Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Expozice azbestu: ochrana zaměstnanců

Expozice azbestu: ochrana zaměstnanců

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/148/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Jejím cílem je chránit zaměstnance před riziky, které pro jejich zdraví vznikají z expozice azbestu při práci.
 • Stanoví limitní hodnoty a zvláštní ustanovení s ohledem na bezpečné pracovní postupy, mimo jiné pokud jde o:
  • demolice, rekonstrukce, údržbu a odstraňování azbestu,
  • informování zaměstnanců, projednání s nimi a jejich školení a
  • sledování zdraví.

KLÍČOVÉ BODY

Azbest je přirozeně se vyskytující minerál, jehož vláknitá struktura se může rozdělovat na tenká, odolná vlákna. Ve velké míře se používal v mnoha odvětvích, protože vlákna jsou vynikající izolanty (odolné vůči teplu, ohni a chemickým látkám, a nevedou elektřinu).

Jedná se však o obzvláště škodlivou látku (která je v nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek klasifikována jako karcinogen kategorie 1A). Pokud se výrobky obsahující azbest naruší, malinká vlákna mohou být vdechnuta, což v průběhu času může způsobovat některá onemocnění, jako je azbestóza*, mezotheliom* a další druhy rakoviny.

Zákaz

Zakázané činnosti jsou takové činnosti, při nichž jsou zaměstnanci vystaveni azbestovým vláknům při:

 • těžbě azbestu,
 • výrobě a zpracování azbestových výrobků, nebo
 • zpracování výrobků, které obsahují záměrně přidaná azbestová vlákna.

Jedinou výjimkou z tohoto zákazu je zpracování a zneškodňování materiálů vzniklých v důsledku demolice a odstraňování azbestu.

V celé EU platí také všeobecný zákaz jakékoli aplikace azbestu postřikem a pracovních postupů, které zahrnují použití izolačních nebo zvukotěsných materiálů s nízkou hustotou obsahujících azbest.

Odstraňování a demolice

Je povoleno zpracování a zneškodňování materiálů vzniklých v důsledku odstraňování azbestu a demolice, pokud je azbest odstraněn předem naplánovanou operací ještě dříve, než dojde k obecné demolici. Expozici je nutné snížit na minimum:

 • omezením počtu zaměstnanců, kteří se prací účastní,
 • pracovními postupy, které jsou navrženy tak, aby při nich nevznikal azbestový prach,
 • zajištěním čistého a dobře udržovaného prostředí a vybavení,
 • rychlým odstraňováním odpadu v utěsněných obalech opatřených štítkem.

Posouzení rizik

Pokud by mohlo nastat riziko expozice azbestovému prachu, musí být toto riziko posouzeno s cílem stanovit povahu a stupeň expozice na základě reprezentativního vzorku osobní expozice zaměstnance. Zaměstnavatelé musí před zahájením jakýchkoli prací informovat příslušný orgán v dané zemi EU, a musí mimo jiné uvést:

 • umístění staveniště a počet zaměstnanců, kteří se prací účastní,
 • typ a množství azbestu,
 • plánované činnosti a postupy a dobu trvání práce,
 • opatření přijatá za účelem omezení expozice.

Limitní koncentrace

Žádný zaměstnanec nesmí být vystaven koncentraci azbestu ve vzduchu vyšší než 0,1 vlákna na cm3. Pokud je tato hodnota překročena, práce musí být zastaveny, dokud nejsou přijata vhodná opatření na ochranu dotyčných zaměstnanců. K těmto opatřením patří:

 • dostupnost dýchacího přístroje a dalších osobních ochranných prostředků,
 • výstražné tabule v případě překročení limitních hodnot,
 • zabránění rozšíření azbestového prachu mimo pracovní prostor,
 • projednání opatření se zaměstnanci před zahájením činností.

Školení

Zaměstnavatelé musí zajistit vhodné školení pro všechny zaměstnance, kteří jsou vystaveni nebo by mohli být vystaveni azbestovému prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují. Školení musí být zajištěno v pravidelných odstupech a musí být pro zaměstnance bezplatné. Školení musí obsahovat informace týkající se:

 • vlastností azbestu a jeho účinků na zdraví,
 • bezpečných pracovních postupů a
 • nouzových postupů a lékařského dohledu.

Posouzení zdravotního stavu a zdravotní dohled

Zdraví každého zaměstnance musí být posouzeno před zahájením expozice. Pro každého zaměstnance musí být zavedena osobní zdravotní dokumentace a posouzení prováděno alespoň jednou za každé tři roky. Lékaři mohou doporučit individuální ochranná opatření, která mohou zahrnovat odvolání dotyčného zaměstnance z jakékoli expozice azbestu.

Odpovědnosti zemí EU

Země EU musí Evropské komisi sdělit znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v této oblasti, a každých pět let podat zprávu o praktickém uplatňování této směrnice. Musí také vést seznam případů azbestózy a mezotheliomu.

Tato směrnice ruší předchozí směrnici (směrnice 83/477/EHS), která byla několikrát podstatně změněna.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Použije se od 5. ledna 2010.

KLÍČOVÉ POJMY

*Azbestóza: chronické zánětlivé onemocnění plic způsobené vdechováním a zadržováním azbestových vláken. Může vést k vážné dušnosti a nese s sebou zvýšené riziko určitých druhů nádorových onemocnění.

*Mezotheliom: agresivní nádor, který postihuje výstelku plic a břicha. Primární příčinou a rizikovým faktorem je expozice azbestu.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci (kodifikované znění) (Úř. věst. L 330, 16.12.2009, s. 28–36)

Poslední aktualizace 06.06.2016

Top