EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Globální strategie EU pro pomocné a pozorovatelské volební mise

Globální strategie EU pro pomocné a pozorovatelské volební mise

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Sdělení (COM(2000) 191 v konečném znění) o pomocných a pozorovatelských volebních misí

Článek 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU)

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ A ČLÁNKU SMLOUVY?

Sdělení má za cíl vymezit jasnou politickou linii v oblasti pomocných* a pozorovatelských volebních misích* prostřednictvím strategického a metodologického přístupu při zohlednění poučení získaných z předchozích zkušeností.

Článek 2 SEU stanoví, že EU je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin.

KLÍČOVÉ BODY

Všeobecná deklarace lidských práv stanoví, že každý člověk má právo účastnit se vlády své země. Pokud jde o volby, řádná správa věcí veřejných vyžaduje náležitou sadu legislativních a právních pravidel. Pro zajištění respektování právního státu je také třeba transparentní a odpovědná správa voleb, zejména nezávislý dohled a sledování. Je také důležité, aby byli občané informováni a aby se účastnili celého volebního procesu. Kritéria stanovená ve Všeobecné deklaraci lidských práv pro potvrzení platnosti pozorovaných voleb jsou mezinárodně přijímána. Volby musí být svobodné, spravedlivé, opravdové a musí se konat v pravidelných obdobíchtajným hlasováním.

Podpora, kterou EU vynakládá v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu, je zakotvena ve smlouvách EU. Článek 2 Smlouvy o Evropské unii jasně říká, že EU je založena na hodnotách, jako je svoboda, demokracie, dodržování lidských práv a právní stát, což jsou základní hodnoty společné všem zemím EU. Volební mise jsou přijímány jako součást mandátu EU.

Poučení ze zkušeností

Toto sdělení uvádí poučení získaná z pomocných a pozorovatelských volebních misí EU v letech 1993 až 2000:

 • EU v této oblasti potřebuje ucelenou strategii;
 • pozorovatelské mise musí být opatrné, aby nelegitimizovaly nelegitimní volební procesy;
 • je nutné vytvořit lepší spolupráci s domácími pozorovatelskými skupinami a zajistit jejich školení;
 • pomoc a pozorování potřebují i některé regionální a místní volby;
 • před posláním pozorovatelských misí jsou nutné průzkumné mise;
 • volební pozorovatelské mise musí zůstat na místě dostatečně dlouho, aby pokryly všechny fáze volebního procesu;
 • hodnocení voleb je choulostivá záležitost a mělo by vést k doporučení budoucích opatření;
 • mluvčí mise by vždy měli učinit předběžné prohlášení po hlasování a závěrečné vyjádření až na konci volebního procesu;
 • aktéři EU v této oblasti by vždy měli mluvit jednohlasně;
 • je nutné objasnit a racionalizovat rozhodovací proces EU;
 • je zapotřebí ucelená a transparentní politika financování;
 • je nutné posílit koordinaci mezi Radou, Komisí a Evropským parlamentem;
 • koordinace s dalšími mezinárodními aktéry by měla být založena na partnerství;
 • mise EU musí být viditelnější;
 • lidské zdroje zapojené do pomocných a pozorovatelských volebních misí musí odpovídat politickým cílům;
 • bylo by užitečné vytvořit zrychlený plán pro rozhodování EU;
 • mise by bylo možné zlepšit vytvořením srovnatelných metod pro nábor pozorovatelů;
 • pozorovatelé EU by měli obdržet lepší odbornou přípravu a terénní vedení.

Doporučení do budoucna

Sdělení zdůrazňuje, že EU musí přijmout strategii pro pomocné a pozorovatelské volební mise, která:

 • umožní rozhodování v jednotlivých případech;
 • podpoří vytvoření udržitelných vnitrostátních struktur;
 • podpoří pluralitu na politické úrovni a v místní občanské společnosti;
 • bude podporovat partnerství mezi evropskými a místními nevládními organizacemi a místními pozorovateli.

Rozhodnutí o zahájení pozorovatelské volební mise EU by mělo být založeno na vyhodnocení toho, aby mise byla vhodná, uskutečnitelnáužitečná. Rada v tomto ohledu připravila kritéria, která jsou stanovena v příloze III sdělení. Tato příloha také uvádí podmínky, které musí splňovat pozorovatelé, aby mohli provádět svou práci.

Následující kritéria by mohla sloužit jako základ pro rozhodování o tom, zda bude poskytnuta volební pomoc:

 • žádost o pomoc vlády hostitelské země;
 • všeobecná dohoda hlavních politických stran a dalších partnerů;
 • existence dřívějších programů EU v oblasti politického sledování nebo rozvoje;
 • dostatečný časový rámec;
 • volnost pohybu;
 • přístup k informacím;
 • bezpečnost technického týmu pomoci.

Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a vytvoření Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) se tato služba aktivně zapojuje do volebních pozorovatelských misí v úzké spolupráci s příslušnými službami Komise (Služba nástrojů zahraniční politiky, umístěná v prostorách ESVČ).

Pokud jde o financování misí, zkoumají se různé způsoby urychlení a zjednodušení rozhodování o využívání finančních prostředků a provádění výdajů.

Sdělení uvádí, že dohodnutá kritéria výběru (příloha IV) a kodex chování pozorovatelů EU (příloha III) jsou dobrým základem pro nábor pozorovatelů.

Obecné základy pro dosažení úspěchu

Mají-li být pomocné a pozorovatelské volební mise úspěšné, doporučuje sdělení brát v úvahu následující aspekty:

 • dát misi jasný mandát;
 • vždy začít průzkumnou misí;
 • vytvořit terénní jednotku EU pro volby se stěžejním týmem zodpovědným za koordinaci;
 • odeslat technickou pomoc na místo určení dostatečně předem;
 • zpracovávat pravidelné zprávy o misi;
 • školit všechny pozorovatele EU pomocí společného programu odborné přípravy;
 • spolupracovat s dalšími organizacemi na školení pozorovatelů;
 • zasílat dlouhodobé pozorovatele dva měsíce před dnem voleb a ponechat je na místě, dokud se nevyřeší povolební spory;
 • zajistit, aby všichni pozorovatelé dodržovali kodex chování.

Pokud jde o posuzování výsledku voleb, sdělení se zastává používání kritérií stanovených v příloze III.

Pro zlepšení viditelnosti volebních činností EU sdělení navrhuje:

 • zveřejňovat informace o těchto činnostech na internetu;
 • vytvářet si dobré vztahy s médii;
 • používat relevantní propagační materiál; a
 • zahrnovat viditelnost do smluv s dalšími partnery.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Pomocná volební mise: technická a materiální podpora volebních procesů, včetně pomoci s vytvořením volebního právního rámce, registrací politických stran či voličů a poskytováním občanského vzdělávání a odborné přípravy pro místní pozorovatele a novináře. Volební pomoc se vzájemně doplňuje s volebním pozorováním.
Pozorovatelská volební mise: je určena k:
 • upevnění demokracie,
 • legitimizaci volebních procesů,
 • posílení důvěry veřejnosti,
 • zamezení podvodů,
 • posílení respektu k lidským právům a
 • přispění k vyřešení konfliktu.

Je založena na principech úplného pokrytí, nestrannosti, transparentnosti a profesionality.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské Unii – Hlava I – Společná ustanovení – Článek 2 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, str. 17)

Sdělení Komise EU o pomocných a pozorovatelských volebních misích EU (COM(2000) 191 v konečném znění, 11.4.2000)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. května 2008 o volebních pozorovatelských misích EU: cíle, postupy a budoucí výzvy (Úř. věst. C 271E, 12.11.2009, s. 31–38)

Závěry Rady o pomocných a pozorovatelských volebních misích – Tisková zpráva Rady o vývoji, s. I–V, 31. května 2001 (nevyhlášeno v Úředním věstníku)

Usnesení Evropského parlamentu o sdělení Komise EU o pomocných a pozorovatelských volebních misích EU (Úř. věst. C 343, 5.12.2001, s. 270–277)

Poslední aktualizace 02.03.2018

Top