EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Schengenský hraniční kodex

This summary has been archived and will not be updated. See 'Pravidla o překračování hranic EU' for an updated information about the subject.

Schengenský hraniční kodex

Toto nařízení má zlepšit legislativní část integrovaného řízení hranic Evropské unie stanovením pravidel o hraniční kontrole osob překračujících vnější hranice EU a znovu zavedení kontrol na vnitřních hranicích.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Toto nařízení se vztahuje na každého, kdo překračuje vnější hranice všech zemí EU, s výjimkou Spojeného království a Irska, a vnitřní hranice schengenského prostoru (prostoru bez hranic, který se skládá z 22 zemí EU a Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska).

Vnější hranice

Vnější hranice je možné překročit pouze na hraničních přechodech a ve stanovenou provozní dobu.

Při překračování vnějších hranic občané EU a další osoby požívající právo na volný pohyb v rámci právních předpisů Unie (například rodinní příslušníci občana EU) podléhají minimální kontrole. Tato minimální kontrola se provádí za účelem zjištění totožnosti na základě předložení cestovních dokladů a spočívá v rychlém a jednoduchém ověření platnosti dokladů (podle okolností včetně nahlédnutí do databází o odcizených, neoprávněně užívaných, ztracených nebo neplatných dokladech) a ověření výskytu známek pozměňování nebo padělání.

Občané zemí mimo EU podléhají důkladným kontrolám. Tyto kontroly sestávají z ověření podmínek vstupu, případně včetně ověření ve vízovém informačním systému (VIS).

Pro pobyty, jejichž délka nepřekročí za období 180 dnů dobu delší než 90 dnů, platí pro vstup státních příslušníků zemí mimo EU tyto podmínky:

  • mají platný cestovní doklad;
  • mají platné vízum, pokud je požadováno;
  • zdůvodní účel plánovaného pobytu a mají zajištěny dostatečné prostředky pro obživu;
  • nejsou osobami vedenými v Schengenském informačním systému (SIS), jimž má být odepřen vstup;
  • nejsou považováni za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví nebo mezinárodní vztahy zemí EU.

Jestliže tyto podmínky nejsou splněny, vstup na území je odepřen, pokud neplatí zvláštní ustanovení (např. z humanitárních důvodů). Vstup lze odepřít pouze na základě zdůvodněného rozhodnutí, které uvádí přesné důvody odepření a které vydává příslušný vnitrostátní orgán prostřednictvím jednotného formuláře. Osoby, jimž byl odepřen vstup, mají právo na odvolání a musí obdržet písemné informace o vnitrostátním postupu.

Cestovní doklady státních příslušníků zemí mimo EU jsou při vstupu a výstupu systematicky opatřeny otiskem razítka. Není-li cestovní doklad opatřen otiskem vstupního razítka, je možné se domnívat, že držitel nesplňuje nebo přestal splňovat podmínky délky krátkodobého pobytu. Nicméně státní příslušník země mimo EU může předložit věrohodné důkazy, například v podobě jízdenky či letenky nebo svědectví o své přítomnosti mimo území členských států, o tom, že podmínky týkající se délky krátkodobého pobytu dodržel. Na žádost státního příslušníka země mimo EU lze upustit od otisku vstupního nebo výstupního razítka, jestliže by takový otisk mohl této osobě způsobit závažné potíže. V takovém případě se otisk zaznamená na odděleném listě s uvedením jména a příjmení a čísla pasu.

Hraniční kontroly provádějí příslušníci pohraniční stráže . Při provádění hraničních kontrol musí příslušníci pohraniční stráže ctít lidskou důstojnost a nesmí nikoho diskriminovat na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

Schengenský hraniční kodex umožňuje zemím EU vytvořit se sousedními zeměmi mimo EU společné hraniční přechody, na nichž příslušníci pohraniční stráže z každé země budou provádět postupné výstupní a vstupní kontroly v souladu se svým vnitrostátním právem buď na území příslušné země EU, nebo na území země mimo EU.

Země EU poskytnou odpovídající personál a prostředky v dostatečném množství, aby byla zajištěna účinná, vysoká a jednotná úroveň ochrany jejich vnějších hranic. Musí zajistit, aby příslušníky pohraniční stráže byli odborní a řádně vyškolení specialisté.

Země EU si budou vzájemně pomáhat s efektivním prováděním ochrany hranic. Operativní spolupráci koordinuje Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex).

Vnitřní hranice

Vnitřní hranice lze překročit na jakémkoli přechodu, aniž by se prováděla hraniční kontrola osob bez ohledu na jejich státní příslušnost. Tím se nevylučuje možnost, že budou vykonávat své pravomoci policejní orgány, a to i v pohraničních oblastech, pokud výkon těchto pravomocí nemá účinek rovnocenný hraničním kontrolám.

Země EU, které jsou součástí schengenského prostoru, musí odstranit všechny překážky bránící plynulému provozu na silničních přechodech na vnitřních hranicích, zejména omezení rychlosti, jež se nezakládají výlučně na hlediscích bezpečnosti silničního provozu.

V případě závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost mohou tyto země výjimečně znovu zavést ochranu hranic na svých vnitřních hranicích po dobu nepřesahující 30 dní (s možností prodloužení podle podmínek stanovených v kodexu) nebo po předvídatelnou dobu trvání závažné hrozby. Toto řešení by se mělo vnímat jako východisko z nouze. Pokud se má ochrana hranic znovu zavést, je nutné bez prodlení informovat ostatní země EU, které jsou součástí schengenského prostoru, a Evropskou komisi s ohledem na možné konzultace. Informovat je třeba i Radu a Evropský parlament.

Mezi zeměmi EU a Komisí se mohou uskutečnit konzultace nejpozději 10 dní před plánovaným znovuzavedením ochrany hranic, a to za účelem uspořádání vzájemné spolupráce a přezkoumání proporcionality opatření ve vztahu k událostem vedoucím ke znovuzavedení hraničních kontrol. Rozhodnutí o znovuzavedení ochrany hranic na vnitřních hranicích se přijme průhledným způsobem a veřejnost o něm bude plně informována, pokud tomu nebrání nadřazené bezpečnostní důvody.

Za mimořádných okolností a jestliže je z hlediska veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti v zemi EU nezbytné přijmout okamžitá opatření, může dotyčná země EU okamžitě znovu zavést ochranu vnitřních hranic. Ostatním zemím EU a Komisi je to sděleno potom.

Pokud se v rámci schengenského hodnocení zjistí závažné nedostatky týkající se ochrany vnějších hranic ze strany některé země EU, Komise může vydat doporučení. Pro příslušnou zemi EU to může znamenat předložení strategických plánů Frontex na základě posouzení rizik pro vyřešení situace nebo podání podnětu k vyslání evropských jednotek pohraniční stráže nebo, jako východisko z nouze, uzavření určitého hraničního přechodu.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 562/2006

13. 10. 2006

-

Úř. věst. L 105 ze dne 13. 4. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 296/2008

10. 4. 2008

-

Úř. věst. L 97 ze dne 9. 4. 2008

Nařízení (ES) č. 81/2009

24. 2. 2009

-

Úř. věst. L 35 ze dne 4. 2. 2009

Nařízení (ES) č. 810/2009

5. 10. 2009

-

Úř. věst. L 243 ze dne 15. 9. 2009

Nařízení (ES) č. 265/2010

5. 4. 2010

-

Úř. věst. L 85 ze dne 31. 3. 2010

Nařízení (EU) č. 610/2013

19. 7. 2013 a, pokud jde o ustanovení týkající se délky krátkodobého pobytu, 18. 10. 2013

-

Úř. věst. L 182 ze dne 29. 6. 2013

Nařízení (EU) č. 1051/2013

26. 11. 2013

-

Úř. věst. L 295 ze dne 6. 11. 2013

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 158, 30.4.2004)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro malý pohraniční styk na vnějších pozemních hranicích členských států a mění Schengenská úmluva (Úř. věst. L 405, 30.12.2006)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1342 /2011 ze dne 13. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1931/2006, pokud jde o zahrnutí Kaliningradské oblasti a některých polských správních celků do způsobilé pohraniční oblasti (Úř. věst. L 347, 30.12.2011)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (Úř. věst. L 243, 15.9.2009)

Nařízení Rady (EU) č. 1053/2013 ze dne 7. října 2013 o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. září 1998, kterým se zřizuje Stálý výbor pro hodnocení a provádění Schengenu (Úř. věst. L 295, 6.11.2013).

Doporučení Komise, kterým se zavádí Praktická příručka pro příslušníky pohraniční stráže (schengenská příručka) pro použití příslušnými orgány členských států při výkonu hraniční kontroly osob, K(2006) 5186 v konečném znění

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o fungování ustanovení o opatřování dokladů státních příslušníků třetích zemí otiskem razítka v souladu s články 10 a 11 nařízení (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (KOM(2009) 489 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o používání hlavy III (Vnitřní hranice) nařízení (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), (KOM(2010) 554 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 14.03.2014

Top