EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropský program pro kulturu v globalizovaném světě

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Evropský program pro kulturu v globalizovaném světě

Komise navrhuje nový evropský program pro kulturu, jímž hodlá reagovat na výzvy, které přináší globalizace. Cílem této nové strategie je posílení kulturní spolupráce v Evropské unii (EU). Zaměřuje se na řadu konkrétních návrhů, jak dosáhnout stanovených společných cílů.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 10. května 2007 o evropském programu pro kulturu v globalizovaném světě (KOM(2007) 242 v konečném znění - nezveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Kultura hraje zásadní roli s ohledem na její mnohé přínosy v oblasti sociální, ekonomické a politické. Zaujímá tak klíčové místo v procesu evropské integrace.

V souvislosti s těmito úvahami a na základě výsledků konzultace on-line se zúčastněnými stranami v oblasti kultury navrhuje Komise nový evropský program pro kulturu, který se zaměřuje na určitý omezený počet cílů. K dosažení těchto cílů Komise rovněž navrhuje nové mechanismy spolupráce se zeměmi Evropské unie a mezi nimi, jiné úrovně správy a občanské společnosti.

Cíle nového evropského programu pro kulturu jsou rozděleny do tří priorit:

Kulturní rozmanitost a mezikulturní dialog

Podpoře by se měla těšit otevřenost a mezikulturní výměna. Proto nový evropský program pro kulturu hodlá podpořit tyto oblasti:

 • mobilitu umělců a kulturních pracovníků a sdílení všech uměleckých projevů;
 • posílení mezikulturních schopností a mezikulturního dialogu, především rozvojem dovedností, které jsou klíčové pro celoživotní vzdělávání a odbornou přípravu, jako je kulturní povědomí a vyjádření a komunikace v cizích jazycích.

Zvýšení kreativity v rámci Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost

Odvětví kulturního průmyslu přispívají k dynamice evropské ekonomiky a konkurenceschopnosti EU. Odvětví kultury v EU například zaměstnává téměř pět milionů lidí. V tomto ohledu navrhuje Komise tyto cíle:

 • podpořit tvořivost ve vzdělání a začlenit tento rozměr do opatření v oblasti celoživotního vzdělávání a odborné přípravy;
 • podpořit budování kapacit v kulturním odvětví, a to podporou vzdělávání kulturního odvětví v manažerských schopnostech (inovativní zdroje financování, evropský rozměr podnikání atd.);
 • rozvíjet účinná partnerství mezi kulturním odvětvím a jinými odvětvími (informační a komunikační technologie, výzkum, cestovní ruch, sociální partnerství atd.) s cílem posílit investice do kultury.

Kultura jako zásadní prvek mezinárodních vztahů

V souladu s Úmluvou UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů, ratifikovanou EU a většinou z jejích zemí, se v novém programu pro kulturu navrhuje posílit kulturní rozměr jako nezbytný prvek vnějších vztahů EU. Tuto prioritu doprovází několik opatření s cílem:

 • pokračovat v politickém dialogu v oblasti kultury a podporovat kulturní výměny mezi EU a zeměmi mimo EU;
 • podporovat přístup kulturních statků a výrobků z rozvojových zemí na globální trhy, a to prostřednictvím dohod, které umožňují přednostní zacházení nebo opatření obchodní pomoci;
 • zaměřit se na vnější vztahy, aby byla zajištěna finanční a technické podpora (zachování kulturního dědictví, podpora kulturních činností po celém světě);
 • brát v úvahu místní kulturu ve všech projektech financovaných z EU;
 • posílit účast EU v činnostech mezinárodních kulturních organizací a v akčním plánu OSN „Aliance civilizací“.

Pracovní metody

Komise se k dosažení těchto cílů snaží navázat strukturovaný dialog s odvětvím kultury, počínaje umělci a designéry až po kulturní průmysl. Proto Komise doporučuje:

 • určení všech aktérů v oblasti kultury;
 • uspořádání „kulturního fóra“, které bude všechny tyto zúčastněné strany spojovat;
 • reprezentativnost názorů zúčastněných stran daného odvětví na evropské úrovni;
 • rozvoj sociálního dialogu se sociálními partnery v kulturním odvětví;
 • kulturní rozměr v rámci evropských veřejných rozprav, zejména využití stálých zastoupení Evropské komise.

Tato nová strategie pro kulturu a všechna navrhovaná opatření jsou založena na užší spolupráci mezi EU a jejími zeměmi prostřednictvím mechanismu otevřené metody koordinace (OMK). Jejím cílem je také vytvořit strukturovaný dialog s odvětvím kultury.

Nový evropský program pro kulturu je doplněn dalšími opatřeními týkajícími se odvětví kultury, včetně Evropského roku mezikulturního dialogu 2008.

Kontext

Odvětví kultury bylo předmětem již několika akcí na úrovni EU na podporu kultury, jako například „Kultura”, „Evropa pro občany” a MEDIA.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění evropského programu pro kulturu (KOM(2010) 390 v konečném znění – nezveřejněno v Úředním věstníku). Tato zpráva popisuje pokrok dosažený na evropské a vnitrostátní úrovni při uskutečňování cílů evropského programu pro kulturu a první zkušenosti s prováděním nových pracovních metod. Podpora kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu se dotkla různých otázek a přinesla různá opatření, zejména:

 • Evropský rok mezikulturního dialogu 2008, kdy byly zahájeny nové vnitrostátní politiky, ustaveny nové vnitrostátní struktury a byla uzavřena dohoda na úrovni EU;
 • sdělení Komise o mnohojazyčnosti v roce 2008, jímž Komise usiluje o to, aby se z jazykové rozmanitosti stal důležitý přínos;
 • přístup ke kulturním statkům pomocí digitalizace, včetně spuštění projektu Europeana v roce 2008 a návrh označení „evropského dědictví”.

Objevilo se také několik iniciativ na podporu kultury jako katalyzátoru tvořivosti, zejména:

 • Evropský rok tvořivosti a inovace (2009), během nějž se ukázalo, jak může kultura podněcovat ekonomické a sociální inovace;
 • studie o vlivu kultury na kreativitu, podnikavost v oblasti kulturního průmyslu a tvorbu a o jejím přínosu pro regionální a místní rozvoj;
 • zelená kniha (2010) o způsobech probouzení potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví.

Podporu kultury v oblasti vnějších vztahů EU nově podnítilo přijetí souboru postupných kroků. Tento soubor zahrnuje:

 • novou strategii Euromed v oblasti kultury, připravuje se;
 • značné úsilí k obnově kulturního dědictví v kandidátských zemích, zejména podporou občanské společnosti pomocí nástroje předvstupní pomoci (NPP);
 • kulturní program východního partnerství, předpokládaný začátek v roce 2010;
 • proces k posílení role kultury v rozvojových politikách, který začal v roce 2009;
 • program MEDIA Mundus (2011–2013), který naváže na přípravné akce MEDIA International.

Z prvotních zkušeností všeobecně vyplývá, že OMK je účinným nástrojem pro spolupráci v oblasti kultury. Nepoužívá se však dostatečně dlouho na to, aby bylo možné vyvodit konečné závěry. V budoucnu bude spolupráce posílena a metody práce se odpovídajícím způsobem upraví. Strukturovaný dialog v oblasti kultury probíhá v souvislosti s tematickými platformami evropských sdružení a Evropským kulturním fórem. Tematické platformy se obzvláště osvědčily při posilování dialogu v rámci odvětví. Je však potřeba vyvinout další úsilí, aby byl dialog s občanskou společností v budoucnosti cílenější.

See also

 • Stránka Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu Evropské komise věnovaná evropskému programu pro kulturu (DE) (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 14.10.2010

Top