EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_325_R_0083_01

2007/810/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2007 o uzavření Protokolu k Dohodě o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino jménem Evropského společenství a jeho členských států, o účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran v důsledku jejich přistoupení k Evropské unii
Protokol k Dohodě o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino o účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran v důsledku jejich přistoupení k Evropské unii

OJ L 325, 11.12.2007, p. 83–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/83


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 19. listopadu 2007

o uzavření Protokolu k Dohodě o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino jménem Evropského společenství a jeho členských států, o účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran v důsledku jejich přistoupení k Evropské unii

(2007/810/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 133 a 308 ve spojení s čl. 300 odst. 2 druhou větou a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na Akt o podmínkách přistoupení Bulharské republiky a Rumunska a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě zmocnění, jež bylo Komisi uděleno dne 25. dubna 2006, byla dokončena jednání s Republikou San Marino o Protokolu k Dohodě o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino o účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran v důsledku jejich přistoupení k Evropské unii.

(2)

Podle čl. 6 odst. 2 Aktu o podmínkách přistoupení Bulharské republiky a Rumunska a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, má Komise předložit Radě návrh protokolu, který je třeba uzavřít.

(3)

Tento protokol je třeba uzavřít,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Protokol k Dohodě o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino o účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran v důsledku jejich přistoupení k Evropské unii (dále jen „protokol“) se tímto schvaluje jménem Evropského společenství a jeho členských států.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat tento protokol jménem Společenství a jeho členských států.

Článek 3

Předseda Rady předá jménem Společenství a jeho členských států listinu o schválení podle článku 4 protokolu.

V Bruselu dne 19. listopadu 2007.

Za Radu

předseda

L. AMADO


PROTOKOL

k Dohodě o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino o účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran v důsledku jejich přistoupení k Evropské unii

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ

A SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

(dále jen „členské státy“),

zastoupené Radou Evropské unie,

a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

rovněž zastoupené Radou Evropské unie,

na jedné straně,

a

REPUBLIKA SAN MARINO

na straně druhé,

S OHLEDEM NA Dohodu o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino ze dne 16. prosince 1991 (dále jen „dohoda“), jež vstoupila v platnost dne 1. dubna 2002,

S OHLEDEM NA přistoupení Bulharské republiky a Rumunska (dále jen „nové členské státy“) k Evropské unii dne 1. ledna 2007,

VZHLEDEM K TOMU, že se nové členské státy mají stát smluvními stranami dohody,

DOMNÍVAJÍCE SE, že podle Smlouvy o přistoupení má Rada Evropské unie pravomoc uzavřít za stávající členské státy i za nové členské státy protokol o přistoupení nových členských států k dohodě,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Nové členské státy se tímto stávají smluvními stranami dohody.

Článek 2

Název dohody se nahrazuje tímto:

Článek 3

Tento protokol tvoří nedílnou součást dohody.

Článek 4

1.   Tento protokol schválí, v souladu se svými vlastními postupy, Rada Evropské unie jménem členských států a jménem Evropského společenství a Republika San Marino.

2.   Strany si navzájem oznámí dokončení těchto postupů. Listiny o schválení se uloží u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

Článek 5

Tento protokol vstoupí v platnost prvním dnem měsíce následujícího po uložení poslední listiny o schválení.

Článek 6

Znění dohody a prohlášení k ní připojených jsou sepsána v jazyce bulharském a rumunském (1).

Tato znění jsou připojena k tomuto protokolu a mají stejnou platnost jako znění v jiných jazycích, v nichž je dohoda a prohlášení k ní připojená sepsána.

Článek 7

Tento protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Съставено в Брюксел на двадесети ноември две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého listopadu dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende november to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta novembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twentieth day of November in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt novembre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venti novembre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų lapkričio dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év november havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de twintigste november tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego listopada roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de dois mil e sete.

Încheiat la Bruxelles, douăzeci noiembrie două mii șapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho novembra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne dvajsetega novembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugonde november tjugohundrasju.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Република Сан Маρино

Por la República de San Marino

Za Republiku San Marino

For Republikken San Marino

Im Namen der Republik San Marino

San Marino Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αγίου Mαρίνου

For the Republic of San Marino

Pour la République de Saint-Marin

Per la Repubblica di San Marino

Sanmarīno Republikas vārdā

San Marino Respublikos vardu

A San Marino Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' San Marino

Voor de Republiek San Marino

W imieniu Republiki San Marino

Pela República de São Marino

Pentru Republica San Marino

Za Sanmarínsku republiku

Za Republiko San Marino

San Marinon tasavallan puolesta

På Republiken San Marinos vägnar

Image


(1)  Bulharská a rumunská jazyková verze budou zveřejněny později ve zvláštním vydání Úředního věstníku.


Top