Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kategorie podpory slučitelné se společným trhem

This summary has been archived and will not be updated. See 'Procesní pravidla státní podpory' for an updated information about the subject.

Kategorie podpory slučitelné se společným trhem

Některé kategorie státní podpory může Komise vyjmout z oznamovací povinnosti. Toto nařízení zjednodušuje a konsoliduje nařízení Evropské unie (EU) pro vyňatou podporu. Významně rozšiřuje oblast použití osvobození, zvyšuje transparentnost opatření podpory a posiluje účinnost kontrol.

AKT

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED

V souladu s článkem 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (dříve článek 87 Smlouvy o založení Evropského společenství (SES)) a nařízením 994/98 může Komise prohlásit určitou státní podporu za slučitelnou se společným trhem a vyjmout ji z oznamovací povinnosti stanovené v článku 108 SFEU (dříve článek 88 SES).

Toto nařízení proto definuje kritéria slučitelnosti a podmínky pro vyjímání z oznamovací povinnosti stanovené pro některé kategorie státní podpory, a to v souladu s nařízením 994/98/ES.

Oblast působnosti

Pro vynětí z oznamovací povinnosti musí kategorie příslušné podpory odpovídat všem podmínkám v kapitole I tohoto nařízení (konkrétně musí mít motivační účinek a odpovídat kritériím transparentnosti) a příslušným ustanovením v kapitole II (intenzita podpory, způsobilé náklady, maximální výše podpory). Musí se navíc výslovně odkazovat na ustanovení kapitoly II. Toto jsou kategorie podpory, na něž se toto nařízení vztahuje:

 • regionální podpora přidělená podle mapy pro regionální podporu v období 2007–2013. Cílem této podpory jsou investice a zaměstnanost a také nově vytvořené malé podniky v regionech, které jsou způsobilé pro odchylky podle čl. 107 SFEU;
 • investiční podpora a podpora zaměstnanosti určené malým a středním podnikům;
 • podpora pro vytváření malých podniků ženami;
 • podpora pro ochranu životního prostředí, zejména iniciativy, které překračují normy Společenství *, v podobě snížení daní nebo podpora pro investice do opatření na úsporu energie a energie z obnovitelných zdrojů;
 • podpora ve prospěch malých a středních podniků, aby mohly využívat poradenské služby a účastnit se veletrhů;
 • podpora v podobě rizikového kapitálu, pro účast v soukromém kapitálovém investičním fondu založeném za účelem zisku a řízeném na komerčním základě nebo pro jeho řízení;
 • podpora na výzkum, vývoj a inovaci, zejména v souvislosti se spoluprací mezi výzkumnými organizacemi a podniky, náklady s právy k duševnímu vlastnictví pro malé a střední podniky, podporou v oblasti inovací nebo vypůjčením vysoce kvalifikovaných pracovníků;
 • podpora na vzdělávání;
 • podpora pro znevýhodněné nebo zdravotně postižené pracovníky.

Intenzita a kumulace podpory

Výše jednotlivé podpory * vyňaté z oznamovací povinnosti, udělené „ad hoc* nebo v rámci nějakého režimu *, je omezena pevně stanovenými prahovými hodnotami. Jednotlivá podpora nad rámec těchto prahových hodnot musí být oznámena Komisi. Nařízení také uvádí podrobnosti o intenzitě * maximální pomoci pro každou kategorii podpory.

Podporu zmíněnou zde lze kumulovat s jinou státní podporou vyňatou z oznamovací povinnosti, pokud se tato opatření podpory týkají rozdílných vyčíslitelných způsobilých nákladů. Nicméně podpora vyňatá podle tohoto nařízení nemůže být kumulována s jinou podporou vyňatou podle tohoto nařízení, podporou de minimis nebo s jiným financováním EU ve vztahu ke shodným způsobilým nákladům, pokud by taková kumulace vedla k intenzitě nebo částce podpory vyšší než prahové hodnoty podle tohoto nařízení.

Transparentnost a dohled nad opatřeními podpory

Do dvaceti pracovních dnů by země EU měly informovat Komisi o vstupu režimu podpory v platnost nebo o poskytnutí podpory ad hoc, a to pomocí formuláře uvedeného v příloze III tohoto nařízení. Nicméně všechny informace týkající se těchto opatření budou zveřejněny.

Komise bude na opatření podpory dohlížet. Může si vyžádat přístup k podrobným záznamům, včetně úplných a podrobných informací o příjemcích, podmínkách udělování, způsobilých nákladech a motivačním účinku podpory. Pokud tato informace není sdělena, může Komise přijmout rozhodnutí o tom, že oznámení o budoucích opatřeních podpory bude povinné.

Kontext

Kvůli zjednodušení a transparentnosti toto nařízení nahrazuje nařízení 70/2001 o podpoře malým a středním podnikům, nařízení 2204/2002 o podpoře zaměstnanosti, nařízení 68/2001 o podpoře na vzdělávání a nařízení 1628/2006 o vnitrostátní regionální podpoře. Bude platit do 31. prosince 2013.

Klíčové pojmy aktu

 • Režimy podpory: jakékoliv ustanovení, na jehož základě může být poskytnuta jednotlivá podpora nebo bez spojení s konkrétním projektem jednomu či více podnikům, a to na neurčitou dobu a/nebo na neurčitou částku.
 • Jednotlivá podpora: podpora ad hoc
 • Podpora ad hoc: jednotlivá podpora, která není poskytnuta na základě režimu podpory.
 • Intenzita podpory: částka podpory vyjádřená jako procento způsobilých nákladů.
 • Ekologická norma Společenství: povinná norma stanovující úrovně, jichž mají jednotlivé podniky dosáhnout v souvislosti se životním prostředím, nebo závazek používat nejlepší dostupnou techniku.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení 800/2008/ES

29. 8. 2008

Úř. věst. L 214 ze dne 9. 8. 2008

See also

 • Další informace najdete na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž (EN) Evropské komise

Poslední aktualizace: 17.10.2011

Top