EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Podpora využívání biomasy jako alternativního zdroje energie

Podpora využívání biomasy jako alternativního zdroje energie

Biomasa může být pomocí při boji proti změně klimatu, protože snižuje emise skleníkových plynů. Její využívání při výrobě tepla, elektřiny a dopravních paliv může diverzifikovat dodávky energie v Evropské unii (EU) a vytvářet růst a pracovní místa. Má-li být její přínos účinný, musí se vyrábět udržitelným způsobem.

AKT

Sdělení Komise - Akční plán pro biomasu (KOM(2005) 628 v konečném znění ze dne 7. prosince 2005).

PŘEHLED

Biomasa může být pomocí při boji proti změně klimatu, protože snižuje emise skleníkových plynů. Její využívání při výrobě tepla, elektřiny a dopravních paliv může diverzifikovat dodávky energie v Evropské unii (EU) a vytvářet růst a pracovní místa. Má-li být její přínos účinný, musí se vyrábět udržitelným způsobem.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Stanoví způsoby, jak zvýšit rozvoj energie z biomasy vytvářením pobídek pro její využívání a odstraňováním překážek při její výrobě. Stanoví opatření k podpoře využití biomasy při výrobě tepla a elektrické energie a v dopravě. Obsahuje opatření týkající se dodávek biomasy, financování a výzkumu. Akční plán byl prvním krokem ke zdůraznění významu odvětví.

KLÍČOVÉ BODY

Sdělení vedlo k dalším iniciativám podporujícím biopaliva.

Kritéria udržitelnosti mají zajistit, aby používání biopaliv zaručovalo skutečné úspory uhlíku a chránilo biologickou rozmanitost. Podle těchto kritérií biopaliva:

  • musí dosahovat úspor emisí skleníkových plynů ve výši nejméně 35 % ve srovnání s fosilními palivy. Tento údaj se v roce 2017 zvýší na 50 %,
  • nelze pěstovat v oblastech, na nichž dříve byla půda s velkou zásobou uhlíku, jako jsou mokřady nebo lesy,
  • není možné vyrábět ze surovin získávaných z území s bohatou biologickou rozmanitostí.

Dobrovolné režimy ověřují, zda výrobci splňují kritéria udržitelnosti. Pokud ano, jsou způsobilí obdržet finanční podporu nebo se jejich výstup počítá do vnitrostátních cílů v oblasti obnovitelné energie.

Postupy pro vydávání povolení: praktická doporučení poskytují pomoc a rady tvůrcům projektů, nevládním organizacím a veřejným orgánům při vyřizování žádostí o výstavbu závodů na zpracování biomasy.

Iniciativa Evropská dráha letu pro pokročilá biopaliva má za cíl podporovat biopaliva jako alternativu obnovitelných paliv pro letadla.

KONTEXT

Biomasa se získává z organického materiálu, jako jsou stromy, rostliny a zemědělský a komunální odpad. Její výroba se skládá z řetězce činností od pěstování vstupních surovin až po konečnou přeměnu energie. V roce 2012 biomasa a odpad pokrývaly přibližně dvě třetiny veškeré spotřeby obnovitelné energie v EU.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise věnovaných biomase.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140 ze dne 5. 6. 2009, s. 16-62).

Zelená Kniha - Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii (KOM(2006) 105 v konečném znění ze dne 8. 3. 2006).

Poslední aktualizace 12.08.2015

Top