EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strategie pro mořské prostředí

Strategie pro mořské prostředí

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2008/56/ES – činnost EU v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské pobřeží)

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Zavádí společný přístup a cíle k prevenci, ochraně a zachování mořského prostředí před škodlivými lidskými činnostmi.
 • Vyžaduje, aby země Evropské unie (EU) vytvořily strategie s cílem dosáhnout do roku 2020 „dobrého stavu prostředí*. Strategie, mají šestiletý cyklus, musí zahrnovat opatření na ochranu mořských ekosystémů a zajistit, aby hospodářské činnosti spojené s mořským prostředím byly udržitelné.
 • Zdůrazňuje potřebu spolupráce zemí EU a sousedních zemí v rámci mořských oblastí (severovýchodní Atlantský oceán, Baltské moře, Středozemní moře a Černé moře) při vytváření a provádění námořních strategií. Využívání stávajících regionálních správních struktur, např. regionálních úmluv pro mořské prostředí, je tudíž významným prvkem, který země EU musí brát v úvahu.
 • Uznává důležitost opatření územní ochrany pro námořního prostředí, čímž podporuje vytvoření celosvětové sítě chráněných mořských oblastí.

KLÍČOVÉ BODY

 • Země EU musí v rámci svých námořních strategií posoudit stav prostředí svých mořských vod a dopad lidských činností (včetně sociálně-ekonomické analýzy). Musí určit, co je „dobrý stav prostředí“ v souvislosti s jejich mořskými vodami a stanovit environmentální cíle. Potom musí vytvořit programy pro sledování a připravit programy opatření.
 • Posouzení zemí EU ohledně jejich vod pomohou zlepšit povědomí o evropských mořských vodách. To je podporováno prostřednictvím programů, jako je Znalosti v námořní oblasti, nebo Copernicus.
 • Evropská moře se dělí na 4 mořské oblasti: Baltské moře, severovýchodní Atlantský oceán, Středozemní moře a Černé moře. Země, které působí ve stejné mořské oblasti, musí své činnosti koordinovat.
 • Vytvářejí se programy sledování, které mají měřit a vyhodnocovat pokrok při plnění cílů. Pokud některé cíle splněny nejsou, země EU musí uvést důvod a v případě potřeby mohou použít určité výjimky.
 • Směrnice obsahuje soubor kvalitativních deskriptorů, aby země EU mohly zvážit, kdy vytvořit své strategie k dosažení dobrého stavu prostředí ve svých vodách. Patří k nim:
  • zachování biologické rozmanitosti,
  • zapojení do udržitelného rybolovu,
  • ochrana mořského dna, a
  • udržování odpadků a znečišťujících látek v moři pod kontrolou.

Směrnice vychází ze stávajících právních předpisů EU a zahrnuje specifické prvky námořního prostředí, kterými se nezabývají jiné politiky, např. rámcová směrnice o vodě, směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích.

NEDÁVNÝ VÝVOJ

 • Zkušenosti EU v oblasti vytváření udržitelného přístupu ke správě oceánů prostřednictvím rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí jsou považovány za významný přínos pro vizi Evropské komise týkající se správy oceánů pro rok 2016.
 • V roce 2015 Komise podala zprávu o významném pokroku při zřizování chráněných mořských oblastí v mořích EU s přínosem pro hospodářství a životní prostředí. V rámci Úmuvy OSN o biologické rozmanitosti se EU zavázala zajistit ochranu 10 % svých pobřežních a mořských oblastí do roku 2020.
 • V roce 2014 Komise přezkoumala první kroky v provádění směrnice. Země EU od té doby zavádějí programy sledování, jejichž posouzení ze strany Komise se očekává v brzké době. Země EU měly Komisi do března 2016 rovněž předložit své programy opatření.
 • Inovace v oblasti modré ekonomiky je identifikována jako prostředek, díky němuž lze vytvářet nákladově efektivní opatření na ochranu mořského prostředí přispívající k provádění rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí.
 • Rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí slouží jako environmentální zásady pro směrnici o územním plánování námořních prostor uveřejněnou v roce 2014.
 • Ta je součástí integrované námořní politiky, jejímž cílem je provádění optimální správy oceánů a námořní správy.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 15. července 2008. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 15. července 2010.

KONTEXT

Další informace najdete zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

dobrý stav prostředí: se vztahuje na ekologicky rozmanité a dynamické oceány a moře, které jsou čisté, zdravé a výnosné. Cílem je zajistit ochranu mořského prostředí pro současné i budoucí generace.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19–40)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Komise 2010/477/EU ze dne 1. září 2010 o kritériích a metodických normách pro dobrý stav prostředí mořských vod (Úř. věst. L 232, 2.9.2010, s. 14–24)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22–61)

Postupné změny nařízení (EU) č. 1380/2013 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu: První etapa provádění rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí (2008/56/ES – Posouzení a pokyny Evropské komise (COM(2014) 97 final, 20.2.2014)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Inovace v modré ekonomice: využití potenciálu našich moří a oceánů k růstu a vytváření pracovních míst (COM(2014) 254 final/2, 8.5.2014)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/89/EU ze dne 23. července 2014, kterou se stanoví rámec pro územní plánování námořních prostor (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 135–145)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku při zřizování chráněných mořských oblastí (podle článku 21 rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí 2008/56/ES) (COM(2015) 481 final, 1.10.2015)

Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů (JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016)

Poslední aktualizace 23.02.2017

Top