EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Minimální požadavky na opětovné využívání vody

Minimální požadavky na opětovné využívání vody

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2020/741 o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

 • Stanovuje harmonizované parametry, aby se zajistila bezpečnost opětovného využívání vody pro zavlažování v zemědělství s cílem prosazovat tuto praxi a pomáhat řešit sucho a nedostatek vody.
 • Také má za cíl přispět k cílům udržitelného rozvoje OSN, zejména cíle 6 o dostupnosti vody a udržitelném vodohospodářství a dostupnosti sanitačních zařízení pro všechny, a cíle 12 o udržitelné spotřebě a výrobě.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení stanovuje minimální požadavky na kvalitu vody a monitorování a pravidla řízení rizik pro bezpečné využívání recyklované odpadní vody pro zavlažování v zemědělství v souvislosti s integrovaným hospodařením s vodou.

Navazuje na dvě sdělení Evropské komise:

Oblast působnosti

 • Nařízení se použije kdekoliv, kde je opětovně využívána ošetřená městská odpadní voda, podle článku 12 odst. 1 směrnice 91/271/EHS o městské odpadní vodě pro zavlažování v zemědělství (viz shrnutí).
 • Členský stát EU se může rozhodnout, že není vhodné opětovně využívat vodu pro zavlažování v zemědělství v jedné nebo více oblastech povodí nebo jejich částech na základě konkrétních kritérií:
  • zeměpisné a klimatické podmínky oblasti nebo jejích částí,
  • vlivy na jiné vodní zdroje a jejich stav,
  • vlivy na útvary povrchových vod, do nichž jsou vypouštěny vyčištěné městské odpadní vody, a stav těchto útvarů,
  • náklady recyklované odpadní vody a dalších vodních zdrojů z hlediska životního prostředí a přírodních zdrojů.
 • Takové rozhodnutí musí být řádně odůvodněno a pravidelně přezkoumáváno s ohledem na měnící se okolnosti, jako jsou prognózy v oblasti změny klimatu a strategie pro přizpůsobení se změně klimatu sestavené podle rámcové směrnice o vodě (směrnice 2000/60/ES – viz shrnutí).
 • Nařízení umožňuje časově omezené výjimky z pravidel pro výzkumné nebo pilotní projekty podléhající jistým podmínkám.

Kvalita recyklované odpadní vody

Provozovatel zařízení pro recyklaci odpadních vod musí zajistit, aby recyklovaná odpadní voda určená pro zavlažování v zemědělství byla v souladu s:

 • minimálními požadavky na kvalitu vody stanovenými v příloze I nařízení — vztahující se na mikrobiologické prvky (jako jsou hladiny bakterie Escherichia coli) a monitorující požadavky pro průběžné a validační monitorování,
 • všemi dalšími podmínkami stanovenými příslušným orgánem v příslušném vydaném povolení, pokud jde o kvalitu vody.

Řízení rizik

 • Příslušný vnitrostátní orgán musí zajistit, aby byl sestaven plán řízení rizik pro opětovné využívání vody pro produkci, dodávku a využití recyklované odpadní vody.
 • Plán řízení rizik pro opětovné využívání vody mohou navrhnout provozovatel zařízení pro recyklaci odpadních vod, jiné strany účastnící se projektu opětovného využití vody nebo případně koncoví uživatelé, a tento plán musí určit povinnosti řízení rizik všech stran účastnících se projektu opětovného využití vody.
 • Musí zejména stanovit dodatečné požadavky na kvalitu vody, určit vhodná preventivní nebo nápravná opatření a identifikovat jakékoli doplňující bariéry nebo opatření s cílem zajistit bezpečnost systému.

Povinnosti týkající se povolení

 • Produkce a dodávka recyklované odpadní vody pro zavlažování v zemědělství vyžaduje povolení.
 • Strany, kterých se to týká, musí podat žádost u příslušného vnitrostátního orgánu.
 • Povolení stanovuje povinnosti pro provozovatele zařízení pro recyklaci odpadních vod a v příslušných případech všech dalších odpovědných stran v systému pro opětovné využívání vody, který se zakládá na plánu řízení rizik. Musí upřesnit řadu aspektů včetně:
  • třídy nebo tříd kvality recyklované odpadní vody a zemědělského využití recyklované odpadní vody, pro něž je vydáno povolení, místa využívání, zařízení pro recyklaci odpadních vod a odhadovaného ročního objemu recyklované odpadní vody, jenž má být vyprodukován,
  • podmínek v souvislosti s minimálními požadavky na kvalitu vody a monitorování,
  • veškerých podmínek v souvislosti s dodatečnými požadavky na provozovatele zařízení pro recyklaci odpadních vod stanovených v plánu řízení rizik pro opětovné využívání vody,
  • veškerých dalších podmínek potřebných ke zmírnění všech nepřijatelných rizik pro životní prostředí a pro zdraví lidí a zvířat,
  • doby platnosti povolení,
  • místa dodržování hodnot.
 • Povolení musí být pravidelně přezkoumávána a aktualizována, při nejmenším v případě, kdy dojde k výrazným změnám v procesech zpracování nebo podmínkách na daném místě.

Kontroly souladu

 • Příslušný vnitrostátní orgán musí kontrolovat soulad s podmínkami stanovenými v povolení. Toho lze dosáhnout:
  • prováděním kontrol na místě,
  • monitorováním údajů získaných zejména na základě tohoto nařízení,
  • jakýmkoli jiným vhodným způsobem.
 • Nařízení také stanovuje opatření, která je třeba provést v případě nesouladu.
 • Příslušný vnitrostátní orgán musí také pravidelně kontrolovat soulad s plány řízení rizik.

Transparentnost a sdílení informací

 • Musí být zřízena vnitrostátní kontaktní místa za účelem usnadnit přeshraniční koordinaci v případě potřeby.
 • Za účelem transparentnosti také nařízení stanovuje pravidla pro:
  • osvětu,
  • informace, které mají být poskytovány veřejnosti,
  • informace o monitorování provádění.
 • Komise provede hodnocení nařízení do 26. června 2028.

Pokyny

Komise zveřejnila pokyny, aby pomohla členským státům a zúčastněným subjektům uplatňovat pravidla pro opětovné využívání vody. Tyto pokyny jsou doplněny několika praktickými příklady, aby se usnadnilo uplatňování pravidel.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 26. června 2023.

KONTEXT

Další informace viz:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/741 ze dne 25. května 2020 o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody (Úř. věst. L 177, 5.6.2020, s. 32–55).

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Oznámení Komise Pokyny podporující uplatňování nařízení 2020/741 o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody (2022/C 298/01) (Úř. věst. C 298, 5.8.2022, s. 1–55).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů — Uzavření cyklu — akční plán EU pro oběhové hospodářství (COM(2015) 614 final, 2.12.2015).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů — Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy (COM(2012) 673 final, 14.11.2012).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii (COM(2007) 414 final, 18.7.2007).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1–54). Znění bylo znovu zveřejněno v opravené podobě (Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 3–21).

Postupné změny nařízení (ES) č. 852/2004 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1–73).

Viz konsolidované znění.

Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32–54).

Viz konsolidované znění.

Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40–52).

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 30.08.2022

Top