EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Právo na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla

Právo na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2001/84/ES o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je zavést povinné právo na opětný prodej* ve prospěch autora originálu uměleckého díla v celé EU.

KLÍČOVÉ BODY

Umělecká díla, na která se vztahuje právo na opětný prodej

Pokud umělecká díla vytvořil umělec nebo to jsou kopie vytvořené v omezeném počtu, které jsou pokládány za originál uměleckého díla podle profesního využití (např. omezená výroba nebo podepsaná díla), vztahuje se právo na opětný prodej na díla, jako jsou:

 • obrazy,
 • koláže,
 • malby,
 • kresby,
 • rytiny,
 • tisky,
 • litografie,
 • sochy,
 • tapiserie,
 • keramika,
 • sklo a
 • fotografie.

Právo na opětný prodej se nevztahuje na originály rukopisů spisovatelů nebo skladatelů.

Předmět práva na opětný prodej

 • Právo na opětný prodej normálně platí prodávající. Nicméně země EU mohou přijmout právní předpisy, které umožní, aby odborník, jiný než prodávající, byl sám odpovědný nebo se s prodávajícím podílel na odpovědnosti za zaplacení práva na opětný prodej.
 • Země EU mohou též určit, že se právo na opětný prodej nebude uplatňovat v případech:
  • kdy prodávající získal dílo přímo od autora méně než tři roky před opětným prodejem a
  • kdy cena opětného prodeje nepřesahuje 10 000 eur.

Doba ochrany práva na opětný prodej

Doba ochrany je stanovena ve směrnici 2006/116/ES, která harmonizuje dobu ochrany autorského práva a některých souvisejících práv a trvá po dobu sedmdesáti let od smrti autora.

Výpočet práva na opětný prodej

 • Země EU jsou povinny stanovit minimální prodejní cenu pro prodeje, na které se vztahuje právo na opětný prodej. Tato minimální prodejní cena nesmí překročit 3 000 eur.
 • Umělci dostávají autorskou odměnu vypočítanou jako procentní prodejní cenu jejich děl. Prodejní cena je rozdělena na pět částí a sazba autorské odměny se v závislosti na dané části pohybuje od 4 % do 0,25 %.
 • Celková výše autorské odměny však nesmí překročit 12 500 eur.

Příjemci

 • Právo na opětný prodej přináší výhody autorovi díla a po jeho smrti osobám jím oprávněným.
 • Autoři, kteří jsou státními příslušníky nečlenských zemí, mohou mít z práva na opětný prodej prospěch, pokud právní předpisy jejich země povolují ochranu práva na opětný prodej v této zemi pro autory ze zemí EU.
 • Země EU však mohou rozhodnout, že budou tuto směrnici uplatňovat i na autory, kteří jsou státními příslušníky nečlenských zemí, ale jejichž obvyklé místo pobytu je v dotčené zemi EU.

Právo na informace

Po dobu tří let po opětném prodeji mají osoby oprávněné dostávat autorské odměny právo požadovat od jakéhokoli profesionálního zástupce trhu s uměleckými díly sdělení jakýchkoli informací nezbytných pro zajištění platby autorské odměny za opětný prodej.

Zpráva o provádění této směrnice a klíčové zásady a doporučení

V roce 2011 přijala Evropská komise zprávu o provádění směrnice. Ta navrhla vytvoření dialogu se zúčastněnými stranami (včetně organizací pro správu výběru poplatků, autorů a profesionálních zástupců trhu s uměleckými díly, jako jsou prodejci umění, galerie či aukční síně), jehož úkolem by bylo doporučení, jak zlepšit systém vybírání a rozdělování poplatků za opětný prodej v EU. V roce 2014 zástupci těchto organizací podepsali „klíčové zásady a doporučení ohledně správy autorského práva na opětný prodej“.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

 • Tato směrnice se uplatňuje na všechny originály uměleckých děl, která ke dni 1. ledna 2006:
  • byla chráněna autorskými právy v zemích EU nebo
  • splňovala kritéria pro ochranu podle této směrnice.
 • Platí ode dne 13. října 2001 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 1. ledna 2006.

KONTEXT

Ačkoli Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl dává autorovi originálu uměleckého díla právo na opětný prodej, není závazná, což znamená, že ji některé země EU neuplatňují. V důsledku toho existují překážky pro vnitřní trh a narušení hospodářské soutěže v něm, jakož i chybí ochrana autorů originálů uměleckých děl.

KLÍČOVÉ POJMY

Právo na opětný prodej: právo ve prospěch autora originálu uměleckého díla získat procentní podíl z ceny získané při opětném prodeji tohoto díla, který uskutečnili profesionální zástupci trhu s uměleckými díly (aukční domy, galerie nebo jakýkoli jiný trh s uměleckými díly).

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. září 2001 o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla (Úř. věst. L 272, 13.10.2001, s. 32–36)

Postupné změny směrnice 2001/84/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru: Zpráva o provádění a dopadu směrnice o právu na opětný prodej (2001/84/ES) (KOM(2011) 878 v konečném znění, 14.12.2011)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (kodifikované znění) (Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 12–18)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 11.01.2019

Top