EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2003/87/ES zřizující systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v EU

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Zřizuje systém Evropské unie (EU) pro obchodování s emisemi (ETS). Je to základní kámen politiky EU k řešení změn klimatu snížením emisí skleníkových plynů způsobem efektivním z hlediska nákladů a ekonomicky účinným. Je založen na „obchodním systému stanovujícím stropy emisí*.
 • Původní právní předpisy byly v průběhu vývoje systému několikrát změněny. Poslední změny byly přijaty v rozhodnutí v přenesené pravomoci (EU) 2020/1071 a v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1416, což jsou dva akty v přenesené pravomoci.

KLÍČOVÉ BODY

Současná (třetí) fáze EU ETS běží od roku 2013 do roku 2020.

Systém se vztahuje na:

 • elektrárny,
 • širokou škálu energeticky náročných průmyslových odvětví,
 • letadla létající mezi letišti v EU, v Norsku a na Islandu,
 • emise:
  • oxidu uhličitého (CO2),
  • oxidu dusného,
  • perfluorovaných derivátů uhlovodíků,
  • metanu,
  • chlorfluorderivátů uhlovodíků a
  • hexafluoridu sírového.

Od 1. ledna 2005 musí provozovatelé všech činností, na které se vztahuje tato legislativa, vyřadit odpovídající množství povolenek na emise, které pokryjí jejich emise skleníkových plynů.

Celkový počet povolenek vydaných v EU je každý rok snížen: o 1,74 % mezi roky 2013 a 2020 a o 2,2 % od roku 2021.

Letadla létající na letiště v EU, na Islandu a v Norsku odkudkoliv z celého světa jsou do 31. prosince 2023 z EU ETS vyňata. Příchozí lety ze Švýcarska a ze Spojeného království jsou z EU ETS vyloučeny rozhodnutím v přenesené pravomoci (EU) 2020/1071, resp. nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2021/1416.

Povolenky:

 • mohou být převáděny mezi průmyslovými zařízeními, v nichž jsou vykonávány činnosti, na něž se vztahují právní předpisy, leteckými společnostmi a dalšími účastníky trhu v EU a do zemí mimo EU, kde jsou uznávány (zatím nejsou uznávány nikde),
 • jsou platné neomezeně, pokud byly vydány dne 1. ledna 2013 či později,
 • pokud jsou vydané dne 1. ledna 2021 či později, nemohou být použity pro soulad ve 3. fázi (2013–2020).

Od roku 2021 bude 57 % povolenek draženo. Nejméně polovina výnosů z členských států EU z dražby musí být použita pro účely související s klimatem.

Budou zřízeny nové mechanismy financování nízkouhlíkových technologií.

 • Modernizační fond bude podporovat investiční projekty zaměřené na modernizaci v odvětví energetiky a širších energetických systémů v členských státech, jejichž hrubý domácí produkt na osobu při tržních cenách v roce 2013 byl nižší, než je 60 % průměru v EU, bude se sestávat z 2 % celkového počtu emisí mezi roky 2021–2030.
 • Fond inovací bude podporovat názorné předvádění inovativních technologií a průlomových inovací v odvětvích, která jsou zahrnuta v EU ETS, včetně inovativních obnovitelných zdrojů energií, zachycování a využití uhlíku a skladování energií, dostupné zdroje budou shodné s tržní hodnotou nejméně 450 milionů povolenek v době jejich dražby.

Členské státy odpovídají za následující úkoly.

 • Vydávání povolenek.
 • Zajištění monitorování příjemců povolenek a každoroční podávání zpráv o jejich emisích.
 • Od roku 2019 dražba všech povolenek, které nejsou bezplatně přiděleny nebo zařazeny do rezervy tržní stability.
 • Určení, jak využít příjem z dražeb. Mezi možnosti patří opatření pro:
  • vývoj obnovitelné energie a účinné využívání energie,
  • zabránění odlesňování,
  • bezpečné zachycování a skladování CO2,
  • podporu nízkoemisní veřejné dopravy,
  • zlepšení soustavy dálkového vytápění,
  • financování činností, které řeší změnu klimatu v rozvojových zemích.
 • Předložení Evropské komisi do 30. září 2019 seznamu a podrobnosti o zařízeních, na které se vztahuje tato legislativa, na dobu 5 let počínaje 1. lednem 2021. To se musí opakovat každých 5 let.
 • Každoročně do 28. února vydávání počtu povolenek, které budou v daný rok rozděleny.
 • Poskytování Komisi výroční zprávy o uplatňování této legislativy.
 • Zajišťování, aby mohly být povolenky převáděny mezi zařízeními v EU a do zemí mimo EU, kde jsou povolenky uznávány.
 • Stanovování účinných pokut za porušení předpisů. Provozovatelé bez dostatečného množství povolenek, které by pokryly jejich emise, dostanou pokutu ve výši 100 EUR za každou tunu CO2, kterou vypustí.

Všechny tyto kroky se plní na základě pravidel harmonizovaných na úrovni EU.

Komise:

 • předkládá Radě Evropské unieEvropskému parlamentu výroční zprávu o provádění EU ETS a doprovodných politik pro klima a energie,
 • má moc určit technické předpisy nezbytné k provádění základní legislativy,
 • vede nezávislý registr a evidenci transakcí, kde si zaznamenává vlastnictví, vydávání, převody a zrušení povolenek.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Směrnice musela být provedena do vnitrostátního práva do 31. prosince 2003.

KONTEXT

Podle Kjótského protokolu o změně klimatu schváleného v prosinci 1997 se EU zavázala snížit emise skleníkových plynů mezi roky 2008 a 2012 o 8 % v porovnání s hodnotami v roce 1990.

V druhém období dle Kjótského protokolu (2013–2020) se tento závazek zvýšil na 20 % do roku 2020 v porovnání s hodnotami v roce 1990.

Během čtvrté fáze EU ETS (2021–2030) má EU za cíl snížit své emise o nejméně 40 % do roku 2030 v souladu s Pařížskou dohodou o změně klimatu z roku 2015. Aby tyto cíle naplnila, vytvořila EU systém obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Každá povolenka pokrývá emisi 1 tuny CO2 nebo ekvivalentu CO2 během určitého období.

Další informace viz:

KLÍČOVÉ POJMY

Obchodní systém stanovující stropy emisí. Systém EU ETS funguje na základě stropu emisí. Strop neboli limit se stanoví jako celkové množství konkrétních skleníkových plynů, které mohou vypustit do ovzduší továrny, elektrárny a další zařízení zahrnutá do systému. Strop se postupem času snižuje, aby celkový objem emisí klesal. Systém umožňuje obchodování s emisními povolenkami tak, aby celkové emise zařízení a leteckých dopravců zůstaly pod stropními hodnotami a aby byla přijata nejlevnější opatření na snížení emisí.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32–46).

Následné změny směrnice 2003/87/ES byly začleněny do původního znění. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/853 ze dne 30. května 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES a 2009/31/ES a směrnice Rady 86/278/EHS a 87/217/EHS, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv, a zrušuje směrnice Rady 91/692/EHS (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 155–161).

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 ze dne 6. října 2015 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES (Úř. věst. L 264, 9.10.2015, s. 1–5).

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 28.06.2022

Top