EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0445

Nařízení Komise (EU) 2015/445 ze dne 17. března 2015 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví Text s významem pro EHP

OJ L 74, 18.3.2015, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/445/oj

18.3.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 74/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/445

ze dne 17. března 2015,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 7 odst. 6 a čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (2) stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví.

(2)

Některé členské státy zjistily, že některé požadavky nařízení (EU) č. 1178/2011 pro ně nebo pro zúčastněné strany představují zbytečnou a neúměrnou administrativní či ekonomickou zátěž a oznámily svůj úmysl schválit odchylky od určitých požadavků v souladu s čl. 14 odst. 6 nařízení (ES) č. 216/2008.

(3)

Navržená schválení odchylek byla analyzována Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví a výsledkem této analýzy bylo doporučení Komisi ohledně souladu navrhovaných schválení s příslušnými podmínkami.

(4)

Členské státy a zúčastněné strany v odvětví všeobecného letectví také poukázaly na určité požadavky, které jsou považovány za neúměrné předmětným činnostem a souvisejícím rizikům.

(5)

V nařízení (EU) č. 1178/2011 byla rovněž nalezena řada redakčních chyb, jež vedou k nechtěným obtížím při provádění.

(6)

Požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 1178/2011 by proto měly být změněny tak, aby byly zavedeny odchylky vedoucí k jasným pravidlům, aby byly zavedeny určité úlevy pro všeobecné letectví a aby byly opraveny některé redakční chyby.

(7)

Z odezvy od členských států a zúčastněných stran navíc vyplynulo, že požadavky přílohy VII nařízení (EU) č. 1178/2011 jsou možná neúměrné činnosti a souvisejícímu riziku výcvikových organizací, jež poskytují výcvik pouze pro získání průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel, průkazu způsobilosti soukromého pilota, průkazu způsobilosti pilota balónů a průkazu způsobilosti pilota kluzáků.

(8)

Členské státy a zúčastněné strany se shodují na tom, že je proto obecně zapotřebí věnovat více času vypracování vhodnějšího souboru pravidel pro činnosti v rámci všeobecného letectví, která budou činnostem tohoto leteckého odvětví lépe odpovídat, aniž by byly oslabeny bezpečnostní normy.

(9)

Aby byl pro vypracování těchto pravidel vyhrazen potřebný čas, mělo by být datum použitelnosti ustanovení přílohy VII nařízení (EU) č. 1178/2011 pro výcvikové organizace, jež poskytují výcvik pouze pro získání vnitrostátních průkazů způsobilosti, které lze změnit na průkazy způsobilosti pilota lehkých letadel, průkazy způsobilosti pilota balónů a průkazy způsobilosti pilota kluzáků podle části FCL, odloženo na 8. dubna 2018.

(10)

Nařízení (EU) č. 1178/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Nařízení Komise (EU) č. 290/2012 (3), kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, obsahuje samostatné ustanovení o datu použitelnosti ustanovení příloh VI a VII nařízení (EU) č. 1178/2011, a mělo by být tudíž za účelem zajištění právní jistoty a jasnosti rovněž změněno.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru Evropské agentury pro bezpečnost letectví zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

1)

V článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Aniž je dotčen článek 12 nařízení (ES) č. 216/2008 a pokud mezi Unií a třetí zemí nebyly uzavřeny žádné dohody o udělování průkazů způsobilosti pilotů, mohou členské státy v souladu s přílohou III tohoto nařízení přijímat průkazy způsobilosti, kvalifikace či osvědčení třetích zemí a související osvědčení zdravotní způsobilosti vydaná třetími zeměmi nebo jejich jménem.“

2)

V článku 10a se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Organizacím pro výcvik pilotů, které splňují požadavky společných leteckých předpisů a byly registrovány před 8. dubnem 2015, se povoluje poskytovat výcvik pro získání průkazu způsobilosti soukromého pilota (PPL) podle části FCL, pro získání souvisejících kvalifikací uvedených v registraci a pro získání průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel (LAPL) až do 8. dubna 2018 bez plnění ustanovení příloh VI a VII.“

3)

Článek 12 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Odchylně od odstavce 1 se členské státy mohou rozhodnout, že do 8. dubna 2015 nebudou uplatňovat následující ustanovení přílohy I:

a)

ustanovení týkající se průkazů způsobilosti pilota letadel s pohonem vztlaku a vzducholodí;

b)

ustanovení článku FCL.820;

c)

v případě vrtulníků ustanovení oddílu 8 hlavy J;

d)

ustanovení oddílu 11 hlavy J.“

;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Odchylně od odstavce 1 se členské státy mohou rozhodnout, že do 8. dubna 2018 nebudou uplatňovat následující ustanovení přílohy I:

a)

ustanovení týkající se průkazů způsobilosti pilota kluzáků a balónů;

b)

ustanovení hlavy B;

c)

ustanovení článků FCL.800, FCL.805, FCL.815;

d)

ustanovení oddílu 10 hlavy J.“

;

c)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Odchylně od odstavce 1 se členské státy mohou rozhodnout, že až do 8. dubna 2016 nebudou uplatňovat ustanovení tohoto nařízení v případě pilotů, kteří jsou držiteli průkazů způsobilosti pilota a souvisejících osvědčení zdravotní způsobilosti vydaných třetí zemí a kteří se podílejí na neobchodním provozu letadla, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. b) nebo c) nařízení (ES) č. 216/2008.“

4)

Přílohy I, II, III, VI a VII se mění v souladu s přílohami tohoto nařízení.

Článek 2

V nařízení Komise (EU) č. 290/2012 se v čl. 2 odst. 2 zrušuje písmeno f).

Článek 3

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dne 8. dubna 2015.

2.   Změny ustanovení FCL.315.A, FCL.410.A, FCL.725.A přílohy I se odchylně od odstavce 1 použijí od 8. dubna 2018.

3.   Členské státy se mohou odchylně od odstavce 1 rozhodnout, že nebudou až do 8. dubna 2018 uplatňovat ustanovení příloh VI a VII v případě výcvikových organizací, které poskytují výcvik pouze pro získání vnitrostátního průkazu, který lze v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 1178/2011 změnit na průkaz způsobilosti pilota lehkých letadel (LAPL), průkaz způsobilosti pilota kluzáků (SPL) nebo průkaz způsobilosti pilota balónů (BPL) podle části FCL.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. března 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 290/2012 ze dne 30. března 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 100, 5.4.2012, s. 1).


PŘÍLOHA I

Příloha I nařízení (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

1)

Článek FCL.065 se nahrazuje tímto:

„FCL.065   Omezení práv držitelů průkazu způsobilosti ve věku 60 let a více v obchodní letecké dopravě

a)

Věk 60–64 let. Letouny a vrtulníky. Držitel průkazu způsobilosti pilota, který dosáhl věku 60 let, nesmí vykonávat funkci pilota letadla v obchodní letecké dopravě, s výjimkou případu, kdy je členem vícepilotní posádky.

b)

Věk 65 let. Držitel průkazu způsobilosti pilota, s výjimkou držitele průkazu způsobilosti pilota balónů nebo kluzáků, který dosáhl věku 65 let, nesmí vykonávat funkci pilota letadla v obchodní letecké dopravě.

c)

Věk 70 let. Držitel průkazu způsobilosti pilota balónů nebo kluzáků, který dosáhl věku 70 let, nesmí vykonávat funkci pilota balónu nebo kluzáku v obchodní letecké dopravě.“

2)

Článek FCL.105.B se nahrazuje tímto:

„FCL.105.B   LAPL(B) — Práva

Držitel průkazu LAPL pro balóny má práva k výkonu funkce PIC v horkovzdušných balónech nebo horkovzdušných vzducholodích s maximální kapacitou obalu 3 400 m3 nebo v balónech plněných plynem s maximální kapacitou obalu 1 260 m3, přičemž smí přepravovat nejvíce tři cestující, takže počet osob na palubě balónu nikdy nepřesáhne čtyři osoby.“

3)

V článku FCL.210.A se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Žadatelé o průkaz PPL(A) musí absolvovat alespoň 45 hodin letového výcviku v letounech nebo na TMG, z nichž pět hodin může být vykonáno na FSTD, včetně alespoň:

1)

25 hodin letového výcviku ve dvojím řízení a

2)

doby samostatného letu pod dozorem odpovídající deseti hodinám, zahrnující dobu samostatného navigačního letu odpovídající alespoň pěti hodinám, přičemž alespoň jeden navigační let je uskutečněn v délce alespoň 270 km (150 NM) a je během něj provedeno přistání s úplným zastavením na jiných dvou letištích, než je letiště odletu.“

4)

Článek FCL.230.B se nahrazuje tímto:

„FCL.230.B   BPL – Požadavky na rozlétanost

a)

Držitelé průkazu BPL smějí vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti, jen pokud za posledních 24 měsíců vykonali v jedné třídě balónů alespoň:

1)

dobu letu odpovídající šesti hodinám ve funkci velitele letadla, včetně deseti vzletů a přistání, a

2)

jeden cvičný let s instruktorem v balónu odpovídající třídy;

3)

kromě toho piloti, kteří jsou kvalifikováni pro létání ve více než jedné třídě balónů, musí za účelem výkonu svých práv v jiné třídě uskutečnit za posledních 24 měsíců dobu letu odpovídající alespoň třem hodinám v uvedené třídě, včetně tří vzletů a přistání.

b)

Držitelé průkazu BPL smějí létat pouze balónem z téže skupiny balónů, na níž byl vykonán cvičný let, nebo balónem ze skupiny s menšími rozměry obalu.

c)

Držitelé průkazu BLP, kteří nesplňují požadavky uvedené v písmeni a), musí dříve, než obnoví výkon svých práv:

1)

projít přezkoušením odborné způsobilosti s examinátorem v balónu odpovídající třídy nebo

2)

uskutečnit dodatečnou dobu letu nebo vzlety a přistání, lety ve dvojím řízení nebo samostatné lety pod dozorem instruktora, tak aby požadavky uvedené v písmeni a) splnili.

d)

V případě popsaném v písm. c) odst. 1 smějí držitelé průkazu BPL létat pouze balónem z téže skupiny balónů, na níž došlo k přezkoušení odborné způsobilosti, nebo balónem ze skupiny s menšími rozměry obalu.“

5)

V oddíle 2 „Specifické požadavky na kategorii letounů“ v hlavě D se doplňuje nový bod, který zní:

„FCL.315.A   CPL — Výcvikový kurz

Výuka teoretických znalostí a letový výcvik pro vydání průkazu CPL(A) zahrnuje prevenci ztráty kontroly nad řízením a obnovování kontroly nad řízením.“

6)

V článku FCL.410.A se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Kurz. Žadatel o průkaz MPL musí absolvovat výcvikový kurz teoretických znalostí a letový výcvik ve schválené organizaci pro výcvik v souladu s dodatkem 5 k této části. Výuka teoretických znalostí a letový výcvik pro vydání průkazu MPL zahrnuje prevenci ztráty kontroly nad řízením a obnovování kontroly nad řízením.“

7)

V článku FCL.725.A se doplňuje nové písmeno, které zní:

„b)

Vícepilotní letouny. Výcvikový kurz pro vydání typové kvalifikace pro vícepilotní letouny zahrnuje výuku teoretických znalostí a letový výcvik v oblasti prevence ztráty kontroly nad řízením a obnovování kontroly nad řízením.“

8)

V článku FCL.740.A se písmeno b) nahrazuje tímto:

„c)

Prodloužení platnosti třídní kvalifikace pro jednopilotní jednomotorové letouny.

1)

Třídní kvalifikace pro jednomotorové pístové letouny a pro TMG. Za účelem prodloužení platnosti třídní kvalifikace pro jednopilotní jednomotorové pístové letouny nebo třídní kvalifikace pro TMG musí žadatel:

i)

do tří měsíců před datem skončení platnosti kvalifikace projít přezkoušením odborné způsobilosti v příslušné třídě v souladu s dodatkem 9 k této části s examinátorem nebo

ii)

do dvanácti měsíců před datem skončení platnosti kvalifikace absolvovat dobu letu odpovídající dvanácti hodinám v příslušné třídě, přičemž tato doba musí zahrnovat:

šest hodin ve funkci velitele letadla,

dvanáct vzletů a dvanáct přistání a

udržovací výcvik odpovídající alespoň jedné hodině z celkové doby letu s letovým instruktorem (FI) nebo instruktorem pro třídní kvalifikaci (CRI). Žadatelé jsou povinnosti absolvovat tento udržovací výcvik zproštěni, pokud prošli přezkoušením odborné způsobilosti pro získání třídní nebo typové kvalifikace, zkouškou dovednosti nebo hodnocením odborné způsobilosti ve kterékoli jiné třídě nebo typu letounu.

2)

Jsou-li žadatelé držiteli třídní kvalifikace pro jednomotorové pístové pozemní letouny i kvalifikace pro TMG, mohou splnit požadavky stanovené v odstavci 1 v jedné z těchto tříd nebo v jejich kombinaci a získat prodloužení platnosti pro obě kvalifikace.

3)

Jednopilotní jednomotorové turbovrtulové letouny. Za účelem prodloužení platnosti třídní kvalifikace pro jednomotorové turbovrtulové letouny musí žadatelé do tří měsíců před datem skončení platnosti kvalifikace projít přezkoušením odborné způsobilosti v příslušné třídě v souladu s dodatkem 9 k této části s examinátorem.

4)

Jsou-li žadatelé držiteli třídní kvalifikace pro jednomotorové pístové pozemní letouny i kvalifikace pro jednomotorové pístové vodní letouny, mohou splnit požadavky stanovené v odst. 1 bodě ii) v jedné z těchto tříd nebo v jejich kombinaci a dosáhnout splnění těchto požadavků pro obě kvalifikace. Alespoň jednu hodinu z požadované doby ve funkci velitele letadla a šest z požadovaných dvanácti vzletů a přistání je nutno absolvovat v každé třídě.“

9)

V čl. FCL.825 písm. g) se odstavec 6) nahrazuje tímto:

„6)

U traťové přístrojové kvalifikace pro vícemotorové letouny musí být přezkoušení odborné způsobilosti za účelem prodloužení platnosti nebo obnovy a cvičný let požadovaný v písm. g) odst. 2) bodě ii) absolvovány ve vícemotorovém letounu. V případě, že je pilot také držitelem traťové přístrojové kvalifikace pro jednomotorové letouny, dosáhne se tímto přezkoušením odborné způsobilosti rovněž prodloužení platnosti nebo obnovy traťové přístrojové kvalifikace pro jednomotorové letouny. Absolvování cvičného letu ve vícemotorovém letounu znamená rovněž splnění požadavku na cvičný let u traťové přístrojové kvalifikace pro jednomotorové letouny.“

10)

V článku FCL.915 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„d)

Zápočet pro rozšíření práv instruktora o další typy musí zohledňovat příslušné prvky, jak je stanoveno v údajích o provozní způsobilosti letadla v souladu s částí 21.“

11)

Doplňuje se nový článek, který zní:

„FCL.945   Povinnosti instruktora

Po absolvování cvičného letu za účelem obnovení platnosti třídní kvalifikace pro SEP nebo TMG v souladu s čl. FCL.740.A písm. b) odst. 1 a pouze v případě splnění všech ostatních kritérií pro obnovení platnosti požadovaných v čl. FCL.740.A písm. b) odst. 1 zaznamená instruktor do žadatelova průkazu způsobilosti nové datum skončení platnosti kvalifikace či osvědčení, je-li k tomu příslušným úřadem odpovědným za žadatelův průkaz způsobilosti zvláště pověřen.“

12)

Článek FCL.910.TRI se mění takto:

a)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

Instruktor TRI pro letouny a letadla s pohonem vztlaku — TRI(A) a TRI(PL). Práva instruktora TRI jsou omezena na typ letounu nebo letadla s pohonem vztlaku, ve kterém byl prováděn výcvik a hodnocení odborné způsobilosti. Není-li v údajích o provozní způsobilosti letadla v souladu s částí 21 stanoveno jinak, práva instruktora TRI se rozšíří na další typy, pokud instruktor TRI:

1)

absolvuje během dvanácti měsíců před podáním žádosti alespoň patnáct traťových úseků včetně vzletů a přistání na příslušném typu letadla, z nichž může být sedm úseků absolvováno na FFS;

2)

absolvuje technickou a letovou část výcviku příslušného kurzu instruktora TRI;

3)

projde příslušnými oddíly hodnocení odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935 s cílem prokázat před examinátorem FIE nebo TRE kvalifikovaným v souladu s hlavou K svou schopnost vyučovat piloty na úrovni potřebné k vydání typové kvalifikace, včetně předletového a poletového výcviku a výuky teoretických znalostí.“

;

b)

v písmeni c) se odstavec 1) nahrazuje tímto:

„c)

Instruktor TRI pro vrtulníky — TRI(H).

1)

Práva instruktora TRI(H) jsou omezena na typ vrtulníku, na kterém byla vykonána zkouška dovednosti pro získání osvědčení TRI. Není-li v údajích o provozní způsobilosti v souladu s částí 21 stanoveno jinak, práva instruktora TRI se rozšíří na další typy, pokud instruktor TRI:

i)

absolvuje příslušnou technickou část kurzu instruktora TRI v odpovídajícím typu vrtulníku nebo na FSTD představujícím tento typ,

ii)

absolvuje alespoň dvě hodiny letového výcviku v příslušném typu pod dozorem řádně kvalifikovaného instruktora TRI(H) a

iii)

projde příslušnými oddíly hodnocení odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935 s cílem prokázat před examinátorem FIE nebo TRE kvalifikovaným v souladu s hlavou K svou schopnost vyučovat piloty na úrovni potřebné k vydání typové kvalifikace, včetně předletového a poletového výcviku a výuky teoretických znalostí.“

13)

V článku FCL.905.CRI se v písmeni a) doplňuje nový odstavec, který zní:

„3)

rozšíření práv udělených průkazem LAPL(A) na jinou třídu nebo verzi letounu.“

14)

V čl. FCL.1005 písm. a) se odstavec 1) nahrazuje tímto:

„1)

kterým poskytli více než 25 % požadovaného letového výcviku pro získání průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení, kterých se daná zkouška dovednosti nebo hodnocení odborné způsobilosti týká, nebo“

.

15)

V článku FCL.1005.CRE se doplňuje nové písmeno, které zní:

„c)

zkoušky dovednosti pro rozšíření práv udělených průkazem LAPL(A) na jinou třídu nebo verzi letounu.“

16)

Oddíl A dodatku 1 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„A.   

ZAPOČTENÍ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ ZA ÚČELEM VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI PILOTA — POŽADAVKY NA PŘEKLENOVACÍ VÝUKU A ZKOUŠKY“

;

b)

odstavec 1.2 se nahrazuje tímto:

„1.2

Aniž je dotčen předchozí odstavec, pro účely vydání průkazů LAPL, PPL, BPL nebo SPL podstoupí držitel průkazu způsobilosti pro jinou kategorii letadla výuku teoretických znalostí a vykoná zkoušku z teoretických znalostí na odpovídající úrovni v těchto předmětech:

letové zásady,

provozní postupy,

provedení a plánování letu,

obecné znalosti o letadle,

navigace.“

;

c)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„1.4

Držitel průkazu LAPL(S) s rozšířením na TMG musí pro vydání průkazu LAPL(A) bez ohledu na odstavec 1.2 prokázat, že má odpovídající teoretické znalosti pro třídu jednomotorových pístových pozemních letounů v souladu s čl. FCL.135.A písm. a) odst. 2.“

17)

V dodatku 6 se oddíl Aa mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Cílem modulového kurzu výcviku v létání založeného na kvalifikovanosti je poskytnout držitelům průkazu PPL nebo CPL výcvik pro získání přístrojové kvalifikace se zohledněním předchozího výcviku a praxe v létání podle přístrojů. Jeho záměrem je umožnit dosažení úrovně odborné způsobilosti potřebné k provozu letounů podle IFR a za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů (IMC). Kurz musí být absolvován ve schválené organizaci pro výcvik nebo sestávat z kombinace výcviku v letu podle přístrojů s instruktorem IRI(A) nebo FI(A), který je oprávněn poskytovat výcvik pro získání přístrojové kvalifikace, a letového výcviku ve schválené organizaci pro výcvik.“

;

b)

odstavec 6 se mění takto:

i)

v písm. a) bodě i) se odstavec B nahrazuje tímto:

„B.

má předchozí praxi, pokud jde o dobu letu podle přístrojů ve funkci PIC v letounech na základě kvalifikace opravňující létat podle IFR a za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů,“

,

ii)

v písm. b) bodě i) se odstavec B nahrazuje tímto:

„B.

má předchozí praxi, pokud jde o dobu letu podle přístrojů ve funkci PIC v letounech na základě kvalifikace opravňující létat podle IFR a za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů,“

.

18)

V dodatku 9 oddíle A se odstavce 4 a 5 nahrazují tímto:

„4.

Pokud není v údajích o provozní způsobilosti letadla v souladu s částí 21 stanoveno jinak, osnovy letového výcviku, zkouška dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti musí být v souladu s tímto dodatkem. Osnovy, zkoušku dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti lze zkrátit a může být započítána předchozí praxe na podobných typech letadla, jak je stanoveno v údajích o provozní způsobilosti letadla v souladu s částí 21.

5.

S výjimkou zkoušky dovednosti pro vydání průkazu ATPL, jestliže tak stanoví údaje o provozní způsobilosti letadla v souladu s částí 21 pro toto konkrétní letadlo, je možné započítat úlohy zkoušky dovednosti společné s ostatními typy nebo verzemi, pro které má pilot kvalifikaci.“


PŘÍLOHA II

V příloze II nařízení (EU) č. 1178/2011 oddíle A odstavci 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

splnil požadavky stanovené v této tabulce:

Vnitrostátní průkaz způsobilosti

Celková praxe v letových hodinách

Další požadavky

Nahrazení průkazem způsobilosti podle části FCL a podmínky (kde je použitelné)

Zrušení podmínek

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

ATPL(A)

> 1 500 jako PIC na vícepilotních letounech

žádné

ATPL(A)

nepoužije se

a)

ATPL(A)

> 1 500 na vícepilotních letounech

žádné

podle řádku c) sloupce 4

podle řádku c) sloupce 5

b)

ATPL(A)

> 500 na vícepilotních letounech

prokázat znalost plánování a provedení letu podle článku FCL.515

ATPL(A) s typovou kvalifikací omezenou na funkci druhého pilota

prokázat schopnost vykonávat funkci PIC podle dodatku 9 k části FCL

c)

CPL/IR(A) a absolvování zkoušky z teoretických znalostí ATPL ICAO v členském státě vydání průkazu způsobilosti

 

i)

prokázat znalost plánování a provedení letu podle článku FCL.310 a čl. FCL.615 písm. b);

ii)

splnit zbývající požadavky čl. FCL.720.A písm. c)

CPL/IR(A) se započtením teoretických znalostí ATPL

nepoužije se

d)

CPL/IR(A)

> 500 na vícepilotních letounech nebo na jednopilotních letounech ve vícepilotním provozu kategorie letounů sběrné dopravy podle normy CS-23 nebo rovnocenného předpisu v souladu s příslušnými požadavky části CAT a části ORO pro obchodní leteckou dopravu

i)

úspěšně absolvovat zkoušku ze znalostí pro ATPL(A) v členském státě vydání průkazu způsobilosti (1);

ii)

splnit zbývající požadavky čl. FCL.720.A písm. c)

CPL/IR(A) se započtením teoretických znalostí ATPL

nepoužije se

e)

CPL/IR(A)

> 500 jako PIC na jednopilotních letounech

žádné

CPL/IR(A) s třídními a typovými kvalifikacemi omezenými na jednopilotní letouny

získat typovou kvalifikaci pro vícepilotní letouny v souladu s částí FCL

f)

CPL/IR(A)

< 500 jako PIC na jednopilotních letounech

prokázat znalost plánování a provedení letu pro úroveň CPL/IR

podle sloupce 4 řádku f)

podle sloupce 5 řádku f)

g)

CPL(A)

> 500 jako PIC na jednopilotních letounech

kvalifikace pro noční lety, je-li použitelné

CPL(A) s typovými/třídními kvalifikacemi omezenými na jednopilotní letouny

 

h)

CPL(A)

< 500 jako PIC na jednopilotních letounech

i)

kvalifikace pro noční lety, je-li použitelné;

ii)

prokázat znalost plánování a provedení letu podle článku FCL.310

podle sloupce 4 řádku h)

 

i)

PPL/IR(A)

≥ 75 v souladu s IFR

 

PPL/IR(A) (přístrojová kvalifikace omezena na PPL)

prokázat znalost provedení a plánování letu v souladu s čl. FCL.615 odst. b)

j)

PPL(A)

≥ 70 hodin na letounech

předvést využití radionavigačních prostředků

PPL(A)

 

k)


(1)  Od držitelů průkazů způsobilosti obchodního pilota (CPL), kteří už mají typovou kvalifikaci pro vícepilotní letoun, se nevyžaduje absolvování zkoušky teoretických znalostí pro ATPL(A), pokud pokračují v činnosti na témže typu letounu, ale nesmí se jim započítávat teorie ATPL(A) pro průkaz způsobilosti specifikovaný v části FCL. Jestliže potřebují další typovou kvalifikaci pro odlišný vícepilotní letoun, musejí splnit ustanovení ve sloupci 3 řádku e) bodě i) výše uvedené tabulky.“


PŘÍLOHA III

Příloha III nařízení (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

1)

V oddíle A „POTVRZENÍ PLATNOSTI PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI“ se v odstavci 3 písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

v případě vrtulníků splnit požadavky na praxi stanovené v této tabulce:

Průkaz způsobilosti

Celková praxe v letových hodinách

Oprávnění

 

(1)

(2)

(3)

 

ATPL(H) s platnou přístrojovou kvalifikací

> 1 000 jako PIC na vícepilotních vrtulnících

jako PIC na vícepilotních vrtulnících v obchodní letecké dopravě podle VFR i IFR

a)

ATPL(H) bez oprávnění přístrojové kvalifikace

> 1 000 jako PIC na vícepilotních vrtulnících

jako PIC na vícepilotních vrtulnících v obchodní letecké dopravě podle VFR

b)

ATPL(H) s platnou přístrojovou kvalifikací

>1 000 jako pilot na vícepilotních vrtulnících

jako druhý pilot na vícepilotních vrtulnících v obchodní letecké dopravě podle VFR i IFR

c)

ATPL(H) bez oprávnění přístrojové kvalifikace

>1 000 jako pilot na vícepilotních vrtulnících

jako druhý pilot na vícepilotních vrtulnících v obchodní letecké dopravě podle VFR

d)

CPL(H)/IR (1)

>1 000 jako pilot na vícepilotních vrtulnících

jako druhý pilot na vícepilotních vrtulnících v obchodní letecké dopravě

e)

CPL(H)/IR

>1 000 jako PIC v obchodní letecké dopravě od získání přístrojové kvalifikace

jako PIC na jednopilotních vrtulnících v obchodní letecké dopravě

f)

ATPL(H) s oprávněním nebo bez oprávnění přístrojové kvalifikace, CPL(H)/IR, CPL(H)

> 700 na vrtulnících jiných než vrtulnících certifikovaných podle norem CS-27/29 nebo rovnocenných předpisů, z toho 200 hodin ve funkci, pro kterou se žádá akceptace, a 50 hodin v této funkci za posledních 12 měsíců

uplatnění oprávnění na vrtulnících v jiném provozu než v rámci obchodní letecké dopravy

g)

2)

V oddíle A „POTVRZENÍ PLATNOSTI PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI“ se v odstavci 6 písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

je v přímém nebo nepřímém pracovním poměru uzavřeném s výrobcem letadel nebo leteckým úřadem.“

3)

V oddíle A „POTVRZENÍ PLATNOSTI PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI“ se doplňují nové odstavce, které znějí:

„7.

Aniž jsou dotčena ustanovení předchozích odstavců, v případě soutěžních letů nebo letů v rámci leteckých vystoupení s omezeným trváním mohou členské státy akceptovat průkaz způsobilosti vydaný třetí zemí, který držitele opravňuje k výkonu práv PPL, SPL nebo BPL, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

pořadatel soutěže nebo leteckých vystoupení před konáním akce příslušnému úřadu náležitě doloží, jakým způsobem zajistí, že pilot bude obeznámen s příslušnými bezpečnostními informacemi, a jakým způsobem budou řízena případná rizika, která jsou s těmito lety spojena, a

b)

žadatel je držitelem příslušného průkazu způsobilosti a osvědčení zdravotní způsobilosti a příslušných kvalifikací nebo způsobilostí vydaných v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy.

8.

Aniž jsou dotčena ustanovení předchozích odstavců, členské státy mohou akceptovat průkaz PPL, SPL nebo BPL vydaný v souladu s požadavky přílohy I Chicagské úmluvy třetí zemí na dobu maximálně 28 dnů v kalendářním roce pro konkrétní neobchodní úkoly, pokud žadatel splňuje tyto požadavky:

a)

je držitelem příslušného průkazu způsobilosti a osvědčení zdravotní způsobilosti a příslušných kvalifikací nebo způsobilostí vydaných v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy a

b)

před provedením těchto konkrétních úkolů s omezeným trváním absolvoval alespoň jeden aklimatizační let s kvalifikovaným instruktorem.“


(1)  Držitelé průkazů způsobilosti CPL(H)/IR pro vícepilotní vrtulníky musejí před akceptací prokázat úroveň znalostí ATPL(H) ICAO.“


PŘÍLOHA IV

Příloha VI nařízení (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

1)

V článku ARA.GEN.305 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„ca)

Aniž je dotčeno ustanovení písmene c), v případě organizací, jež poskytují výcvik pouze pro průkazy LAPL, PPL, SPL nebo BPL a související kvalifikace a osvědčení, se použije plánovaný cyklus dozoru nepřekračující 48 měsíců. Jsou-li doklady o tom, že výkonnost organizace, která je držitelem osvědčení, se z hlediska bezpečnosti snížila, plánovaný cyklus dozoru se zkrátí.

Plánovaný cyklus dozoru se může prodloužit, a to nejvýše na dobu 72 měsíců, jestliže příslušný úřad dojde k závěru, že během předchozích 48 měsíců:

1)

organizace prokázala schopnost účinně zjišťovat případy ohrožení bezpečnosti letectví a řídit s nimi spojená rizika, což prokázaly výsledky každoročního přezkumu v souladu s čl. ORA.GEN.200 písm. c);

2)

organizace průběžně kontrolovala veškeré změny v souladu s článkem ORA.GEN.130, což prokázaly výsledky každoročního přezkumu v souladu s čl. ORA.GEN.200 písm. c);

3)

nebyly ohlášeny žádné nálezy úrovně 1 a

4)

všechna nápravná opatření byla provedena ve lhůtě, kterou schválil či prodloužil příslušný úřad, v souladu s čl. ARA.GEN.350 písm. d) odst. 2.“

2)

V článku ARA.FCL.200 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„d)

Potvrzování průkazů způsobilosti instruktory. Předtím, než příslušný úřad vydá určitým instruktorům konkrétní pověření k prodlužování platnosti třídní kvalifikace pro jednomotorové pístové letouny nebo TMG, stanoví náležité postupy.“

3)

Doplňuje se nový článek, který zní:

„ARA.MED.330   Zvláštní okolnosti v lékařství

a)

Objeví-li se v lékařství nové technologie, nová medikace nebo nové postupy, na jejichž základě by mohli být posouzeni jako způsobilí žadatelé, kteří jinak požadavky nesplňují, je možné provést výzkum za účelem shromáždění důkazů o bezpečném výkonu práv udělených průkazem způsobilosti.

b)

Za účelem uskutečnění výzkumu může příslušný úřad ve spolupráci s alespoň jedním dalším příslušným úřadem vypracovat a zhodnotit protokol lékařského posouzení, na jehož základě budou tyto příslušné úřady moci vydat určený počet osvědčení zdravotní způsobilosti pilota s příslušnými omezeními.

c)

Leteckolékařská centra a letečtí lékaři smějí vydávat osvědčení zdravotní způsobilosti na základě výzkumného protokolu, jen pokud k tomu dostanou pokyn od příslušného úřadu.

d)

Protokol je výsledkem dohody mezi předmětnými příslušnými úřady a jeho součástí jsou přinejmenším tyto prvky:

1)

posouzení rizik;

2)

literární rešerše a hodnocení prokazující, že vydání osvědčení zdravotní způsobilosti na základě daného výzkumného protokolu by neohrozilo bezpečný výkon práv udělených průkazem způsobilosti;

3)

podrobná kritéria pro výběr pilotů, které bude možné do protokolu zařadit;

4)

omezení, která budou na osvědčení zdravotní způsobilosti zaznamenána;

5)

monitorovací postupy prováděné předmětnými příslušnými úřady;

6)

stanovení cílových ukazatelů pro ukončení protokolu.

e)

Protokol musí být v souladu s příslušnými etickými zásadami.

f)

Výkon práv udělených průkazem způsobilosti je v případě držitelů průkazu způsobilosti, kterým je vydáno osvědčení zdravotní způsobilosti na základě protokolu, omezen na lety v letadlech zaregistrovaných v členských státech, jež jsou do výzkumného protokolu zapojeny. Na osvědčení zdravotní způsobilosti bude toto omezení vyznačeno.

g)

Příslušné úřady, které se budou protokolu účastnit:

1)

poskytnou agentuře:

i)

výzkumný protokol dříve, než jej začnou realizovat,

ii)

údaje o jmenovaném kontaktním místě každého zúčastněného příslušného úřadu a o jeho způsobilosti,

iii)

doložené zprávy o pravidelném hodnocení jeho účinnosti;

2)

poskytnou leteckolékařským centrům a leteckým lékařům v jejich působnosti pro informaci podrobnosti o protokolu dříve, než začne být realizován.“

4)

Dodatek I se nahrazuje tímto:

„DODATEK I

Průkaz způsobilosti člena letové posádky

Průkaz způsobilosti člena letové posádky vydaný členským státem v souladu s částí FCL musí splňovat tyto specifikace:

a)

Obsah: Čísla položky musí být vytištěna vždy u odpovídajícího nadpisu dané položky. Údaje I až XI jsou ‚trvalé‘ údaje, údaje XII až XIV jsou ‚měnitelné‘ údaje, které mohou být uvedeny ve zvláštní nebo samostatné části hlavního formuláře. Všechny zvláštní nebo samostatné části musí být jednoznačně identifikovatelné jako součást průkazu způsobilosti.

1)

Trvalé údaje:

I)

název státu vydávajícího průkaz způsobilosti;

II)

název průkazu způsobilosti;

III)

pořadové číslo průkazu způsobilosti začínající kódem státu vydávajícího průkaz způsobilosti podle nomenklatury OSN, za nímž následuje ‚FCL‘ a kód sestávající z arabských číslic anebo písmen latinské abecedy;

IV)

úplné jméno držitele (latinkou i v případě, že písmem národního jazyka není latinka);

IVa)

datum narození;

V)

adresa držitele;

VI)

státní příslušnost držitele;

VII)

podpis držitele;

VIII)

příslušný úřad a v případě potřeby podmínky vydání průkazu způsobilosti;

IX)

osvědčení týkající se platnosti a oprávnění držitele vykonávat práva vyplývající z průkazu způsobilosti;

X)

podpis úředníka vydávajícího průkaz způsobilosti a datum vydání a

XI)

pečeť nebo razítko příslušného úřadu.

2)

Měnitelné údaje

XII)

kvalifikace a osvědčení: osvědčení třídy, typová osvědčení, osvědčení instruktora atd. s uvedeným datem skončení platnosti. Práva týkající se radiotelefonní komunikace (R/T) mohou být uvedena ve formuláři průkazu způsobilosti nebo na zvláštním osvědčení;

XIII)

poznámky: tj. zvláštní záznamy týkající se omezení a potvrzení práv, včetně potvrzení jazykové způsobilosti a kvalifikace pro letadla podle přílohy II, pokud se toto letadlo využívá pro obchodní leteckou dopravu, a

XIV)

veškeré další údaje vyžadované příslušným úřadem (např. místo narození/místo původu).

b)

Materiál. Papír či jiný použitý materiál neumožňuje pozměňování nebo mazání údajů nebo jsou na něm takové zásahy okamžitě viditelné. Veškeré záznamy či výmazy, které jsou v tomto formuláři provedeny, musí být zřetelně potvrzeny příslušným úřadem.

c)

Jazyk. Průkazy způsobilosti se zhotovují v národním jazyce (národních jazycích) a v anglickém jazyce a v dalších jazycích, jejichž použití považuje příslušný úřad za vhodné.

Titulní strana

Image

Strana 2

Image

Strana 3

Image

Dodatečné strany – Požadavky

Strany 1, 2 a 3 průkazu způsobilosti musí odpovídat formátu, který je stanoven ve vzoru v tomto bodě. Příslušný úřad doplní průkaz o další strany podle svých potřeb a s tabulkami, v nichž budou uvedeny přinejmenším následující údaje:

kvalifikace, osvědčení, doložky a práva,

data skončení platnosti kvalifikací, práva plynoucí z osvědčení instruktora a examinátora,

datum zkoušky nebo přezkoušení,

poznámky a omezení (provozní omezení),

kolonky pro číslo osvědčení a podpis examinátora a/nebo instruktora (podle okolností),

zkratky.

Tyto další strany mají sloužit příslušnému úřadu nebo zvláště pověřeným instruktorům či examinátorům.

Údaje o prvním vydání kvalifikací či osvědčení zapíše příslušný úřad. Údaje o prodloužení nebo obnovení platnosti kvalifikace či osvědčení může zapsat příslušný úřad nebo zvláště pověřený instruktor či examinátor.

Provozní omezení se uvedou v oddíle ‚Poznámky a omezení‘ vedle příslušného práva, na které se toto omezení vztahuje, např. zkouška dovednosti pro IR vykonaná s druhým pilotem s omezením instruktážních práv na letadla typu 1.

Kvalifikace bez potvrzené platnosti může příslušný úřad z průkazu způsobilosti odstranit.“

5)

V dodatku II se položka 9 pokynů k standardnímu formátu EASA pro osvědčení palubních průvodčí nahrazuje tímto:

„Položka 9: Je-li příslušný úřad zároveň úřadem vydávajícím osvědčení, uvede se termín ‚příslušný úřad‘ a připojí se oficiální pečeť, otisk razítka nebo logo. Výhradně v tomto případě může příslušný úřad rozhodnout, zda se jeho oficiální pečeť, otisk razítka nebo logo uvede i u položky 8.“


PŘÍLOHA V

V příloze VII nařízení (EU) č. 1178/2011 článku ORA.GEN.200 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„c)

Aniž je dotčeno ustanovení písmene a), v organizaci, jež poskytuje výcvik pouze pro průkazy LAPL, PPL, SPL nebo BPL a související kvalifikace či osvědčení, může mít řízení bezpečnostních rizik a sledování shody vymezené v písm. a) odst. 3 a 6 formu organizačního přezkumu, který se uskuteční alespoň jednou v každém kalendářním roce. Daná organizace oznamuje výsledky tohoto přezkumu příslušnému úřadu bez zbytečného odkladu.“


Top