EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochrana spotřebitelů před nepřiměřenými podmínkami ve smlouvách

Ochrana spotřebitelů před nepřiměřenými podmínkami ve smlouvách

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách

Směrnice (EU) 2019/2161, kterou se mění směrnice 93/13/EHS a směrnice 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Směrnice 93/13/EHS chrání spotřebitele v EU před nepřiměřenými podmínkami, které mohou být obsaženy ve standardní smlouvě o kupovaném zboží nebo službách. Zavádí pojem „přiměřenosti“, který má zabránit významné nerovnováze v právech a povinnostech stran.
 • Směrnice 93/13/EHS, která se mění směrnicí (EU) 2019/2161, jejímž cílem je modernizovat spotřebitelské právo EU a zlepšit jeho vymáhání, je součástí nové politiky pro spotřebitele.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice 93/13/EHS

 • Příslušné zboží a služby, okolnosti transakce a všechny další podmínky musí být při posuzování, zda je určité ustanovení smlouvy přiměřené nebo ne, brány v potaz.
 • Skutečná cena zaplacená za zboží či služby se v tomto hodnocení nebere v úvahu, pokud daná podmínka není sepsána nejasně a nesrozumitelně.
 • Směrnice obsahuje nevyčerpávající a informativní seznam nepřiměřených podmínek. Patří mezi ně požadovat po spotřebitelích zaplacení nepřiměřeně vysokého odškodného nebo dodržení podmínek, na jejichž úplné pochopení nemají dostatek času před podpisem smlouvy.
 • Smlouvy musí být sepsány jasným a srozumitelným jazykem. V případě pochybnosti o významu podmínky by měl převažovat výklad, který je pro spotřebitele nejpříznivější.
 • Smluvní podmínky, které se považují za nepříznivé nejsou pro spotřebitele závazné, ale zbývající část smlouvy zůstává, pokud to je právně možné, platná.
 • Země EU musí zajistit účinné prostředky nápravy, které pomohou, aby se ve smlouvách již nepoužívaly nepřiměřené podmínky.
 • Organizace či jednotlivci s oprávněným zájmem o ochranu práv spotřebitelů mohou jít k soudu s cílem zabránit dalšímu používání nepřiměřených smluvních podmínek.
 • V roce 2019 vydala Evropská komise aktualizované pokyny k výkladu a uplatňování směrnice 93/13/EHS. Ty mají představovat rozsáhlou judikaturu Soudního dvora Evropské unie k této směrnici strukturovaným způsobem, aby napomohly k účinnému uplatňování této směrnice v EU a v zemích Evropského hospodářského prostoru.

Sankce

 • Pozměňující směrnice (EU) 2019/2161 vyžaduje, aby země EU zavedly účinné, přiměřené a odrazující sankce na potrestání obchodníků, kteří porušují pravidla o nepřiměřených smluvních podmínkách na základě souboru parametrů. Tato kritéria zahrnují:
  • povahu, závažnost, rozsah a dobu trvání protiprávního jednání,
  • opatření přijatá obchodníkem ke zmírnění nebo nápravě újmy utrpěné spotřebiteli,
  • předchozí protiprávní jednání obchodníka,
  • sankce uložené obchodníkovi za totéž protiprávní jednání v zemích EU v přeshraničních případech, kdy jsou informace o těchto sankcích dostupné prostřednictvím mechanismu zavedeného nařízením (EU) 2017/2394 (viz shrnutí).
 • Podle této nové směrnice musí být země EU schopny uložit účinné, přiměřené a odrazující sankce v případech, kdy v souvislosti s koordinovaným postupem podle nařízení (EU) 2017/2394, rozpoznají závažná přeshraniční porušení, která ovlivní spotřebitele v několika zemích EU. Pokuty musí dosáhnout výše 4 % ročního obratu obchodníka nebo 2 milionů EUR v případech, kdy nejsou informace o obratu obchodníka známy.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

 • Směrnice 93/13/EHS je v platnosti od 16. dubna 1993 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 31. prosince 1994.
 • Pozměňující směrnice (EU) 2019/2161 musí nabýt podoby zákona v zemích EU do 28. listopadu 2021. Země EU musí uplatňovat pravidla od 28. května 2022.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95, 21.4.1993, s. 29–34)

Postupné změny směrnice 93/13/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2161 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele (Úř. věst. L 328, 18.12.2019, s. 7–28)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Oznámení Komise – Pokyny k výkladu a uplatňování směrnice Rady 93/13/EHS o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 323, 27.9.2019, s. 4–92)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru — Nová politika pro spotřebitele (COM(2018) 183 final, 11.4.2018)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 1–26)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 10.03.2020

Top