Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Přeshraniční obchod s elektřinou

This summary has been archived and will not be updated. See 'Přeshraniční obchod s elektřinou' for an updated information about the subject.

Přeshraniční obchod s elektřinou

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 714/2009 – podmínky přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení stanoví pravidla pro přeshraniční obchod s elektřinou s cílem posílit hospodářskou soutěž a zlepšit harmonizaci na jednotném trhu s elektřinou v EU.

KLÍČOVÉ BODY

Certifikace provozovatelů přenosových soustav (PPS)

Národní regulační orgány zasílají Evropské komisi oznámení o rozhodnutích týkajících se certifikace provozovatelů přenosových soustav (PPS)*. Komise pak má dva měsíce na to, aby danému národnímu regulačnímu orgánu sdělila své stanovisko. Orgán pak přijme konečné rozhodnutí ohledně certifikace daného PPS.

Evropská síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (síť ENTSO pro elektřinu)

Síť ENTSO pro elektřinu je odpovědná za řízení elektroenergetických přenosových soustav a za umožnění přeshraničního obchodování s elektřinou a její přeshraniční dodávky v EU.

Úkoly sítě ENTSO pro elektřinu

Síť ENTSO pro elektřinu je odpovědná za vypracování a/nebo přijetí:

 • kodexů sítě* na žádost Komise a na základě rámcových pokynů vypracovaných Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) nebo Komisí,
 • společných nástrojů provozování sítě,
 • desetiletého plánu rozvoje sítě,
 • doporučení týkajících se koordinace technické spolupráce mezi PPS v EU,
 • ročního pracovního programu,
 • výroční zprávy,
 • každoročních letních a zimních výhledů výrobních kapacit.

Veškeré kodexy sítě vypracované sítí ENTSO pro elektřinu přezkoumává agentura ACER. Pokud má agentura ACER za to, že jsou v souladu s rámcovými pokyny, předloží je Komisi spolu s doporučením pro přijetí.

Regionální spolupráce provozovatelů přenosových soustav

Provozovatelé přenosových soustav musejí navázat regionální spolupráci v rámci sítě ENTSO pro elektřinu a každé dva roky zveřejnit regionální investiční plán, z něhož mohou vycházet investice.

Vyrovnávací mechanismus mezi provozovateli přenosových soustav a poplatky za přístup do sítí

Provozovatelé přenosových soustav obdrží vyrovnávací platby za náklady vzniklé přenosem přeshraničních toků elektřiny po jejich sítích. Tyto vyrovnávací platby hradí provozovatelé vnitrostátních přenosových soustav, v nichž přeshraniční toky vznikají. Náklady se stanovují na základě prognózy nákladů. Poplatky za přístup do sítí rovněž účtují provozovatelé sítí.

Obecné zásady řízení přetížení

Na přetížení* sítě se reaguje pomocí nediskriminujících řešení, která jsou založena na mechanismech, jež poskytují hospodářské signály účastníkům trhu a provozovatelům přenosových soustav. Jakmile je kapacita přidělena, může ji poskytovatel přenosové soustavy „omezit“ pouze v nouzových situacích, když jsou vyčerpány veškeré rozumné alternativy řešení tohoto problému. V případě omezení přidělené kapacity musí být vyplacena vyrovnávací platba účastníkům trhu, a to s výjimkou případů zásahu vyšší moci.

Pravidla pro nová propojovací vedení

Pro nová propojovací vedení* je možné požádat o dočasné výjimky z uplatňování obecných pravidel ohledně používání výnosů z přetížení, oddělování* distribučních soustav a provozovatelů přenosových soustav a ohledně přístupu třetích osob. Výjimka se udělí za podmínky, že:

 • dané investice posílí hospodářskou soutěž v oblasti dodávky elektřiny,
 • k investici by bez udělení výjimky nedošlo,
 • propojovací vedení musí být vlastněno fyzickou nebo právnickou osobou, která je oddělena od příslušných provozovatelů přenosových soustav,
 • od uživatelů daného propojovacího vedení jsou vybírány poplatky,
 • výjimka nesmí být na újmu hospodářské soutěži nebo účinnému fungování vnitřního trhu nebo účinnému fungování regulované soustavy, ke které je propojovací vedení připojeno.

Platí obecná povinnost zpřístupnit účastníkům trhu maximální možnou kapacitu propojení pro přeshraniční toky a současně dodržovat bezpečnostní normy pro bezpečný síťový provoz.

Národní regulační orgány zasílají Komisi návrhy rozhodnutí týkajících se výjimky pro nová propojovací vedení ohledně některých nebo všech těchto pravidel:

 • oddělení vlastnictví,
 • regulace sazeb,
 • přístup třetích osob,
 • využívání výnosů z přetížení.

Komise má dva měsíce na to, aby požádala daný národní regulační orgán o změnu nebo zrušení výjimky. Orgán pak ve věci výjimky přijme konečné rozhodnutí.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 3. března 2011. Zrušuje se jím nařízení (ES) č. 1228/2003, a to s účinkem ode dne 2. března 2011.

KLÍČOVÉ POJMY

Provozovatel přenosové soustavy (PPS): společnosti odpovědné za sítě používané k přenosu elektřiny.
Kodexy sítě:
 • Tyto kodexy obsahují pravidla a postupy týkající se například:
  • bezpečnosti a spolehlivosti sítě,
  • předávání údajů,
  • přidělování kapacity a řízení přetížení,
  • obchodu týkajícího se služeb přístupu do sítě a vyrovnávání soustavy,
  • transparentnosti,
  • harmonizovaných struktur přenosových sazeb,
  • energetické účinnosti, pokud jde o elektroenergetické sítě.
 • Kodexy sítě se přijímají postupem projednávání ve výboru. Mají podobu závazných nařízení Komise.
Přetížení: problematické situace, k nimž dochází, když propojení spojující vnitrostátní přenosové sítě nemůže pojmout všechny fyzické toky vyplývající z mezinárodního obchodu požadovaného účastníky trhu. Důvodem může být nedostatek kapacity propojovacích vedení nebo dotčených vnitrostátních přenosových soustav. K úlevě od přetížení sítí se používají mechanismy stanovování cen.
Propojovací vedení: přenosové vedení, které překračuje hranici mezi dvěma zeměmi EU a které spojuje vnitrostátní přenosové soustavy členských států.
Oddělování: tímto pojmem se rozumí oddělení vlastnictví sítí pro přenos energie a distribučních sítí. Tím se zajistí, že jsou tyto sítě nezávislé, pokud jde o organizační stránku a postupy rozhodování.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003 (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 15–35)

Postupné změny nařízení (ES) č. 714/2009 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise (EU) č. 838/2010 ze dne 23. září 2010 o stanovení pokynů týkajících se vyrovnávacího mechanismu mezi provozovateli přenosových soustav a společného regulačního přístupu k poplatkům za přenos (Úř. věst. L 250, 24.9.2010, s. 5–11)

Poslední aktualizace 08.05.2018

Top