EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Směrnice o audiovizuálních mediálních službách

Směrnice o audiovizuálních mediálních službách

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách (směrnice o audiovizuálních mediálních službách)

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Cílem směrnice je jednak vytvořit jednotný trh Evropské unie s audiovizuálními mediálními službami* a zajistit jeho řádné fungování a jednak přispívat k podpoře kulturní rozmanitosti a poskytovat odpovídající úroveň ochrany spotřebitelů a dětí.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice EU o audiovizuálních mediálních službách upravuje koordinaci vnitrostátních právních předpisů v celé EU týkajících se všech audiovizuálních médií, a to jak tradičního televizního vysílání, tak audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání* .

Směrnice (EU) 2018/1808 mění a aktualizuje směrnici o audiovizuálních mediálních službách jako součást strategie pro jednotný digitální trh, za účelem:

 • rozšířit určitá audiovizuální pravidla na platformy pro sdílení videonahrávek a na audiovizuální obsah sdílený na některých službách sociálních médií,
 • zavést pružnost omezení týkajících se televize,
 • posílit podporu evropského obsahu,
 • chránit děti a účinněji zakročit proti nenávistným projevům,
 • posílit nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů.

Země EU musí zajistit svobodu příjmu a nesmí omezovat přenosy audiovizuálních médií z jiných zemí EU. Za určitých podmínek a v souladu s určitými postupy mohou být použita přísnější pravidla než ta, která jsou uvedena v této směrnici. Vnitrostátní orgány musí podporovat společnou regulaci a samoregulaci prostřednictvím vnitrostátních kodexů chování.

Reklama

Audiovizuální reklamy musí být snadno rozpoznatelné a nesmí:

 • používat podprahové techniky,
 • narušovat lidskou důstojnost,
 • obsahovat nebo podporovat diskriminaci,
 • podporovat chování ohrožující zdraví nebo bezpečnost,
 • podporovat chování hrubě ohrožující ochranu životního prostředí.

Mezi zakázané audiovizuální reklamy patří:

 • reklamy na cigarety nebo tabák, včetně elektronických cigaret a náplní,
 • reklamy na alkohol výslovně zaměřené na nezletilé osoby nebo podporující nestřídmé požívání, kromě řady dalších omezení,
 • reklamy na léky na předpis a léčebné postupy,
 • reklamy, které využívají dětské nezkušenosti nebo důvěřivosti a důvěry k dospělým osobám nebo bezdůvodně zobrazují nezletilé osoby v nebezpečných situacích.

Další požadavky se týkají sponzorování a umístění produktu a subjekty televizního vysílání mají větší pružnost ohledně reklamního času, přičemž je nově stanoveno omezení 20 % v době mezi 6:00 a 18:00 a v době mezi 18:00 a 24:00.

Ochrana dětí

Země EU musí podniknout kroky k zajištění, aby pořady, které by mohly „narušit tělesný, duševní nebo mravní vývoj nezletilých osob“, byly dostupné pouze tak, aby nezletilé osoby neměly běžně možnost tyto pořady vidět nebo slyšet, a to prostřednictvím volby vhodné doby vysílání, nástrojů na ověření věku nebo dalších technických opatření přiměřených možné újmě. Nejškodlivější obsah, jako je bezdůvodné násilí nebo pornografie, podléhá nejpřísnějším opatřením.

Na nezletilé osoby se také vztahuje vyšší úroveň ochrany online: platformy pro sdílení videonahrávek musí zavést opatření pro ochranu nezletilých osob před škodlivým obsahem.

V pořadech pro děti je také zakázáno umístění produktu. Země EU by měly podporovat používání samoregulace a společné regulace prostřednictvím kodexů chování, pokud jde o nevhodné reklamy v programech pro děti, které propagují potraviny a nápoje s vysokým obsahem tuku, soli nebo cukru.

Nenávistné projevy

Audiovizuální mediální služby nesmí obsahovat podněcování k násilí nebo nenávisti zaměřené proti skupinám nebo členu skupiny kvůli diskriminaci na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických názorů či jakýchkoli jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace nebo státní příslušnosti v souladu s článkem 21 Listiny základních práv EU.

Veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného činu je také zakázáno.

Dostupnost

Poskytovatelé musí svoje služby trvale a postupně stále více zpřístupňovat osobám se zdravotním postižením a jsou za tímto účelem podporováni ve vývoji akčních plánů v oblasti přístupnosti.

Země EU musí určit on-line kontaktní bod pro poskytování informací a příjem stížností ohledně potíží s přístupností. Informace o mimořádných událostech poskytované prostřednictvím audiovizuálních mediálních služeb, například v případě přírodních katastrof, musí být přístupné osobám se zdravotním postižením.

Sdílení videonahrávek

Poskytovatelé služby platformy pro sdílení videonahrávek* musí zavést vhodná opatření na ochranu nezletilých osob před obsahem, který by mohl ovlivnit jejich fyzický, duševní nebo mravní vývoj, a na ochranu široké veřejnosti před podněcováním k násilí nebo nenávisti nebo veřejným podněcováním ke spáchání teroristického trestného činu.

Mezi tato opatření mimo jiné spadá:

 • mechanismus pro označování nevyhovujícího obsahu a účinný postup pro vyřizování stížností uživatelů,
 • zajištění účinných opatření a nástrojů v oblasti mediální gramotnosti a zvyšování povědomí uživatelů o těchto opatřeních a nástrojích.

Na poskytovatele služeb platformy pro sdílení videonahrávek se ve vztahu k reklamám a jiným omezením obsahu, a to s přihlédnutím k omezené kontrole, kterou mohou nad reklamami, se kterými neobchodují nebo které nesjednávají, na svých platformách vykonávat, vztahují tytéž povinnosti jako na poskytovatele audiovizuálních služeb.

Podpora evropských a nezávislých děl

Poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání musí ve svých katalozích mít alespoň 30 % podíl evropských děl a zajistit zdůraznění těchto děl.

ODKDY TATO SMĚRNICE PLATÍ?

Původní směrnice o audiovizuálních mediálních službách platí ode dne 5. května 2010. Změny zavedené směrnicí (EU) 2018/1808 se používají od 18. prosince 2018 a musí nabýt podoby zákona v zemích EU do 19. září 2020.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Audiovizuální mediální služba: služba poskytující pořady široké veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání prostřednictvím sítí elektronických komunikací, za které nese redakční odpovědnost poskytovatel mediálních služeb. Touto službou je buď vysílání, nebo služba na vyžádání.
Audiovizuální mediální služba na vyžádání: audiovizuální mediální služba poskytovaná poskytovatelem mediálních služeb pro sledování pořadů v čase zvoleném uživatelem a na jeho individuální žádost na základě katalogu pořadů sestaveného poskytovatelem mediálních služeb.
Služba platformy pro sdílení videonahrávek: služba, která široké veřejnosti nabízí pořady, videonahrávky vytvořené uživateli nebo obojí za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání prostřednictvím sítí elektronických komunikací a jejíž organizace je určena poskytovatelem platformy pro sdílení videonahrávek, včetně použití automatických prostředků nebo algoritmů, zejména zobrazování, označování a určování pořadů, za něž poskytovatel platformy pro sdílení videonahrávek nenese redakční odpovědnost.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1–24)

Následné změny směrnice 2010/13/EU byly začleněny do původního dokumentu. Toho konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6–21)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě (COM(2015) 192 final, 6.5.2015)

Listina základních práv Evropské unie (Úř. věst. C 326, 26.10.2012, s. 391–407)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33–50)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 17.05.2019

Top