EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uvedení Listiny základních práv do praxe

Uvedení Listiny základních práv do praxe

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Sdělení Komise – Strategie na posílení uplatňování Listiny základních práv (2020)

Sdělení Komise – Strategie účinného uplatňování Listiny základních práv (2010)

CO JE CÍLEM TÉTO STRATEGIE?

Cílem strategie Evropské komise z roku 2020 je, aby se Listina základních práv Evropské unie (EU) stala skutečností pro všechny.

Vyzývá obnovení závazku s cílem zajistit, aby orgány EU a členské státy EU Listinu plně využívaly. Vychází ze strategie z roku 2010.

KLÍČOVÉ BODY

Strategie Komise z roku 2020 se zaměřuje na čtyři priority.

Zajištění účinného uplatňování Listiny členskými státy

Listina je závazná pro členské státy, když provádějí právo Unie. Komise bude úzce spolupracovat s členskými státy a podporovat je při účinném provádění práva Unie, a to při plném dodržování Listiny. Členské státy se vyzývají, aby jmenovaly kontaktní místo pro záležitosti Listiny, které usnadní koordinaci a sdílení informací. Od roku 2021 bude Komise každoročně podávat zprávy o Listině, přičemž se podrobněji zaměří na uplatňování Listiny v členských státech v konkrétních oblastech, které se řídí právem Unie.

Posílení postavení organizací občanské společnosti, obránců práv a odborníků z praxe v oblasti justice

Organizace občanské společnosti a obránci práv mají zásadní význam pro zdravou demokracii a pro to, aby se základní práva stala v životě lidí skutečností. Čelí stále větším výzvám.

Komise bude pozorně sledovat vnitrostátní opatření, která mají dopad na činnosti občanské společnosti, jež jsou v rozporu s právem Unie, a bude proti nim zasahovat. Některé členské státy stále nemají plně funkční vnitrostátní instituce pro lidská práva, které jsou důležitými vazbami mezi vládou a občanskou společností. Členské státy se vyzývají, aby takové instituce zřídily a aby zajistily, že budou mít prostředky k tomu, aby mohly pracovat zcela nezávisle. Komise bude rovněž podporovat školení týkající se Listiny pro soudce, další odborníky z praxe v oblasti justice a obránce práv.

Podpora využívání Listiny jako kompasu pro orgány EU

Orgány EU musí dodržovat Listinu ve všech svých činnostech. Komise posílí svou vnitřní kapacitu v oblasti dodržování Listiny, a to i prostřednictvím e-learningu, aktualizovaných pokynů pro zaměstnance a plánů odborné přípravy. Komise je připravena podpořit Evropský parlament a Radu, aby zajistily, že Listina bude při jejich činnosti účinně uplatňována.

Posílení povědomí lidí o právech, která mají podle Listiny

Průzkum Eurobarometr z roku 2019 ukázal, že o Listině slyšelo pouze 42 % respondentů a 12 % skutečně ví, co to je. Šest z deseti respondentů se však chtělo dozvědět více o svých právech a o tom, na koho se obrátit v případě porušení Listiny.

Komise řeší nedostatek informovanosti:

  • zahájením informační kampaně s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o právech občanů a o tom, jak je využívat,
  • zaměřením se na informovanost mladých lidí prostřednictvím programu Erasmus+ a dětí prostřednictvím strategie v oblasti práv dítěte.

Žádá členské státy, aby vyvinuly iniciativy na podporu povědomí a posílení postavení místních orgánů a dotčených jednotlivců.

Budoucí činnosti

Komise:

  • bude předkládat výroční zprávy o uplatňování Listiny se zaměřením na tematickou oblast, která se řídí právem Unie,
  • v roce 2025 předloží zprávu o provádění strategie,
  • v roce 2030 ve spolupráci s dotčenými klíčovými subjekty a jednotlivci vypracuje bilanci, aby vyhodnotila pokrok v používání Listiny a rozšiřování povědomí o ní.

KONTEXT

HLAVNÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie na posílení uplatňování Listiny základních práv v EU (COM(2020) 711 final, 2.12.2020).

Sdělení Komise: Strategie účinného uplatňování Listiny základních práv Evropskou unií (KOM(2010) 573 v konečném znění,19.10.2010).

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Listina základních práv Evropské unie (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 389–405).

Nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva (Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1–14).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie EU pro práva dítěte (COM(2021) 142 final, 24.3.2021).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – O evropském akčním plánu pro demokracii (COM(2020) 790 final, 3.12.2020).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o právním státu 2020 – Stav právního státu v Evropské unii (COM(2020) 580 final, 30.9.2020).

Pracovní dokument útvarů Komise: Operační pokyny pro zohlednění základních práv při hodnocení dopadů Komise (SEK(2011) 567 v konečném znění, 6.5.2011).

Poslední aktualizace 09.12.2021

Top