EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Řízení o předběžné otázce – doporučení pro vnitrostátní soudy

Řízení o předběžné otázce – doporučení pro vnitrostátní soudy

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Doporučení pro vnitrostátní soudy o použití řízení o předběžné otázce

Článek 267 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU)

CO JE CÍLEM TĚCHTO DOPORUČENÍ A ČLÁNKU 267 SFEU?

Tato doporučení vysvětlují soudům zemí EU účely řízení, které je podle článku 267 SFEU opravňuje obrátit se na Soudní dvůr Evropské unie se žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce. Toto řízení se použije ve věcech, kdy nastanou pochyby o výkladu nebo platnosti určitého právního předpisu EU a:

 • když je k tomu, aby vnitrostátní soud mohl vynést rozsudek, zapotřebí určitého rozhodnutí nebo
 • když nejsou podle vnitrostátního práva k dispozici opravné prostředky.

Doporučení také popisují dosah řízení a formu, ve které by vnitrostátní soudy měly předložit svoji žádost o rozhodnutí o předběžné otázce.

Doplňují články 93 až 118 jednacího řádu Soudního dvora.

KLÍČOVÉ BODY

Význam řízení o předběžné otázce

Toto řízení se považuje za užitečné v případě, kdy ve věci rozhodované vnitrostátním soudem vyvstane nová otázka výkladu mající obecný význam pro jednotnou aplikaci práva EU, nebo se nejeví, že stávající judikatura poskytuje nezbytné objasnění pro nakládání s novou právní situací.

Struktura doporučení

Soubor doporučení se vztahuje na všechny žádosti o řízení o předběžné otázce a další soubor se vztahuje konkrétně na zrychlená řízení* nebo naléhavá řízení*.

Kdo podává žádost o řízení o předběžné otázce?

Vnitrostátní soud, jemuž byl spor předložen, nese výlučnou odpovědnost za posouzení jak nezbytnosti žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, tak relevance otázek, které klade Soudnímu dvoru.

Soudy předkládající žádosti by mimo jiné měly:

 • být zřízeny zákonem a mělo by se jednat o stálý orgán,
 • mít obligatorní jurisdikci,
 • uplatňovat právní normy a
 • být nezávislé.

Předmět a dosah

 • Je důležité připomenout, že žádost se musí týkat výkladu nebo platnosti unijního práva, nikoliv vnitrostátního práva nebo skutkových otázek vznesených v rámci sporu v původním řízení.
 • Soudní dvůr může rozhodovat o žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce pouze tehdy, pokud na věc v původním řízení dopadá právo EU.
 • Soudní dvůr Evropské unie sám o sobě neuplatňuje právo EU na spor, který byl předložen soudu podávajícímu žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, neboť jeho úloha spočívá v poskytnutí pomoci k dosažení řešení, úlohou vnitrostátního soudu je vyvodit závěry z rozhodnutí Soudního dvora.
 • Rozhodnutí o předběžné otázce jsou závazná pro předkládající soud a pro všechny soudy v zemích EU.

Okamžik podání žádosti a přerušení vnitrostátních řízení

 • Žádost by měla být podána, jakmile je jasné, že bude pro vydání rozsudku vnitrostátním soudem zapotřebí rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, a jakmile je vnitrostátní soud schopen definovat dostatečně podrobně právní a skutkový rámec věci a právní otázky, které vyvolává.
 • Vnitrostátní řízení musí být přerušena, dokud Soudní dvůr Evropské unie nevydá rozhodnutí.

Forma a obsah žádosti

 • Žádost musí být formulována jednoduše, jasně a přesně, neboť bude nutné ji přeložit, aby mohly ostatní země EU předložit své připomínky.
 • Článek 94 jednacího řádu Soudního dvora Evropské unie upřesňuje obsah žádosti, která by měla doprovázet otázky předkládajícího soudu, jejichž podstatné náležitosti jsou shrnuty v příloze doporučení.
 • Všechny žádosti musí být datované, podepsané a zaslané kanceláři Soudního dvora v Lucemburku.

Náklady řízení a právní pomoc

Řízení o předběžné otázce před Soudním dvorem je bezplatné. O případných nákladech účastníků sporu rozhoduje předkládající soud.

Úloha kanceláře Soudního dvora

 • Kancelář během řízení komunikuje s předkládajícím soudem a předává mu kopie všech procesních písemností a žádosti o informace.
 • Po skončení řízení zasílá kancelář předkládajícímu soudu rozhodnutí Soudního dvora. Předkládající soud by měl kancelář informovat o všech vyvozených důsledcích a o svém konečném rozhodnutí v dané věci.

Žádosti ve zrychleném a naléhavém řízení

 • Podle článků 105–107 svého jednacího řádu může Soudní dvůr rozhodnout o projednání některých žádostí ve zrychleném nebo naléhavém řízení.
 • Lhůty pro podání připomínek ze strany zemí EU jsou v případě žádostí ve zrychleném řízení kratší.
 • Předkládající soud musí odůvodnit naléhavost a poukázat na možná rizika vyplývající z použití řádného řízení.
 • Žádosti o použití zrychleného nebo naléhavého řízení mohou být předběžně zaslány elektronickou poštou nebo faxem do kanceláře Soudního dvora.

ODKDY TATO DOPORUČENÍ PLATÍ?

Nahrazují předchozí doporučení vydaná v roce 2012 a platí ode dne 25. listopadu 2016.

KLÍČOVÉ POJMY

Zrychlené řízení: řízení, kdy povaha věci a mimořádné okolnosti vyžadují, aby došlo k rychlému řešení.
Naléhavé řízení: řízení, které se uplatňuje pouze ve věcech, které se týkají otázek souvisejících s oblastí svobody, bezpečnosti a práva. Zejména omezuje počet stran oprávněných předkládat písemná vyjádření a v případech mimořádné naléhavosti umožňuje vynechání písemného stadia řízení u Soudního dvora.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Doporučení pro vnitrostátní soudy o zahájení řízení o předběžné otázce (Úř. věst. C 439, 25.11.2016, s. 1–8)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část šestá – Institucionální a finanční ustanovení – Hlava I – Institucionální ustanovení – Kapitola 1 – Orgány – Oddíl 5 – Soudní dvůr Evropské unie – Článek 267 (bývalý článek 234 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 164)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii – Hlava III – Ustanovení o orgánech – Článek 19 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 27)

Jednací řád Soudního dvora (Úř. věst. L 265, 29.9.2012, s. 1–42)

Změna jednacího řádu Soudního dvora (Úř. věst. L 173, 26.6.2013, s. 65)

Poslední aktualizace 31.10.2017

Top