Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Systém EU pro osvobození od cla

Systém EU pro osvobození od cla

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1186/2009 – systém pro osvobození od cla

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Umožňuje poskytnout osvobození od cla, které by se zpravidla platilo ze zboží dováženého do EU a vyváženého z EU.

Toto nařízení stanoví případy osvobození od dovozního a vývozního cla a opatření přijatá na základě článku 207 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (dříve čl. 133 Smlouvy o založení Evropského společenství) při dovozu do EU nebo vývozu z ní.

KLÍČOVÉBODY

OSVOBOZENÍ OD DOVOZNÍHO CLA

Existují různé kategorie zboží, které jsou osvobozeny od dovozního cla. Podle příslušných podmínek je od dovozního cla osvobozeno zboží, které se týká těchto kategorií:

Osobní majetek:

 • osobní majetek lidí přenášejících své obvyklé místo pobytu ze země mimo EU do země EU, pokud místo pobytu bylo mimo EU nepřetržitě po dobu nejméně dvanácti měsíců;
 • zboží dovážené při příležitosti sňatku, pokud dotyčná osoba pobývala mimo EU nepřetržitě po dobu nejméně dvanácti měsíců a může předložit doklad o uzavření sňatku;
 • osobní majetek, který občan EU nabude děděním;
 • oblečení, studijní materiály a nábytek studentů přicházejících studovat v EU.

Zboží nepatrné hodnoty, neobchodní zboží, investiční majetek a zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujících:

 • zboží nepatrné hodnoty;
 • zboží neobchodního charakteru poslané přímo jednou fyzickou osobou ze země mimo EU jiné fyzické osobě v EU;
 • investiční majetek a ostatní zařízení patřící podniku, který definitivně ukončil své činnosti v zemi mimo EU a přemístil se do EU;
 • zboží osvobozené od DPH dovážené v osobních zavazadlech cestujících přijíždějících ze země mimo EU.

Zemědělské, biologické, chemické, farmaceutické a lékařské výrobky:

 • zemědělské, chovatelské, včelařské, zahradnické a lesnické produkty, které pocházejí z pozemků ležících v zemích mimo EU obhospodařovaných zemědělci z EU;
 • osivo, hnojiva a produkty k pěstování rostlin a obdělávání půdy dovážené zemědělci ze zemí mimo EU, ale určené pro používání v přilehlých zemích EU;
 • laboratorní zvířata a biologické nebo chemické látky určené k výzkumu;
 • léčebné látky lidského původu a činidla k určování krevní skupiny a tkání;
 • nástroje a přístroje používané k lékařskému výzkumu, diagnostice nebo léčbě;
 • referenční látky pro kontrolu jakosti léčivých přípravků;
 • farmaceutické výrobky používané při mezinárodních sportovních událostech.

Další kategorie:

 • zboží vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy a vědecké nástroje a přístroje;
 • zboží pro charitativní či dobročinné subjekty;
 • čestná vyznamenání nebo ceny, dary obdržené v kontextu mezinárodních vztahů a zboží pro panovníky či hlavy států;
 • zboží dovážené k podpoře obchodní činnosti;
 • ochranné známky, vzory a modely předložené subjektům příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo ochrany průmyslového a obchodního vlastnictví;
 • turistický propagační materiál;
 • materiál k upevnění a ochraně zboží při přepravě;
 • stelivo, píce a krmivo určené pro zvířata během jejich přepravy;
 • pohonné hmoty a maziva v motorových vozidlech a motocyklech vstupujících do EU;
 • zboží určené na výstavbu nebo údržbu památníků války;
 • rakve s tělesnými pozůstatky, urny s popelem zesnulých osob a smuteční ozdoby.

Pokud je zboží osvobozeno od dovozního cla pod podmínkou zvláštního užití příjemcem, musí dotčená osoba příslušnému orgánu prokázat, že tyto podmínky byly splněny. V této situaci mohou toto osvobození poskytnout pouze příslušné orgány země EU.

OSVOBOZENÍ OD VÝVOZNÍHO CLA

Existují různé kategorie zboží, které jsou osvobozeny od vývozního cla. Podle příslušných podmínek je od vývozního cla osvobozeno zboží, které se týká těchto kategorií:

 • zboží nepatrné hodnoty;
 • domácí zvířata vyvážená při přemístění zemědělského podniku z EU do země mimo EU;
 • zemědělské nebo chovatelské produkty získané zemědělci mimo EU v přilehlých zemích;
 • osivo vyvážené zemědělci pro použití na pozemcích ležících v zemích mimo EU;
 • píce a krmivo určené pro zvířata během jejich přepravy.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Nařízení vstoupilo v platnost dne 30. prosince 2009.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla (Úř. věst. L 324, 10.12.2009, s. 23–57)

Poslední aktualizace 15.11.2015

Top