EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strategie EU pro mládež

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Strategie EU pro mládež

Toto sdělení navrhuje novou strategii pro evropskou politiku týkající se mládeže. Sdělení přijímá meziodvětvový politický přístup k problematice mládeže a posiluje spolupráci při tvorbě politiky na všech úrovních.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 27. dubna 2009 – Strategie EU pro mládež: Investování do mládeže a posílení jejího postavení – Obnovená otevřená metoda koordinace přístupu k problémům a příležitostem mládeže (KOM(2009) 200 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Sdělení stanoví strategii pro budoucí politiky týkající se mládeže. Účelem sdělení je stanovit meziodvětvový přístup pro posílení postavení mladých lidí v Evropě, aby mohli čelit řadě současných výzev, zejména v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, sociálního začlenění a zdraví. Mladí lidé by měli mít zdroje a příležitosti k dosažení autonomie.

Současný rámec spolupráce, jehož platnost vyprší v roce 2009, zavedl rozměr mládeže do ostatních oblastí politiky a také přispěl k ovlivnění tvorby vnitrostátních politik. Nicméně rámec je nutné dále rozvíjet, a to jak z hlediska koordinace, tak z hlediska jeho dopadu na další oblasti politiky. Je také nutné rozšířit pole působnosti rámce tak, aby dosáhl i na mladé lidi, kteří mají méně příležitostí.

Vize EU pro mladé lidi je založena na dvou přístupech: investování do mládeže a posílení jejího postavení. Navržená nová strategie věnuje zvláštní pozornost mladým lidem, kteří mají méně příležitostí. Bude zlepšena spolupráce mezi politikou týkající se mladých lidí a dalšími oblastmi politiky a také společná tvorba politik prostřednictvím obnovené otevřené metody koordinace. V kontextu této metody koordinace budou mladí lidé mít možnost vyjadřovat se v rámci strukturovaného dialogu.

Nová dlouhodobá strategie se skládá ze tří nadřazených a vzájemně provázaných cílů, které jsou úzce spjaty s cíli obnovené sociální agendy, přičemž v rámci každého cíle je navrženo několik oblastí činnosti. Každá oblast činnosti se skládá z krátkodobého cíle a konkrétních opatření, které mají přijmout členské státy a Komise na základě příslušných pravomocí. Každé tři roky budou vyhodnoceny.

V rámci cíle vytvářet více příležitostí pro mládež v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti se navrhují následující oblasti činnosti:

  • vzdělávání: neformální vzdělávání by mělo být lépe integrováno tak, aby doplňovalo formální vzdělávání, měla by se rozvíjet jeho kvalita a uznávat jeho výsledky;
  • zaměstnanost: usnadnit přechod mladých lidí ze školy nebo ze stavu nečinnosti či nezaměstnanosti do zaměstnání, vnitrostátní a evropská opatření v oblasti politiky zaměstnanosti by měla respektovat zásady flexikurity. Vzdělávání by navíc mělo poskytovat dovednosti, které jsou žádané na trhu práce;
  • tvořivost a podnikavost: mělo by být podporováno rozvíjení talentu, tvůrčích schopností, podnikatelského smýšlení a kulturních projevů mezi mladými lidmi.

Následující oblasti činnosti jsou navrženy v rámci cíle zlepšení začlenění a plné účasti mladých lidí ve společnosti:

  • zdraví a sport: předcházení a léčení obezity, zranění, závislostí a zneužívání návykových látek, podpora přijetí zdravého životního stylu mezi mladými lidmi a podpora spolupráce mezi pracovníky v oblasti mládeže a zdravotnictví a sportovními organizacemi;
  • účast: zvýšit účast mládeže na občanském životě místních komunit a reprezentativní demokracii, podporovat mládežnické organizace, podporovat účast neorganizovaných mladých lidí a poskytovat kvalitní informační služby pro mladé lidi.

Cíl podpoření vzájemné solidarity mezi mladými lidmi a společností zahrnuje následující oblasti činnosti:

  • sociální začlenění: pro zabránění sociálnímu vyloučení mládeže je nutné mobilizovat všechny zúčastněné subjekty, jako jsou rodiče, učitelé, sociální pracovníci nebo pracovníci s mládeží;
  • dobrovolná činnost: pro podporu dobrovolné činnosti mládeže je nutné vytvářet nové příležitosti, včetně přeshraničních, odstraňovat překážky a více uznávat hodnotu neformálního vzdělávání;
  • mládež a svět: stávající mládežnické sítě a nástroje by se měly použít pro zapojení mladých lidí do tvorby celosvětové politiky.

Práce s mládeží může pomoci při řešení problémů nezaměstnanosti, selhání žáků ve škole a sociálního vyloučení. Práce s mládeží by proto měla dostávat větší podporu a uznání a měla by být ve větší míře profesionalizována. Pro dosažení tohoto cíle mají členské státy a Komise podporovat financování a kvalitu práce s mládeží a také dovednosti a mobilitu pracovníků s mládeží. Komise se zavazuje dále zkoumat hospodářský a sociální přínos práce s mládeží.

Pro nový rámec integrované spolupráce v oblasti mládeže je nutné rozvíjet meziodvětvové politické přístupy na všech úrovních. Pro sledování jeho provádění by měl na úrovni EU a mezi členským státy a mladými lidmi vzniknout trvalý a pravidelný dialog. Pro zlepšení tvorby politik se navrhuje vzájemné učení („peer-learning“) ve formě seminářů na vysoké úrovni pro politickou spolupráci a skupin pro případy, kdy je potřeba technického odborného poradenství. Do vzájemného učení měly být zapojeny zúčastněné subjekty. Tvorba politik by měla být založená na důkazech. Proto by se měly používat a dále rozvíjet současné nástroje pro získávání znalostí v oblasti mládeže. Komise také navrhuje dále rozvíjet další nástroje pro získávání důkazů, jako jsou studie a průzkumy Eurobarometr. A dále stávající programy a fondy EU, zejména program Mládež v akci, by se měly používat na podporu politiky týkající se mládeže a poskytování příležitostí pro mladé lidi, a měla by se přijmout opatření pro zajištění široké dostupnosti informací o těchto příležitostech.

Poslední aktualizace: 09.10.2009

Top