Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rovné zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ

Rovné zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2000/43/ES – rovné zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Jejím cílem je boj proti diskriminaci na základě rasového nebo etnického původu.
 • Stanoví minimální požadavky na provádění zásady rovného zacházení s osobami v Evropské unii (EU).
 • Tím, že odrazuje od diskriminace, by směrnice měla napomoci zvýšit účast na hospodářském a sociálním životě a snížit sociální vyloučení.

KLÍČOVÉ BODY

 • Tato směrnice je založena na zásadě rovného zacházení s osobami. Zakazuje přímou* i nepřímou* diskriminaci, obtěžování*, navádění k diskriminaci a pronásledování*.
 • Tato směrnice se vztahuje na všechny osoby a všechna odvětví činnosti, pokud jde o:
  • přístup k zaměstnání,
  • pracovní podmínky včetně pracovního postupu, odměňování a propouštění,
  • přístup k odbornému vzdělávání,
  • zapojení do organizací zaměstnanců nebo zaměstnavatelů nebo jakékoli profesní organizace,
  • přístup k sociální ochraně a zdravotní péči,
  • vzdělávání,
  • sociální výhody,
  • přístup ke zboží a službám, včetně ubytování, a jejich dodávky.
 • Tato směrnice se netýká rozdílů v zacházení na základě státní příslušnosti ani podmínek pro vstup a pobyt občanů ze zemí mimo EU.

Odchylky od zásady rovného zacházení

 • V oblasti zaměstnanosti je možné povolit odchylku, pokud z povahy profesní činnosti vyplývá, že rasový nebo etnický původ představuje podstatný profesní požadavek. Tato odchylka musí být zdůvodnitelná povahou činnosti a podmínkami, za kterých je vykonávána. Musí být legitimní a přiměřená.
 • Směrnice nebrání pozitivní činnosti, zejména vnitrostátním opatřením pro předcházení nevýhodám souvisejícím s rasou nebo etnickým původem a pro jejich vyrovnání.

Ochrana a výkon práva

 • Každý, kdo se považuje za oběť diskriminace na základě svého rasového nebo etnického původu, musí mít přístup k soudnímu nebo správnímu řízení. Sdružení nebo jiné zainteresované právnické osoby mohou také ve prospěch nebo na podporu žalobce s jeho souhlasem zahájit jakékoli soudní nebo správní řízení.

Oběti diskriminace stačí předložit skutečnosti nasvědčující k tomu, že došlo k diskriminaci, a je na odpůrci, aby prokázal opak.

Sociální dialog a občanský dialog

 • Sociální partneři zajišťují podporu rovného zacházení, zvláště sledováním praxe na pracovištích, vytvářením pracovních řádů a uzavíráním kolektivních smluv. Obecněji směrnice podporuje uzavírání dohod zavádějících pravidla proti diskriminaci v oblastech, které spadají do oblasti kolektivního vyjednávání.
 • Podporován je také občanský dialog s příslušnými organizacemi občanské společnosti.

Subjekty pro podporu rovného zacházení

Každá země EU musí určit alespoň jeden subjekt pověřený bojem proti diskriminaci, který je odpovědný zejména za pomoc obětem a přípravu nezávislých studií.

Doporučení Rady

V roce 2013 Rada přijala doporučení vyzývající k opatřením v mnoha oblastech, včetně boje proti diskriminaci, s cílem zlepšit integraci romských obyvatel. Doporučení vychází ze směrnice 2000/43/ES a zdůrazňuje důležitost jejího prosazování v praxi.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 19. července 2000. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 19. července 2003.

KONTEXT

Lisabonská smlouva (článek 19 Smlouvy o fungování EU) poskytuje právní základ pro boj EU proti všem formám diskriminace na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

* KLÍČOVÉ POJMY

Přímá diskriminace: případ, kdy je s jednou osobou zacházeno z důvodu rasy nebo etnického původu méně příznivým způsobem, než je, bylo nebo by bylo zacházeno s jinou osobou ve srovnatelné situaci.

Nepřímá diskriminace: případ, kdy by v důsledku navenek neutrálního předpisu, kritéria nebo zvyklosti byla znevýhodněna osoba určité rasy nebo etnického původu v porovnání s jinými osobami, ledaže uvedený předpis, kritérium nebo zvyklost je objektivně odůvodněn legitimním cílem a ledaže prostředky k dosažení tohoto cíle jsou přiměřené a nezbytné.

Obtěžování: když dojde k nežádoucímu chování souvisejícímu s rasou nebo etnickým původem, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, zahanbující, ponižující nebo urážející atmosféry.

Pronásledování: nespravedlivé nebo kruté zacházení s někým, kdo si stěžuje na diskriminaci nebo kdo pomáhá jiné osobě, která si stěžuje na diskriminaci.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22–26)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu – Provádění směrnice 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (KOM(2006) 643 v konečném znění, 30.10.2006)

Doporučení Rady ze dne 9. prosince 2013 o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech (Úř. věst. C 378, 24.12.2013, s. 1–7)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Společná zpráva o uplatňování směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ („směrnice o rasové rovnosti“), a směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání („směrnice o rovnosti v zaměstnání“) (COM(2014) 2 final, 17.1.2014)

Poslední aktualizace 23.02.2017

Top