oC (od 401 oF do 752 oF). |

265-059-9 | 5A | 64741-58-8 |

plynové oleje (ropné), lehké, vakuové Složitá směs uhlovodíků vyráběná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C13 až C30 a má rozmezí bodu varu přibližně od 230 oC do 450 oC (od 446 oF do 842 oF). |

265-190-1 | 5A | 64742-87-6 |

plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené, lehké, vakuové Složitá směs uhlovodíků získávaná z katalytického hydrogenačního odsíření. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C13 až C30 a má rozmezí bodu varu přibližně od 230 oC do 450 oC (od 446 oF do 842 oF). |

295-407-5 | 5A | 92045-24-4 |

plynové oleje (ropné), hydrogenované, lehké, vakuové Složitá směs získávaná katalytickou hydrogenací lehkých vakuových ropných plynových olejů. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C13 až C30 a má rozmezí bodu varu přibližně od 230 oC do 450 oC (od 446 oF do 842 oF). |

295-408-0 | 5A | 92045-26-6 |

plynové oleje (ropné), lehké, vakuové, rozpouštědlově odparafinované Složitá směs uhlovodíků získávaná rozpouštědlovým odparafinováním ropného destilátu za vakua. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C30 a poskytuje koncový olej o viskozitě 20 – 25 cSt při 40 oC. |

295-409-6 | 5A | 92045-27-7 |

plynové oleje (ropné), rozpouštědlově rafinované, lehké, vakuové Složitá směs uhlovodíků získávaná jako rafinát z procesu rozpouštědlové extrakce. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C13 až C30 a má rozmezí bodu varu přibližně od 230 oC do 450 oC (od 446 oF do 842 oF). |

307-750-0 | 5A | 97722-01-5 |

plynové oleje, lehké naftenické, vakuové Složitá směs uhlovodíků získávaná vakuovou destilací surových naftenických podílů. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C13 až C27 a má rozmezí bodu varu přibližně od 240 oC do 400 oC (od 464 oF do 752 oF). Poskytuje koncový olej o viskozitě 9,5 cSt při 40 oC (104 oF). |

307-754-2 | 5A | 97722-05-9 |

uhlovodíky C16-C20, hydrogenovaný destilát, lehké vakuové destilační podíly Složitá směs uhlovodíků získávaná jako primární frakce z vakuové destilace podílů z katalytické hydrogenace destilátu s viskozitou 2 cSt při 100 oC (212 oF). Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C16 až C20 a má rozmezí bodu varu přibližně od 290 oC do 350 oC (od 554 oF do 662 oF). |

307-756-3 | 5A | 97722-07-1 |

uhlovodíky C11-C17, naftenické, střední Složitá směs uhlovodíků získávaná vakuovou destilací naftenického destilátu s viskozitou 2,2 cSt při 40 oC (104 oF). Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C11 až C17 a má rozmezí bodu varu přibližně od 200 oC do 300 oC (od 392 oF do 572 oF). |

309-693-7 | 5A | 100684-22-8 |

plynové oleje (ropné), lehké, vakuové, rafinované aktivním uhlím Složitá směs uhlovodíků získávaná z rafinace lehkých vakuových ropných plynových olejů aktivním uhlím za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C13 až C30. |

309-694-2 | 5A | 100684-23-9 |

plynové oleje (ropné), lehké, vakuové, rafinované hlinkou Složitá směs uhlovodíků získávaná z rafinace lehkých vakuových ropných plynových olejů odbarvovací hlinkou za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C13 až C30. |

265-088-7 | 5B | 64741-86-2 |

destiláty (ropné), slazené střední Složitá směs uhlovodíků získávaná slazením ropného destilátu za účelem konverze thiolů nebo odstranění kyselých nečistot. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C9 až C20 a má rozmezí bodu varu přibližně od 150 oC do 345 oC (od 302 oF do 653 oF). |

265-092-9 | 5B | 64741-90-8 |

plynové oleje (ropné), rafinované rozpouštědlem Složitá směs uhlovodíků získávaná jako rafinát z procesu rozpouštědlové extrakce. Obsahuje převážně alifatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C11 až C25 a má rozmezí bodu varu přibližně od 205 oC do 400 oC (od 401 oF do 752 oF). |

265-093-4 | 5B | 64741-91-9 |

plynové oleje (ropné), rafinované rozpouštědlem, střední Složitá směs uhlovodíků získávaná jako rafinát z procesu rozpouštědlové extrakce. Obsahuje převážně alifatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C9 až C20 a má rozmezí bodu varu přibližně od 150 oC do 345 oC (od 302 oF do 653 oF). |

265-112-6 | 5B | 64742-12-7 |

plynové oleje (ropné), rafinované kyselinou Složitá směs uhlovodíků získávaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinou sírovou. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C13 až C25 a má rozmezí bodu varu přibližně od 230 oC do 400 oC (od 446 oF do 752 oF). |

265-113-1 | 5B | 64742-13-8 |

destiláty (ropné), rafinované kyselinou střední Složitá směs uhlovodíků získávaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinou sírovou. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C11 až C20 a má rozmezí bodu varu přibližně od 205 oC do 345 oC (od 401 oF do 653 oF). |

265-114-7 | 5B | 64742-14-9 |

destiláty (ropné), rafinované kyselinou lehké Složitá směs uhlovodíků získávaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinou sírovou. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C9 až C16 a má rozmezí bodu varu přibližně od 150 oC do 290 oC (od 302 oF do 554 oF). |

265-129-9 | 5B | 64742-29-6 |

plynový olej (ropný), chemicky neutralizovaný Složitá směs uhlovodíků vyráběná rafinací za účelem odstranění kyselých zbytků. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C13 až C25 a má rozmezí bodu varu přibližně od 230 oC do 400 oC (od 446 oF do 752 oF). |

265-130-4 | 5B | 64742-30-9 |

destiláty (ropné), chemicky neutralizované střední Složitá směs uhlovodíků vyráběná rafinací za účelem odstranění kyselých zbytků. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C11 až C20 a má rozmezí bodu varu přibližně od 205 oC do 345 oC (od 401 oF do 653 oF). |

265-139-3 | 5B | 64742-38-7 |

destiláty (ropné), rafinované hlinkou, střední Složitá směs uhlovodíků z rafinace ropné frakce přírodní nebo modifikovanou hlinkou, obvykle perkolací, za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C9 až C20 a má rozmezí bodu varu přibližně od 150 oC do 345 oC (od 302 oF do 653 oF). |

265-148-2 | 5B | 64742-46-7 |

destiláty (ropné), hydrogenačně rafinované, střední Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C11 až C25 a má rozmezí bodu varu přibližně od 205 oC do 400 oC (od 401 oF do 752 oF). |

265-182-8 | 5B | 64742-79-6 |

plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené Složitá směs uhlovodíků získávaná z výchozí ropy hydrogenací za účelem konverze organické síry na sirovodík, který se odstraňuje. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C13 až C25 a má rozmezí bodu varu přibližně od 230 oC do 400 oC (od 446 oF do 752 oF). |

265-183-3 | 5B | 64742-80-9 |

destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené střední Složitá směs uhlovodíků získávaná z výchozí ropy hydrogenací za účelem konverze organické síry na sirovodík, který se odstraňuje. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C11 až C25 a má rozmezí bodu varu přibližně od 205 oC do 400 oC (od 401 oF do 752 oF). |

269-822-7 | 5B | 68334-30-5 |

paliva, nafta motorová Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací ropy. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C9 až C20 a má rozmezí bodu varu přibližně od 163 oC do 357 oC (od 325 oF do 675 oF). |

270-671-4 | 5B | 68476-30-2 |

topný olej č. 2 Olejový destilát s viskozitou minimálně 32,6 SUS při 37,7 oC (100 oF) a maximálně 37,9 SUS při 37,7 oC (100 oF). |

270-673-5 | 5B | 68476-31-3 |

topný olej č. 4 Olejový destilát s viskozitou minimálně 45 SUS při 37,7 oC (100 oF) a maximálně 125 SUS při 37,7 oC (100 oF). |

270-676-1 | 5B | 68476-34-6 |

paliva, nafta motorová, č. 2 Destilátový olej s viskozitou minimálně 32,6 SUS při 37,7 oC (100 oF) a maximálně 40,1 SUS při 37,7 oC (100 oF). |

270-719-4 | 5B | 68477-29-2 |

destiláty (ropné), zbytek z frakční kolony katalytického reformingu, vysokovroucí Složitá směs uhlovodíků z destilace zbytku z frakční kolony katalytického reformingu. Má rozmezí bodu varu přibližně od 343 oC do 399 oC (od 650 oF do 750 oF). |

270-721-5 | 5B | 68477-30-5 |

destiláty (ropné), zbytek z frakční kolony katalytického reformingu, středněvroucí Složitá směs uhlovodíků z destilace zbytku z frakční kolony katalytického reformingu. Má rozmezí bodu varu přibližně od 288 oC do 371 oC (od 550 oF do 700 oF). |

270-722-0 | 5B | 68477-31-6 |

destiláty (ropné), zbytek z frakční kolony katalytického reformingu, nízkovroucí Složitá směs uhlovodíků z destilace zbytku z frakční kolony katalytického reformingu. Má bod varu přibližně pod 288 oC (550 oF). |

292-615-8 | 5B | 90640-93-0 |

destiláty (ropné), vysokorafinované střední Složitá směs uhlovodíků získávaná podrobením ropné frakce několika z následujících procesů: filtrace, odstřeďování, atmosférická destilace, vakuová destilace, okyselení, neutralizace a rafinace hlinkou. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C10 až C20. |

295-294-2 | 5B | 91995-34-5 |

destiláty (ropné), katalytický reforming, těžký aromatický koncentrát Složitá směs uhlovodíků získávaná z destilace katalyticky reformované ropné frakce. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C10 až C16 a má rozmezí bodu varu přibližně od 200 oC do 300 oC (od 392 oF do 572 oF). |

300-227-8 | 5B | 93924-33-5 |

plynové oleje, parafinické Destilát získávaný redestilací složité směsi uhlovodíků získávaných destilací podílů z hluboké katalytické hydrogenace parafinů. Má rozmezí bodu varu přibližně od 190 oC do 330 oC (od 374 oF do 594 oF). |

307-035-3 | 5B | 97488-96-5 |

benzinová frakce (ropná), rozpouštědlově rafinovaná, hydrogenačně odsířená, těžká |

307-659-6 | 5B | 97675-85-9 |

uhlovodíky C16-C20, hydrogenovaný střední destilát, lehké destilační podíly Složitá směs uhlovodíků získávaná jako primární frakce z vakuové destilace podílů z hydrogenace středních destilačních podílů. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C16 až C20 a má rozmezí bodu varu přibližně od 290 oC do 350 oC (od 554 oF do 662 oF). Poskytuje koncový olej o viskozitě 2 cSt při 100 oC (212 oF). |

307-660-1 | 5B | 97675-86-0 |

uhlovodíky C12-C20, hydrogenované parafinické, lehké destilační podíly Složitá směs uhlovodíků získávaná jako primární frakce z vakuové destilace podílů z katalytické hydrogenace těžkých parafinů. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C12 až C20 a má rozmezí bodu varu přibližně od 230 oC do 350 oC (od 446 oF do 662 oF). Poskytuje koncový olej o viskozitě 2 cSt při 100 oC (212 oF). |

307-757-9 | 5B | 97722-08-2 |

uhlovodíky C11-C17, rozpouštědlem extrahované lehké naftenické Složitá směs uhlovodíků získávaná extrakcí aromatických složek z lehkého naftenického destilátu s viskozitou 2,2 cSt při 40 oC (104 oF). Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C11 až C17 a má rozmezí bodu varu přibližně od 200 oC do 300 oC (od 392 oF do 572 oF). |

308-128-1 | 5B | 97862-78-7 |

plynové oleje, hydrogenované Složitá směs uhlovodíků získávaná z redestilace podílů z katalytické hydrogenace parafinů. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C17 až C27 a má rozmezí bodu varu přibližně od 330 oC do 340 oC (od 626 oF do 644 oF). |

309-667-5 | 5B | 100683-97-4 |

destiláty (ropné), lehké parafinické, rafinované aktivním uhlím Složitá směs uhlovodíků získávaná z rafinace ropné frakce aktivním uhlím za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C12 až C28. |

309-668-0 | 5B | 100683-98-5 |

destiláty (ropné), parafinické, střední, rafinované aktivním uhlím Složitá směs uhlovodíků získávaná z rafinace ropy aktivním uhlím za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C16 až C36. |

309-669-6 | 5B | 100683-99-6 |

destiláty (ropné), parafinické, střední; rafinované odbarvovací hlinkou Složitá směs uhlovodíků získávaná z rafinace ropy odbarvovací hlinkou za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C16 až C36. |

265-045-2 | 6A | 64741-45-3 |

zbytky (ropné) z atm. kolony Složitý zbytek z atmosférické destilace ropy. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C20 a má bod varu přibližně nad 350 oC (662 oF). Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

265-058-3 | 6A | 64741-57-7 |

plynové oleje (ropné), těžké vakuové Složitá směs uhlovodíků vyráběná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50 a má rozmezí bodu varu přibližně od 350 oC do 600 oC (od 662 oF do 1112 oF). Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

265-063-0 | 6A | 64741-61-3 |

destiláty (ropné), těžké, katalyticky krakované Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů z katalytického krakování. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C35 a má rozmezí bodu varu přibližně od 260 oC do 500 oC (od 500 oF do 932 oF). Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

265-064-6 | 6A | 64741-62-4 |

Čištěné oleje (ropné), katalyticky krakované Složitá směs uhlovodíků vyráběná jako zbytková frakce z destilace produktů z katalytického krakování. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C20 a má bod varu přibližně nad 350 oC (662 oF). Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

265-069-3 | 6A | 64741-67-9 |

zbytky (ropné), z frakcionátoru katalytického reformingu Složitá směs uhlovodíků vyráběná jako zbytková frakce z destilace produktu z katalytického reformování. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C10 až C25 a má rozmezí bodu varu přibližně od 160 oC do 400 oC (od 320 oF do 725 oF). Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými nebo šestičlennými kondenzovanými jádry. |

265-076-1 | 6A | 64741-75-9 |

zbytky (ropné), hydrokrakované Složitá směs uhlovodíků vyráběná jako zbytková frakce z destilace produktů hydrokrakování. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C20 a má bod varu přibližně nad 350 oC (662 oF). |

265-081-9 | 6A | 64741-80-6 |

zbytky (ropné), tepelně krakované Složitá směs uhlovodíků vyráběná jako zbytková frakce z destilace produktu z tepelného krakování. Obsahuje převážně nenasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C20 a má bod varu přibližně nad 350 oC (662 oF). Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

265-082-4 | 6A | 64741-81-7 |

destiláty (ropné), těžké, tepelně krakované Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z tepelného krakování. Obsahuje převážně nenasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C36 a má rozmezí bodu varu přibližně od 260 oC do 480 oC (od 500 oF do 896 oF). Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

265-162-9 | 6A | 64742-59-2 |

plynové oleje (ropné), vakuové, hydrogenované Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C13 až C50 a má rozmezí bodu varu přibližně od 230 oC do 600 oC (od 446 oF do 1112 oF). Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

265-181-2 | 6A | 64742-78-5 |

zbytky (ropné), z atmosférické kolony, hydrogenačně odsířené Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickou hydrogenací zbytku z atmosférické kolony primárně za účelem odstranění sirných organických sloučenin. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C20 a má bod varu přibližně nad 350 oC (662 oF). Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

265-189-6 | 6A | 64742-86-5 |

plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené, těžké vakuové Složitá směs uhlovodíků získávaná z katalytického hydrogenačního odsíření. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50 a má rozmezí bodu varu přibližně od 350 oC do 600 oC (od 662 oF do 1112 oF). Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

265-193-8 | 6A | 64742-90-1 |

zbytky (ropné), pyrolýzní Složitá směs uhlovodíků získávaná jako zbytková frakce z destilace produktů pyrolýzy (včetně pyrolýzy při výrobě ethylenu). Obsahuje převážně nenasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C14 a má bod varu přibližně nad 260 oC (500 oF). Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

269-777-3 | 6A | 68333-22-2 |

zbytky (ropné), atmosférické Složitý zbytek z atmosférické destilace ropy. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C11 a má bod varu přibližně nad 200 oC (392 oF). Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

269-782-0 | 6A | 68333-26-6 |

přečištěné oleje (ropné), hydrogenačně odsířené, katalyticky krakované Složitá směs uhlovodíků získávaná hydrogenací katalyticky krakovaného přečištěného oleje za účelem konverze organické síry na sirovodík, který se odstraňuje. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C20 a má bod varu přibližně nad 350 oC (662 oF). Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

269-783-6 | 6A | 68333-27-7 |

destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené, katalyticky krakované, střední Složitá směs uhlovodíků získávaná hydrogenací středních katalyticky krakovaných destilátů za účelem konverze organické síry na sirovodík, který se odstraňuje. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C11 až C30 a má rozmezí bodu varu přibližně od 205 oC do 450 oC (od 401 oF do 842 oF). Obsahuje relativně velký podíl tricyklických aromatických uhlovodíků. |

269-784-1 | 6A | 68333-28-8 |

destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené, těžké, katalyticky krakované Složitá směs uhlovodíků získávaná hydrogenací těžkých katalyticky krakovaných destilátů za účelem konverze organické síry na sirovodík, který se odstraňuje. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C35 a má rozmezí bodu varu přibližně od 260 oC do 500 oC (od 500 oF do 932 oF). Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

270-674-0 | 6A | 68476-32-4 |

topný olej, primární zbytkové plynové oleje, s vysokým obsahem síry |

270-675-6 | 6A | 68476-33-5 |

topný olej, zbytkový Kapalný produkt z různých rafinerských frakcí, obvykle zbytků. Složení je komplikované a liší se podle zdroje ropy. |

270-792-2 | 6A | 68478-13-7 |

zbytky (ropné), destilační zbytky z frakcionační kolony katalytického reformování Složitý zbytek z destilace zbytku z frakční kolony katalytického reformingu. Má bod varu přibližně nad 399 oC (750 oF). |

270-796-4 | 6A | 68478-17-1 |

zbytky (ropné), těžký plynový olej z koksování a vakuový plynový olej Složitá směs uhlovodíků vyráběná jako zbytková frakce z destilace těžkého plynového oleje z koksování a vakuového plynového oleje. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C13 a má bod varu přibližně nad 230 oC (446 oF). |

270-983-0 | 6A | 68512-61-8 |

zbytky (ropné), těžké z koksování a lehké vakuové Složitá směs uhlovodíků vyráběná jako zbytková frakce z destilace těžkého plynového oleje z koksování a lehkého vakuového plynového oleje. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C13 a má bod varu přibližně nad 230 oC (446 oF). |

270-984-6 | 6A | 68512-62-9 |

zbytky (ropné), lehké vakuové Složitý zbytek z vakuové destilace zbytku z atmosférické destilace ropy. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C13 a má bod varu přibližně nad 230 oC (446 oF). |

271-013-9 | 6A | 68513-69-9 |

zbytky (ropné), pyrolýzní lehké Složitý zbytek z destilace produktů z pyrolýzy. Obsahuje převážně aromatické a nenasycené uhlovodíky s počtem uhlíků vyšším než C7 a má rozmezí bodu varu přibližně od 101 oC do 555 oC (od 214 oF do 1030 oF). |

271-384-7 | 6A | 68553-00-4 |

topný olej, č. 6 Olejový destilát s viskozitou minimálně 900 SUS při 37,7 oC (100 oF) a maximálně 9000 SUS při 37,7 oC (100 oF). |

271-763-7 | 6A | 68607-30-7 |

zbytky (ropné), atmosférická destilace, nízký obsah síry Složitá směs uhlovodíků s nízkým obsahem síry vyráběná jako zbytková frakce z jednotky atmosférické destilace ropy. Jedná se o zbytek po odstranění frakce lehkého primárního benzinu, petrolejové frakce a frakce plynového oleje. |

272-184-2 | 6A | 68783-08-4 |

plynové oleje (ropné), těžké atmosférické Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací ropy. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C7 až C35 a má rozmezí bodu varu přibližně od 121 oC do 510 oC (od 250 oF do 950 oF). |

272-187-9 | 6A | 68783-13-1 |

zbytky (ropné), koksová pračka, obsahují aromáty s kondenzovanými jádry Velmi složitá směs uhlovodíků vyráběná jako zbytková frakce z destilace vakuového zbytku a produktů z tepelného krakování. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C20 a má bod varu přibližně nad 350 oC (662 oF). Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

273-263-4 | 6A | 68955-27-1 |

destiláty (ropné), vakuová destilace mazutu Složitá směs uhlovodíků vyráběná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. |

273-272-3 | 6A | 68955-36-2 |

zbytky (ropné), pyrolýzní pryskyřičné Složitý zbytek z destilace pyrolýzních ropných zbytků. |

274-683-0 | 6A | 70592-76-6 |

destiláty (ropné), střední vakuové Složitá směs uhlovodíků vyráběná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C14 až C42 a má rozmezí bodu varu přibližně od 250 oC do 545 oC (od 482 oF do 1013 oF). Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

274-684-6 | 6A | 70592-77-7 |

destiláty (ropné), lehké vakuové Složitá směs uhlovodíků vyráběná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C11 až C35 a má rozmezí bodu varu přibližně od 250 oC do 545 oC (od 482 oF do 1013 oF). |

274-685-1 | 6A | 70592-78-8 |

destiláty (ropné), vakuové Složitá směs uhlovodíků vyráběná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C50 a má rozmezí bodu varu přibližně od 270 oC do 600 oC (od 518 oF do 1112 oF). Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

285-555-9 | 6A | 85117-03-9 |

plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené, z koksování, těžké vakuové Složitá směs uhlovodíků získávaná hydrogenačním odsířením zásobního těžkého destilátu z koksování. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C18 až C44 a má rozmezí bodu varu přibližně od 304 oC do 548 oC (od 579 oF do 1018 oF). Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

295-396-7 | 6A | 92045-14-2 |

topný olej, těžký, s vysokým obsahem síry Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací ropy. Obsahuje převážně alifatické, aromatické a cykloalifatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C25 a má bod varu přibližně nad 400 oC (752 oF). |

295-511-0 | 6A | 92061-97-7 |

zbytky (ropné), katalytické krakování Složitá směs uhlovodíků vyráběná jako zbytková frakce z destilace produktů z katalytického krakování. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C11 a má bod varu přibližně nad 200 oC (392 oF). |

295-990-6 | 6A | 92201-59-7 |

destiláty (ropné), střední, katalyticky krakované, tepelně degradované Složitá směs uhlovodíků vyráběná destilací produktů z katalytického krakování, které byly použity jako kapalina pro přenos tepla. Obsahuje převážně uhlovodíky vroucí v rozmezí přibližně od 220 oC do 450 oC (od 428 oF do 842 oF). Může obsahovat organické sirné sloučeniny. |

298-754-0 | 6A | 93821-66-0 |

zbytkové oleje (ropné Složitá směs uhlovodíků, sirných sloučenin a organokovových sloučenin získávaná jako zbytek z rafinačních frakcionačních a krakovacích procesů. Poskytuje koncový olej o viskozitě nad 2 cSt při 100 oC. |

308-733-0 | 6A | 98219-64-8 |

zbytky, pyrolyzované, tepelně upravované Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací a destilací surového pyrolýzního benzinu. Obsahuje převážně nenasycené uhlovodíky a má bod varu přibližně nad 180 oC (356 oF). |

278-011-7 | 6B | 74869-21-9 |

mazací tuky Složitá směs uhlovodíků s počtem uhlíků převážně v rozmezí C12 až C50. Může obsahovat organické soli alkalických kovů, kovů alkalických zemin nebo sloučeniny hliníku. |

265-051-5 | 7A | 64741-50-0 |

destiláty (ropné), lehké parafinické Složitá směs uhlovodíků vyráběná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje koncový olej o viskozitě nižší než 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně velký podíl nasycených alifatických uhlovodíků obvykle přítomných v tomto destilačním rozmezí ropy. |

265-052-0 | 7A | 64741-51-1 |

destiláty (ropné), těžké parafinické Složitá směs uhlovodíků vyráběná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje koncový olej o viskozitě nejméně 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně velký podíl nasycených alifatických uhlovodíků. |

265-053-6 | 7A | 64741-52-2 |

destiláty (ropné), lehké naftenické Složitá směs uhlovodíků vyráběná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje koncový olej o viskozitě nižší než 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně málo normálních parafinů. |

265-054-1 | 7A | 64741-53-3 |

destiláty (ropné), těžké naftenické Složitá směs uhlovodíků vyráběná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje koncový olej o viskozitě nejméně 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně málo normálních parafinů. |

265-117-3 | 7A | 64742-18-3 |

destiláty (ropné), těžké naftenické rafinované kyselinou Složitá směs uhlovodíků získávaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinou sírovou. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje koncový olej o viskozitě nejméně 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně málo normálních parafinů. |

265-118-9 | 7A | 64742-19-4 |

destiláty (ropné), lehké naftenické rafinované kyselinou Složitá směs uhlovodíků získávaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinou sírovou. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje koncový olej o viskozitě nižší než 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně málo normálních parafinů. |

265-119-4 | 7A | 64742-20-7 |

destiláty (ropné), těžké parafinické rafinované kyselinou Složitá směs uhlovodíků získávaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinou sírovou. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje koncový olej o viskozitě nejméně 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). |

265-121-5 | 7A | 64742-21-8 |

destiláty (ropné), lehké parafinické rafinované kyselinou Složitá směs uhlovodíků získávaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinou sírovou. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje koncový olej o viskozitě nižší než 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). |

265-127-8 | 7A | 64742-27-4 |

destiláty (ropné), chemicky neutralizované těžké parafinické Složitá směs uhlovodíků získávaná z rafinace prováděné za účelem odstranění kyselých zbytků. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje koncový olej o viskozitě nejméně 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně velký podíl alifatických uhlovodíků. |

265-128-3 | 7A | 64742-28-5 |

destiláty (ropné), chemicky neutralizované lehké parafinické Složitá směs uhlovodíků vyráběná rafinací prováděné za účelem odstranění kyselých zbytků. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje koncový olej o viskozitě nižší než 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). |

265-135-1 | 7A | 64742-34-3 |

destiláty (ropné), chemicky neutralizované těžké naftenické Složitá směs uhlovodíků vyráběná rafinací za účelem odstranění kyselých látek. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje koncový olej o viskozitě nejméně 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně málo normálních parafinů. |

265-136-7 | 7A | 64742-35-4 |

destiláty (ropné), chemicky neutralizované lehké naftenické Složitá směs uhlovodíků vyráběná rafinací prováděné za účelem odstranění kyselých zbytků. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje koncový olej o viskozitě nižší než 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně málo normálních parafinů. |

232-455-8 | 7B | 8042-47-5 |

bílý minerální olej (ropný) Vysoce rafinovaný minerální ropný olej obsahující složitou směs uhlovodíků získávaný intensivním působením kyseliny sírové a olea na ropnou frakci nebo hydrogenací nebo kombinací hydrogenace a rafinace kyselinou. Rafinace může zahrnovat dodatečné promývání a další operace. Obsahuje nasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 - C50. |

276-735-8 | 7B | 72623-83-7 |

mazací oleje (ropné), C>25, hydrogenované, světlé, z výchozích surovin Složitá směs uhlovodíků získávaná dvoustupňovou katalytickou hydrogenací rozpouštědlově odasfaltovaného zbytkového oleje s odparafinováním mezi jednotlivými stupni. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků vyšším než C25 a poskytuje koncový olej o viskozitě přibližně 440 cSt při 40 oC. Obsahuje relativně velký podíl nasycených uhlovodíků. |

295-425-3 | 7B | 92045-44-8 |

mazací oleje (ropné), hydrogenované, světlé, z výchozích surovin Složitá směs uhlovodíků získávaná hydrogenací zbytku rafinovaného rozpouštědlem. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C50 a poskytuje koncový olej o viskozitě 650 – 750 cSt při 40 oC. |

295-426-9 | 7B | 92045-45-9 |

mazací oleje (ropné), hydrogenované, rafinované rozpouštědlem, světlé, z výchozích surovin Složitá směs uhlovodíků získávaná hydrogenací zbytku rafinovaného rozpouštědlem. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C40 a poskytuje koncový olej o viskozitě 450 – 500 cSt při 40 oC. |

295-550-3 | 7B | 92062-35-6 |

bílý minerální olej (ropný), lehký Vysoce rafinovaný ropný minerální olej obsahující složitou směs uhlovodíků získávaný intenzivní rafinací ropné frakce kyselinou sírovou a oleem, nebo hydrogenací, nebo kombinací hydrogenace a rafinace kyselinou. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky, převážně vyšším než C12. |

265-077-7 | 7C | 64741-76-0 |

destiláty (ropné), těžké hydrokrakované Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z hydrokrakování. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C39 a má rozmezí bodu varu přibližně od 260 oC do 600 oC (od 500 oF do 1112 oF). |

265-090-8 | 7C | 64741-88-4 |

destiláty (ropné), těžké parafinické rafinované rozpouštědlem Složitá směs uhlovodíků získávaná jako rafinát z procesu rozpouštědlové extrakce. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje koncový olej o viskozitě nejméně 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). |

265-091-3 | 7C | 64741-89-5 |

destiláty (ropné), lehké parafinické rafinované rozpouštědlem Složitá směs uhlovodíků získávaná jako rafinát z procesu rozpouštědlové extrakce. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje koncový olej o viskozitě nižší než 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). |

265-096-0 | 7C | 64741-95-3 |

zbytkové oleje (ropné), odasfaltované rozpouštědlem Složitá směs uhlovodíků získávaná jako frakce rozpustná v rozpouštědle z odasfaltování zbytku rozpouštědlem s počtem uhlíků C3 – C4. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C25 a má bod varu přibližně nad 400 oC (752 oF). |

265-097-6 | 7C | 64741-96-4 |

destiláty (ropné), těžké naftenické rafinované rozpouštědlem Složitá směs uhlovodíků získávaná jako rafinát z procesu rozpouštědlové extrakce. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje koncový olej o viskozitě nejméně 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně málo normálních parafinů. |

265-098-1 | 7C | 64741-97-5 |

destiláty (ropné), lehké naftenické rafinované rozpouštědlem Složitá směs uhlovodíků získávaná jako rafinát z procesu rozpouštědlové extrakce. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje koncový olej o viskozitě nižší než 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně málo normálních parafinů. |

265-101-6 | 7C | 64742-01-4 |

zbytkové oleje (ropné), rafinované rozpouštědlem Složitá směs uhlovodíků získávaná jako v rozpouštědle nerozpustná frakce z rafinace rezidua pomocí polárního organického rozpouštědla, jako je fenol nebo furfural. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C25 a má bod varu přibližně nad 400 oC (752 oF). |

265-137-2 | 7C | 64742-36-5 |

destiláty (ropné), těžké parafinické rafinované hlinkou Složitá směs uhlovodíků z rafinace ropné frakce přírodní nebo modifikovanou hlinkou, buď kontaktní rafinací nebo perkolací, za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje koncový olej o viskozitě nejméně 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně velký podíl nasycených uhlovodíků. |

265-138-8 | 7C | 64742-37-6 |

destiláty (ropné), lehké parafinické rafinované hlinkou Složitá směs uhlovodíků z rafinace ropné frakce přírodní nebo modifikovanou hlinkou, buď kontaktní rafinací nebo perkolací, za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje koncový olej o viskozitě nižší než 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně velký podíl nasycených uhlovodíků. |

265-143-5 | 7C | 64742-41-2 |

zbytkové oleje (ropné), rafinované hlinkou Složitá směs uhlovodíků z rafinace zbytkového oleje přírodní nebo modifikovanou hlinkou, buď kontaktní rafinací nebo perkolací, za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C25 a má bod varu přibližně nad 400 oC (752 oF). |

265-146-1 | 7C | 64742-44-5 |

destiláty (ropné), těžké naftenické rafinované hlinkou Složitá směs uhlovodíků z rafinace ropné frakce přírodní nebo modifikovanou hlinkou, buď kontaktní rafinací nebo perkolací, za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje koncový olej o viskozitě nejméně 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně málo normálních parafinů. |

265-147-7 | 7C | 64742-45-6 |

destiláty (ropné), lehké naftenické rafinované hlinkou Složitá směs uhlovodíků z rafinace ropné frakce přírodní nebo modifikovanou hlinkou, buď kontaktní rafinací nebo perkolací, za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje koncový olej o viskozitě nižší než 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně málo normálních parafinů. |

265-155-0 | 7C | 64742-52-5 |

destiláty (ropné), hydrogenované těžké naftenické Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje koncový olej o viskozitě nejméně 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně málo normálních parafinů. |

265-156-6 | 7C | 64742-53-6 |

destiláty (ropné), hydrogenované lehké naftenické Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje koncový olej o viskozitě nižší než 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně málo normálních parafinů. |

265-157-1 | 7C | 64742-54-7 |

destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje koncový olej o viskozitě nejméně 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně velký podíl nasycených uhlovodíků. |

265-158-7 | 7C | 64742-55-8 |

destiláty (ropné), hydrogenované lehké parafinické Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje koncový olej o viskozitě nižší než 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně velký podíl nasycených uhlovodíků. |

265-159-2 | 7C | 64742-56-9 |

destiláty (ropné), lehké parafinické odparafinované rozpouštědlem Složitá směs uhlovodíků získávaná odstraněním normálních parafinů z ropné frakce krystalizací z rozpouštědla. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje koncový olej o viskozitě nižší než 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). |

265-160-8 | 7C | 64742-57-0 |

zbytkové oleje (ropné), hydrogenované Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C25 a má bod varu přibližně nad 400 oC (752 oF). |

265-166-0 | 7C | 64742-62-7 |

zbytkové oleje (ropné), odparafinované rozpouštědlem Složitá směs uhlovodíků získávaná odstraněním uhlovodíků s dlouhým rozvětveným řetězcem ze zbytkového oleje krystalizací z rozpouštědla. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C25 a má bod varu přibližně nad 400 oC (752 oF). |

265-167-6 | 7C | 64742-63-8 |

destiláty (ropné), těžké naftenické odparafinované rozpouštědlem Složitá směs uhlovodíků získávaná odstraněním normálních parafinů z ropné frakce krystalizací z rozpouštědla. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje koncový olej o viskozitě nejméně 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně málo normálních parafinů. |

265-168-1 | 7C | 64742-64-9 |

destiláty (ropné), lehké naftenické odparafinované rozpouštědlem Složitá směs uhlovodíků získávaná odstraněním normálních parafinů z ropné frakce krystalizací z rozpouštědla. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje koncový olej o viskozitě nižší než 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně málo normálních parafinů. |

265-169-7 | 7C | 64742-65-0 |

destiláty (ropné), těžké parafinické odparafinované rozpouštědlem Složitá směs uhlovodíků získávaná odstraněním normálních parafinů z ropné frakce krystalizací z rozpouštědla. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje koncový olej o viskozitě ne nižší než 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). |

265-172-3 | 7C | 64742-68-3 |

naftenické oleje (ropné), katalyticky odparafinované těžké Složitá směs uhlovodíků získávaná z katalytického odparafinování. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje koncový olej o viskozitě nejméně 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně málo normálních parafinů. |

265-173-9 | 7C | 64742-69-4 |

naftenické oleje (ropné), katalyticky odparafinované lehké Složitá směs uhlovodíků získávaná z katalytického odparafinování. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje koncový olej o viskozitě nižší než 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně málo normálních parafinů. |

265-174-4 | 7C | 64742-70-7 |

parafinické oleje (ropné), katalyticky odparafinované těžké Složitá směs uhlovodíků získávaná z katalytického odparafinování. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje koncový olej o viskozitě nejméně 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). |

265-176-5 | 7C | 64742-71-8 |

parafinické oleje (ropné), katalyticky odparafinované lehké Složitá směs uhlovodíků získávaná z katalytického odparafinování. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje koncový olej o viskozitě nižší než 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). |

265-179-1 | 7C | 64742-75-2 |

naftenické oleje (ropné), hluboce odparafinované těžké Složitá směs uhlovodíků získávaná odstraněním parafinových uhlovodíků s lineárním řetězcem jako tuhých aduktů činidlem, jako je močovina. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje koncový olej o viskozitě nejméně 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně málo normálních parafinů. |

265-180-7 | 7C | 64742-76-3 |

naftenické oleje (ropné), hluboce odparafinované lehké Složitá směs uhlovodíků získávaná z katalytického odparafinování. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje koncový olej o viskozitě nižší než 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně málo normálních parafinů. |

276-736-3 | 7C | 72623-85-9 |

mazací oleje (ropné), C20-C50, hydrogenované neutrální ropné, vysokoviskózní Složitá směs uhlovodíků získávaná dvoustupňovou katalytickou hydrogenací lehkého vakuového plynového oleje, těžkého vakuového oleje a zbytkového oleje odasfaltovaného rozpouštědlem s odparafinováním mezi jednotlivými stupni. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje koncový olej o viskozitě přibližně 112 cSt při 40 oC. Obsahuje relativně velký podíl nasycených uhlovodíků. |

276-737-9 | 7C | 72623-86-0 |

mazací oleje (ropné), C15-C30, hydrogenovaný neutrální ropný olej Složitá směs uhlovodíků získávaná dvoustupňovou katalytickou hydrogenací lehkého vakuového plynového oleje a těžkého vakuového oleje s odparafinováním mezi jednotlivými stupni. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje koncový olej o viskozitě přibližně 15 cSt při 40 oC. Obsahuje relativně velký podíl nasycených uhlovodíků. |

276-738-4 | 7C | 72623-87-1 |

mazací oleje (ropné), C20-C50, hydrogenovaný neutrální ropný olej Složitá směs uhlovodíků získávaná dvoustupňovou katalytickou hydrogenací lehkého vakuového plynového oleje, těžkého vakuového oleje a zbytkového oleje odasfaltovaného rozpouštědlem s odparafinováním mezi jednotlivými stupni. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50 a výsledkem je koncový olej o viskozitě přibližně 32 cSt při 40 oC. Obsahuje relativně velký podíl nasycených uhlovodíků. |

278-012-2 | 7C | 74869-22-0 |

mazací oleje Složitá směs uhlovodíků získávaná z rozpouštědlové extrakce a odparafinování. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s počtem uhlíků v rozmezí C15 až C50. |

292-613-7 | 7C | 90640-91-8 |

destiláty (ropné), hluboce odparafinované těžké parafinické Složitá směs uhlovodíků získávaná odparafinováním těžkého parafinického destilátu. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje koncový olej o viskozitě rovné nebo vyšší než 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně málo normálních parafinů. |

292-614-2 | 7C | 90640-92-9 |

destiláty (ropné), hluboce odparafinované lehké parafinické Složitá směs uhlovodíků získávaná odparafinováním lehkého parafinického destilátu. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C12 až C30 a poskytuje koncový olej o viskozitě nižší než 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). Obsahuje relativně málo normálních parafinů. |

292-616-3 | 7C | 90640-94-1 |

destiláty (ropné), těžké parafinické odparafinované rozpouštědlem, rafinované hlinkou Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací odparafinovaného těžkého parafinického destilátu přírodní nebo modifikovanou hlinkou buď kontaktní rafinací nebo perkolací. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50. |

292-617-9 | 7C | 90640-95-2 |

uhlovodíky (ropné), těžké parafinické odparafinované rozpouštědlem, hydrogenované Složitá směs uhlovodíků vyráběná katalytickou hydrogenací odparafinovaného těžkého parafinického destilátu. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50. |

292-618-4 | 7C | 90640-96-3 |

destiláty (ropné), lehké parafinické odparafinované rozpouštědlem, rafinované hlinkou Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací odparafinovaného lehkého parafinického destilátu přírodní nebo modifikovanou hlinkou buď kontaktní rafinací nebo perkolací. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C30. |

292-620-5 | 7C | 90640-97-4 |

destiláty (ropné), lehké parafinické odparafinované rozpouštědlem, hydrogenované Složitá směs uhlovodíků vyráběná katalytickou hydrogenací odparafinovaného lehkého parafinického destilátu. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C30. |

292-656-1 | 7C | 90669-74-2 |

zbytkové oleje (ropné), odparafinované rozpouštědlem, hydrogenované |

294-843-3 | 7C | 91770-57-9 |

zbytkové oleje (ropné), katalyticky odparafinované |

295-300-3 | 7C | 91995-39-0 |

destiláty (ropné), odparafinované těžké parafinické, hydrogenované Složitá směs uhlovodíků získávaná intenzivní rafinací odparafinovaného destilátu katalytickou hydrogenací. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C25 až C39 a produkuje koncový olej o viskozitě přibližně 44 cSt při 50 oC. |

295-301-9 | 7C | 91995-40-3 |

destiláty (ropné), odparafinované lehké parafinické, hydrogenované Složitá směs uhlovodíků získávaná intenzivní rafinací odparafinovaného destilátu katalytickou hydrogenací. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C21 až C29 a poskytuje koncový olej o viskozitě přibližně 13 cSt při 50 oC. |

295-305-0 | 7C | 91995-43-6 |

destiláty (ropné), těžké, parafinické, sulfurizované Složitá směs uhlovodíků vyráběná vakuovou destilací ropy. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50, k nimž je za zvýšené teploty přidána elementární síra. |

295-316-0 | 7C | 91995-54-9 |

destiláty (ropné), lehké naftenické rafinované rozpouštědlem, hydrogenované Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickou hydrogenací ropné frakce a odstraněním aromatických uhlovodíků extrakcí rozpouštědlem. Obsahuje převážně naftenické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje koncový olej o viskozitě 13 – 15 cSt při 40 oC. |

295-423-2 | 7C | 92045-42-6 |

mazací oleje (ropné), C17-C35, extrahované rozpouštědlem, odparafinované, hydrogenované |

295-424-8 | 7C | 92045-43-7 |

mazací oleje (ropné), hydrokrakované, odparafinované nearomatickými rozpouštědly |

295-499-7 | 7C | 92061-86-4 |

zbytkové oleje (ropné), hydrokrakované, rafinované kyselinou, odparafinované rozpouštědlem Složitá směs uhlovodíků vyráběná odstraněním parafinů rozpouštědlem ze zbytku destilace hydrokrakovaných těžkých parafinů rafinovaných kyselinou a má bod varu přibližně nad 380 oC (716 oF). |

295-810-6 | 7C | 92129-09-4 |

parafinové oleje (ropné), rafinované rozpouštědlem, odparafinované, těžké Složitá směs uhlovodíků získávaná z parafinické ropy obsahující síru. Obsahuje převážně odparafinovaný mazací olej rafinovaný rozpouštědlem s viskozitou 65 cSt při 50 oC. |

297-474-6 | 7C | 93572-43-1 |

mazací oleje (ropné), základové oleje, parafinické Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací ropy. Obsahuje převážně aromatické, naftenické a parafinické uhlovodíky a poskytuje koncový olej o viskozitě 120 SUS při 100 oF (23 cSt při 40 oC). |

297-857-8 | 7C | 93763-38-3 |

uhlovodíky, hydrokrakované parafinické destilační zbytky, odparafinované rozpouštědlem |

305-588-5 | 7C | 94733-08-1 |

destiláty (ropné), hydrogenované, rafinované rozpouštědlem, těžké |

305-589-0 | 7C | 94733-09-2 |

destiláty (ropné), rafinované rozpouštědlem, hydrokrakované, lehké Složitá směs uhlovodíků získávaná dearomatizací zbytku hydrokrakované ropy rozpouštědlem. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C18 až C27 a má rozmezí bodu varu přibližně od 370 oC do 450 oC (od 698 oF do 842 oF). |

305-594-8 | 7C | 94733-15-0 |

mazací oleje (ropné), C18-C40, hydrokrakovaný destilát odparafinovaný rozpouštědlem Složitá směs uhlovodíků získávaná odparafinováním destilačního zbytku hydrokrakované ropy rozpouštědlem. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C18 až C40 a má rozmezí bodu varu přibližně od 370 oC do 550 oC (od 698 oF do 1022 oF). |

305-595-3 | 7C | 94733-16-1 |

mazací oleje (ropné), C18-C40, hydrogenovaný rafinát odparafinovaný rozpouštědlem Složitá směs uhlovodíků získávaná rozpouštědlovým odparafinováním hydrogenovaného rafinátu získaného rozpouštědlovou extrakcí hydrogenovaného ropného destilátu. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C18 až C40 a má rozmezí bodu varu přibližně od 370 oC do 550 oC (od 698 oF do 1022 oF). |

305-971-7 | 7C | 95371-04-3 |

uhlovodíky, C13-C30, bohaté na aromáty, naftenický destilát extrahovaný rozpouštědlem |

305-972-2 | 7C | 95371-05-4 |

uhlovodíky, C16-C32, bohaté na aromáty, naftenický destilát extrahovaný rozpouštědlem |

305-974-3 | 7C | 95371-07-6 |

uhlovodíky, C37-C68, hydrogenované odparafinované a odasfaltované zbytky z vakuové destilace |

305-975-9 | 7C | 95371-08-7 |

uhlovodíky, C37-C65, hydrogenované odparafinované a odasfaltované zbytky z vakuové destilace |

307-010-7 | 7C | 97488-73-8 |

destiláty (ropné), hydrokrakované rafinované rozpouštědlem, lehké Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací destilátu z hydrokrakovaných ropných destilátů rozpouštědlem. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C18 až C27 a má rozmezí bodu varu přibližně od 370 oC do 450 oC (od 698 oF do 842 oF). |

307-011-2 | 7C | 97488-74-9 |

destiláty (ropné), hydrogenované, rafinované rozpouštědlem, těžké Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací hydrogenovaného ropného destilátu rozpouštědlem. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezíC19 až C40 a má rozmezí bodu varu přibližně od 390 oC do 550 oC (od 734 oF do 1022 oF). |

307-034-8 | 7C | 97488-95-4 |

mazací oleje (ropné), C18-C27, hydrokrakované, odparafinované rozpouštědlem |

307-661-7 | 7C | 97675-87-1 |

uhlovodíky, C17-C30, destilační lehké podíly hydrogenovaných zbytků z atmosférické destilace odasfaltovaných rozpouštědlem Složitá směs uhlovodíků získávaná jako primární frakce z vakuové destilace podílů z katalytické hydrogenace destilačního zbytku odasfaltovaného rozpouštědlem. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C17 až C30 a má rozmezí bodu varu přibližně od 300 oC do 400 oC (od 572 oF do 752 oF). Poskytuje koncový olej o viskozitě 4 cSt při přibližně 100 oC (212 oF). |

307-755-8 | 7C | 97722-06-0 |

uhlovodíky, C17-C40, lehké podíly z vakuové destilacehydrogenovaných destilačních zbytků odasfaltovaných rozpouštědlem Složitá směs uhlovodíků získávaná jako primární frakce z vakuové destilace podílů z katalytické hydrogenace destilačního zbytku odasfaltovaného rozpouštědlem s viskozitou 8 cSt při přibližně 100 oC (212 oF). Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C17 až C40 a má rozmezí bodu varu přibližně od 300 oC do 500 oC (od 592 oF do 932 oF). |

307-758-4 | 7C | 97722-09-3 |

uhlovodíky, C13-C27, lehké naftenické extrahované rozpouštědlem Složitá směs uhlovodíků získávaná extrakcí aromatických složek z lehkého naftenického destilátu s viskozitou 9,5 cSt při 40 oC (104 oF). Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C13 až C27 a má rozmezí bodu varu přibližně od 240 oC do 400 oC (od 464 oF do 752 oF). |

307-760-5 | 7C | 97722-10-6 |

uhlovodíky, C14-C29, lehké naftenické extrahované rozpouštědlem Složitá směs uhlovodíků získávaná extrakcí aromatických složek z lehkého naftenického destilátu s viskozitou 16 cSt při 40 oC (104 oF). Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C14 až C29 a má rozmezí bodu varu přibližně od 250 oC do 425 oC (od 428 oF do 797 oF). |

308-131-8 | 7C | 97862-81-2 |

uhlovodíky, C27-C42, dearomatizované |

308-132-3 | 7C | 97862-82-3 |

uhlovodíky, C17-C30, hydrogenované destiláty, lehké destilační podíly |

308-133-9 | 7C | 97862-83-4 |

uhlovodíky, C27-C45, naftenické vakuové destiláty |

308-287-7 | 7C | 97926-68-6 |

uhlovodíky, C27-C45, dearomatizované |

308-289-8 | 7C | 97926-70-0 |

uhlovodíky, C20-C58, hydrogenované |

308-290-3 | 7C | 97926-71-1 |

uhlovodíky, C27-C42, naftenické |

309-710-8 | 7C | 100684-37-5 |

zbytkové oleje (ropné), odparafinované rozpouštědlem, rafinované aktivním uhlím Složitá směs uhlovodíků získávaná z rafinace rozpouštědlově odparafinovaných zbytkových ropných olejů aktivním uhlím za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. |

309-711-3 | 7C | 100684-38-6 |

zbytkové oleje (ropné), odparafinované rozpouštědlem, rafinované hlinkou Složitá směs uhlovodíků získávaná z rafinace rozpouštědlově odparafinovaných zbytkových ropných olejů odbarvovací hlinkou za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. |

309-874-0 | 7C | 101316-69-2 |

mazací oleje (ropné), C > 25, extrahované rozpouštědlem, odasfaltované, odparafinované, hydrogenované Složitá směs uhlovodíků získávaná rozpouštědlovou extrakcí a hydrogenací zbytků z vakuové destilace. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně převážně vyšším než C25 a poskytuje koncový olej o viskozitě asi od 32 do 37 cSt při 100 oC (212 oF). |

309-875-6 | 7C | 101316-70-5 |

mazací oleje (ropné), C17-C32, extrahované rozpouštědlem,. odparafinované, hydrogenované Složitá směs uhlovodíků získávaná rozpouštědlovou extrakcí a hydrogenací zbytků z atmosférické destilace. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C17 až C32 a poskytuje koncový olej o viskozitě asi od 17 cSt do 23 cSt při 40 oC (104 oF). |

309-876-1 | 7C | 101316-71-6 |

mazací oleje (ropné), C20-C35, extrahované rozpouštědlem, odparafinované, hydrogenované Složitá směs uhlovodíků získávaná rozpouštědlovou extrakcí a hydrogenací zbytků z atmosférické destilace. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C35 a poskytuje koncový olej o viskozitě asi od 37 cSt do 44 cSt při 40 oC (104 oF). |

309-877-7 | 7C | 101316-72-7 |

mazací oleje (ropné), C24-C50, extrahované rozpouštědlem, odparafinované, hydrogenované Složitá směs uhlovodíků získávaná rozpouštědlovou extrakcí a hydrogenací zbytků z atmosférické destilace. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C24 až C50 a poskytuje koncový olej o viskozitě asi od 16 cSt do 75 cSt při 40 oC (104 oF). |

265-110-5 | 8 | 64742-10-5 |

extrakty (ropné), zbytkový olej, rozpouštědlový Složitá směs uhlovodíků získávaná jako extrakt z procesu rozpouštědlové extrakce. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C25. |

295-332-8 | 8 | 91995-70-9 |

extrakty (ropné), odasfaltovaný vakuový zbytek, rozpouštědlový Složitá směs uhlovodíků získávaná rozpouštědlovou extrakcí odasfaltovaných vakuových zbytků. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C30. Obsahuje více než 5 % (hmot.) aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

265-102-1 | 9A | 64742-03-6 |

extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého naftenického destilátu Složitá směs uhlovodíků získávaná jako extrakt z procesu rozpouštědlové extrakce. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C30. Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

265-103-7 | 9A | 64742-04-7 |

extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého parafinového destilátu Složitá směs uhlovodíků získávaná jako extrakt z procesu rozpouštědlové extrakce. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50. Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

265-104-2 | 9A | 64742-05-8 |

extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinového destilátu Složitá směs uhlovodíků získávaná jako extrakt z procesu rozpouštědlové extrakce. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C30. Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

265-111-0 | 9A | 64742-11-6 |

extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého naftenického destilátu Složitá směs uhlovodíků získávaná jako extrakt z procesu rozpouštědlové extrakce. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50. Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

295-341-7 | 9A | 91995-78-7 |

extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého vakuového plynového oleje Složitá směs uhlovodíků získávaná rozpouštědlovou extrakcí z lehkého vakuového plynového ropného oleje. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C13 až C30. |

307-753-7 | 9A | 97722-04-8 |

uhlovodíky C 26-55, bohaté na aromáty Složitá směs uhlovodíků získávaná rozpouštědlovou extrakcí z naftenického destilátu s viskozitou 27 cSt při 100 oC (212 oF). Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C26 až C55 a má rozmezí bodu varu přibližně od 395 oC do 640 oC (od 743 oF do 1184 oF). |

272-175-3 | 9B | 68783-00-6 |

extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého naftenického destilátu, aromatický koncentrát Aromatický koncentrát vyráběný přidání vody k rozpouštědlovému extraktu těžkého naftenického destilátu a extrakčnímu rozpouštědlu. |

272-180-0 | 9B | 68783-04-0 |

extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého parafinického destilátu rafinovaného rozpouštědlem Složitá směs uhlovodíků získávaná jako extrakt z reextrakce těžkého parafinického destilátu rafinovaného rozpouštědlem. Obsahuje nasycené a aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50. |

272-342-0 | 9B | 68814-89-1 |

extrakty (ropné), těžké parafinické destiláty, odasfaltované rozpouštědlem Složitá směs uhlovodíků získávaná jako extrakt z extrakce těžkých parafinických destilátů rozpouštědlem. |

292-631-5 | 9B | 90641-07-9 |

extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého naftenického destilátu, hydrogenované Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickou hydrogenací rozpouštědlového extraktu těžkého naftenického destilátu. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje koncový olej o viskozitě nejméně 19 cSt při 40 oC (100 SUS při 100 oF). |

292-632-0 | 9B | 90641-08-0 |

extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého naftenického destilátu, hydrogenované Složitá směs uhlovodíků vyráběná katalytickou hydrogenací rozpouštědlového extraktu těžkého parafinického destilátu. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C21 až C33 a má rozmezí bodu varu přibližně od 350 oC do 480 oC (od 662 oF do 896 oF). |

292-633-6 | 9B | 90641-09-1 |

extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinického destilátu, hydrogenované Složitá směs uhlovodíků vyráběná katalytickou hydrogenací rozpouštědlového extraktu lehkého parafinického destilátu. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C17 až C26 a má rozmezí bodu varu přibližně od 280 oC do 400 oC (od 536 oF do 752 oF). |

295-335-4 | 9B | 91995-73-2 |

extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinického destilátu, hydrogenované Složitá směs uhlovodíků získávaná jako extrakt z rozpouštědlové extrakce středního parafinického atmosférického rozpouštědlového destilátu, který je katalyticky hydrogenován. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C16 až C36. |

295-338-0 | 9B | 91995-75-4 |

extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého naftenického destilátu, hydrogenačně odsířené Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickou hydrogenací extraktu z rozpouštědlové extrakce za účelem odstranění sirných organických sloučenin. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C30. Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

295-339-6 | 9B | 91995-76-5 |

extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinického destilátu, rafinované kyselinou Složitá směs uhlovodíků získávaných jako frakce z destilace extraktu z rozpouštědlové extrakce lehkých parafinických atmosférických ropných destilátů podrobená rafinaci kyselinou sírovou. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C16 až C32. |

295-340-1 | 9B | 91995-77-6 |

extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinického destilátu, hydrogenačně odsířené Složitá směs uhlovodíků získávaná rozpouštědlovou extrakcí lehkého parafinického destilátu hydrogenovaného za účelem konverze organické síry na sirovodík, který se odstraňuje. Obsahuje převážně naftenické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C40 a poskytuje koncový olej o viskozitě vyšší než 10 cSt při 40 oC. |

295-342-2 | 9B | 91995-79-8 |

extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého vakuového plynového oleje, hydrogenované Složitá směs získávaná extrakcí lehkých vakuových ropných plynových olejů a následnou katalytickou hydrogenací. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C13 až C30. |

296-437-1 | 9B | 92704-08-0 |

extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého parafinického destilátu, rafinované hlinkou Složitá směs uhlovodíků z rafinace ropné frakce přírodní nebo modifikovanou hlinkou, buď kontaktní rafinací nebo perkolací, za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50. Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

297-827-4 | 9B | 93763-10-1 |

extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého naftenického destilátu, hydrogenačně odsířené Složitá směs uhlovodíků získávaná z výchozí ropy hydrogenací za účelem konverze organické síry na sirovodík, který se odstraňuje. Obsahuje převážně naftenické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C50 a poskytuje koncový olej o viskozitě vyšší než 19 cSt při 40 oC. |

297-829-5 | 9B | 93763-11-2 |

extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého parafinického destilátu odparafinovaného rozpouštědlem, hydrogenačně odsířené Složitá směs uhlovodíků získávaná z rozpouštědlově odparafinované výchozí ropy hydrogenací za účelem konverze organické síry na sirovodík, který se odstraňuje. Obsahuje převážně naftenické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C50 a poskytuje koncový olej o viskozitě vyšší než 19 cSt při 40 oC. |

309-672-2 | 9B | 100684-02-4 |

extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinického destilátu, rafinované aktivním uhlím Složitá směs uhlovodíků získávaná jako frakce z destilace extraktu získaného rozpouštědlovou extrakcí lehkého parafinického atmosférického ropného destilátu a rafinovaného aktivním uhlím za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C16 až C32. |

309-673-8 | 9B | 100684-03-5 |

extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinického destilátu, rafinované hlinkou Složitá směs uhlovodíků získávaná jako frakce z destilace extraktu získaného rozpouštědlovou extrakcí lehkých parafinických atmosférických ropných destilátů a rafinovaného odbarvovací hlinkou za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C16 až C32. |

309-674-3 | 9B | 100684-04-6 |

extrakty (ropné), lehké vakuové, rozpouštědlové z plynového oleje, rafinované aktivním uhlím Složitá směs uhlovodíků získávaná rozpouštědlovou extrakcí lehkých vakuových ropných plynových olejů a rafinací aktivním uhlím za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C13 až C30. |

309-675-9 | 9B | 100684-05-7 |

extrakty (ropné), rozpouštědlový extrakt lehkého vakuového plynového oleje, rafinovaný hlinkou Složitá směs uhlovodíků získávaná rozpouštědlovou extrakcí lehkých vakuových ropných plynových olejů a rafinací odbarvovací hlinkou za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C13 až C30. |

265-105-8 | 10 | 64742-06-9 |

extrakty (ropné), střední destilát, rozpouštědlový Složitá směs uhlovodíků získávaná jako extrakt z procesu rozpouštědlové extrakce. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C9 až C20 a má rozmezí bodu varu přibližně od 150 oC do 345 oC (od 302 oF do 653 oF). |

265-211-4 | 10 | 64743-06-2 |

extrakty (ropné), plynový olej, rozpouštědlový Složitá směs uhlovodíků získávaná jako extrakt z procesu rozpouštědlové extrakce. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C13 až C25 a má rozmezí bodu varu přibližně od 230 oC do 400 oC (od 446 oF do 752 oF). |

272-173-2 | 10 | 68782-98-9 |

extrakty (ropné), přečištěné oleje, rozpouštědlové, obsahující látky s kondenzovanými aromatickými jádry Složitá směs uhlovodíků získávaná jako extrakt z rozpouštědlové extrakce katalyticky krakovaného přečištěného oleje. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C20 a má bod varu přibližně nad 350 oC (662 oF). Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

272-174-8 | 10 | 68782-99-0 |

extrakty (ropné), těžké přečištěné oleje, rozpouštědlové, obsahující látky s kondenzovanými aromatickými jádry Složitá směs uhlovodíků získávaná jako extrakt z rozpouštědlové extrakce katalyticky krakovaného přečištěného oleje. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C25 a má bod varu přibližně nad 425 oC (798 oF). Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

272-177-4 | 10 | 68783-02-8 |

extrakty (ropné), střední přečištěné oleje, rozpouštědlové, obsahující látky s kondenzovanými aromatickými jádry Složitá směs uhlovodíků získávaná jako extrakt z rozpouštědlové extrakce katalyticky krakovaného přečištěného oleje. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C17 až C28 a má rozmezí bodu varu přibližně od 375 oC do 450 oC (od 708 oF do 842 oF). Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

272-179-5 | 10 | 68783-03-9 |

extrakty (ropné), lehké přečištěné oleje, rozpouštědlové, obsahující látky s kondenzovanými aromatickými jádry Složitá směs uhlovodíků získávaná jako extrakt z rozpouštědlové extrakce katalyticky krakovaného přečištěného oleje. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C25 a má rozmezí bodu varu přibližně od 340 oC do 400 oC (od 644 oF do 752 oF). Může obsahovat 5 % (hmot.) nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými jádry. |

295-330-7 | 10 | 91995-67-4 |

extrakty (ropné), aromatické, C15-C30, hydrogenované Složitá směs uhlovodíků získávaná hydrogenací aromatického extraktu. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje koncový olej o viskozitě přibližně 45 cSt při 40 oC. |

295-333-3 | 10 | 91995-71-0 |

extrakty (ropné), plynový olej, rozpouštědlový, chemicky neutralizovaný Složitá směs uhlovodíků vyráběná rafinací za účelem odstranění kyselých zbytků z rozpouštědlových extraktů plynového oleje. |

295-334-9 | 10 | 91995-72-1 |

extrakty (ropné), plynový olej, rozpouštědlový, hydrogenovaný Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickou hydrogenací rozpouštědlových ropných extraktů plynového oleje. |

305-590-6 | 10 | 94733-10-5 |

extrakty (ropné), hydrokrakovaný zbytkový olej, rozpouštědlový Složitá směs uhlovodíků získávaná rozpouštědlovou rafinací zbytku hydrokrakované ropy. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C18 až C27 a má rozmezí bodu varu přibližně od 370 oC do 450 oC (od 698 oF do 842 oF). |

307-012-8 | 10 | 97488-75-0 |

extrakty (ropné), hydrokrakované, těžké, rozpouštědlové Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací rozpouštědlově rafinovaných středních a těžkých destilátů z hydrokrakování ropného destilátu. Obsahuje převážně aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C18 až C27 a má rozmezí bodu varu přibližně od 370 oC do 450 oC (od 698 oF do 842 oF). |

309-670-1 | 10 | 100684-00-2 |

extrakty (ropné), plynový olej rafinovaný aktivním uhlím, rozpouštědlový Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací rozpouštědlových extraktů plynového oleje aktivním uhlím za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. |

309-671-7 | 10 | 100684-01-3 |

extrakty (ropné), plynový olej rafinovaný hlinkou, rozpouštědlový Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací rozpouštědlových extraktů plynového oleje odbarvovací hlinkou za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. |

309-676-4 | 10 | 100684-06-8 |

extrakty (ropné), střední destilát, rozpouštědlový, rafinovaný aktivním uhlím Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací rozpouštědlových extraktů středního destilátu aktivním uhlím za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. |

309-678-5 | 10 | 100684-07-9 |

extrakty (ropné), střední destilát, rozpouštědlový, rafinovaný hlinkou Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací rozpouštědlových extraktů středního destilátu bělící hlinkou za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. |

232-315-6 | 11A | 8002-74-2 |

parafiny a tuhé uhlovodíky Složitá směs uhlovodíků získávaná z ropných frakcí krystalizací z rozpouštědla (odolejování rozpouštědlem) nebo vypocením. Obsahuje převážně uhlovodíky s lineárním řetězcem s počtem uhlíků převážně vyšším než C20. |

264-038-1 | 11A | 63231-60-7 |

cereziny a mikrokrystalické tuhé uhlovodíky Složitá směs uhlovodíků s dlouhým rozvětveným řetězcem získávaná ze zbytkových olejů krystalizací z rozpouštědel. Obsahuje převážně uhlovodíky s nasyceným lineárním řetězcem s počtem uhlíků většinou vyšším než C35. |

265-126-2 | 11A | 64742-26-3 |

tuhé uhlovodíky (ropné), rafinované kyselinou Složitá směs uhlovodíků vyráběných rafinací frakce ropných vosků kyselinou sírovou. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s lineárním a rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50. |

265-134-6 | 11A | 64742-33-2 |

ropné tuhé uhlovodíky, chemicky neutralizované Složitá směs uhlovodíků získávaných rafinací za účelem odstranění kyselých látek. Obsahují převážně nasycené uhlovodíky s lineárním řetězcem s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50. |

265-144-0 | 11A | 64742-42-3 |

tuhé uhlovodíky (ropné), rafinované hlinkou, mikrokrystalické Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací frakce ropných mikrokrystalických vosků přírodní nebo modifikovanou hlinkou, buď kontaktní rafinací nebo perkolací, za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s dlouhým rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně v rozmezí C25 až C50. |

265-145-6 | 11A | 64742-43-4 |

parafiny (ropné), rafinované hlinkou Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací frakce ropných vosků přírodní nebo modifikovanou hlinkou, buď kontaktní rafinací nebo perkolací, za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s lineárním řetězcem s počtem uhlíků v rozmezí C20 až C50. |

265-154-5 | 11A | 64742-51-4 |

parafiny (ropné), hydrogenované Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickou hydrogenací ropného vosku. Obsahuje převážně parafinické uhlovodíky s lineárním řetězcem s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50. |

265-163-4 | 11A | 64742-60-5 |

tuhé uhlovodíky (ropné), hydrogenované, mikrokrystalické Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickou hydrogenací ropného mikrokrystalického vosku. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s dlouhým rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně v rozmezí C25 až C50. |

285-095-9 | 11A | 85029-72-7 |

tuhé uhlovodíky (ropné), deodorizované Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací parafinové frakce parou za vakua. Složky těkající s parou a látky s pachem jsou do značné míry odstraněny. Obsahuje převážně uhlovodíky s lineárním a rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50. |

292-640-4 | 11A | 90669-47-9 |

parafiny (ropné), rafinované kyselinou Složitá směs uhlovodíků získávaná jako rafinát z frakce ropného vosku rafinací kyselinou sírovou. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s lineárním řetězcem s počtem uhlíků převážně vyšším než C20. |

295-456-2 | 11A | 92045-74-4 |

parafiny (ropné), s nízkým bodem tání Složitá směs uhlovodíků získávaná z ropných frakcí krystalizací z rozpouštědla (odolejování rozpouštědlem), vypocením nebo adukcí. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s lineárním řetězcem s počtem uhlíků převážně vyšším než C12. |

295-457-8 | 11A | 92045-75-5 |

parafiny (ropné), s nízkým bodem tání, hydrogenované Složitá směs uhlovodíků získávaná z ropných frakcí krystalizací z rozpouštědla (odolejování rozpouštědlem), vypocením nebo adukcí, katalyticky hydrogenovaná. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s lineárním řetězcem s počtem uhlíků převážně vyšším než C12. |

295-458-3 | 11A | 92045-76-6 |

cereziny a mikrokrystalické tuhé uhlovodíky, hydrogenované Složitá směs uhlovodíků získaných ze zbytkových olejů krystalizací z rozpouštědla a katalyticky hydrogenovaných. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s lineárním a rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně vyšším než C25. |

307-045-8 | 11A | 97489-05-9 |

parafiny a tuhé uhlovodíky, C19-C38, |

308-140-7 | 11A | 97862-89-0 |

parafiny (ropné), rafinované aktivním uhlím Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací ropných frakcí aktivním uhlím za účelem odstranění stopových složek a nečistot. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s lineárním řetězcem s počtem uhlíků převážně vyšším než C20. |

308-141-2 | 11A | 97862-90-3 |

parafiny (ropné), s nízkým bodem tání, rafinované aktivním uhlím Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací ropných frakcí s nízkým bodem tání aktivním uhlím za účelem odstranění stopových složek a nečistot. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s lineárním řetězcem s počtem uhlíků převážně vyšším než C12. |

308-142-8 | 11A | 97862-91-4 |

parafiny (ropné), s nízkým bodem tání, rafinované hlinkou Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací ropných frakcí s nízkým bodem tání bentonitem za účelem odstranění stopových množství složek a nečistot. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s lineárním řetězcem s počtem uhlíků převážně vyšším než C12. |

308-143-3 | 11A | 97862-92-5 |

parafiny (ropné), s nízkým bodem tání, rafinované kyselinou křemičitou Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací ropných frakcí s nízkým bodem tání kyselinou křemičitou za účelem odstranění stopových složek a nečistot. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s lineárním řetězcem s počtem uhlíků převážně vyšším než C12. |

308-144-9 | 11A | 97862-93-6 |

parafiny (ropné), rafinované kyselinou křemičitou Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací ropných vosků kyselinou křemičitou za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s lineárním a rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků, převážně vyšším než C20. |

308-145-4 | 11A | 97862-94-7 |

cereziny a mikrokrystalické tuhé uhlovodíky, rafinované aktivním uhlím Složitá směs uhlovodíků získávaná ze zbytkových olejů krystalizací z rozpouštědla a rafinací aktivním uhlím za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s lineárním a rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně vyšším než C25. |

308-147-5 | 11A | 97862-95-8 |

cereziny a mikrokrystalické tuhé uhlovodíky, rafinované hlinkou Složitá směs uhlovodíků získávaná ze zbytkových olejů krystalizací z rozpouštědla a rafinovaná bentonitem za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s lineárním a rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně vyšším než C25. |

308-148-0 | 11A | 97862-96-9 |

cereziny a mikrokrystalické tuhé uhlovodíky, rafinované kyselinou křemičitou Složitá směs uhlovodíků získávaná ze zbytkových olejů krystalizací z rozpouštědla a rafinovaná kyselinou křemičitou za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s lineárním a rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně vyšším než C25. |

265-171-8 | 11B | 64742-67-2 |

měkký parafin (ropný) Složitá směs uhlovodíků získávaná jako olejová frakce z odolejování rozpouštědlem nebo z pocení parafinu. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50. |

300-225-7 | 11B | 93924-31-3 |

měkký parafin (ropný), rafinovaný kyselinou Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací potného oleje kyselinou sírovou. Obsahuje převážně uhlovodíky s rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50. |

300-226-2 | 11B | 93924-32-4 |

měkký parafin (ropný), rafinovaný hlinkou Složitá směs uhlovodíků rafinací potného oleje přírodní nebo modifikovanou hlinkou, buď kontaktní rafinací nebo perkolací, za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Obsahuje převážně uhlovodíky s rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50. |

308-126-0 | 11B | 97862-76-5 |

měkký parafin (ropný), rafinovaný aktivním uhlím Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací potného oleje aktivním uhlím za účelem odstranění stopových složek a nečistot. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s lineárním řetězcem s počtem uhlíků převážně vyšším než C12. |

308-127-6 | 11B | 97862-77-6 |

měkké parafíny (ropné), rafinované kyselinou křemičitou Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací potného oleje kyselinou křemičitou za účelem odstranění stopových složek a nečistot. Obsahuje převážně uhlovodíky s lineárním řetězcem s počtem uhlíků převážně vyšším než C12. |

265-165-5 | 11C | 64742-61-6 |

parafinový gač (ropný) Složitá směs uhlovodíků získávaná z ropné frakce krystalizací z rozpouštědla (rozpouštědlovým odparafinováním) nebo jako destilační frakce ze suroviny s velmi vysokým obsahem parafinu. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s lineárním a rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně vyšším než C20. |

292-659-8 | 11C | 90669-77-5 |

parafinový gač (ropný), rafinovaný kyselinou Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací frakce parafinového gače kyselinou sírovou. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s lineárním a rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně vyšším než C20. |

292-660-3 | 11C | 90669-78-6 |

parafinový gač (ropný), rafinovaný hlinkou Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací frakce parafinového gače přírodní nebo modifikovanou hlinkou buď kontaktní rafinací nebo perkolací. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s lineárním a rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně vyšším než C20. |

295-523-6 | 11C | 92062-09-4 |

parafinový gač (ropný), hydrogenovaný Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickou hydrogenací parafinového gače. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s lineárním a rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně vyšším než C20. |

295-524-1 | 11C | 92062-10-7 |

parafinový gač (ropný), s nízkým bodem tání Složitá směs uhlovodíků získávaná z ropné frakce rozpouštědlovým odparafinováním. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s lineárním a rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně vyšším než C12. |

295-525-7 | 11C | 92062-11-8 |

parafinový gač (ropný), s nízkým bodem tání, hydrogenovaný Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickou hydrogenací ropného parafinového gače s nízkým bodem tání. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s lineárním a rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně vyšším než C12. |

308-155-9 | 11C | 97863-04-2 |

parafinový gač (ropný), s nízkým bodem tání, rafinovaný aktivním uhlím Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací parafinového gače s nízkým bodem tání aktivním uhlím za účelem odstranění stop polárních složek a nečistot. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s lineárním a rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně vyšším než C12. |

308-156-4 | 11C | 97863-05-3 |

parafinový gač (ropný), s nízkým bodem tání, rafinovaný hlinkou Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací ropného parafinového gače s nízkým bodem tání bentonitem za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s lineárním a rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně vyšším než C12. |

308-158-5 | 11C | 97863-06-4 |

parafinový gač (ropný), s nízkým bodem tání, rafinovaný kyselinou křemičitou Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací ropného parafinového gače s nízkým bodem tání kyselinou křemičitou za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s lineárním a rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně vyšším než C12. |

309-723-9 | 11C | 100684-49-9 |

parafinový gač (ropný), rafinovaný aktivním uhlím Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací ropného parafinového gače aktivním uhlím za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. |

232-373-2 | 11D | 8009-03-8 |

petrolatum Složitá směs uhlovodíků získávaná jako polotuhá látka z odparafinování parafinických zbytkových olejů. Obsahuje převážně nasycené krystalické a kapalné uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C25. |

265-206-7 | 11D | 64743-01-7 |

petrolatum (ropné), oxidované Složitá směs organických sloučenin, převážně karboxylových kyselin s vysokou molekulovou hmotností, získávaná oxidací petrolata vzduchem. |

285-098-5 | 11D | 85029-74-9 |

petrolatum (ropné), rafinované aluminou Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací ropného petrolata prostřednictvím Al2O3 za účelem odstranění polárních složek a nečistot. Obsahuje převážně nasycené krystalické a kapalné uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C25. |

295-459-9 | 11D | 92045-77-7 |

petrolatum (ropné), hydrogenované Složitá směs uhlovodíků získávaná jako polotuhá látka z odparafinovaných parafinických zbytkových olejů katalytickou hydrogenací. Obsahuje převážně nasycené mikrokrystalické a kapalné uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C20. |

308-149-6 | 11D | 97862-97-0 |

petrolatum (ropné), rafinované aktivním uhlím Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací ropného petrolata aktivním uhlím za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C20. |

308-150-1 | 11D | 97862-98-1 |

petrolatum (ropné), rafinované kyselinou křemičitou Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací ropného petrolata kyselinou křemičitou za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C20. |

309-706-6 | 11D | 100684-33-1 |

petrolatum (ropné), rafinované odbarvovací hlinkou Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací petrolata odbarvovací hlinkou za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C25. |

265-125-7 | 12 | 64742-25-2 |

mazací oleje (ropné), rafinované kyselinou, odpadní Složitá směs uhlovodíků získávaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinou sírovou. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C50. |

265-133-0 | 12 | 64742-32-1 |

mazací oleje (ropné), chemicky neutralizované, odpadní Složitá směs uhlovodíků vyráběná rafinací za účelem odstranění kyselých zbytků. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C50. |

265-152-4 | 12 | 64742-50-3 |

mazací oleje (ropné), rafinované hlinkou, odpadní Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací odpadního mazacího oleje přírodní nebo modifikovanou hlinkou, buď kontaktní rafinací nebo perkolací, za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C50. |

265-161-3 | 12 | 64742-58-1 |

mazací oleje (ropné), hydrogenované, odpadní Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickou hydrogenací odpadního mazacího oleje. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C15 až C50. |

270-697-6 | 12 | 68476-77-7 |

mazací oleje, rafinované, odpadní Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací odpadního motorového oleje srážením, filtrací, katalytickou hydrogenací a destilací za účelem odstranění těžkých kovů a přídatných složek. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C40 a poskytuje koncový olej o viskozitě nejméně 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). |

274-635-9 | 12 | 70514-12-4 |

mazací oleje, odpadní |

293-258-0 | 12 | 91052-94-7 |

uhlovodíkové oleje, rafinované hlinkou, odpadní Oleje získané odbarvením a filtrací transformátorových olejů odbarvovací hlinkou. |

295-421-1 | 12 | 92045-40-4 |

mazací oleje, odpadní, destilované Složitá směs uhlovodíků získávaná destilací odpadních mazacích olejů. Má rozmezí bodu varu přibližně od 80 oC do 365 oC (od 176 oF do 689 oF). |

295-422-7 | 12 | 92045-41-5 |

mazací oleje, odpadní, vakuově destilované Složitá směs uhlovodíků získávaná vakuovou destilací odpadních mazacích olejů a vroucí v rozmezí přibližně od 200 oC do 360 oC (od 392 oF do 680 oF). |

295-516-8 | 12 | 92062-03-8 |

mazací oleje (ropné), rafinované rozpouštědlem, destilované, odpadní Složitá směs těžkých uhlovodíků získávaná rafinací mazacích olejů odpařením a extrakcí rozpouštědlem. |

297-104-3 | 12 | 93334-30-6 |

mazací oleje, rafinované, odpadní, obsahující aromatické látky |

308-935-9 | 12 | 99035-68-4 |

destiláty (ropné), C10-C50, odpadní, rafinované Složitá směs uhlovodíků získávaná z ropného destilátu flokulací, dekantací, ultrafiltrací, ultracentrifugací nebo destilací. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C10 až C50 a má rozmezí bodu varu přibližně od 150 oC do nejméně 600 oC (od 302 oF do nejméně 1112 oF). |

309-878-2 | 12 | 101316-73-8 |

mazací oleje (ropné), odpadní, nekatalyticky rafinované Složitá směs uhlovodíků získávaná rafinací odpadních olejů bez katalytické hydrogenace. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje koncový olej o viskozitě nejméně 100 SUS při 100 oF (19 cSt při 40 oC). |

232-490-9 | 13 | 8052-42-4 |

asfalt Velmi složitá směs organických sloučenin s vysokou molekulovou hmotností nebo organických sloučenin obsahujících relativně vysoký podíl uhlovodíků s počtem uhlíků vyšším než C25 a s vysokými poměry uhlík-vodík. Obsahuje také malá množství různých kovů, např. niklu, železa nebo vanadu. Získává se jako netěkavý zbytek z destilace ropy nebo separací jako rafinát zbytkového oleje v procesu odasfaltování nebo dekarbonizace. |

265-057-8 | 13 | 64741-56-6 |

zbytky (ropné), vakuové Složitý zbytek z vakuové destilace zbytku z atmosférické destilace ropy. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C34 a má bod varu přibližně nad 495 oC (923 oF). |

265-188-0 | 13 | 64742-85-4 |

zbytky (ropné), hydrogenačně odsířené, vakuové Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickou hydrogenací zbytku z vakuové destilace primárně za účelem odstranění sirných organických sloučenin. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C34 a má bod varu přibližně nad 495 oC (923 oF). |

265-196-4 | 13 | 64742-93-4 |

asfalt, oxidovaný Složitá černá tuhá látka získávaná provzdušňováním zahřátého zbytku nebo rafinátu z procesu odasfaltování za přítomnosti katalyzátoru nebo bez něho. Proces je v zásadě oxidační kondenzací, při níž se zvyšuje molekulová hmotnost. |

269-110-6 | 13 | 68187-58-6 |

smola, ropná, obsahující aromatické látky Zbytek z destilace tepelně krakovaného nebo pyrolýzního zbytku nebo katalyticky krakovaného přečištěného oleje s bodem měknutí od 40 oC do 180 oC (od 104 oF do 356 oF). Skládá se převážně ze složité směsi aromatických uhlovodíků s trojčlennými nebo vícečlennými kondenzovanými jádry. |

295-284-8 | 13 | 91995-23-2 |

asfalteny (ropné) Složitá směs uhlovodíků získávaná jako složitý tuhý černý produkt separací ropných zbytků speciálním zpracováním lehké uhlovodíkové frakce. Poměr uhlík/vodík je mimořádně vysoký. Tento produkt obsahuje malé množství vanadu a niklu. |

295-518-9 | 13 | 92062-05-0 |

zbytky (ropné), tepelně krakované, vakuové Složitá směs uhlovodíků získávaná z vakuové destilace produktů z tepelného krakování. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků převážně vyšším než C34 a má bod varu přibližně nad 495 oC (923 oF). |

307-353-2 | 13 | 97593-48-1 |

smola, ropná, oxidovaná Produkt získávaný oxidací ropné smoly na vzduchu při teplotách v rozmezí přibližně od 200 oC do 300 oC (od 392 oF do 572 oF). |

309-713-4 | 13 | 100684-40-0 |

zbytky (ropné), hydrogenace zbytků z vakuové destilace Složitá směs uhlovodíků získávaná z vakuové destilace ropy. Obsahuje převážně uhlovodíky s počtem uhlíků vyšším než C50 a má bod varu přibližně 500 oC (932 oF). |

265-080-3 | 14 | 64741-79-3 |

koks (ropný) Tuhý materiál vznikající při vysokoteplotním zpracování ropných frakcí. Skládá se z uhlíkatého materiálu obsahujícího některé uhlovodíky s vysokým poměrem uhlík/vodík. |

265-209-3 | 14 | 64743-04-0 |

koks (ropný), z regenerace Uhlíkatá látka získaná regenerací kyselého kalu po odstranění kyselých složek při vysoké teplotě (např. přibližně 537,8 oC (1000 oF)). |

265-210-9 | 14 | 64743-05-1 |

koks (ropný), kalcinovaný Složitá směs uhlíkatého materiálu obsahujícího uhlovodíky o extrémně vysoké molekulové hmotnosti získávaná jako tuhý materiál z kalcinace ropného koksu při teplotě nad 1000 oC (1800 oF). Uhlovodíky přítomné v kalcinovaném koksu mají velmi vysoký poměr uhlík/vodík. |

[1] Ropné produkty jsou seskupeny do 31 skupin označených číslem nebo číslem a písmenem (skupina 1, skupina 2, skupina 3A, skupina 3B, skupina 3C, skupina 4A, skupina 4B atd.), viz. str.35–68. Pokud jde o informace podle přílohy III bodů 2 až 6, mohou se výrobci nebo dovozci rozhodnout předložit pro kteroukoli skupinu látek pouze jednu sadu údajů. Tyto údaje budou poté považovány za platné pro všechny látky z dané skupiny.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

SEZNAM LÁTEK VYŇATÝCH Z USTANOVENÍ ČLÁNKU 3 A 4

EINECSi nr | grupp | CASi nr |

200-061-5 | | 50-70-4 |

D-glucitol C6H14O6 |

200-066-2 | | 50-81-7 |

L-askorbová kyselina vitamin C C6H8O6 |

200-075-1 | | 50-99-7 |

D-glukosa C6H12O6 |

200-294-2 | | 56-87-1 |

2,6diaminohexanová kyselina L-lysin C6H14N2O2 |

200-312-9 | | 57-10-3 |

hexadekanová kyselina, čistá palmitová kyselina, čistá C16H32O2 |

200-313-4 | | 57-11-4 |

oktadekanová kyselina, čistá stearová kyselina, čistá C18H36O2 |

200-334-9 | | 57-50-1 |

sacharosa, čistá C12H22O11 |

200-405-4 | | 58-95-7 |

2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-yl-acetát αtokoferolacetát C31H52O3 |

200-432-1 | | 59-51-8 |

2-amino-3-(methylsulfanyl)propanová kyselina DLmethionin C5H11NO2S |

200-711-8 | | 69-65-8 |

D-mannitol C6H14O6 |

201-771-8 | | 87-79-6 |

L-sorbosa C6H12O6 |

204-007-1 | | 112-80-1 |

oktadec9enová kyselina, čistá olejová kyselina, čistá C18H34O2 |

204-664-4 | | 123-94-4 |

glycerolstearát, čistý glyceroloktadekanoát, čistý C21H42O4 |

204-696-9 | | 124-38-9 |

oxid uhličitý CO2 |

205-278-9 | | 137-08-6 |

kalcium-2-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido)propanoát kalcium-(+)-pantothenát (C9H16NO5)2Ca |

205-582-1 | | 143-07-7 |

dodekanová kyselina, čistá laurová kyselina, čistá C12H24O2 |

205-590-5 | | 143-18-0 |

kaliumoktadec9enoát kaliumoleát C18H33O2K |

205-756-7 | | 150-30-1 |

2amino3fenylpropanová kyselina DLfenylalanin C9H11NO2 |

208-407-7 | | 527-07-1 |

natriumglukonát C6H11O7Na |

212-490-5 | | 822-16-2 |

natriumoktadekanoát, čistý natriumstearát, čistý C18H35O2Na |

215-279-6 | | 1317-65-3 |

vápenec Nehořlavá pevná charakteristická sedimentární hornina. Obsahuje převážně uhličitan vápenatý. |

215-665-4 | | 1338-43-8 |

sorbitan-(Z)oktadec9enoát sorbitanoleá C24H44O6 |

216-472-8 | | 1592-23-0 |

kalciumdistearát, čistý kalciumdioktadekanoát, čistý (C18H35O2)2Ca |

231-147-0 | | 7440-37-1 |

argon Ar |

231-153-3 | | 7440-44-0 |

uhlík C |

231-783-9 | | 7727-37-9 |

dusík N2 |

231-791-2 | | 7732-18-5 |

voda, destilovaná, vodivostní nebo obdobné čistoty H2O |

231-955-3 | | 7782-42-5 |

grafit C | | |

232-273-9 | | 8001-21-6 |

slunečnicový olej Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin, a to linolové kyseliny (oktadec-9,12-dienové kyseliny) a olejové kyseliny (oktadec9enové kyseliny). (Helianthus annuus, Compositae, slunečnice roční, hvězdnicovité). |

232-274-4 | | 8001-22-7 |

sójový olej Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin, a to linolové kyseliny (oktadec-9,12-dienové kyseliny), olejové kyseliny (oktadec9enové kyseliny), palmitové kyseliny (hexadekanové kyseliny) a stearové kyseliny (oktadekanové kyseliny). (Soja hispida, Leguminosae, sója luštinatá, bobovité). |

232-276-5 | | 8001-23-8 |

šafránová silice Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy linolové kyseliny (oktadec-9,12-dienové kyseliny). (Carthamus tinctorius, Compositae, světlice barvířská, hvězdnicovité). |

232-278-6 | | 8001-26-1 |

lněný olej Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin, a to linolové (oktadeka-9,12-dienové) kyseliny, linolenové (oktadeka-9,12,15-trienové) kyselinya olejové (oktadec9enové) kyseliny. (Linum usitatissimum, Linaceae, len setý, lnovité). |

232-281-2 | | 8001-30-7 |

kukuřičný olej Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin, a to linolové kyseliny (oktadeka-9,12-dienové kyseliny), olejové kyseliny (oktadec9enové kyseliny), palmitové kyseliny (hexadekanovékyseliny) a stearové kyseliny (oktadekanové kyseliny). (Zea mays, Gramineae, kukuřice setá, lipnicovité). |

232-293-8 | | 8001-79-4 |

ricinový olej Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy ricínové kyseliny ((Z)12hydroxyoktadec9enové kyseliny). (Ricinus communis, Euphorbiaceae, skočec obecný, pryšcovité). |

232-299-0 | | 8002-13-9 |

řepkový olej Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin, a to erukové kyseliny ((Z)dokos11enové kyseliny), linolové kyseliny (oktadec-9,12-dienové kyseliny) a olejové kyseliny (oktadec9enové kyseliny). (Brassica napus, Cruciferae, brukev řepka, brukvovité). |

232-307-2 | | 8002-43-5 |

lecitiny Složitá směs diglyceridů mastných kyselin vázaných na cholinfosfát. |

232-436-4 | | 8029-43-4 |

hydrolyzovaný škrob Složitá směs získávaná enzymatickou hydrolýzou kukuřičného škrobu. Obsahuje převážně D-glukosu, maltosu a maltodextriny. |

232-442-7 | | 8030-12-4 |

hydrogenovaný lůj |

232-675-4 | | 9004-53-9 |

dextrin |

232-679-6 | | 9005-25-8 |

škrob Vysoce polymerovaný sacharid obvykle získávaný z obilných zrn, např. z kukuřice, pšenice a čiroku, a z kořenů a hlíz, např. z brambor a tapioky. Obsahuje škrob, který byl předželatinizovaný zahřátím v přítomnosti vody. |

232-940-4 | | 9050-36-6 |

maltodextrin |

234-328-2 | | 11103-57-4 |

vitamin A |

238-976-7 | | 14906-97-9 |

natrium-D-glukonát C6H11O7Na |

248-027-9 | | 26836-47-5 |

D-glucitol-monostearát D-glucitol-monooktadekanoát C24H48O7 |

262-988-1 | | 61788-59-8 |

methylestery mastných kyselin kokosového oleje |

262-989-7 | | 61788-61-2 |

methylestery lojových mastných kyselin |

263-060-9 | | 61789-44-4 |

mastné kyseliny ricinového oleje |

263-129-3 | | 61790-37-2 |

lojové mastné kyseliny |

266-925-9 | | 67701-01-3 |

mastné kyseliny C12-C18 Tato látka je identifikována názvem podle SDA (Soap and Detergent Association) SDA Substance Name: C12-C18 alkyl carboxylic acid a číslem SDA Reporting Number: 1600500. |

266-928-5 | | 67701-03-5 |

mastné kyseliny C16-C18 Tato látka je identifikována názvem podle SDA (Soap and Detergent Association) SDA Substance Name: C16-C18 alkyl carboxylic acid a číslem SDA Reporting Number: 1900500. |

266-929-0 | | 67701-05-7 |

mastné kyseliny C8-C18 a nenasycené mastné kyseliny C18 Tato látka je identifikována názvem podle SDA (Soap and Detergent Association) SDA Substance Name: C8-C18 and C18 unsaturated alkyl carboxylic acid a číslem SDA Reporting Number: 0100500. |

266-930-6 | | 67701-06-8 |

mastné kyseliny C14C18 a nenasycené mastné kyseliny C16-C18 Tato látka je identifikována názvem podle SDA (Soap and Detergent Association) SDA Substance Name: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl carboxylic acid a číslem SDA Reporting Number: 0400500. |

266-932-7 | | 67701-08-0 |

mastné kyseliny C16-C18 a nenasycené mastné kyseliny C18 Tato látka je identifikována názvem podle SDA (Soap and Detergent Association) SDA Substance Name: C16-C18 and C18 unsaturated alkyl carboxylic acid a číslem SDA Reporting Number: 1100500. |

266-948-4 | | 67701-30-8 |

glyceridy mastných kyselin C16-C18 a nenasycených mastných kyselin C18 Tato látka je identifikována názvem podle SDA (Soap and Detergent Association) SDA Substance Name: C16-C18 and C18 unsaturated trialkyl glyceride a číslem SDA Reporting Number: 1100100. |

267-007-0 | | 67762-26-9 |

methylestery mastných kyselin C14-C18 a nenasycených mastných kyselin C16-C18 Tato látka je identifikována názvem podle SDA (Soap and Detergent Association) SDA Substance Name: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl carboxylic acid methyl ester a číslem SDA Reporting Number: 0401000. |

267-013-3 | | 67762-36-1 |

mastné kyseliny C6-C12 Tato látka je identifikována názvem podle SDA (Soap and Detergent Association) SDA Substance Name: C6-C12 alkyl carboxylic acid a číslem SDA Reporting Number: 1300500. |

268-099-5 | | 68002-85-7 |

mastné kyseliny, C14-C22 a nenasycené mastné kyseliny C16-C22 Tato látka je identifikována názvem podle SDA (Soap and Detergent Association) SDA Substance Name: C14-C22 and C16-C22 unsaturated alkyl carboxylic acid a číslem SDA Reporting Number: 0700500. |

268-616-4 | | 68131-37-3 |

dehydratované obilné sirupy |

269-657-0 | | 68308-53-2 |

sojové mastné kyseliny |

269-658-6 | | 68308-54-3 |

hydrogenované mono, di a triglyceridy lojových mastných kyselin |

270-298-7 | | 68424-37-3 |

mastné kyseliny C14-C22 |

270-304-8 | | 68424-45-3 |

mastné kyseliny lněného oleje |

270-312-1 | | 68424-61-3 |

mono a diglyceridy mastných kyselin C16-C18 a nenasycených mastných kyselin C18 Tato látka je identifikována názvem podle SDA (Soap and Detergent Association) SDA Substance Name: C16-C18 and C18 unsaturated alkyl and C16-C18 and C18 unsaturated dialkyl glyceride a číslem SDA Reporting Number: 1100200. |

288-123-8 | | 85665-33-4 |

glyceridy C10C18 |

292-771-7 | | 90990-10-6 |

mastné kyseliny C12-C14 |

292-776-4 | | 90990-15-1 |

mastné kyseliny C12-C18 a nenasycené mastné kyseliny C18 |

296-916-5 | | 93165-31-2 |

mastné kyseliny řepkového oleje s nízkým obsahem kyseliny erukové |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

INFORMACE POŽADOVANÉ PODLE ČLÁNKU 3

1. Všeobecné informace

1.1 Název látky

1.2 Číslo EINECS

1.3 Číslo CAS

1.4 Synonyma

1.5 Čistota

1.6 Nečistoty

1.7 Molekulový vzorec

1.8 Strukturní vzorec

1.9 Druh látky

1.10 Skupenství

1.11 Údaj o předkladateli souboru údajů

1.12 Vyrobené nebo dovezené množství vyšší než 1000 tun za rok

1.13 Údaj o tom, zda byla látka vyrobena během posledních dvanácti měsíců

1.14 Údaj o tom, zda byla látka dovezena během posledních dvanácti měsíců

1.15 Klasifikace a označení

1.16 Účel použití

1.17 Byl již předložen úplný soubor údajů jiným výrobcem nebo dovozcem?

1.18 Jednáte jménem jiných zainteresovaných výrobců nebo dovozců?

1.19 Jiné poznámky: (např. možnosti likvidace)

2. Fyzikálně-chemické údaje

2.1 Bod tání

2.2 Bod varu

2.3 Hustota

2.4 Tlak par

2.5 Rozdělovací koeficient (log10 Po/v)

2.6 Rozpustnost ve vodě

2.7 Bod vzplanutí

2.8 Samozápalnost

2.9 Hořlavost

2.10 Výbušné vlastnosti

2.11 Oxidační vlastnosti

2.12 Jiné údaje a poznámky

3. Osud a chování v životním prostředí

3.1 Stabilita

3.1.1 Fotodegradace

3.1.2 Stabilita ve vodě

3.1.3 Stabilita v půdě

3.2 Údaje z monitorování (životního prostředí)

3.3 Transport a distribuce mezi složkami životního prostředí včetně odhadu koncentrací v životním prostředí a způsobů šíření

3.3.1 Transport

3.3.2 Distribuce mezi složkami životního prostředí

3.4 Biologické odbourávání

3.5 Bioakumulace

3.6 Jiné poznámky

4. Ekotoxicita

4.1 Toxicita pro ryby

4.2 Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé

4.3 Toxicita pro řasy

4.4 Toxicita pro bakterie

4.5 Toxicita pro suchozemské organismy

4.6 Toxicita pro půdní organismy

4.7 Jiné poznámky

5. Toxicita

5.1 Akutní toxicita

5.1.1 Akutní orální toxicita

5.1.2 Akutní inhalační toxicita

5.1.3 Akutní dermální toxicita

5.1.4 Akutní toxicita (jiné způsoby podání)

5.2 Žíravost a dráždivost

5.2.1 Kožní dráždivost

5.2.2 Oční dráždivost

5.3 Senzibilizace

5.4 Toxicita při opakované dávce

5.5 Genetická toxicita in vitro

5.6 Genetická toxicita in vivo

5.7 Karcinogenita

5.8 Toxicita pro reprodukci

5.9 Jiné relevantní informace

5.10 Zkušenosti z expozice člověka

6. Seznam literárních zdrojů

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

INFORMACE POŽADOVANÉ PODLE ČL. 4 ODST. 1

1. Všeobecné informace

1.1 Název látky

1.2 Číslo EINECS

1.3 Číslo CAS

1.4 Synonyma

1.5 Čistota

1.6 Nečistoty

1.7 Molekulový vzorec

1.8 Strukturní vzorec

1.9 Druh látky

1.10 Skupenství

1.11 Údaj o předkladateli souboru údajů

1.12 Vyrobené nebo dovezené množství převyšující 10 tun za rok, avšak nepřevyšující 1000 tun

1.13 Údaj o tom, zda byla látka během posledních dvanácti měsíců vyrobena

1.14 Údaj o tom, zda byla látka během posledních dvanácti měsíců dovezena

1.15 Klasifikace a označení

1.16 Účel použití

1.17 Jiné poznámky

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

INFORMAČNÍ ÚŘADY SPOLEČENSTVÍ

Speciální software na disketách je k dispozici na následujících informačních úřadech Společenství

Německo

Bonn

Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Zitelmannstraße 22

D–5300 Bonn

Telex 88 66 48 EUROP D

Telefax 5 30 09 50

Berlín

Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Außenstelle Berlin

Kurfürstendamm 102

D–1000 Berlin 31

Telex 18 40 15 EUROP D

Telefax 8 92 20 59

Mnichov

Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Vertretung in München

Erhardtstraße 27

D–8000 München 2

Telex 5 21 81 35

Telefax 2 02 10 15

Belgie

Brusel

a) Commission des Communautés européennes

Bureau en Belgique

b) Commissie van de Europese Gemeenschappen

Bureau in België

Rue Archimede 73,B–1040 Bruxelles

Archemedesstraat 73,B–1040 Brussel

Telex 26657 COMTNF B

Telefax 2 35 01 66

Dánsko

Kodaň

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Kontor in Danmark

Højbrohus

Østergade 61

Postbox 144

DK–1004 København K 33

Telex 1 64 02 COMEUR DK

Telefax 33 11 12 03/33 14 12 44

Španělsko

Madrid

Comisión de las Comunidades Europeas

Oficina en España

Calle de Serano 41

5a planta

E–28001 Madrid

Telex 4 68 18 OIPE E

Telefax 5 76 03 87/5 77 29 23

Barcelona

Edificio Atlantico

Av. Diagonal, 407 bis, Planta 18

08008 Barcelona

Telefax 415 63 11

Francie

Paříž

Commission des Communautés européennes

Bureau de représentation en France

288, Bld. St. Germain

F–75007 Paris

Telex Paris 611019 COMEUR

Telefax 1 45 56 94 19/7

Marseille

Commission des Communautés européennes

Bureau à Marseille

CMCI

2, rue Henri-Barbusse

F–13241 Marseille Cedex 01

Telex 40 25 38 EURMA

Telefax 91 90 98 07

Řecko

Athény

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Γραφείο στην Ελλάδα

2 Vassilissis Sofias

Case postale 1 10 02

GR–Athina 10674

Telex 21 93 24 ECAT GR

Telefax 7 24 46 20

Irsko

Dublin

Commission of the European Communities

Office in Ireland

39 Molesworth Street

IRL–Dublin 2

Telex 9 38 27 EUCO EI

Telefax 71 26 57

Itálie

Řím

Commissione delle Comunità europee

Ufficio in Italia

Via Poli 29

I–00187 Roma

Telex 61 01 84 EUROMA I

Telefax 6 79 16 58

Milán

Commissione delle Comunità europee

Ufficio in Italia

Corso Magenta 59

I–20123 Milano

Telex 31 62 00 EURMIL I

Telefax 4 81 85 43

Lucembursko

Lucemburk

Commission des Communautés européennes

Bureau au Luxembourg

Bâtiment Jean Monnet B/0

Rue Alcide De Gasperi

L–2920 Luxembourg

Telex 34 23/34 46/34 76 COMEUR LU

Telefax 43 01 44 33

Nizozemsko

Haag

Commissie van de Europese Gemeenschappen

Bureau in Nederland

Korte Vijverberg 5

NL–2513 AB Den Haag

Telex 3 10 94 EURCO NL

Telefax 364 66 19

Portugalsko

Lisabon

Comissão das Comunidades Europeias

Gabinete em Portugal

Centro Europeu Jean Monnet

Largo Jean Monnet 1-10o

P–1200 Lisboa

Telex 18810 COMEUR P

Telefax 3 55 43 97

Spojené královstí

Londýn

Commission of the European Communities

Office in the United Kingdom

Jean Monnet House

8 Storey's Gate

UK–London SW1P 3AT

Telex 2 32 08 EURUK G

Telefax 7 19 73 19 00/19 20

Belfast

Commission of the European Communities

Office in Northern Ireland

Windsor House

9/15 Bedford Street

UK–Belfast BT2 7EG

Telex 7 41 17 CECBEL G

Telefax 24 82 41

Cardiff

Commission of the European Communities

Office in Wales

4 Cathedral Road

PO Box 15

UK–Cardiff CF1 9SG

Telex 49 77 27 EUROPA G

Telefax 39 54 89

Edinburg

Commission of the European Communities

Office in Scotland

7 Alva Street

UK–Edinburgh EH2 4PH

Telex 72 74 20 EUEDING

Telefax 2 26 41 05

--------------------------------------------------

Top