EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Osobní ochranné prostředky

This summary has been archived and will not be updated. See 'Zajištění bezpečných osobních ochranných prostředků pro uživatele' for an updated information about the subject.

Osobní ochranné prostředky

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 89/686/EHS – osobní ochranné prostředky

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Vztahuje se na používání osobních ochranných prostředků (OOP). Stanoví podmínky jejich uvádění na trh a jejich volného pohybu v rámci Evropské unie (EU) a také základní požadavky, které OOP musí splňovat, aby chránily zdraví a zajistily bezpečnost uživatelů.
 • Požaduje, aby země EU přijaly opatření, která by zajistila, že OOP uváděné na trh budou chránit zdraví a zajistí bezpečnost uživatelů, aniž by to bylo na úkor zdraví a bezpečnosti jiných osob, domácích zvířat nebo majetku.

KLÍČOVÉ BODY

Definice a oblast působnosti

OOP je zařízení nebo prostředek:

 • určený k nošení nebo držení jednotlivcem pro ochranu před jedním nebo více zdravotními a bezpečnostními riziky (např. sluneční brýle),
 • určený pro profesionální a soukromé použití (např. při sportu, ve volném čase nebo v domácnosti).

Směrnice se nevztahuje na:

 • OOP, na které se už vztahuje jiná směrnice, jež má s ohledem na uvádění na trh, volný pohyb zboží a bezpečnost stejné cíle jako tato směrnice,
 • OOP určené a vyráběné pro ozbrojené síly nebo pro účely udržování zákonnosti,
 • OOP pro sebeobranu,
 • OOP, které nejsou nošeny trvale, určené pro ochranu nebo záchranu osob na lodích nebo v letadlech,
 • přilby a obličejové štíty pro uživatele dvoukolových nebo tříkolových motorových vozidel.

Základní požadavky

 • Navrhování a výroba OOP musí vyhovovat základním požadavkům na ochranu zdraví a bezpečnosti.
 • K základním požadavkům, které musí OOP splňovat během výroby a před uvedením na trh, patří:
  • obecné požadavky na veškeré OOP,
  • dodatečné požadavky specifické pro určité typy OOP (např. OOP podléhající stárnutí, kde jejich výkonové parametry mohou být ovlivněny stárnutím a datem výroby),
  • dodatečné požadavky pro specifická rizika (např. plovací pomůcky v závislosti na předvídatelném použití; tyto OOP nesmí omezovat volnost pohybu uživatele, ale musí mu umožňovat zejména plavat nebo unikat před nebezpečím nebo zachraňovat jiné osoby).

Harmonizované normy

Posouzení shody a oznámené subjekty

 • Posouzení shody OOP se základními požadavky a dalšími pravidly této směrnice je odpovědností:
  • subjektů oznámených zeměmi EU v souladu s určitými minimálními hodnotícími kritérii,
  • nebo samotných výrobců.

Prohlášení o shodě a označení CE

Země EU nesmějí zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění na trh nebo do provozu OOP, které mají označení CE , u nichž:

 • výrobce může předložit prohlášení ES o shodě,
 • v případě OOP, které chrání před mírnými riziky, je shoda doložena samotným výrobcem prohlášením ES o shodě,
 • všechny ostatní OOP by měly být oznámeným subjektem podrobeny ES přezkoušení typu*,
 • některé položky OOP, které chrání před velmi vážnými riziky, také podléhají postupu, jehož cílem je zajištění shody s výrobním typem, např. dýchací prostředky. Pro tyto OOP je nutný certifikát ES přezkoušení typu a také
  • trvalé sledování shody prostřednictvím auditů pro zajištění zavedení systémů řízení kvality pro shodný výrobek,
  • nebo každoroční dodání vzorků ke zkouškám shody.

Označení shody CE připojuje výrobce nebo jeho zástupce usazený v EU.

Zrušení

Směrnice 89/686/EHS bude zrušena a nahrazena nařízením (EU) 2016/425 s platností od 21. dubna 2018.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 31. prosince 1991. Používá se od 1. července 1992.

KONTEXT

Tato směrnice je doplněna směrnicemi o ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků, zejména směrnicí 89/656/EHS o používání OOP pracovníky na pracovišti.

* KLÍČOVÉ POJMY

Přezkoušení typu: když schválený inspekční subjekt zjišťuje a osvědčuje, že vzor OOP splňuje ustanovení této směrnice, která se na něj vztahují.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků (Úř. věst. L 399, 30.12.1989, s. 18–38)

Postupné změny směrnice 89/686/EHS byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (Úř. věst. L 81, 31.3.2016, s. 51–98)

Poslední aktualizace 20.09.2016

Top