EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Právní pomoc v trestních řízeních

Právní pomoc v trestních řízeních

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice (EU) 2016/1919 zaručující právní pomoc pro podezřelé a obviněné osoby v trestním řízení

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanovuje společná minimální pravidla týkající se práva na právní pomoc* v trestních řízeních v EU.

Stanoví jasná kritéria pro poskytování právní pomoci, standardy kvalityprostředky právní ochrany v případě porušení.

Tato směrnice doplňuje pravidla EU týkající se přístupu k obhájciprocesních záruk pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými z trestné činnosti, a nedotýká se práv, která definují.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Tato pravidla se vztahují na:

 • podezřelé a obviněné osoby v trestním řízení, které:
  • jsou zbaveny svobody,
  • musí mít pomoc obhájce v souladu s právem EU nebo vnitrostátním právem a nemohou si ji dovolit nebo
  • jsou povinny nebo je jim dovoleno účastnit se vyšetřovacích úkonů či úkonů prováděných za účelem shromáždění důkazních prostředků, a to alespoň: rekognice (řada lidí, kteří jsou ukázáni svědkovi za účelem identifikace, mezi nimiž je i osoba, u níž je důvodné se domnívat, že spáchala trestný čin), konfrontace, rekonstrukce trestného činu, a
 • osoby, na které je vydán evropský zatýkací rozkaz (EZR).

Vztahují se na všechny občany EU a na všechny země EU s výjimkou Dánska, IrskaSpojeného království (1).

Právo na právní pomoc v trestním řízení

Země EU:

 • musí zajistit, aby podezřelé nebo obviněné osoby, které postrádají dostatečné finanční prostředky na úhradu právního zastoupení, měly právo na právní pomoc, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují,
 • by měly mít možnost požádat o různé posouzení toho, zda má být právní pomoc poskytnuta:
  • posouzení majetkových poměrů (na základě zdrojů dotčené osoby, včetně příjmu a majetku) anebo
  • posouzení odůvodněnosti (na základě potřeby zajistit účinný přístup ke spravedlnosti za okolností daného případu),
 • musí respektovat kritéria stanovená k provádění těchto posudků, zejména splnění kritérií odůvodněnosti v případě, že je osoba předvedena před soud, aby bylo rozhodnuto o jejím vzetí do vazby nebo během vazby,
 • musí poskytnout právní pomoc bez zbytečného odkladu a – nejpozdějipřed zahájením výslechu dotyčné osoby policejním orgánem, jiným orgánem činným v trestním řízení nebo soudním orgánem, či před zahájením konkrétních vyšetřovacích úkonů či úkonů prováděných za účelem shromáždění důkazních prostředků.

Právo na právní pomoc v řízení týkajícího se EZR

Vyžádané osoby* mají právo na právní pomoc:

 • ze strany vykonávající země EU*, a to po zatčení, dokud nebudou předány vydávající zemi EU*, nebo až do doby, kdy nabude právní moci rozhodnutí o nepředání,
 • ze strany vydávající země, když uplatňují své právo na to, aby jim byl ve vydávající zemi jmenován obhájce, jenž poskytne pomoc obhájci ve vykonávající zemi v souladu s pravidly EU o právu na přístup k advokátovi, v rozsahu nezbytném k zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti.

Toto právo může být posouzeno z hlediska majetkových poměrů na základě stejných kritérií, jako v případě trestního řízení.

Rozhodnutí, právní ochrana a zranitelné osoby

Podezřelé, obviněné a vyžádané osoby musí:

 • být písemně vyrozuměny, pokud je jejich žádost o poskytnutí právní pomoci zamítnuta,
 • mít v rámci vnitrostátního práva k dispozici účinné prostředky právní ochrany v případě porušení jejich práv vyplývajících z této směrnice,
 • mít zaručeno, že budou zohledněny jejich potřeby, jsou-li osobami zranitelnými.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je v platnosti od 24. listopadu 2016 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 5. května 2019.

KONTEXT

Tato směrnice je šestou a poslední částí balíčku právních nástrojů přijatých v souladu s cestovní mapou EU pro posílení procesních práv podezřelých nebo obviněných osob v trestním řízení vydanou v roce 2009.

Další informace jsou k dispozici zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Právní pomoc: pro účely této směrnice je to financování pomoci obhájce poskytované zemí EU umožňující těm osobám, které nemají prostředky na pokrytí nákladů spojených s trestním řízením, obhájce získat.
Vykonávající země: v kontextu zatýkacího rozkazu je to země, která je požádána jinou zemí o zatčení a předání osoby hledané za účelem vedení trestního stíhání nebo trestu odnětí svobody.
Vyžádaná osoba: v kontextu zatýkacího rozkazu je to osoba, která je hledána za účelem vedení trestního stíhání nebo trestu odnětí svobody a u níž je požadováno zatčení a předání do jiné země.
Vydávající země: v kontextu zatýkacího rozkazu je to země, která žádá jinou zemi o zatčení a předání osoby hledané za účelem vedení trestního stíhání nebo trestu odnětí svobody.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu (Úř. věst. L 297, 4.11.2016, s. 1–8)

Následné změny směrnice (EU) 2016/1919 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Listina základních práv Evropské unie – Hlava VI – Soudnictví Článek 47 – Právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 403)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 1–20)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody (Úř. věst. L 294, 6.11.2013, s. 1–12)

Usnesení Rady ze dne 30. listopadu 2009 o cestovní mapě pro posílení procesních práv podezřelých nebo obviněných osob v trestním řízení (Úř. věst. C 295, 4.12.2009, s. 1–3)

Poslední aktualizace 14.05.2018(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).

Top