EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Právní předpisy EU v oblasti nakládání s odpadem

Právní předpisy EU v oblasti nakládání s odpadem

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2008/98/ES o odpadech a zrušení některých směrnic

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Stanoví právní rámec pro nakládání s odpady v EU.
 • Jeho cílem je chránit životní prostředí a lidské zdraví kladením důrazu na význam řádného nakládání s odpadem, techniky využití a recyklace s cílem snížit tlaky na zdroje a zlepšit jejich využívání.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice 2008/98/ES

 • Tato směrnice zavádí hierarchii způsobů nakládání s odpady:
  • předcházení vzniku,
  • opětovné použití,
  • recyklace,
  • využití pro jiné účely, například energetické, a
  • odstranění.
 • Směrnice potvrzuje „zásadu znečišťovatel platí“, podle níž musí náklady spojené s nakládáním s odpady uhradit prvotní původce odpadu.
 • Zavádí pojem „rozšířená odpovědnost výrobce“.
 • Rozlišuje mezi odpadem a vedlejšími produkty*.
 • Nakládání s odpady musí probíhat bez jakéhokoli ohrožení vody, ovzduší, půdy nebo živočichů a bez obtěžování hlukem nebo zápachem a bez nepříznivého vlivu na krajinu nebo místa zvláštního zájmu.
 • Výrobci nebo držitelé odpadu musí s odpadem nakládat sami nebo prostřednictvím úředně schváleného provozovatele. Oba musí mít povolení a jsou pravidelně kontrolováni.
 • Příslušné vnitrostátní orgány musí vytvořit plány pro nakládání s odpady a programy pro – předcházení vzniku odpadů.
 • Na nebezpečný odpad, odpadní oleje a biologický odpad platí zvláštní podmínky.
 • Směrnice zavádí cíle využití a recyklace, které mají být splněny do roku 2020 v souvislosti s odpadem z domácností (50%) a stavebním a demoličním odpadem (70%).
 • Tento právní předpis nezahrnuje některé druhy odpadů, například radioaktivní prvky, vyřazené výbušniny, exkrementy, odpadní vody a mrtvá těla zvířat.

Pozměňující směrnice (EU) 2018/851

 • Jako součást balíčku opatření o oběhovém hospodářství pozměňuje směrnice (EU) 2018/851 směrnici 2008/98/ES.
 • Stanovuje minimální provozní požadavky na systémy rozšířené odpovědnosti výrobce*. Mohou také zahrnovat organizační odpovědnost a odpovědnost přispívat k předcházení vzniku odpadů a k opětovné použitelnosti a recyklaci výrobků.
 • Posiluje pravidla o předcházení vzniku odpadů. Ve věci vzniku odpadů musí země EU přijmout opatření za účelem:
  • podpory modelů trvale udržitelné výroby a spotřeby,
  • podpory takových návrhů, výroby a používání výrobků, které účinně využívají zdroje, jsou trvanlivé, opravitelné, opětovně použitelné a modernizovatelné,
  • zaměření se na výrobky obsahující kritické suroviny, aby se předcházelo tomu, že se tyto materiály stanou odpadem,
  • vybízení k tomu, aby byly dostupné náhradní díly, návody k použití, technické informace nebo další nástroje umožňující opravu a opětovné použití výrobků, aniž by byla ohrožena jejich kvalita a bezpečnost,
  • snižování vzniku potravinového odpadu, což pomůže k plnění cíle udržitelného rozvoje OSN snížit celosvětový potravinový odpad na obyvatele na úrovni maloobchodu a spotřebitelů a snížit plýtvání potravinami ve výrobních a dodavatelských řetězcích do roku 2030 o 50 %,
  • podpoření snižování obsahu nebezpečných látek v materiálech a výrobcích,
  • zastavení znečištění moří odpadky.
 • Také stanovuje nové cíle recyklace komunálního odpadu do roku 2025, kdy bude muset být recyklováno nejméně 55 % hmotnosti komunálního odpadu. Tento cíl se do roku 2030 zvýší na 60 % a do roku 2035 na 65 %,
 • Země EU musí:
  • zřídit do 1. ledna 2025 oddělený sběr textilního a nebezpečného odpadu,
  • zajistit, aby do 31. prosince 2023 byl prováděn tříděný sběr biologického odpadu a tento odpad byl recyklovaný u zdroje (například kompostován).
 • Směrnice také upozorňuje na příklady pobídek k uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady, například poplatky za ukládání na skládkách a spalování a režimy plateb podle množství odpadu.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

 • Směrnice 2008/98/ES měla nabýt podoby zákona v zemích EU do 12. prosince 2010.
 • Pozměňující směrnice (EU) 2018/851 musela nabýt podoby zákona v zemích EU do 5. července 2020.

KONTEXT

 • Vznik odpadů býval nevyhnutelný a nežádoucí vedlejší produkt hospodářské činnosti a růstu. Díky moderním technologiím a pečlivému řízení je možné toto cyklické spojení přerušit.
 • Další informace najdete zde:
  • Odpad (Evropská komise).

KLÍČOVÉ POJMY

Vedlejší produkt: látka nebo předmět vzniklý při výrobním procesu, jehož prvotním cílem není výroba této látky nebo předmětu. Směrnice stanovuje podmínky, za kterých se taková látka nebo předmět nepovažuje za odpad.
Systémy rozšířené odpovědnosti výrobce: soubor opatření přijatých zeměmi EU, jejichž cílem je zajistit, aby výrobci nesli finanční odpovědnost nebo finanční a organizační odpovědnost za výrobek v rámci jeho životního cyklu i poté, co se stal odpadem.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3–30)

Postupné změny směrnice 2008/98/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1004 ze dne 7. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro výpočet, ověřování a vykazování údajů o odpadech v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí Komise C(2012) 2384 (Úř. věst. L 163, 20.6.2019, s. 66–100)

Směrnice Komise (EU) 2015/1127 ze dne 10. července 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 184, 11.7.2015, s. 13–15).

Rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3–24)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 22.06.2020

Top