EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochranná známka Evropské unie

Ochranná známka Evropské unie

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví pravidla EU a podmínky pro poskytnutí ochranné známky EU.

Kodifikuje a nahrazuje nařízení Rady (ES) č. 207/2009 a jeho četné postupné změny.

KLÍČOVÉ BODY

Ochranná známka EU

Každá osoba nebo společnost včetně veřejnoprávních subjektů může nabýt ochranné známky EU zápisem do rejstříku.

Ochranná známka může být tvořena jakýmikoli označeními, zejména slovy (včetně vlastních jmen), kresbami, písmeny, číslicemi a tvarem výrobku nebo jeho balení, pokud jsou tato označení:

 • způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků a
 • schopná ztvárnění v rejstříku ochranných známek takovým způsobem, aby veřejnost a orgány přesně věděly, co je předmětem ochrany.

Práva majitele

Ochranná známka zaručuje majiteli výlučná práva, která zakazují třetím stranám užívat pro obchodní účely:

 • označení totožné s ochrannou známkou EU pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka EU zapsána,
 • označení, u něhož existuje nebezpečí záměny s jinou ochrannou známkou,
 • označení totožné s ochrannou známkou EU nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka EU zapsána, pokud by užívání tohoto označení těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky.

Ochranná známka EU ovšem neopravňuje majitele, aby zakázal třetí straně používat v obchodním styku:

 • jméno nebo adresu majitele,
 • údaje týkající charakteristik zboží nebo služeb, jako je druh, jakost či množství,
 • ochrannou známku, je-li to nezbytné k označení účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů.

Uplatňování

Přihlašovatel musí podat přihlášku ochranné známky EU u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).

Přihláška musí obsahovat tyto informace:

 • žádost o zápis ochranné známky EU do rejstříku,
 • údaje umožňující zjistit totožnost přihlašovatele,
 • seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis,
 • vyobrazení ochranné známky.

Přihlašovatel také musí zaplatit přihlašovací poplatek. Přihlašovací poplatek musí být zaplacen do jednoho měsíce ode dne, kdy byly úřadu EUIPO předloženy požadované doklady.

Zápis do rejstříku

 • Po podání přihlášky úřad EUIPO prozkoumá, zda přihláška splňuje všechny podmínky pro udělení ochranné známky EU.
 • Zveřejnění přihlášky umožní třetím stranám vystoupit proti zápisu ochranné známky na základě staršího práva v námitkovém řízení.
 • Pokud přihláška splňuje všechny požadované náležitosti a pokud nebyla podána nebo přijata žádná námitka, zápis ochranné známky do rejstříku se zveřejní.

Doba platnosti a obnova zápisu

 • Ochranné známky EU jsou zapsány po dobu 10 let ode dne podání přihlášky.
 • Zápis je možné obnovit na další desetiletá období. Žádost o obnovu zápisu se musí podat 6 měsíců před koncem platnosti zápisu.

Vzdání se, zrušení a neplatnost

Ochranné známky EU se lze vzdát ve vztahu ke všem výrobkům nebo službám, pro které byla zapsána, nebo k některým z nich. Práva majitele mohou být také zrušena, pokud:

 • ochranná známka nebyla řádně užívána* v EU po dobu 5 let,
 • se ochranná známka stala obvyklým označením pro výrobek nebo službu,
 • by ochranná známka mohla klamat veřejnost, pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb.

Nařízení také stanoví důvody neplatnosti ochranné známky. Tyto důvody zahrnují například případy, kdy přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře.

Kolektivní ochranné známky EU

Při podání přihlášky o zápis do rejstříku je možné označit ochrannou známku EU jako kolektivní. O zápis kolektivní ochranné známky EU mohou požádat tyto subjekty – sdružení:

 • výrobců,
 • producentů,
 • poskytovatelů služeb,
 • obchodníků,
 • právnických osob veřejného práva.

Certifikační ochranné známky EU

Také je možné označit ochrannou známku EU jako certifikační. Majitel takovou známku certifikuje pro materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti (kromě zeměpisného původu) certifikovaných výrobků nebo služeb.

Žaloby

Nařízení (EU) č. 1215/2012 se použije pro řízení ve věcech ochranných známek EU a přihlášek ochranných známek EU i pro řízení ve věcech současně nebo následně podaných žalob týkajících se ochranných známek EU a národních ochranných známek.

Země EU musí určit „soudy pro ochranné známky EU“. Tyto soudy mají výlučnou příslušnost ve věcech všech žalob týkajících se porušení a platnosti ochranných známek EU.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 1. října 2017.

KONTEXT

V souladu s nařízením (EU) 2015/2424, které změnilo nařízení (ES) č. 207/2009, EUIPO od 23. března 2016 nahrazuje Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu. Obě nařízení byla následně nahrazena nařízením (EU) 2017/1001.

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Řádné užívání: pokud společnost zapíše ochrannou známku EU, používá ji po určitou dobu a poté ji přestane používat na nepřetržité období 5 let, lze ochrannou známku zrušit. To je proto, že nemá smysl poskytovat ochranu ochranné známce, která se nepoužívá, a není zájem o to, aby se jiné společnosti, která by ji mohla oprávněně chtít používat, bránilo v jejím užívání.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. L 154, 16.6.2017, s. 1–99)

Poslední aktualizace 13.02.2018

Top