EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mezinárodní obchod s nebezpečnými chemickými látkami (Rotterdamská úmluva)

Mezinárodní obchod s nebezpečnými chemickými látkami (Rotterdamská úmluva)

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Rotterdamská úmluva

Rozhodnutí 2003/106/ES o schválení Rotterdamské úmluvy

Rozhodnutí 2006/730/ES o uzavření Rotterdamské úmluvy

CO JE CÍLEM ÚMLUVY A ROZHODNUTÍ?

 • Úmluva uvádí postup předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu.
 • Rozhodnutí zajišťují, že EU Rotterdamskou úmluvu schvaluje, uzavírá a účastní se jí potom, co Soudní dvůr zrušil původní legislativní rozhodnutí ohledně právní otázky.

KLÍČOVÉ BODY

Úmluva:

 • upravuje vývoz a dovoz 52 nebezpečných chemických látek a pesticidů.
 • vyžaduje, aby každá z chemických látek, které uvádí, měla před tím, než se smí vyvézt, předchozí souhlas dovozce,
 • zavádí postup pro výměnu informací o rozhodnutích dovážejících zemí,
 • vyžaduje, aby každá strana úmluvy určila vnitrostátní orgán, který zajistí její plné provedení,
 • se dotazuje signatářů, zda jsou připraveni přijmout dovoz chemických látek a pesticidů, jejichž seznam obsahuje,
 • od vývozců vyžaduje, aby zajistili, že uvedené chemické látky nebudou vyváženy, pokud země, která je dovozcem, k tomu nedala formální schválení,
 • požaduje, aby strany, které určitou chemickou látku zakázaly nebo přísně omezily, oznámily tuto skutečnost sekretariátu úmluvy,
 • zajišťuje výměnu vědeckých, technických, hospodářských a právních informací o chemických látkách, které pokrývá, a možnost technické pomoci v oblasti regulace chemických látek pro rozvojové země,
 • signatářské zemi umožňuje odstoupit od této úmluvy jeden rok po obdržení oznámení o odstoupení,
 • z oblasti působnosti jsou vyňaty omamné látky, radioaktivní látky, odpad, chemické zbraně, potraviny a potravinářské přídatné látky, geneticky modifikované organismy nebo chemické látky vyvážené pro účely výzkumu.

DATUM VSTUPU V PLATNOST

Úmluva vstoupila v platnost dne 24. února 2004.

KONTEXT

 • Soudní dvůr EU dne 10. ledna 2006 vydal rozsudek ve věci C-94/03. Evropská komise podala žalobu proti Radě a žádala Soudní dvůr o zrušení rozhodnutí Rady 2003/106/ES, které schvaluje Rotterdamskou úmluvu jménem Evropské unie.
 • Komise argumentovala, že rozhodnutí mělo být založeno pouze na článku Smlouvy o společné obchodní politice (tehdejším článku 133 Amsterodamské smlouvy), a ne na článku, který byl použit (článku 175 stejné smlouvy, který se týkal politiky v oblasti životního prostředí).
 • Soudní dvůr rozhodl, že pro zajištění nezbytného právního základu jsou nutné oba články, a původní rozhodnutí Rady zrušil. Pro zamezení vzniku právního vakua nové rozhodnutí nabylo účinku ode dne, kdy bylo přijato předchozí rozhodnutí.

Další informace viz:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 29–47)

Rozhodnutí Rady 2003/106/ES ze dne 19. prosince 2002 o schválení Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 27–28)

Rozhodnutí Rady 2006/730/ES ze dne 25. září 2006 o uzavření Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 299, 28.10.2006, s. 23–25)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60–106)

Postupné změny nařízení (EU) č. 649/2012 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 06.08.2020

Top