EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bezpečnost potravin — bezpečné materiály určené pro styk s potravinami

Bezpečnost potravin — bezpečné materiály určené pro styk s potravinami

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

 • Stanoví společná pravidla pro uvádění na trh materiálů určených pro styk s potravinami, včetně obalů potravin, kuchyňského a stolního nádobí a zařízení pro zpracování potravin, které přicházejí nebo mohou přijít do přímého nebo nepřímého styku s potravinami nebo přenášet své složky (látky, které mohou obsahovat) do potravin.
 • Cílem nařízení je chránit lidské zdraví a zájmy spotřebitelů a zajistit, aby používané výrobky mohly být prodávány kdekoli v Evropském hospodářském prostoru – prostoru, jehož součástí jsou členské státy Evropské unie (EU), Island, Lichtenštejnsko a Norsko – a v němž existuje volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu.

KLÍČOVÉ BODY

 • Materiály určené pro styk s potravinami musí být vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla:
  • ohrozit zdraví lidí,
  • způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin nebo
  • způsobit zhoršení chuti nebo textury potravin.
 • Tento právní předpis uvádí 17 skupin materiálů a předmětů, u nichž mohou být přijata zvláštní opatření.
 • Tato zvláštní opatření mohou zahrnovat seznam povolených látek, které je povolené používat na úrovni EU při výrobě materiálů určených pro styk s potravinami, a omezení, jako jsou specifické limity pro migraci (přenos složek).
 • Nařízení rovněž stanoví postup pro podávání žádostí o používání nové látky, pokud pro ni existuje příslušný seznam, například jde o plastové materiály určené pro styk s potravinami. Dokumentaci je třeba předložit příslušnému vnitrostátnímu orgánu, který ji potom zašle Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin.
 • Materiály určené pro styk s potravinami, které již jsou ve styku s potravinami v okamžiku prodeje spotřebitelům, například kuchyňské a stolní nádobí, musí být označeno slovy „pro styk s potravinami“ nebo doplněno symbolem vína a vidličky, který je stanoven v příloze II nařízení, pokud není jasné, že zamýšleným použitím předmětu je styk s potravinami. Případně je také nutné uvést další informace, které zajistí bezpečné používání materiálu nebo předmětu určeného pro styk s potravinami.
 • Musí být zavedena opatření pro sledovatelnost, aby bylo možné stáhnout vadné výrobky nebo poskytnout veřejnosti specifické informace.
 • Pravidla se nevztahují na:
  • starožitné materiály a předměty,
  • povrchové vrstvy a povlaky, například látky pokrývající povrch sýra, zpracované masné výrobky nebo ovoce, které tvoří součást potraviny a které mohou být společně s touto potravinou konzumovány.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Použije se od 3. prosince 2004, s výjimkou opatření pro sledovatelnost, která se použijí od 27. října 2006.

KONTEXT

Další informace viz

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4–17).

Postupné změny nařízení (ES) č. 1935/2004 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 07.01.2022

Top