EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Úloha zoologických zahrad v uchovávání biologické rozmanitosti

Úloha zoologických zahrad v uchovávání biologické rozmanitosti

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Podporuje ochranu a zachování druhů volně žijících živočichů posilováním úlohy zoologických zahrad v uchovávání biologické rozmanitosti.
 • Obsahuje pravidla pro udělování licencí zoologickým zahradám a dohledu nad nimi s cílem zajistit dodržování požadovaných opatření v oblasti uchovávání a ochrany.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

 • Zoologická zahrada je definována jako trvalé zařízení, kde mohou být živočichové volně žijících druhů vystaveni veřejnosti sedm nebo více dní v roce.
 • Obchody s oblíbenými zvířaty a cirkusy jsou ze směrnice vyloučeny.
 • Země EU mohou také vyjmout z působnosti této směrnice zařízení, která na veřejnosti nevystavují větší počet živočichů nebo druhů, pokud tato výjimka neohrozí cíle této směrnice.

Podmínky

Směrnice vyžaduje, aby země EU přijaly opatření ohledně udělování licencí a provádění pravidelných kontrol v zoologických zahradách s cílem kontrolovat dodržování podmínek vyžadovaných pro udělení licencí.

Pro získání provozní licence zoologické zahrady musí:

 • účastnit se výzkumů, z nichž vyplyne prospěch pro ochranu druhů, výměny informací týkajících se ochrany druhů a/nebo chovu v zajetí (obnovování stavů, opětovného vysazování živočišných druhů do volné přírody atd.),
 • podporovat výchovu veřejnostik povědomí o ochraně biologické rozmanitosti, zejména prostřednictvím informací o předváděných druzích a o jejich přirozených stanovištích,
 • chovat živočichy v podmínkách zaměřených na uspokojení biologických a ochranářských požadavků pro jednotlivé druhy:
  • specifickým obohacováním vybavení jejich výběhů, a
  • udržováním vysokého standardu chovu a ustájení živočichů s rozpracovaným programem veterinární péče a výživy,
 • bránit živočichům v útěku, aby se předešlo ekologickému ohrožení (např. invazivními nepůvodními druhy) původních druhů, a budou bránit pronikání škodlivých organismů z vnějšího prostředí,
 • vést aktualizované záznamy o kolekci daného zařízení zahrady v rozsahu odpovídajícím jednotlivým druhům.

Udělování licencí a dohled

 • Země EU musí přijmout pravidla pro udělování licencí zoologickým zahradám a pro dohled nad nimi, aby se zajistilo dodržování požadovaných ochranných opatření.
 • Všechny zoologické zahrady musí mít licenci.
 • Každá licence obsahuje podmínky k zajištění opatření v oblasti zachovávání a ochrany.
 • Před udělením, zamítnutím, prodloužením platnosti nebo podstatnou změnou licence provedou příslušné orgány zemí EU kontrolu.
 • Pokud zoologická zahrada neplní zákonné podmínky plně nebo zčásti, příslušný orgán musí zakázat přístup veřejnosti do zoologické zahrady zcela nebo do příslušné části.
 • V případě uzavření celé zoologické zahrady nebo její části musí se s příslušnými živočichy zacházet nebo musí být odstraňováni podle podmínek, které příslušná země EU považuje za vhodné a v souladu s pravidly této směrnice.

Osvědčené postupy

V roce 2015 Evropská komise publikovala dokument osvědčených postupů podle směrnice EU o zoologických zahradách. Cílem dokumentu je pomoci zemím EU zlepšit dodržování požadavků směrnice sdílením zkušeností a osvědčených postupů.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 9. dubna 1999. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 9. dubna 2002.

AKT

Směrnice Rady 1999/22/ES ze dne 29. března 1999 o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách (Úř. věst. L 94, 9.4.1999, s. 24–26)

Poslední aktualizace 06.06.2016

Top