EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pokyny ke konceptu důsledků pro obchodování

Pokyny ke konceptu důsledků pro obchodování

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Pokyny ke konceptu důsledků pro obchodování obsaženému ve článcích 101 a102 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU)

CO JE CÍLEM POKYNŮ?

 • Článek 101(bývalý článek 81 Smlouvy o založení Evropského společenství (Smlouvy o ES)) zakazuje kartely* a chování, které vylučuje, omezuje nebo narušuje hospodářskou soutěž (vertikální* a horizontální dohody*) s určitými výjimkami (uvedenými v článku 101 odstavci 3).
 • Článek 102 SFEU (bývalý článek 82 Smlouvy o založení Evropského společenství (Smlouvy o ES)) staví mimo zákon zneužívání dominantního postavení podniků.
 • Tyto dva články se použijí pouze tehdy, kdy je možné určit, že dohody a jednání citelně ovlivňují obchod mezi zeměmi EU.
 • Tyto pokyny Evropské komise mají za cíl vysvětlit a stanovit metodologii pro používání konceptu důsledků pro obchodování mezi zeměmi EU ve vztahu k případům týkajícím se hospodářské soutěže, a tak odráží judikaturu vydanou Soudním dvorem Evropské unie.

KLÍČOVÉ BODY

 • Podle článku 101 SFEU podléhá celá dohoda právu EU včetně těch částí této dohody, které jednotlivě obchod mezi zeměmi EU neovlivňují, pokud může jako celek ovlivnit obchod mezi zeměmi EU. V případech, kdy se smluvní vztahy mezi stejnými stranami týkají několika činností, musí být tyto činnosti, aby mohly tvořit součást stejné dohody, přímo propojené a tvořit nedílnou součást totožné souhrnné obchodní dohody. Pokud tomu tak není, každá činnost představuje oddělenou dohodu.
 • Podle článku 102 SFEU musí zneužívání ovlivnit obchod mezi zeměmi EU. Jednání, které tvoří součást celkové strategie využívané podnikem v dominantním postavení, musí být posouzeno z pohledu jeho celkového dopadu. V případě, že podnik používá různé druhy jednání za stejným účelem (např. ve snaze odstranit nebo vyloučit konkurenty z trhu), stačí pro použití článku 102 SFEU na veškerá jednání, která jsou součástí této celkové strategie, aby pouze jedno z daných jednání ovlivňovalo obchod mezi zeměmi EU.
 • Pokyny se zaměřují na 3 hlavní aspekty a chtějí vyjasnit:
  • koncept obchodování mezi zeměmi EU jako takového obchodování, které není omezeno tradiční přeshraniční výměnou zboží a služeb. Jde o širší koncept, pod který spadá přeshraniční ekonomická činnost včetně usazování*. Podle tohoto konceptu musí existovat dopad na přeshraniční činnost zahrnující nejméně (části) 2 zemí EU,
  • význam spojení „může ovlivnit“, které definuje povahu požadovaného dopadu na obchod mezi zeměmi EU. Podle standardního testu sestaveného Soudním dvorem musí být možné s dostatečným stupněm pravděpodobnosti předvídat na základě objektivního souboru skutkových a právních zjištění, že dohoda nebo jednání může přímo či nepřímo, skutečně nebo potenciálně ovlivňovat obchod mezi zeměmi EU. V případech, kdy může dohoda nebo jednání ovlivnit strukturu hospodářské soutěže uvnitř EU, se stanoví příslušnost práva EU,
  • pojem „citelnosti“: kritérium na dopad pro obchodování zahrnuje kvantitativní prvek, který omezuje příslušnost práva EU na dohody a jednání, která mohou mít vliv určitého rozsahu. Citelnost je možné posoudit zejména ve vztahu k postavení a důležitosti příslušných podniků na trhu s dotčenými produkty. Posouzení závisí na okolnostech každého jednotlivého případu, zejména na povaze dohody či jednání, povaze daných produktů a postavení dotčených podniků na trhu.
 • Komise má za to, že v zásadě dohody nemohou citelně ovlivnit obchod mezi zeměmi EU, pokud jsou současně splněny 2 podmínky:
  • celkový podíl na trhu stran v rámci příslušného trhu v EU nepřekračuje 5 % a
  • v případě horizontálních dohod nepřekračuje celkový roční obrat dotčených podniků 40 milionů EUR. v případě vertikálních dohod nepřekračuje celkový obrat dodavatele na dotčené související produkty 40 milionů EUR.
 • Součástí těchto pokynů je analýza různých podob dohod a jednání, která poskytuje vodítko k tomu, jak by měl být koncept dopadu pro obchodování používán v praxi.
 • Kritérium dopadu pro obchodování je kritériem pro autonomní určení příslušnosti právu EU. Musí být posuzováno odděleně v každém případě a nejde o stejné posuzování jako pro případ omezení hospodářské soutěže.

ODKDY SE TYTO POKYNY POUŽIJÍ?

Použijí se ode dne 27. dubna 2004.

KONTEXT

Viz také:

KLÍČOVÉ POJMY

Kartely: skupina podobných, ale samostatných společností, které se spojí, aby společně určovaly ceny, omezily výrobu nebo sdílely mezi sebou trhy či zákazníky.
Vertikální dohody: dohody mezi podniky, které jednají na různých úrovních dodavatelského řetězce, například když jedna společnost dodává výrobní materiály jiné společnosti.
Horizontální dohody: dohody mezi konkurenčními podniky.
Usazování: svoboda obchodníků (ať už jde o osoby či profesionály samostatně výdělečně činné nebo právnické osoby, jako jsou podniky), kteří legálně fungují v jedné zemi EU, aby mohli provádět ekonomickou činnost stabilním a soustavným způsobem v jiné zemi EU.

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise – Pokyny ke konceptu důsledků pro obchodování obsaženému v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. C 101, 27.4.2004, s. 81–96)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část třetí: vnitřní politiky a činnosti Unie – Hlava VII: společná pravidla pro hospodářskou soutěž, daně a sbližování právních předpisů – Kapitola 1: pravidla hospodářské soutěže – Oddíl 1: pravidla platná pro podniky – Článek 101 (bývalý článek 81 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 88–89)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část třetí: vnitřní politiky a činnosti Unie – Hlava VII: společná pravidla pro hospodářskou soutěž, daně a sbližování právních předpisů – Kapitola 1: Pravidla hospodářské soutěže – Oddíl 1: Pravidla platná pro podniky – Článek 102 (bývalý článek 82 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 89)

Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1–25)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1/2003 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 29.05.2020

Top