EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Programy podporující rozvoj mikrofinancování v EU

Programy podporující rozvoj mikrofinancování v EU

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Rozhodnutí č. 283/2010/EU, kterým se zřizuje evropský nástroj mikrofinancování Progress pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování

Nařízení (EU) č. 1296/2013 o programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace („EaSI“) a o změně rozhodnutí č. 283/2010/EU

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ A NAŘÍZENÍ?

 • Rozhodnutím č. 283/2010/EU se zřizuje evropský nástroj mikrofinancování Progress pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování.
 • Nařízením (EU) č. 1296/2013 se zřizuje program EU pro zaměstnanost a sociální inovace („EaSI“), jehož cílem je:
  • vytvářet udržitelný a dlouhodobý růst a pracovní místa,
  • mírnit rozdíly mezi zeměmi EU a
  • pomáhat ke zmírnění sociální nerovnosti.
 • Toto nařízení také mění rozhodnutí č. 283/2010/EU, které vyžaduje, aby byl zůstatek splatný EU po skončení doby platnosti nástroje poskytnut k dispozici pro mikrofinancování* a podporu sociálních podniků*.

KLÍČOVÉ BODY

Podle rozhodnutí měl tento nástroj, který měl rozpočet ve výši 100 milionů EUR na období čtyř let (2010–2013), usnadnit přístup k mikrofinancování těmto cílovým skupinám:

 • nezaměstnaným, osobám ohroženým ztrátou pracovního místa, nepracující populaci, osobám čelícím hrozbě sociálního vyloučení a zranitelným osobám, které chtějí založit nebo rozšířit svůj mikropodnik*,
 • mikropodnikům, zejména těm, které zaměstnávají osoby uvedené v předcházejícím bodě.

V období 2014–2020 byla podle nařízení (EU) č. 1296/2013 tato iniciativa součástí pásma pro mikrofinancování a sociální podnikání programu EU „EaSI“, který nahradil nástroj mikrofinancování Progress. Nařízení (EU, EURATOM) 2018/1046 o finančních pravidlech pro rozpočet EU aktualizovalo orientační procentní podíly v průměru za celou dobu trvání programu pro všechny 3 osy*. Výsledkem je, že nejméně 18 % celkového rozpočtu by mělo být využito pro mikrofinancování a sociální podnikání.

„EaSI“ nejenže umožňuje cílovým skupinám obyvatelstva a podnikům získat snadněji přístup k mikrofinancování, ale jeho úkolem je též:

 • budovat institucionální kapacitu poskytovatelů mikroúvěrů;
 • usnadňovat přístup k financování sociálních podniků s obratem nebo bilanční sumou roční rozvahy nejvýše 30 milionů EUR tím, že jim poskytuje vlastní nebo kvazivlastní kapitál, úvěrové nástroje a granty až do výše 500 000 EUR.

Za podmínky, že poskytují mikrofinancování lidem a mikropodnikům nebo financování sociálním podnikům mají k pásmu pro mikrofinancování a sociální podnikání přístup veřejné i soukromé subjekty se sídlem v zemích EU, na Islandu, v Albánii, Černé Hoře, severní Makedonii, Srbsku a Turecku. Podpora EU probíhá především prostřednictvím finančních nástrojů poskytovaných v rámci finančního nařízení EU (nařízení (EU) 2018/1046), které mimo jiné mění nařízení (EU) 1296/2013 a aktualizuje a zjednodušuje pravidla, která se vztahují na souhrnný rozpočet EU.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ A NAŘÍZENÍ POUŽIJÍ?

 • Rozhodnutí platí ode dne 8. dubna 2010.
 • Nařízení platí ode dne 21. prosince 2013.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Mikrofinancování: půjčky ve výši méně než 25 000 EUR poskytované především malým podnikům a na sociální podnikání.
Sociální podnik: provozovatel v rámci sociální ekonomiky, jehož hlavním cílem je mít sociální dopad, ne dosahovat zisku pro své vlastníky a akcionáře.
Mikropodnik: podnik s méně než 10 zaměstnanci a ročním obratem (finanční částkou získanou za určité období) nebo rozvahou (výkazem aktiv a pasiv společnosti) do 2 milionů EUR.
Osy: program „EaSI“ se skládá ze 3 os. Podporují:
 • modernizaci politiky zaměstnanosti a sociální politiky (osa Progress),
 • pracovní mobilitu (osa EURES),
 • přístup k mikrofinancování a sociální podnikání (osa mikrofinancování a sociálního podnikání).

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 283/2010/EU ze dne 25. března 2010, kterým se zřizuje evropský nástroj mikrofinancování Progress pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování (Úř. věst. L 87, 7.4.2010, s. 1–5)

Následné změny rozhodnutí č. 283/2010/EU byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013 ze dne 11. prosince 2013 o programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace („EaSI“) a o změně rozhodnutí č. 283/2010/EU, kterým se zřizuje evropský nástroj mikrofinancování Progress pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 238–252)

Viz konsolidované znění.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1–222)

Poslední aktualizace 21.02.2020

Top