EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dočasná a mobilní pracoviště

Dočasná a mobilní pracoviště

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 92/57/EHS – minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Cílem směrnice je prosazovat lepší pracovní podmínky na staveništích, kde mohou být zaměstnanci vystaveni zvlášť vysokým rizikům.
 • Ukládá povinnost:
  • zohledňovat aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při návrhu a organizaci staveb,
  • vytvořit řetězec odpovědnosti, do kterého budou zapojeny všechny zúčastněné osoby, s cílem předcházet všem rizikům.
 • Jedná se o osmou samostatnou směrnici ve smyslu rámcové směrnice 89/391/EHS, která zavádí obecná pravidla ke zlepšení ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců při práci.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Směrnice se týká dočasných a mobilních stavenišť* ve všech odvětvích činnosti, ať už veřejném, či soukromém sektoru, včetně odvětví průmyslu, zemědělství, obchodu, administrativy, služeb, vzdělávání, kultury a volného času.

Směrnice se nevztahuje na vrtání a těžbu v odvětvích těžebního průmyslu.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví

Stavebník* nebo vedoucí stavby* musí:

 • určit jednoho nebo více koordinátorů pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví pro každé staveniště, kde bude zastoupen více než jeden podnik. Tento koordinátor zajistí, aby před zřízením staveniště byl sestaven plán bezpečnosti a ochrany zdraví,
 • učinit předběžné oznámení (vypracované v souladu s přílohou III směrnice) v případě stavenišť, u kterých je předpokládaná doba trvání prací delší než 30 pracovních dní a která si vyžádají zapojení více než 20 zaměstnanců současně nebo jejichž předpokládaný objem prací přesahuje 500 osob za den.

Vypracování projektu stavby

Stavebník nebo vedoucí stavby se musí řídit obecnými zásadami prevence uvedenými ve směrnici 89/391/EHS a plánem bezpečnosti během:

 • fáze vypracovávání projektu stavby,
 • přijímání architektonických a organizačních rozhodnutí,
 • různých fází činnosti.

Koordinátoři musí:

 • zajistit, aby byly uplatňovány obecné zásady prevence,
 • sestavit plán bezpečnosti a ochrany zdraví,
 • vypracovat dokumentaci obsahující relevantní informace v oblasti bezpečnosti a zdraví, ke kterým se má přihlédnout během jakýchkoliv dalších prací.

Provádění stavby

Během provádění stavby musí koordinátoři:

 • zajistit, aby zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné* uplatňovali příslušné zásady prevence a bezpečnosti a používali, je-li to vyžadováno, plán bezpečnosti a ochrany zdraví,
 • organizovat spolupráci mezi zaměstnavateli v souvislosti s otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví,
 • dohlížet nad správným prováděním pracovních postupů,
 • přijmout nezbytná opatření k zajištění, aby na staveniště měly přístup jen oprávněné osoby.

Odpovědnost stavebníků, vedoucích stavby a zaměstnavatelů

I když byl určen koordinátor, nezbavuje to stavebníka nebo vedoucího stavby odpovědnosti za otázky související s bezpečností a ochranou zdraví:

 • zaměstnavatelé musí dodržovat minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, jež jsou stanoveny v příloze IV (aspekty, jako je zařízení pro rozvod energie, únikové cesty a nouzové východy, větrání, teplota, dopravní cesty, hygienické zařízení atd.). Musí také vzít v úvahu pokyny koordinátora týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví,
 • osoby samostatně výdělečně činné musí dodržovat požadavky na bezpečnost, zejména v souvislosti s používáním pracovního zařízení a osobních ochranných prostředků.

Informování zaměstnanců, projednávání se zaměstnanci a jejich účast

V souladu se směrnicí 89/391/EHS musí být zaměstnanci a/nebo jejich zástupci:

 • uceleně informováni o všech opatřeních přijatých k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi,
 • konzultováni ve věcech, které jsou v působnosti této směrnice, kdykoliv je to nutné.

Pozměňující směrnice

Směrnice 2007/30/ES zjednodušila požadavky na podávání zpráv Evropské komisi o provádění směrnice 89/391/EHS a jejích různých samostatných směrnic. Země EU nyní musí vypracovat jedinou zprávu každých pět let týkající se provádění všech těchto směrnic.

V roce 2017 byla zveřejněna studie o provádění směrnice.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je v platnosti od 17. července 1992 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 31. prosince 1993.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Dočasná a mobilní staveniště: každé staveniště, kde se provádějí stavební nebo inženýrské práce (nevyčerpávající seznam je uveden v příloze I směrnice).
Stavebník: každá fyzická nebo právnická osoba, pro kterou je stavba prováděna.
Vedoucí stavby: každá fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná za návrh, provádění nebo dozor nad prováděním stavby na účet stavebníka.
Osoba samostatně výdělečně činná: každá osoba, s výjimkou zaměstnanců a zaměstnavatelů, jejíž odborná činnost přispívá k dokončení stavby.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 6–22)

Postupné změny směrnice 92/57/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1–8)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 26.11.2018

Top