EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Obaly a obalové odpady

Obaly a obalové odpady

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice 94/62/ES stanoví pravidla EU pro nakládání s odpady a obalovými odpady.

Cílem směrnice 94/62/ES je:

 • harmonizovat vnitrostátní opatření týkající se nakládání s obaly a obalovými odpady a
 • zlepšit kvalitu životního prostředí tím, že zabrání jakýmkoli vlivům obalů a obalových odpadů na životní prostředí nebo tyto vliv omezí.

Směrnice (EU) 2018/852 představuje poslední změnu směrnice 94/62/ES a obsahuje aktualizovaná opatření, která mají:

 • předcházet tvorbě obalových odpadů a
 • prosazovat opakované použití, recyklaci a další formy využití obalových odpadů místo jejich konečného odstranění s cílem přispět k přechodu na oběhové hospodářství*.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Směrnice se vztahuje na veškeré obaly, které jsou uváděny na evropský trh, a na veškeré obalové odpady, ať již jsou užívány nebo uvolňovány na úrovni průmyslu, velkoobchodu, maloobchodu, kanceláří, služeb, domácností nebo na jakékoli jiné úrovni, bez ohledu na použitý materiál.

Opatření

Pozměněná směrnice ukládá zemím EU povinnost přijmout opatření, jako jsou vnitrostátní programy, pobídky prostřednictvím systémů rozšířené odpovědnosti výrobce a další ekonomické nástroje s cílem předcházet tvorbě obalových odpadů a minimalizovat vliv obalů na životní prostředí.

Země EU by měly podpořit zvyšování podílu opakovaně použitelných obalů* uváděných na trh a podílu systémů opakovaného použití obalů způsobem šetrným k životnímu prostředí, aniž by tím došlo k ohrožení bezpečnosti potravin nebo bezpečnosti spotřebitelů. To může zahrnovat:

 • systémy vratných zálohovaných obalů,
 • cíle,
 • ekonomické pobídky,
 • minimální procentní podíl opakovaně použitelných obalů uváděných na trh pro každý typ obalů apod.

Země EU musí též přijmout nezbytná opatření ke splnění cílů v oblasti recyklace odpadů, které se liší v závislosti na obalovém materiálu. Za tímto účelem musejí použít nová pravidla pro výpočet, která se týkají podávání zpráv v souvislosti s novými cíli v oblasti recyklace, které je třeba splnit do roku 2025 a 2030.

Cíle

Do 31. prosince 2025 musí být recyklováno aspoň 65 % hmotnosti veškerých obalových odpadů. Níže jsou uvedeny cíle recyklace pro jednotlivé materiály:

 • 50 % plastů,
 • 25 % dřeva,
 • 70 % železných kovů,
 • 50 % hliníku,
 • 70 % skla a
 • 75 % papíru a lepenky.

Do 31. prosince 2030 musí být recyklováno aspoň 70 % hmotnosti veškerých obalových odpadů. Jde například o:

 • 55% plastů,
 • 30% dřeva,
 • 80% železných kovů,
 • 60% hliníku,
 • 75 % skla a
 • 85% papíru a lepenky.

Základní požadavky

Země EU musí zajistit, aby obaly uváděné na trh splňovaly základní požadavky obsažené v příloze II směrnice:

 • omezit hmotnost a objem obalu na minimální hodnotu přiměřenou pro zachování nezbytné úrovně bezpečnosti, hygieny a přijatelnosti pro balený výrobek i pro spotřebitele,
 • minimalizovat obsah škodlivých a jiných nebezpečných látek a materiálů v obalových materiálech a jeho složkách,
 • navrhovat obaly způsobem, který umožní jejich opakované použití a využití, což může zahrnovat návrh recyklace materiálu nebo organické recyklace, jakož i návrh energetického využití.

Pozměněná směrnice objasnila rozdíl mezi obaly využitelnými formou kompostování a biologicky rozložitelnými obalovými odpady a upřesnila, že oxo-rozložitelné plastové obaly (plastové obaly s přídatnými látkami, které způsobují, že se obaly rozloží na mikroskopické částice a přispějí k přítomnosti mikroplastů v životním prostředí) se nepovažují za obaly biologicky rozložitelné.

Evropská komise v současnosti zkoumá, jak posílit základní požadavky, s cílem zlepšit návrhy obalů pro opakované použití a podpořit vysoce kvalitní recyklaci, jakož i posílit vymáhání základních požadavků.

Systémy využití obalů

Země EU by měly zajistit, aby vznikaly systémy, které budou zajišťovat vracení a/nebo sběr použitých obalů anebo obalových odpadů, jakož i opakované použití nebo využití včetně recyklace shromážděných obalů a/nebo obalových odpadů.

Odpovědnost výrobce

 • Do konce roku 2024 by země EU měly zajistit, aby pro všechny odpady byly zavedeny systémy odpovědnosti výrobce*. Systémy odpovědnosti výrobce stanovují financování nebo financování a organizaci vracení a/nebo sběru použitých obalů a/nebo obalových odpadů a jejich nasměrování na nejvhodnější možnost nakládání s odpady, ale také stanovují opakované použití nebo recyklaci sbíraných obalů a obalových odpadů.
 • Tyto systémy budou muset splňovat minimální požadavky zavedené podle rámcové směrnice o odpadech 2008/98/ES (viz shrnutí). Systémy by měly pomoci podpořit obaly, které jsou navrženy, vyrobeny a uvedeny na trh způsobem, který podporuje opakované použití obalů nebo vysoce kvalitní recyklací a který minimalizuje vliv obalů a obalových odpadů na životní prostředí.

Informační systémy a podávání zprávy

 • V prováděcím aktu, rozhodnutí 2005/270/ES, se stanoví formáty, jakož i pravidla pro výpočet, ověřování a vykazování údajů, které musejí země EU každý rok poskytnout Komisi za účelem sledování provádění směrnice 94/62/ES.
 • Rozhodnutím (EU) 2019/665 se mění rozhodnutí 2005/270/ES a zavádí se nová pravidla za účelem sladění s novými pravidly uvedenými ve směrnici 94/62/ES, pokud jde o výpočet dosažení cílů recyklace v souvislosti s:
  • možností zohlednění opakovaně použitelných prodejních obalů až do 5 % cíle recyklace (čl. 5 odst. 2),
  • možností zohlednění dřevěných obalů opravených za účelem opakovaného použití (v čl. 5 odst. 3),
  • výpočtem množství kovů v obalových odpadech oddělených z popele ze spalování (článek 6a),
  • kompozitními obaly, které by již neměly být vykazovány podle převažujících materiálů, ale podle materiálu obsaženého v obalu s možnými odchylkami u materiálů, které představují méně než 5 % celkové hmotnosti obalové jednotky.
 • Cílem nových pravidel pro výpočet je zajistit, aby pro výpočet cíle recyklace byly použity pouze ty odpady, které vstoupí do recyklace, nebo odpady, v jejichž případě bylo dosaženo stavu, kdy odpad přestává být odpadem, a obecně pak platí, že měření odpadu by mělo probíhat v místě, kde odpad vstupuje do recyklace.
 • Rozhodnutí stanoví vylepšený systém kontroly kvality vykázaných údajů (údaje přímo od hospodářských subjektů, používání elektronických registrů), čímž se zajistí lepší sledovatelnost vykázaných údajů, včetně údajů o odpadu vyvezeném za účelem recyklace do třetích zemí mimo EU.
 • Rozhodnutím (EU) 2019/665 se rovněž zavádí změny formátů pro vykazování údajů podle článku 12 směrnice 94/62/ES. Formáty by měly zohlednit informace o opakovaně použitelných obalech poprvé uváděných na trh a o počtu cyklů, které obal za rok provede – což je nezbytné ke stanovení podílu opakovaně použitelných obalů vůči obalům na jedno použití. Jelikož je možné v souvislosti s cíli recyklace zohlednit opakovaně použitelné prodejní obaly, je třeba rozlišovat mezi opakovaně použitelnými prodejními obaly a jinými opakovaně použitelnými obaly.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

 • Směrnice 94/62/ES je v platnosti od 31. prosince 1994 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 30. června 1996.
 • Pozměňující směrnice (EU) 2018/852 je v platnosti od 4. července 2018 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 5. července 2020.

KONTEXT

Další informace naleznete zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Oběhové hospodářství: oběhové hospodářství minimalizuje vstup zdrojů, odpady, emise a úniky energie. Lze ho dosáhnout pomocí návrhů s dlouhou životností, údržby, oprav, opakovaného použití a recyklace. Je opakem lineárního hospodářství, které těží zdroje, používá je a poté je vyhodí.
Opakovaně použitelné obaly: obaly navržené, vyrobené a uvedené na trh tak, aby mohly být v průběhu svého životního cyklu vícekrát využity tím, že budou několikrát znovu naplněny nebo opakovaně použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny.
Systémy rozšířené odpovědnosti výrobce: systémy, které mají zajistit, aby výrobci nesli finanční nebo finanční a organizační odpovědnost za výrobek v rámci jeho životního cyklu i poté, co se stal odpadem. Systémy rozšířené odpovědnosti výrobce výrobcům a zemím EU umožňují úpravou poplatků splatných výrobci za uvádění obalů na trh podpořit návrh výrobků a jejich součástí, které jsou šetrnější k životnímu prostředí.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10–23)

Postupné změny směrnice 94/62/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3–30)

Viz konsolidované znění.

Rozhodnutí Komise 2005/270/ES ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 86, 5.4.2005, s. 6–12)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 15.06.2020

Top