Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Řízení o evropském platebním rozkazu

Řízení o evropském platebním rozkazu

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1896/2006 – zavedení řízení o evropském platebním rozkazu

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Nařízení zavádí řízení o evropském platebním rozkazu pro nároky, které nebyly napadeny žalovaným. Tím se zjednodušují a urychlují řízení o sporech týkající se více než jedné země EU a snižují se náklady na ně.
 • Nařízení také umožňuje volný pohyb evropských platebních rozkazů, které jsou uznávány a vykonávány ve všech zemích EU.
 • Vztahuje se na všechny země EU s výjimkou Dánska.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Řízení o evropském platebním rozkazu se vztahuje na všechny občanské a obchodní věci v případech, kdy alespoň jedna ze stran žije v jiné zemi EU, než je země, v níž byl podán návrh na vydání platebního rozkazu.

Na některé problémy se řízení nevztahuje, např. na:

 • daňové, celní či správní věci,
 • odpovědnost státu za jednání a opominutí při výkonu státní moci,
 • majetkové vztahy mezi manželi,
 • úpadky, řízení týkající se likvidace insolventních společností nebo jiných právnických osob, a soudní opatření,
 • sociální zabezpečení,
 • nároky z mimosmluvních závazků, pokud nedošlo k dohodě mezi stranami nebo k uznání dluhu nebo se nevztahují na peněžité pohledávky ze spoluvlastnictví.

Podání návrhu

 • Nařízení obsahuje vzorový formulář pro podání návrhu na řízení o evropském platebním rozkazu k soudu.
 • Nárok se musí týkat určité částky, která je splatná v době, kdy je návrh podán.
 • Příslušný soud je určen na základě pravidel stanovených v nařízení (ES) č. 1215/2012.
 • Soud, který obdrží návrh, posoudí co nejdříve, zda jsou splněny různé požadavky (přeshraniční charakter případu v občanské a obchodní věci, příslušnost soudu atd.) a zda se nárok jeví jako opodstatněný.
 • Soud musí žadatele informovat o důvodech zamítnutí nároku. V tomto případě nelze podat opravný prostředek, ale žalobce může podat nový návrh na evropský platební rozkaz nebo použít jiný postup podle práva některé ze zemí EU.

Vydání evropského platebního rozkazu

 • Jsou-li splněny podmínky, vydá soud evropský platební rozkaz co nejdříve, obvykle do 30 dnů od podání návrhu.
 • Evropský platební rozkaz se vydává pouze na základě informací poskytnutých žalobcem, pokud se nárok jeví jako opodstatněný.
 • Pokud žalovaný nepodá odpor u soudu původu, je nárok automaticky uznáván a vykonáván v ostatních zemích EU bez další možnosti napadnout jeho uznání.
 • Vykonávací řízení se řídí právem té země EU, ve které je výkon evropského platebního rozkazu požadován.

Doručení evropského platebního rozkazu žalovanému

Evropský platební rozkaz je doručen žalovanému v souladu s vnitrostátními právními předpisy země, v níž je doručován. V nařízení jsou stanoveny způsoby doručení evropského platebního rozkazu, ať už s dokladem o přijetí žalovaným, nebo bez něj.

Podání odporu proti evropskému platebnímu rozkazu

 • Proti evropskému platebnímu rozkazu může žalovaný podat odpor u soudu, který platební rozkaz vydal. Odpor musí být odeslán do 30 dnů od doručení evropského platebního rozkazu.
 • Jestliže žalovaný podá odpor, bude běžné občanské soudní řízení pokračovat před příslušnými soudy té země EU, v níž byl evropský platební rozkaz vydán, pokud žalobce nepožádá, aby řízení nepokračovalo.

Žalovaný může požádat o přezkum evropského platebního rozkazu u příslušného soudu po uplynutí lhůty 30 dní pro podání odporu, pokud:

 • byl platební rozkaz doručen bez potvrzení o přijetí žalovaným a ne dostatečně včas, aby bylo žalovanému umožněno připravit si obhajobu,
 • žalovaný nemohl popřít nárok z důvodu vyšší moci nebo mimořádných okolností,
 • platební rozkaz byl vydán zjevně nesprávně.

Pokud soud odmítne žádost žalovaného, zůstává evropský platební rozkaz v platnosti. Pokud však soud rozhodne, že přezkum je oprávněný, je evropský platební rozkaz od počátku neplatný.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 12. prosince 2008.

KONTEXT

Řízení pro platební rozkaz

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (Úř. věst. L 399, 30.12.2006, s. 1–32)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1896/2006 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (COM(2015) 495 final ze dne 13.10.2015)

Poslední aktualizace 25.01.2016

Top