EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bernská úmluva

Bernská úmluva

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť

Rozhodnutí 82/72/EHS – uzavření Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť

CO JE CÍLEM ÚMLUVY A ROZHODNUTÍ?

 • Cílem úmluvy, která byla přijata v Bernu dne 19. září 1979, je podporovat spolupráci mezi zeměmi, které ji podepsaly, při ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a jejich přirozených stanovišť a při ochraně ohrožených stěhovavých druhů.
 • Rozhodnutí uzavírá dohodu jménem Evropského hospodářského společenství (nyní EU).

KLÍČOVÉ BODY

 • EU je signatářem úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť.
 • Planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichové představují cenné přírodní dědictví, které je třeba chránit a předat budoucím generacím. Signatáři úmluvy se domnívají, že kromě vnitrostátních programů ochrany by měla fungovat také spolupráce na evropské úrovni.
 • Signatáři se v úmluvě zavazují:
  • podporovat vnitrostátní politiky ochrany planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť,
  • začlenit ochranu planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů do vnitrostátních politik plánování, rozvoje a ochrany životního prostředí,
  • podporovat vzdělávání a šíření informací o potřebě chránit planě rostoucích rostlin, volně žijící živočichy a jejich přirozená stanoviště.
 • Signatáři se zavazují přijmout náležitá právní a správní opatření na ochranu druhů planě rostoucích rostlin uvedených v příloze I (Přísně chráněné druhy rostlin). Úmluva zakazuje záměrné trhání, sbírání, odřezávání nebo vytrhávání těchto rostlin i s kořeny.
 • Náležitá právní a správní opatření musí být přijata také k ochraně druhů volně žijících živočichů uvedených v příloze II (Přísně chráněné druhy živočichů). Je zakázáno:
  • tyto živočichy jakýmkoli způsobem záměrně odchytávat, držet a záměrně usmrcovat,
  • záměrně poškozovat nebo ničit místa sloužící k rozmnožování nebo k odpočinku,
  • záměrně vyrušovat volně žijící živočichy, zejména v době rozmnožování, odchovu mláďat a přezimování,
  • záměrně ničit nebo odebírat vejce z volné přírody nebo si tato vejce ponechat,
  • držet tyto živočichy a obchodovat s nimi v rámci vnitřního trhu, ať s živými či mrtvými exempláři, včetně preparovaných živočichů nebo kterékoli jejich části nebo odvozeniny.
 • Jakékoli využívání volně žijících živočichů uvedených v příloze III (Chráněné druhy živočichů) musí být regulováno tak, aby byly jejich populace udrženy mimo nebezpečí (dočasný nebo místní zákaz využívání, regulace dopravy nebo prodeje atd.). Signátářům se zakazuje používat bezohledné prostředky odchytu a usmrcování, které by mohly způsobit, že vymizí nebo bude vážně narušena populace druhu.
 • Z výše uvedeného úmluva stanovuje určité výjimky:
  • v zájmu ochrany rostlin a živočichů,
  • za účelem předcházení vážným škodám na úrodě, dobytku, lesích, rybolovu, vodě a jiných formách majetku,
  • v zájmu veřejného zdraví a bezpečnosti, bezpečnosti leteckého provozu nebo jiných vyšších veřejných zájmů,
  • pro účely výzkumu a výuky, obnovení populace, vysazení do původní oblasti výskytu a pro nutný odchov,
  • k povolení, za přísně sledovaných podmínek, odebírat, chovat nebo jinak uvážlivě a v malém počtu užívat určitých volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
 • Signatáři úmluvy se zavazují koordinovat své snahy o ochranu stěhovavých druhů uvedených v přílohách II a III, jejichž oblast rozšíření zasahuje na jejich území.
 • Byl zřízen stálý výbor, který nese odpovědnost za naplňování úmluvy.

DATUM VSTUPU V PLATNOST

Bernská úmluva vstoupila v platnost dne 6. června 1982.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Úř. věst. L 38, 10.2.1982, s. 3–32)

Rozhodnutí Rady 82/72/EHS ze dne 3. prosince 1981 o uzavření Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) (Úř. věst. L 38, 10.2.1982, s. 1–2)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 98/746/ES ze dne 21. prosince 1998, kterým se jménem Společenství schvalují změny příloh II a III Bernské úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, které byly přijaty na 17. zasedání stálého výboru úmluvy (Úř. věst L 358, 31.12.1998, s. 114)

Poslední aktualizace 15.05.2020

Top