Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0007

Směrnice Rady 2008/7/ES ze dne 12. února 2008 o nepřímých daních z kapitálových vkladů

OJ L 46, 21.2.2008, p. 11–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 159 - 170

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/7/oj

21.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/11


SMĚRNICE RADY 2008/7/ES

ze dne 12. února 2008

o nepřímých daních z kapitálových vkladů

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 93 a a 94 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 69/335/EHS ze dne 17. července 1969 o nepřímých daních z kapitálových vkladů (3) byla několikrát podstatně změněna (4). Jelikož uvedená směrnice má být znovu změněna, měla by být z důvodu přehlednosti přepracována.

(2)

Nepřímé daně z kapitálových vkladů, tj. daň z kapitálu (poplatky z vkladů tvořících základní kapitál společností a podniků), kolkovné z cenných papírů a daň z restrukturalizačních operací, nehledě na to, zda uvedené operace zahrnují zvýšení základního kapitálu, vedou k diskriminaci, dvojímu zdanění a nerovnostem, které narušují volný pohyb kapitálu. Totéž platí pro jiné nepřímé daně se stejnými vlastnostmi jako daň z kapitálu a kolkovné z cenných papírů.

(3)

Proto je v zájmu vnitřního trhu harmonizovat právní předpisy o nepřímých daních z kapitálových vkladů, aby byly v nejvyšší možné míře zrušeny činitele, které mohou narušovat podmínky hospodářské soutěže nebo bránit volnému pohybu kapitálu.

(4)

Hospodářské účinky daně z kapitálu jsou škodlivé pro přeskupování a vývoj podniků. Tyto účinky jsou zvlášť škodlivé za stávající hospodářské situace, kdy je nezbytně nutnou prioritou podpora investic.

(5)

Nejlepším způsobem, jak lze těchto cílů dosáhnout, by bylo zrušit daň z kapitálu.

(6)

Ztráty z příjmu, které by vyplynuly z okamžitého použití takových opatření, by však byly nepřijatelné pro členské státy, které daň z kapitálu v současnosti uplatňují. Proto by mělo být uvedeným členským státům umožněno, aby i dále podrobily dani z kapitálu všechny nebo některé dotčené operace, přičemž uvnitř téhož členského státu musí být uplatňována jediná sazba daně. Pokud se členský stát rozhodne neukládat daň z kapitálu na všechny nebo některé operace spadající do působnosti této směrnice, nemělo by být možné tyto daně znovu zavést.

(7)

Pojem vnitřního trhu předpokládá, že by daň ze zvýšení základního kapitálu společnosti neměla být v rámci vnitřního trhu uložena na kapitál vložený do jedné společnosti více než jednou. Pokud tedy členský stát, jemuž bylo uděleno právo zdanění, neukládá daň z kapitálu na všechny nebo určité operace spadající do působnosti této směrnice, nemá na uvedené operace uplatňovat právo zdanění ani žádný jiný členský stát.

(8)

Pokud členské státy nadále ukládají daň z kapitálu, je vhodné zachovat přísné podmínky, zejména pokud jde o osvobození od daně nebo její snížení.

(9)

Kromě daně z kapitálu by neměly být ukládány žádné nepřímé daně z kapitálových vkladů. Zejména by nemělo být ukládáno kolkovné z cenných papírů bez ohledu na jejich původ a bez ohledu na to, zda představují vlastní či vypůjčený kapitál společnosti.

(10)

Seznam kapitálových společností uvedený ve směrnici 69/335/EHS je neúplný, a proto by měl být upraven.

(11)

Jelikož cílů uvedené směrnice nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(12)

Povinnost provést tuto směrnici ve vnitrostátním právu by se měla týkat těch ustanovení, která představují oproti dřívějším směrnicím věcnou změnu. Povinnost provést ve vnitrostátním právu ustanovení, která zůstala nezměněna, vyplývá z předchozích směrnic.

(13)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v části B přílohy II ve vnitrostátním právu.

(14)

S ohledem na nepříznivé účinky daně z kapitálu by Komise měla každé tři roky podávat zprávu o uplatňování této směrnice za účelem zrušení této daně,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT A OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 1

Předmět

Tato směrnice upravuje ukládání nepřímých daní na:

a)

kapitálové vklady v kapitálových společnostech;

b)

restrukturalizační operace, které se týkají kapitálových společností;

c)

vydávání některých cenných papírů a obligací.

Článek 2

Kapitálová společnost

1.   Kapitálovou společností se pro účely této směrnice rozumějí:

a)

jakákoli společnost, která má jednu z forem uvedených v příloze I;

b)

jakákoli společnost, sdružení nebo právnická osoba, jsou-li podíly na jejím základním kapitálu obchodovatelné na burze;

c)

jakákoli společnost, sdružení nebo právnická osoba založená za účelem zisku, jejíž společníci mají právo převést své podíly bez předchozího schválení na třetí osoby a odpovídají za závazky společnosti, sdružení nebo právnické osoby jen do výše svého členského podílu.

2.   Pro účely této směrnice se za kapitálovou společnost považuje každá další společnost, sdružení nebo právnická osoba založená za účelem zisku.

Článek 3

Kapitálové vklady

Pro účely této směrnice a s výhradou článku 4 se „kapitálovými vklady“ rozumějí tyto operace:

a)

založení kapitálové společnosti;

b)

přeměna společnosti, sdružení nebo právnické osoby, která není kapitálovou společností, na kapitálovou společnost;

c)

zvýšení základního kapitálu kapitálové společnosti vkladem majetku jakéhokoli druhu;

d)

zvýšení obchodního majetku kapitálové společnosti vkladem majetku jakéhokoli druhu, jehož protihodnotou není poskytnutí podílu na základním kapitálu nebo aktivech společnosti, ale práva obdobná právům společníků, jako je právo hlasovat, podíl na zisku nebo podíl na likvidačním zůstatku;

e)

přenesení skutečného správního ústředí kapitálové společnosti, jejíž sídlo se nachází ve třetí zemi, ze třetí země do členského státu;

f)

přenesení sídla kapitálové společnosti, jejíž skutečné správní ústředí se nachází ve třetí zemi, ze třetí země do členského státu;

g)

zvýšení základního kapitálu kapitálové společnosti o zisky nebo stálé či dočasné rezervy,

h)

zvýšení obchodního majetku kapitálové společnosti prostřednictvím služeb poskytnutých některým společníkem, které nemá za následek zvýšení základního kapitálu společnosti, avšak jeho protihodnotou je změna v právech společníků nebo může zvýšit hodnotu podílů na společnosti;

i)

poskytnutí půjčky kapitálové společnosti, má-li věřitel právo na podíl na zisku společnosti,

j)

poskytnutí půjčky kapitálové společnosti společníkem, jeho manželem či manželkou, jeho dítětem nebo třetí osobou, ručí-li společník, jestliže má daná půjčka tutéž funkci jako zvýšení základního kapitálu společnosti;

Článek 4

Restrukturalizační operace

1.   Pro účely této směrnice se za kapitálové vklady nepovažují tyto „restrukturalizační operace“:

a)

vklad veškerého svého obchodního majetku nebo jedné či více oblastí činnosti jednou nebo více kapitálovými společnostmi do jedné nebo více kapitálových společností, které jsou zakládány nebo již existují, jestliže je protihodnotou vkladu alespoň část cenných papírů představujících základní kapitál nástupnické společnosti;

b)

nabytí podílů kapitálovou společností, jež je zakládána nebo již existuje, které představují většinu hlasovacích práv jiné kapitálové společnosti, pokud protihodnotou získaných podílů je alespoň část cenných papírů představujících základní kapitál první společnosti. Pokud je většina hlasovacích práv dosažena prostřednictvím dvou nebo více operací, považuje se za restrukturalizační operaci pouze operace, jíž bylo dosaženo většiny hlasovacích práv, a jakékoli následné operace.

2.   „Restrukturalizační operací“ se rovněž rozumí převod veškerého majetku a závazků jedné kapitálové společnosti na jinou kapitálovou společnost, kterou prvně zmíněná kapitálová společnost plně vlastní.

KAPITOLA II

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 5

Operace, které nejsou předmětem nepřímé daně

1.   Členské státy neukládají kapitálovým společnostem žádnou nepřímou daň jakékoli formy na:

a)

kapitálové vklady;

b)

půjčky a služby, které jsou součástí kapitálových vkladů;

c)

registraci nebo jakékoli jiné formality požadované od kapitálové společnosti na základě její právní formy před zahájením podnikatelské činnosti;

d)

změnu zakládací listiny či stanov společnosti, zejména:

i)

přeměnu kapitálové společnosti na kapitálovou společnost jiného typu,

ii)

přenesení skutečného správního ústředí nebo sídla kapitálové společnosti z jednoho členského státu do druhého,

iii)

změnu předmětu činnosti kapitálové společnosti,

iv)

prodloužení existence kapitálové společnosti;

e)

restrukturalizační operace uvedené v článku 4.

2.   Členské státy neukládají žádnou nepřímou daň jakékoli formy na:

a)

vytvoření, vydání, přijetí na burzu nebo uvedení do oběhu akcií, podílů na společnosti nebo jiných obdobných cenných papírů anebo osvědčení nahrazujících tyto cenné papíry, jakož i obchodování s nimi, bez ohledu na osobu emitenta;

b)

půjčky, včetně obligací, uskutečněné formou vydání dluhopisů nebo jiných obchodovatelných cenných papírů, bez ohledu na osobu emitenta, a na formality s tím spojené, jakož i na vytvoření, vydání, přijetí na burzu nebo uvedení do oběhu těchto dluhopisů nebo jiných obchodovatelných cenných papírů, jakož i obchodování s nimi.

Článek 6

Daně, poplatky a daň z přidané hodnoty

1.   Aniž je dotčen článek 5, mohou členské státy ukládat tyto daně a poplatky:

a)

daně z převodu cenných papírů, paušální či nikoli;

b)

daně z převodu nemovitostí a podniků, které se nacházejí na jejich území, včetně poplatků za zápis do katastru nemovitostí, při jejich vkladu do kapitálové společnosti, sdružení nebo právnické osoby;

c)

daně z převodu jakéhokoli majetku při jeho vkladu do kapitálové společnosti, jsou-li protihodnotou tohoto vkladu jiné hodnoty než podíly na společnosti;

d)

poplatky z vytvoření, zapsání a zrušení hypoték a přednostních věřitelských práv;

e)

poplatky uhrazovacího charakteru;

f)

daň z přidané hodnoty.

2.   Částka uložená prostřednictvím poplatků a daní uvedených v odst. 1 písm. b) až e) se nemění podle toho, zda se skutečné správní ústředí nebo sídlo kapitálové společnosti nachází na území členského státu, který daň nebo poplatek vybírá. Uvedené částky nesmějí být vyšší než výše daní a poplatků ukládaných na obdobné operace v členském státě, který daň nebo poplatek vybírá.

KAPITOLA III

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Článek 7

Ukládání daně z kapitálu v některých členských státech

1.   Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1 písm. a), členský stát, který k 1. lednu 2006 ukládá na kapitálové vklady do kapitálových společností daň (dále jen „daň z kapitálu“), ji může ukládat i nadále, pokud dodržuje články 8 až 14.

2.   Pokud kdykoli po 1. lednu 2006 členský stát přestane daň z kapitálu ukládat, nesmí ji opětovně zavést.

3.   Pokud kdykoli po 1. lednu 2006 členský stát přestane daň z kapitálu ukládat na kapitálové vklady uvedené čl. 3 písm. g) až j), nesmí daň z kapitálu na uvedené kapitálové vklady opětovně zavést, aniž je dotčen čl. 10 odst. 2.

4.   Pokud kdykoli po 1. lednu 2006 členský stát přestane daň z kapitálu ukládat na poskytnutí fixního nebo provozního kapitálu pobočce, nesmí daň z kapitálu na dotčené kapitálové vklady opětovně zavést, aniž je dotčen čl. 10 odst. 4.

5.   Pokud kdykoli po 1. lednu 2006 členský stát umožní osvobození od daně podle článku 13, nesmí následně na dotčené kapitálové vklady ukládat daň z kapitálu.

Článek 8

Sazba daně z kapitálu

1.   Daň z kapitálu je ukládána v jednotné sazbě.

2.   Sazba daně z kapitálu uplatňovaná členským státem nesmí být vyšší než sazba uplatňovaná uvedeným členským státem k 1. lednu 2006.

Jestliže po tomto dni členský stát uplatňovanou sazbu sníží, nesmí ji znovu zvýšit.

3.   Sazba daně z kapitálu nesmí za žádných okolností převýšit 1 %.

Článek 9

Vyloučení určitých subjektů z oblasti působnosti

Členské státy nemusí za kapitálové společnosti pro účely ukládání daně z kapitálu považovat subjekty uvedené v čl. 2 odst. 2.

Článek 10

Operace, jež jsou předmětem daně z kapitálu, a rozdělení práv zdanění

1.   Pokud podle čl. 7 odst. 1 členský stát nadále ukládá daň z kapitálu, jsou předmětem daně z kapitálu kapitálové vklady uvedené v čl. 3 písm. a) až d), nachází-li se v uvedeném státě skutečné správní ústředí kapitálové společnosti v době, kdy je uskutečněn vklad.

Předmětem daně z kapitálu jsou rovněž kapitálové vklady uvedené v čl. 3 písm. e) a f).

2.   Pokud členský stát nadále ukládá daň z kapitálu, může zdaňovat kapitálové vklady uvedené v čl. 3 písm. g) až j), nachází-li se v uvedeném státě skutečné správní ústředí kapitálové společnosti v době, kdy je uskutečněn vklad.

3.   Nachází-li se skutečné správní ústředí kapitálové společnosti ve třetí zemi a její sídlo v některém členském státě, který nadále ukládá daň z kapitálu, jsou kapitálové vklady předmětem daně z kapitálu v členském státě, v němž se nachází sídlo.

4.   Nacházejí-li se sídlo a skutečné správní ústředí kapitálové společnosti ve třetí zemi, může být poskytnutí fixního nebo provozního kapitálu její pobočce nacházející se v některém členském státě, který nadále ukládá daň z kapitálu, předmětem daně z kapitálu v uvedeném členském státě.

Článek 11

Vyměřovací základ daně z kapitálu

1.   V případě kapitálových vkladů uvedených v čl. 3 písm. a), c) a d) je vyměřovacím základem daně z kapitálu skutečná hodnota vkladů jakéhokoliv druhu splacených i nesplacených společníky po odečtení závazků a nákladů, které pro společnost z daného vkladu vyplývají.

Splatnost daně z kapitálu lze odložit do té doby, než jsou vklady uskutečněny.

2.   V případě kapitálových vkladů uvedených v čl. 3 písm. b), e) a f) je vyměřovacím základem daně z kapitálu skutečná hodnota obchodního majetku všeho druhu, který náleží společnosti v době přeměny nebo přenesení, po odečtení závazků a nákladů, které společnost k tomuto okamžiku má.

3.   V případě kapitálových vkladů uvedených v čl. 3 písm. g) je vyměřovacím základem daně z kapitálu jmenovitá hodnota zvýšení.

4.   V případě kapitálových vkladů uvedených v čl. 3 písm. h) je vyměřovacím základem daně z kapitálu skutečná hodnota poskytnutých služeb, po odečtení předpokládaných závazků a nákladů společnosti, které jsou výsledkem poskytnutí těchto služeb.

5.   V případě kapitálových vkladů uvedených v čl. 3 písm. i) a j) je vyměřovacím základem daně z kapitálu jmenovitá hodnota půjček.

6.   V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 lze jako vyměřovací základ daně z kapitálu použít skutečnou hodnotu podílů na společnosti, které obdrží nebo vlastní jednotliví společníci, kromě případů, kdy jsou vklady uskutečněny výlučně v hotovosti.

Zdanitelná částka nesmí být v žádném případě menší než jmenovitá hodnota podílů na společnosti, které obdrží nebo vlastní jednotliví společníci.

Článek 12

Vyloučení z vyměřovacího základu daně z kapitálu

1.   V případě zvýšení základního kapitálu nezahrnuje vyměřovací základ daně z kapitálu:

a)

vlastní majetek kapitálové společnosti použitý ke zvýšení základního kapitálu, jestliže již byl zdaněn daní z kapitálu;

b)

půjčky poskytnuté kapitálové společnosti přeměněné na podíly na společnosti, jestliže již byly zdaněny daní z kapitálu.

2.   Členský stát může vyloučit z vyměřovacího základu daně z kapitálu vklad společníka kapitálové společnosti s neomezeným ručením za závazky společnosti a podíl takového společníka na obchodním majetku společnosti.

Uplatňuje-li členský stát uvedenou úpravu, je předmětem daně z kapitálu každá operace, kterou se ručení společníka omezuje na jeho podíl na základním kapitálu společnosti, zejména je-li omezení ručení důsledkem přeměny kapitálové společnosti na kapitálovou společnost jiného typu.

Daň z kapitálu se v každém případě vyměří z hodnoty podílu na obchodním majetku společnosti, který náleží společníkům s neomezeným ručením za závazky kapitálové společnosti.

3.   Následuje-li kapitálový vklad uvedený v čl. 3 písm. c) po snížení základního kapitálu provedeném v důsledku utrpěných ztrát, může být část kapitálového vkladu odpovídající předchozímu snížení základního kapitálu vyloučena z vyměřovacího základu, pokud k danému kapitálovému vkladu dojde do čtyř let po snížení základního kapitálu.

Článek 13

Osvobození kapitálových vkladů do některých kapitálových společností od daně

Členské státy mohou od daně z kapitálu osvobodit kapitálové vklady do:

a)

kapitálových společností, které poskytují veřejné služby, například veřejnou dopravu, správu letišť a přístavů nebo zásobování vodou, plynem a elektřinou, jestliže stát nebo jiné územní samosprávné celky vlastní alespoň polovinu základního kapitálu společnosti;

b)

kapitálových společností, které v souladu se svými stanovami a svou skutečnou činností sledují výlučně a přímo kulturní, sociální, podpůrné a vzdělávací cíle.

Členské státy, které tyto kapitálové vklady osvobodí od daně z kapitálu, uplatňují toto osvobození rovněž na poskytnutí fixního nebo provozního kapitálu pobočce na svém území, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 4.

Článek 14

Postup pro odchylku

Některé typy kapitálových vkladů nebo kapitálových společností mohou být osvobozeny od daně nebo pro ně může být sazba daně snížena z důvodů daňové rovnosti nebo ze sociálních důvodů anebo proto, aby bylo státu umožněno řešit zvláštní situace.

Členský stát, který zamýšlí taková opatření přijmout, o tom včas uvědomí Komisi s ohledem na použití článku 97 Smlouvy.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 a 14 do 31. prosince 2008. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Musí rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících právních a správních předpisech na směrnice zrušené touto směrnicí, se považují za odkazy na tuto směrnici. Způsob odkazu a znění prohlášení si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních a správních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 16

Zrušení

Směrnice 69/355/EHS, ve znění směrnic uvedených v části A přílohy II, se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2009, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v části B přílohy II ve vnitrostátním právu.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze III.

Článek 17

Přezkum

Každé tři roky předloží Komise Radě zprávu o uplatňování této směrnice, zejména za účelem zrušení daně z kapitálu. Aby Komisi napomohly s tímto přezkumem, poskytnou členské státy Komisi informace týkající se příjmů z daně z kapitálu.

Článek 18

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Články 1, 2, 6, 9, 10 a 11 se použijí ode dne 1. ledna 2009.

Článek 19

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 12. února 2008.

Za Radu

předseda

A. BAJUK


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 126, 7.6.2007, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 249, 3.10.1969, s. 25. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/98/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 129).

(4)  Viz část A přílohy II.


PŘÍLOHA I

SEZNAM SPOLEČNOSTÍ UVEDENÝCH V ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. A)

1.

Společnosti založené podle nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) (1).

2.

Společnosti podle belgického práva nazvané:

i)

société anonyme/naamloze vennootschap,

ii)

société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen,

iii)

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3.

Společnosti podle bulharského práva nazvané:

i)

акционерно дружество,

ii)

командитно дружество с акции,

iii)

дружество с ограничена отговорност.

4.

Společnosti podle českého práva nazvané:

i)

akciová společnost,

ii)

komanditní společnost,

iii)

společnost s ručením omezeným.

5.

Společnosti podle dánského práva nazvané:

i)

aktieselskab,

ii)

kommandit-aktieselskab.

6.

Společnosti podle německého práva nazvané:

i)

Aktiengesellschaft,

ii)

Kommanditgesellschaft auf Aktien,

iii)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

7.

Společnosti podle estonského práva nazvané:

i)

täisühing,

ii)

usaldusühing,

iii)

osaühing,

iv)

aktsiaselts,

v)

tulundusühistu.

8.

Společnosti podle irského práva nazvané: companies incorporated with limited lability.

9.

Společnosti podle řeckého práva nazvané:

i)

ανώνυμος εταιρεία',

ii)

ετερόρρυθμος κατά μετοχάς εταιρεία',

iii)

εταιρία περιορισμένης εταιρεία.

10.

Společnosti podle španělského práva nazvané:

i)

sociedad anónima,

ii)

sociedad comanditaria por acciones,

iii)

sociedad de responsabilidad limitada.

11.

Společnosti podle francouzského práva nazvané:

i)

société anonyme,

ii)

société en commandite par actions,

iii)

société à responsabilité limitée.

12.

Společnosti podle italského práva nazvané:

i)

società per azioni,

ii)

società in accomandita per azioni,

iii)

società a responsabilità limitata.

13.

Společnosti podle kyperského práva nazvané: εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

14.

Společnosti podle lotyšského práva nazvané: kapitālsabiedrība.

15.

Společnosti podle litevského práva nazvané:

i)

akcinė bendrovė,

ii)

uždaroji akcinė bendrovė.

16.

Společnosti podle lucemburského práva nazvané:

i)

société anonyme,

ii)

société en commandite par actions,

iii)

société à responsabilité limitée.

17.

Společnosti podle maďarského práva nazvané:

i)

részvénytársaság,

ii)

korlátolt felelősségű társaság.

18.

Společnosti podle maltského práva nazvané:

i)

kumpaniji ta’ responsabilità limitata,

ii)

soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom jkun maqsum f’azzjonijiet.

19.

Společnosti podle nizozemského práva nazvané:

i)

naamloze vennootschap,

ii)

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

iii)

open commanditaire vennootschap.

20.

Společnosti podle rakouského práva nazvané:

i)

Aktiengesellschaft,

ii)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

21.

Společnosti podle polského práva nazvané:

i)

spółka akcyjna,

ii)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

22.

Společnosti podle portugalského práva nazvané:

i)

sociedade anónima,

ii)

sociedade em comandita por acções,

iii)

sociedade por quotas.

23.

Společnosti podle rumunského práva nazvané:

i)

societăți în nume colectiv,

ii)

societăți în comandită simplă,

iii)

societăți pe acțiuni,

iv)

societăți în comandită pe acțiuni,

v)

societăți cu răspundere limitată.

24.

Společnosti podle slovinského práva nazvané:

i)

delniška družba,

ii)

komanditna delniška družba,

iii)

družba z omejeno odgovornostjo.

25.

Společnosti podle slovenského práva nazvané:

i)

akciová spoločnosť,

ii)

spoločnosť s ručením obmedzeným,

iii)

komanditná spoločnosť.

26.

Společnosti podle finského práva nazvané:

i)

osakeyhtiö – aktiebolag,

ii)

osuuskunta – andelslag,

iii)

säästöpankki – sparbank,

iv)

vakuutusyhtiö – försäkringsbolag.

27.

Společnosti podle švédského práva nazvané:

i)

aktiebolag,

ii)

försäkringsaktiebolag.

28.

Společnosti podle práva Spojeného království nazvané: companies incorporated with limited liability.


(1)  Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA II

ČÁST A

Zrušená směrnice a její postupné změny

(podle čl. 16 odst. 1)

Směrnice Rady 69/335/EHS

(Úř. věst. L 249, 3.10.1969, s. 25)

Bod VI.1 přílohy I aktu o přistoupení z roku 1972

(Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 93)

Směrnice Rady 73/79/EHS

(Úř. věst. L 103, 18.4.1973, s. 13)

Směrnice Rady 73/80/EHS

(Úř. věst. L 103, 18.4.1973, s. 15)

Směrnice Rady 74/553/EHS

(Úř. věst. L 303, 13.11.1974, s. 9)

Bod VI.1 přílohy I aktu o přistoupení z roku 1979

(Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 95)

Směrnice Rady 85/303/EHS

(Úř. věst. L 156, 15.6.1985, s. 23)

Bod V.1 přílohy I aktu o přistoupení z roku 1985

(Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 167)

Bod XI.B.I.1 přílohy I aktu o přistoupení z roku 1994

(Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 196)

Bod 9.1 přílohy II aktu o přistoupení z roku 2003

(Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 555)

ČÁST B

Seznam lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu

(podle čl. 16 odst. 1)

Směrnice

Lhůta pro provedení

Směrnice Rady 69/335/EHS

1. ledna 1972

Směrnice Rady 73/79/EHS

Směrnice Rady 73/80/EHS

Směrnice Rady 74/553/EHS

Směrnice Rady 85/303/EHS

1. ledna 1986


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Směrnice 69/335/EHS

Tato směrnice

Článek 1

Článek 7

Článek 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 10 odst. 1 první pododstavec a čl. 10 odst. 2

Čl. 2 odst. 2

Čl. 10 odst. 3

Čl. 2 odst. 3

Čl. 10 odst. 4

Čl. 3 odst. 1 úvodní věta

Čl. 2 odst. 1 úvodní věta

Čl. 3 odst. 1 písm. a)

Čl. 2 odst. 1 písm. a) a příloha I

Čl. 3 odst. 1 písm. b)

Čl. 2 odst. 1 písm. b)

Čl. 3 odst. 1 písm. c)

Čl. 2 odst. 1 písm. c)

Čl. 3 odst. 2 první věta

Čl. 2 odst. 2

Čl. 3 odst. 2 druhá věta

Článek 9

Čl. 4 odst. 1 písm. a) až f)

Čl. 3 písm. a) až f) a čl. 10 odst. 1

Čl. 4 odst. 1 písm. g) a h)

Čl. 5 odst. 1 písm. d) bod ii)

Čl. 4 odst. 2 první pododstavec

Čl. 3 písm. g) až j), čl. 7 odst. 3 a čl. 10 odst. 2

Čl. 4 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 4 odst. 3

Čl. 5 odst. 1 písm. d)

Čl. 5 odst. 1 písm. a)

Čl. 11 odst. 1

Čl. 5 odst. 1 písm. b)

Čl. 11 odst. 2

Čl. 5 odst. 1 písm. c)

Čl. 11 odst. 3

Čl. 5 odst. 1 písm. d)

Čl. 11 odst. 4

Čl. 5 odst. 1 písm. e)

Čl. 11 odst. 5

Čl. 5 odst. 2

Čl. 11 odst. 6

Čl. 5 odst. 3

Čl. 12 odst. 1

Čl. 6 odst. 1

Čl. 12 odst. 2 první pododstavec

Čl. 6 odst. 2

Čl. 12 odst. 2 druhý a třetí pododstavec

Čl. 7 odst. 1 první a druhý pododstavec

Článek 4 a čl. 5 odst. 1 písm. e)

Zrušené ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. b)

Čl. 4 písm. a)

Zrušené ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. bb)

Čl. 4 písm. b)

Čl. 7 odst. 1 třetí pododstavec

Čl. 7 odst. 2

Články 7 a 8

Čl. 7 odst. 3

Čl. 12 odst. 3

Článek 8

Čl. 7 odst. 5 a čl. 13 první pododstavec

Čl. 13 druhý pododstavec

Článek 9

Článek 14

Článek 10

Čl. 5 odst. 1 písm. a) až c)

Článek 11

Čl. 5 odst. 2

Článek 12

Článek 6

Článek 13

Čl. 15 odst. 1

Článek 14

Čl. 15 odst. 2

Článek 16

Článek 17

Článek 15

Článek 18

Čl. 3 odst. 1 písm. a)

Příloha I

Příloha II

Příloha III


Top