Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nová finanční pravidla pro rozpočet EU (finanční nařízení)

Nová finanční pravidla pro rozpočet EU (finanční nařízení)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 – finanční pravidla pro souhrnný rozpočet EU

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

 • Nařízení aktualizuje a zjednodušuje pravidla pro sestavení a plnění ročního rozpočtu pro EU a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom).
 • O polovinu snižuje celkový počet pravidel a činí je stručnější a usnadňuje jejich uplatňování.
 • Díky změnám jsou rozpočtové procesy snadněji použitelné pro příjemce i správce finančních prostředků EU.

KLÍČOVÉ BODY

Toto nové finanční nařízení EU:

 • nahrazuje předchozí složitá pravidla a postupy jednotným souborem pravidelsnížením byrokracie,
 • žadatelům o finanční prostředky EU pomáhá tím, že
  • vyžaduje poskytování menšího množství informací,
  • umožňuje, aby poskytované informace a doklady byly platné po dobu 3 let a používaly se znovu,
  • výjimečným projektům poskytuje osvědčení „pečeť excelence“, která může přilákat další finanční prostředky z jiných zdrojů,
  • využívá zjednodušené granty, například jednorázové částky, paušální financování a jednotkové náklady,
  • zaměřuje financování spíše na výsledky (například počet osob, které úspěšně absolvují školení a najdou zaměstnání) než na skutečné náklady a faktury,
  • kombinuje financování z různých finančních zdrojů, zejména pro projekty v oblasti dopravy, energetiky a informačních a komunikačních technologií,
 • zavádí zásadu jediného auditu s cílem zabránit dvojitým a několikanásobným kontrolám tím,
  • že bude opakovaně využívat informace, které instituce EU, řídicí a další orgány již mají k dispozici,
  • zohledňuje stávající audity a posouzení provedené důvěryhodnými partnery, vnitrostátními orgány a mezinárodními organizacemi, jako je OSNSvětová banka,
 • zpřísňuje opatření proti podvodům tím, že
  • zaměřuje kontroly a audity na potenciálně podezřelé projekty,
  • zajišťuje ochranu před daňovými úniky a praním peněz zamezením používání tzv. „prázdných společností“,* a daňových rájů,
  • rozšířením pravidel týkajících se střetu zájmů na vnitrostátní a regionální orgány, které získávají finanční příspěvky EU,
  • zveřejněním totožnosti všech podílníků v projektu.

Každoroční rozpočtové lhůty

 • 1. července: každá instituce EU zašle své odhadované příjmy a výdaje pro nadcházející rok Evropské komisi.
 • 1. září: Komise předloží návrh rozpočtu Evropskému parlamentuRadě.
 • 1. října: Rada předloží své stanovisko k návrhu rozpočtu Evropskému parlamentu.
 • 31. prosince: Rada a Evropský parlament schválí rozpočet na následující rok.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Většina nových pravidel je v platnosti od 2. srpna 2018. Všechny výjimky jsou uvedeny v článku 282 nařízení.

KONTEXT

 • Roční rozpočet EU odhaduje a schvaluje veškeré příjmy a výdaje pro EU a Euratom pro nadcházející fiskální rok (1. ledna až 31. prosince). Příjmy a výdaje musí být vyrovnané.
 • Rozsáhlé interní a externí kontroly mají zabránit vzniku finančních chyb a podvodů. Pachatelé čelí finančním sankcím. Totožnost příjemců finančních prostředků EU je veřejně dostupná.
 • Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Prázdné společnosti: společnosti, které často nevyvíjí aktivní obchodní činnosti nebo nemají významná aktiva. Tento typ společnosti sice není nutně nezákonný, nicméně se někdy používá pro účely daňových úniků, vyhýbání se daňovým povinnostem a praní peněz, nebo k dosažení určitého cíle, například anonymity.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1–222)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prohlášení: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (první čtení) – přijetí legislativního aktu (Úř. věst. C 267I , 30.7.2018, s. 1–3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1–96)

Postupné změny nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 22.03.2019

Top