EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Program celoživotního učení 2007–2013

This summary has been archived and will not be updated. See 'Erasmus+ – nadnárodní partnerství EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu' for an updated information about the subject.

Program celoživotního učení 2007–2013

Evropská unie (EU) dosahuje významný počet svých občanů přímo prostřednictvím svých programů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Obecným cílem programu celoživotního učení je přispívat k rozvoji Společenství jako vyspělé znalostní společnosti v souladu s cíli Lisabonské strategie. Prostřednictvím podpory a doplňování opatření prováděných členskými státy se zaměřuje na podporu výměny, spolupráce a mobility mezi vzdělávacími systémy a systémy odborné přípravy v rámci Společenství tak, aby se staly zárukou světové kvality.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Cílem tohoto akčního programu v oblasti celoživotního učení v období 2007–2013 je rozvíjet a podporovat výměnu, spolupráci a mobilitu tak, aby se vzdělávací systémy a systémy odborné přípravy v souladu s cíli Lisabonské strategie staly zárukou světové kvality. Přispívá tedy k rozvoji Společenství jako vyspělé znalostní společnosti s udržitelným hospodářským rozvojem, s větším počtem a vyšší kvalitou pracovních míst a s větší sociální soudržností.

V rámci realizace tohoto obecného cíle program sleduje tyto zvláštní cíle týkající se celoživotního učení v Evropské unii (EU):

 • přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního učení a podporovat vysokou výkonnost, inovace a evropský rozměr v systémech a postupech;
 • podporovat realizaci Evropského prostoru celoživotního učení;
 • napomáhat zvyšování kvality, přitažlivosti a dosažitelnosti příležitostí celoživotního učení;
 • posilovat přínos celoživotního učení k sociální soudržnosti, aktivnímu občanství, mezikulturnímu dialogu, rovnosti žen a mužů a osobnímu naplnění;
 • napomáhat podpoře tvořivosti, konkurenceschopnosti, zaměstnatelnosti a růstu podnikatelského ducha;
 • přispívat k zvýšené účasti lidí všech věkových kategorií na celoživotním učení, a to včetně jedinců se zvláštními potřebami a znevýhodněných skupin;
 • podporovat studium jazyků a jazykovou rozmanitost;
 • podporovat rozvoj prostředků založených na informačních a komunikačních technologiích;
 • posilovat úlohu celoživotního učení při vytváření smyslu pro evropské občanství založeného na evropských hodnotách a při podpoře tolerance a úcty vůči ostatním národům a kulturám;
 • podporovat spolupráci při zajišťování kvality ve všech oblastech vzdělávání a odborné přípravy;
 • podněcovat nejlepší využití výsledků, inovačních výrobků a procesů a vyměňovat si osvědčené postupy, a to za účelem zvýšení kvality.

V tomto ohledu je podmínkou provádění tohoto akčního programu soudržnost a doplňkovost s dalšími politikami EU. Měl by přispět k realizaci horizontálních politik EU prováděním opatření pro studující se zvláštními potřebami a podporou jejich zapojení do hlavního proudu vzdělávání a odborné přípravy. Měl by také podporovat rovnost žen a mužů a také povědomí o kulturní a jazykové rozmanitosti a multikulturalismu jako způsobu boje proti rasismu, předsudkům a xenofobii.

Provádění programu by mělo zajistit soudržnost a doplňkovost s pracovním programem Vzdělávání a odborná příprava 2010, integrovanými hlavními směry pro zaměstnanost a růst v rámci partnerství pro růst a zaměstnanost a dalších politik například v oblasti kultury, mládeže nebo podnikání. Podle příslušné oblasti kompetence je také možné zapojit nebo informovat Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), Evropskou nadaci odborného vzdělávání (ETF) a Poradní výbor pro odborné vzdělávání.

Pro dosažení těchto cílů program podporuje následující akce:

 • mobilita osob při celoživotním učení;
 • dvoustranná a mnohostranná partnerství;
 • jednostranné, vnitrostátní nebo mezinárodní projekty, včetně těch, které jsou určené na podporu kvality systémů vzdělávání a odborné přípravy formou předávání inovací na mezinárodní úrovni;
 • mnohostranné sítě;
 • studie a zkoumání politik a systémů v oblasti celoživotního učení a jejich složek;
 • provozní granty na úhradu některých provozních a správních nákladů institucí či sdružení;
 • doprovodná opatření, tj. další iniciativy zaměřené na podporu cílů programu ;
 • přípravné činnosti pro tyto akce;
 • organizace akcí (semináře, konference nebo schůzky), jež mohou usnadnit provádění programu, vykonávat vhodnou informační a publikační činnost a činnost spočívající v šíření získaných poznatků a zvyšování povědomí o programu a rovněž může program sledovat a hodnotit.

Účast v programu je otevřená nejen členským státům, ale také zemím ESVO (Evropského sdružení volného obchodu), které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko a Norsko), Švýcarské konfederaci a kandidátským a potenciálním kandidátským zemím EU západního Balkánu v souladu s pravidly a dohodami o jejich účasti v programech Společenství.

Komise kromě toho může zorganizovat spolupráci s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, jako je Rada Evropy nebo Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (Unesco).

Program zahrnuje tyto příjemce:

 • žáky, studenty, učně a účastníky dalšího vzdělávání;
 • všechny kategorie pedagogických pracovníků;
 • osoby na trhu práce;
 • instituce a organizace poskytující možnosti vzdělávání v souvislosti s programem;
 • osoby a subjekty zodpovědné za systémy a politiky na místní, regionální a celostátní úrovni;
 • podniky, sociální partnery a jejich organizace na všech úrovních, včetně obchodních organizací a obchodních a průmyslových komor;
 • subjekty poskytující poradenské, konzultační a informační služby;
 • sdružení účastníků, učitelů, rodičů;
 • výzkumná střediska a subjekty;
 • neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní organizace.

O řízení programu se dělí Komise a vnitrostátní agentury. Vnitrostátní agentury mohou být v tomto ohledu zodpovědné za výběr určitých typů projektů, mobilitu osob, dvoustranná a mnohostranná partnerství nebo za jednostranné a vnitrostátní projekty.

Komisi s prováděním programu pomáhá řídicí výbor, který je složen ze zástupců členských států EU. Prováděcí opatření musí být přijata podle postupu projednávání ve výboru, v souladu s řídicím postupem. Bez pomoci výboru lze činit pouze rozhodnutí týkající se udělování určitých zvláštních grantů. V kontextu sociálního dialogu na úrovni Společenství a většího zapojování sociálních partnerů do provádění akčního programu se mohou sociální partneři podílet na práci výboru jako pozorovatelé v záležitostech týkajících se odborného vzdělávání a přípravy.

Orientační finanční krytí pro program je po dobu jeho trvání stanoveno na 6,97 miliard EUR. Minimální příděly pro odvětvové programy (viz níže) jsou 13 % pro Comenius, 40 % pro Erasmus, 25 % pro Leonardo da Vinci a 4 % pro Grundtvig.

Komise bude pravidelně sledovat a vyhodnocovat integrovaný program ve spolupráci se členskými státy. Členské státy předloží Komisi zprávy: jednu zprávu o provádění programu nejpozději do 30. června 2010 a druhou zprávu o účincích programu do 30. června 2015.

Komise předloží průběžnou hodnotící zprávu o dosažených výsledcích a o kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění programu nejpozději do 31. března 2011, sdělení o pokračování programu do 31. prosince 2011 a následnou hodnotící zprávu do 31. března 2016.

ODVĚTVOVÉ PROGRAMY

Akční program se dělí na šest podprogramů, z nichž čtyři jsou odvětvové. Všechny jsou strukturovány stejně a zaměřují se na výukové a vzdělávací potřeby všech účastníků a také na instituce a organizace poskytující nebo podporující vzdělávání a přípravu v každém příslušném odvětví. Všechny akce zahrnují mobilitu, jazyky a nové technologie.

Comenius

Program zahrnuje předškolní a školní vzdělávání až po úroveň ukončení vyššího středního vzdělání a instituce a organizace nabízející toto vzdělávání.

Má dva zvláštní cíle:

 • rozvíjet porozumění a pochopení mezi mladými lidmi a pedagogickými pracovníky ohledně rozmanitosti evropských kultur;
 • pomáhat mladým lidem získávat základní životní dovednosti a schopnosti nezbytné pro osobní rozvoj, pro budoucí zaměstnání a pro aktivní evropské občanství.

V tomto kontextu program sleduje tyto operativní cíle:

 • lepší mobilita, zejména z hlediska kvality a objemu;
 • lepší partnerství, zejména z hlediska kvality a objemu, mezi školami v různých členských státech, aby se společných vzdělávacích činností během trvání programu zúčastnily alespoň 3 miliony žáků;
 • podporovat studium cizích jazyků;
 • rozvoj inovačního obsahu, služeb, pedagogik a praxe založených na informačních a komunikačních technologiích;
 • lepší vzdělávání učitelů z hlediska kvality a evropského rozměru;
 • podporovat zlepšování pedagogických přístupů a vedení škol.

Program Comenius může podporovat následující akce:

 • mobilita, například výměna žáků a pracovníků, mobilita škol, vzdělávací kurzy pro učitele atd.;
 • partnerství škol, například „partnerství škol v rámci programu Comenius“, pro společné vzdělávací projekty nebo „regionální partnerství v rámci programu Comenius“ organizací odpovědných za školní vzdělávání za účelem posílení meziregionální spolupráce a zejména spolupráce příhraničních regionů;
 • mnohostranné projekty zaměřené na šíření a podporu osvědčených postupů, výměnu zkušeností nebo vytvoření nových kurzů či obsahu kurzů;
 • mnohostranné sítě zaměřené na rozvoj vzdělávání, šíření osvědčených postupů a inovace, podporu partnerství a projektů a také rozvoj analýzy potřeb;
 • doprovodná opatření.

Akce pro mobilitu a partnerství představují nejméně 80 % rozpočtu programu Comenius.

Erasmus

Program Erasmus je zaměřen na formální vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání a odbornou přípravu na vysokoškolské úrovni bez ohledu na délku příslušného studia nebo kvalifikace a včetně doktorského studia. Na rozdíl od předchozích programů odborné vzdělávání a odborná příprava na vysokoškolské úrovni nyní spadá pod program Erasmus, a ne pod program Leonardo da Vinci.

Má dva zvláštní cíle:

Proto program sleduje operativní cíle, které mají zlepšovat, posilovat a rozvíjet:

 • mobilitu (včetně kvality) zapojením 3 milionů osob do roku 2012;
 • objem spolupráce (včetně kvality) mezi vysokoškolskými institucemi a mezi vysokoškolskými institucemi a podniky;
 • průhlednost a slučitelnost získaných kvalifikací;
 • inovační postupy a jejich přenos mezi zeměmi;
 • inovační obsah, služby, pedagogické postupy a praxi založené na informačních a komunikačních technologiích.

Program Erasmus může podporovat následující akce:

 • mobilita studentů (studium, odborná příprava, stáže), pedagogických pracovníků, jiných pracovníků vysokoškolských institucí a zaměstnanců podniků za účelem odborné přípravy nebo výuky, intenzivní programy Erasmus pořádané na mnohostranném základě a také podpora domácích a hostitelských institucí pro zajištění kvality opatření pro mobilitu. Akce mobility představují nejméně 80 % rozpočtu tohoto programu;
 • mnohostranné projekty zaměřené na inovace, pokusy a výměnu osvědčených postupů;
 • mnohostranné sítě, například „tematické sítě v rámci programu Erasmus“ provozované asociacemi vysokoškolských institucí a představující oblast jednoho vědního oboru nebo oblast napříč vědními obory;
 • doprovodná opatření.

Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci je zaměřen na odborné vzdělávání a odbornou přípravu na jiné než vysokoškolské úrovni.

Toto jsou jeho zvláštní cíle:

 • podporovat účastníky odborné přípravy v získávání a používání vědomostí, dovedností a kvalifikací podporujících osobní rozvoj, zaměstnatelnost a účast na evropském trhu práce;
 • zvyšovat kvality a inovace;
 • zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání a přípravy a mobility.

Proto program sleduje operativní cíle, které mají rozvíjet a posilovat:

 • mobilitu (včetně kvality) v této oblasti a další odborné přípravy, včetně stáží v podnicích, tak, aby do ukončení programu dosáhl jejich počet na 80 000 za rok;
 • objem spolupráce (včetně kvality) mezi různými aktéry;
 • inovační postupy a jejich předávání mezi zeměmi;
 • průhlednost a uznávání kvalifikací a schopností, včetně kvalifikací a schopností získaných neformálním vzděláváním a informálním učením;
 • studium jazyků;
 • inovační obsah, služby, pedagogiky a praxi založené na informačních a komunikačních technologiích.

Program Leonardo da Vinci může podporovat následující akce:

 • mobilita, včetně její přípravy;
 • partnerství zaměřená na témata společného zájmu;
 • mnohostranné projekty, zejména projekty zaměřené na zdokonalení systémů odborné přípravy, a to zaměřením se na předávání a rozvoj inovací a osvědčených postupů pro přizpůsobení odlišným potřebám v jednotlivých zemích;
 • tematické sítě odborníků a organizací pracujících na konkrétních problémech týkajících se odborného vzdělávání a přípravy;
 • doprovodná opatření.

Akce pro mobilitu a partnerství představují nejméně 60 % rozpočtu tohoto programu.

Grundtvig

Program Grundtvig je zaměřen na všechny formy dalšího vzdělávání.

Jeho cílem je:

 • reagovat na otázku vzdělávání stárnoucí populace v Evropě;
 • pomáhat zajišťovat dospělým osobám cesty ke zdokonalení znalostí a schopností.

Jeho operativní cíle jsou:

 • zvýšit kvalitu a dostupnost mobility tak, aby do ukončení programu bylo podporováno alespoň 7000 osob ročně;
 • zlepšit spolupráci (kvalitu a objem);
 • podporovat a hledat alternativy pro nerovnoprávné a zranitelné osoby, jako jsou starší osoby a osoby, které skončily vzdělávání bez dosažení základní kvalifikace;
 • podporovat rozvoj inovačních postupů a jejich předávání mezi zeměmi;
 • podporovat rozvoj inovačního obsahu, služeb, pedagogiky a praxe založených na informačních a komunikačních technologiích;
 • zdokonalit pedagogické přístupy a řízení organizací zabývajících se dalším vzděláváním.

Program Grundtvig může podporovat následující akce:

 • mobilita, včetně náležité přípravy, dohledu a podpory;
 • „studijní partnerství v rámci programu Grundtvig“ zaměřující se na témata společného zájmu;
 • mnohostranné projekty zacílené na zdokonalení systémů dalšího vzdělávání, a to zaměřením se na předávání a rozvoj inovací a osvědčených postupů;
 • „sítě programu Grundtvig“, tematické sítě odborníků a organizací;
 • doprovodná opatření.

Akce pro mobilitu a partnerství představují nejméně 55 % rozpočtu programu Grundtvig.

Průřezový program

Průřezový program je zaměřen zejména na činnosti, které sahají nad rámec odvětvových programů.

Skládá se z těchto čtyř hlavních činností v oblasti celoživotního učení:

 • spolupráce a inovace politik;
 • podpora studia jazyků;
 • rozvoj inovačního obsahu, služeb, pedagogik a postupů na základě informačních a komunikačních technologií;
 • šíření a využívání výsledků akcí podporovaných podle tohoto programu a předchozích programů a výměna osvědčených postupů.

Toto jsou jeho zvláštní cíle:

 • podporovat evropskou spolupráci v oblastech pokrývajících dva či více odvětvových programů;
 • podporovat kvalitu a průhlednost vzdělávacích systémů a systémů odborné přípravy členských států.

Toto jsou jeho operativní cíle:

 • podporovat rozvoj politiky a spolupráci v oblasti celoživotního učení na evropské úrovni, zejména v rámci Lisabonského procesu a pracovního programu Vzdělávání a odborná příprava 2010, jakož i Boloňského a Kodaňského procesu a jejich následovníků;
 • zajistit přísun srovnatelných údajů, statistik a analýz pro podchycení vývoje politiky celoživotního učení, jakož i sledovat pokrok v plnění cílů a úkolů a určovat oblasti, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost;
 • podporovat studium jazyků a jazykovou rozmanitost v členských státech;
 • podporovat rozvoj inovačního obsahu, služeb, pedagogik a praxe založených na informačních a komunikačních technologiích;
 • zajistit, aby výsledky programu byly v širokém měřítku náležitě uznávány, demonstrovány a prováděny.

Akce programu platí na hlavní činnosti průřezového programu. Například v rámci hlavní činnosti „spolupráce a inovace politik“ se akce mohou týkat zejména podpory pozorování a analýzy politik a systémů, jako je síť Eurydice, nebo průhlednosti v oblasti kvalifikací a schopností, informací a poradenství o mobilitě pro studijní účely a spolupráce v zajišťování jakosti, jako jsou Euroguidance a národní informační střediska pro akademické uznávání (NARIC), Ploteus nebo iniciativa Europass.

Program Jean Monnet:

Program Jean Monnet se zaměřuje na konkrétní problémy evropské integrace v akademickém světě a na podporu, kterou potřebují instituce a sdružení činné v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na evropské úrovni.

Tento program obsahuje tři hlavní činnosti:

 • akce Jean Monnet, jíž se mohou účastnit i instituce ze třetích zemí, představuje nejméně 16 % rozpočtu tohoto programu;
 • provozní granty pro určené instituce sledující cíle v evropském zájmu. K těmto institucím patří Evropská univerzita, Evropský univerzitní institut ve Florencii, Evropský institut veřejné správy (EIPA) v Maastrichtu, Akademie evropského práva (ERA) v Trevíru, Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání v Middelfartu a Mezinárodní středisko evropského vzdělávání (CIFE) v Nice. Tyto granty představují nejméně 65 % rozpočtu;
 • provozní dotace pro další evropské instituce a sdružení v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, které představují nejméně 19 % rozpočtu.

Toto jsou jeho zvláštní cíle:

 • podněcovat výukové a výzkumné činnosti a reflexi v oblasti studií evropské integrace;
 • podporovat existenci přiměřeného spektra institucí a sdružení zaměřených na otázky související s evropskou integrací a se vzděláváním a odbornou přípravou v evropské perspektivě.

Jeho operativní cíle jsou tedy podněcovat vysokou kvalitu, zvyšovat znalosti a povědomí o evropské integraci a také podporovat evropské instituce zabývající se otázkami evropské integrace a vysoce kvalitní evropské instituce a sdružení.

K akcím patří jednostranné a vnitrostátní projekty, jako jsou katedry Jean Monnet, centra excelence a výukové moduly, nebo podpora pro mladé výzkumné pracovníky a také mnohostranné projekty a sítě.

KONTEXT

Program celoživotního učení 2007–2013 zahrnuje všechny evropské programy v oblasti celoživotního učení. Vychází proto z předchozích programů pro období 2000–2006: Socrates, Leonardo da Vinci, eLearning a akce Jean Monnet.

Jednotný podpůrný program Společenství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy je racionálnější, koherentnější a účinnější. Měl by tedy vést k větší interakci mezi různými oblastmi, lepší viditelnosti, zejména s ohledem na schopnost reagovat na vývoj v této oblasti, a k lepší spolupráci.

Měl by proto přispět k plnění cílů Lisabonské strategie, včetně environmentálního rozměru, a Evropské oblasti vysokoškolského vzdělávání (boloňský proces), zejména cíle v podobě zajistit, aby se vzdělávání a odborná příprava staly do roku 2010 měřítkem pro celý svět, a cíle zaměřovat se na studium cizích jazyků v souladu se závěry Evropské rady na zasedání v Barceloně v roce 2002. Patří také do rámce zvláštních budoucích cílů pro vzdělávací systémy v pracovním programu Vzdělávání a odborná příprava 2010, akčním plánu pro dovednosti a mobilitu a akčním plánu na podporu studia jazyků a jazykové rozmanitosti.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 1720/2006/ES

1. 1. 2007–31. 12. 2013

Úř. věst. L 327 ze dne 24. 11. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 1357/2008/ES

31. 12. 2008–31. 12. 2013

Úř. věst. L 350 ze dne 30. 12. 2008

See also

 • Další informace najdete na internetových stránkách generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu Evropské komise: Program celoživotního učení (DE) (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 29.01.2009

Top