EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (2007–2012)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (2007–2012)

Za pracovní úrazy a nemoci z povolání se platí vysoká cena jak po lidské, tak po hospodářské stránce. Komise v této strategii navrhuje snížit míru výskytu pracovních úrazů do roku 2012 o 25 %.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 21. února 2007 nazvané „Zlepšení kvality a produktivity práce: strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012“ (KOM(2007) 62 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Dobré zdraví v práci umožňuje zlepšit veřejné zdraví obecně a zvýšit produktivitu a konkurenceschopnost podniků. Mimoto problémy zdraví a bezpečnosti při práci znamenají vysoké náklady pro systémy sociálního zabezpečení. Je tedy nutné zajistit pracujícím příjemné pracovní podmínky a přispívat k jejich obecnému blahu.

Tato strategie Společenství pro zdraví a bezpečnost při práci vychází ze strategie pro období 2002–2006. Ta přinesla dobré výsledky: počet pracovních úrazů výrazně klesl. Nová, ambicióznější strategie pro období 2007–2012 si jako hlavní cíl klade snížení míry výskytu pracovních úrazů o 25 %. Proto Komise stanovila šest průběžných cílů shrnutých níže.

Vytvoření moderního a účinného právního rámce

Evropské právní předpisy v oblasti zdraví a bezpečnosti práce se někdy prosazují nedostatečně nebo špatně. Komise zajistí, aby směrnice byly skutečně prováděny do vnitrostátního práva (v případě potřeby i zahájí řízení pro porušení Smlouvy). Také připomíná členským státům, které jsou povinny zavádět právní předpisy Společenství, že mají k dispozici nejrůznější metody, jako je školení, šíření informací, využití inspektorů práce nebo použití hospodářských pobídek.

Právní předpisy Společenství musí být dále zaváděny, ale musí být také uplatňovány stejným způsobem ve všech členských státech, aby všichni evropští pracující byli chráněni stejným způsobem. Na úrovni Společenství bude Výbor vrchních inspektorů práce (SLIC) nadále usilovat o rozvíjení mechanismů umožňujících najít společná řešení problémů, které trápí více členských států. Jeho úkolem bude i usnadňovat spolupráci mezi inspekcemi práce.

K ochraně pracujících je také nezbytné upravit právní rámec v souladu s vývojem ve světě práce a posledním technickým pokrokem. Komise například prozkoumá možnost spuštění iniciativ ve věci rizika poškození svalové a kosterní soustavy nebo v oblasti karcinogenů.

Přizpůsobit právní rámec mimo jiné znamená ho zjednodušit a zefektivnit. Komise však zdůrazňuje, že zjednodušení právních předpisů nesmí znamenat snížení stávajících úrovní ochrany.

Podpora rozvoje a provádění národních strategií

Komise vyzývá členské státy, aby definovaly a přijaly soudržné národní strategie odpovídající strategii Společenství a v tomto rámci stanovily kvantitativní cíle, kterých chtějí dosáhnout. Navrhuje členským státům věnovat zvláštní pozornost těmto čtyřem oblastem:

  • prevence a dohled nad zdravím;
  • rehabilitace a opětovné začlenění pracovníků;
  • vyrovnání se se sociálními a demografickými změnami (stárnutí obyvatelstva, nejmladší pracovníci);
  • koordinace politik zdraví a bezpečnosti při práci na jedné straně a politik veřejného zdraví, regionálního rozvoje a sociální soudržnosti, veřejných zakázek, zaměstnanosti a restrukturalizace na straně druhé.

Podpora změn chování

Změny modelů chování je třeba podporovat jak ve školách, tak v podnicích. Aby se problematika zdraví a bezpečnosti začlenila do programů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, vyzývá Komise členské státy, aby využívaly potenciál, který jim nabízí Evropský sociální fond a další fondy Společenství. Zvýšení povědomí v rámci podniku může být rovněž posíleno přímými nebo nepřímými ekonomickými pobídkami, jako je snížení sociálních příspěvků nebo pojistného či ekonomická podpora.

Zvládání nových a stále vyšších rizik

Je nezbytné posílit vědecký výzkum v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aby bylo možné předcházet novým rizikům, tato rizika včas rozpoznávat a účinně na ně reagovat. Na úrovni Společenství je výzkum v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci podporován v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum a rozvoj. Na vnitrostátní úrovni Komise podporuje sbližování výzkumných programů členských států.

Mezi zdravotní problémy, které nabývají na závažnosti a mohou se stát významnou příčinou pracovní neschopnosti, se řadí deprese. Proto je nutné podporovat duševní zdraví v práci, například posílit prevenci násilí a obtěžování na pracovišti a bojovat proti stresu.

Zlepšení sledování dosaženého pokroku

Komise bude dbát na shromažďování statistických údajů a informací o národních strategiích a na rozvoj kvalitativních ukazatelů, které umožní lépe určit pokrok dosažený v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci.

Podpora bezpečnosti a zdraví na mezinárodní úrovni

Aby se zvýšily pracovní standardy na celém světě, bude Evropská unie posilovat spolupráci s třetími zeměmi a mezinárodními subjekty, jako je Mezinárodní organizace práce (ILO) (EN) (ES) (FR) nebo Světová zdravotnická organizace (WHO). Například bude podporovat provádění celkové strategie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (EN) (FR), kterou ILO přijala v roce 2003, ratifikaci Úmluvy o podpůrném rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (DE) (EN) (FR), jež byla přijata v roce 2006, nebo zákaz azbestu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 8. listopadu 2007, jímž se předává evropská rámcová dohoda proti obtěžování a násilí v práci (KOM(2007) 686 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku). Toto sdělení se týká evropské rámcové dohody proti obtěžování a násilí v práci. Třetí samostatná dohoda svého druhu, projednaná evropskými mezioborovými sociálními partnery, má za cíl předcházet zastrašování, sexuálnímu obtěžování a fyzickému násilí na pracovišti a tyto problémy řešit. Sociální partneři takové situace rezolutně odsuzují a apelují na evropské podniky, aby vůči nim vystupovaly s příkladnou přísností.

Rámcovou dohodu proti obtěžování a násilí v práci podepsaly 26. dubna 2007 EKOS, BUSINESSEUROPE, UEAPME a CEEP.

Poslední aktualizace: 14.02.2008

Top