Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Neživotní pojištění: třetí směrnice

This summary has been archived and will not be updated. See 'Pojištění a zajištění' for an updated information about the subject.

Neživotní pojištění: třetí směrnice

Evropská unie (EU) zavádí systém jednotného povolení umožňující pojišťovnám se sídlem v jednom ze členských států Společenství otevřít pobočky a volně poskytovat služby pod kontrolou členského státu, ve kterém má pojistitel své sídlo. Cílem je umožnit každému pojistníkovi nalézt takové krytí, které bude nejlépe odpovídat jeho potřebám.

AKT

Směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního a o změně směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí směrnice o neživotním pojištění) (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Tato směrnice se vztahuje na pojištění a přístup k samostatné výdělečné činnosti v přímém neživotním pojištění prováděné pojišťovnami se sídlem ve členském státě nebo těch, které se v něm chtějí usadit.

Přístup k pojišťovací činnosti

Pojišťovny, které chtějí mít přístup k přímému pojištění, musí požádat o správní povolení u orgánů původního členského státu. Toto povolení umožňuje pojišťovně, aby prováděla pojišťovnictví v režimu zařízení nebo ve volném režimu poskytování služby.

Pojišťovny, které mají přímý přístup k pojišťovacím činnostem, musí přijmout stanovenou formu.

Tyto pojišťovny musí:

  • omezit svůj předmět činnosti pouze na pojištění a činnosti, které z toho vyplývají;
  • předložit seznam činností, který musí obsahovat mimo jiné i informace o povaze rizik, která pojišťovna navrhuje garantovat, prvky tvořící minimální garanční fond a hlavní zásady zajištění;
  • vlastnit minimální požadované finanční prostředky.

Pojišťovny musí také příslušným orgánům sdělit identitu akcionářů a společníků.

Harmonizace podmínek výkonu

Členské státy mají výhradní zodpovědnost za finanční dohled nad pojišťovnami. Jsou povinny ověřovat veškerou činnost pojišťoven, jejich solventnost a vytvoření technických rezerv a reprezentativních aktiv. Pojišťovny musí členským státům poskytovat dokumenty nezbytné pro provádění kontroly a také statistické dokumenty.

Každá pojišťovna musí vytvářet technické rezervy dostatečné pro správné vykonávání své činnosti. Tyto technické rezervy a vyrovnávací rezervy jsou tvořeny investicemi a pohledávkami nebo jinými aktivy.

Příslušné orgány mají pravomoc odebrat pojišťovně přidělený souhlas, pokud pojišťovna:

  • nevyužije souhlas do dvanácti měsíců;
  • již nesplňuje vstupní podmínky;
  • neplní povinnosti, které jí náleží.

Ustanovení ohledně svobody zakládat podnik a poskytovat služby

Pojišťovny mohou otevírat pobočky na území jiného členského státu pod podmínkou, že toto oznámí příslušnému orgánu původního členského státu a předají mu stanovené informace, zejména o činnostech prováděných v režimu usazování nebo volného poskytování služeb.

Pojištěnec musí být vždy informován o tom, v jakém členském státě se nachází sídlo pojišťovny a také pobočky, se kterou bude uzavírat smlouvu.

Klíčové pojmy aktu

  • Zajištění: činnost, která spočívá v přebírání rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 92/49/EHS

2. 7. 1992

31. 12. 1993

Úř. věst. L 228 ze dne 11. 8. 1992

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 95/26/ES

7. 8. 1995

18. 7. 1996

Úř. věst. L 168 ze dne 18. 7. 1995

Směrnice 2000/64/ES

17. 11. 2000

17. 11. 2002

Úř. věst. L 290 ze dne 17. 11. 2000

Směrnice 2002/87/ES

11. 2. 2003

10. 8. 2004

Úř. věst. L 35 ze dne 11. 2. 2003

Směrnice 2005/1/ES

13. 4. 2005

13. 5. 2005

Úř. věst. L 79 ze dne 24. 3. 2005

Směrnice 2005/68/ES

10. 12. 2005

10. 12. 2007

Úř. věst. L 323 ze dne 9. 12. 2005

Směrnice 2007/44/ES

21. 9. 2007

20. 3. 2009

Úř. věst. L 247 ze dne 21. 9. 2007

Směrnice 2008/36/ES

21. 3. 2008

Úř. věst. L 81 ze dne 20. 3. 2008

Postupné změny a opravy směrnice 92/49/EHS byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES ze dne 16. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a o změně směrnic Rady 73/239/EHS a 88/357/EHS (Čtvrtá směrnice o pojištění motorových vozidel) Tento text usiluje o lepší ochranu obyvatel všech členských států, poškozených silniční nehodou během dočasného pobytu v zahraničí, tj. v jiném členském státě, než z jakého pocházejí, a také ve třetí zemi, jejíž národní kancelář přistoupila k režimu zelené karty. Předpokládá zjednodušení odškodnění a povinnost pro pojišťovny stanovit škodního zástupce v každém členském státě a vytvořit informační struktury pro identifikování zodpovědného pojistitele. Umožňuje mimo jiné zavést právo přímého jednání v celé Evropské unii ve prospěch poškozeného, právo umožňující zaslat žádost o odškodnění přímo pojistiteli osoby, která je za nehodu zodpovědná.

Poslední aktualizace: 25.10.2011

Top