EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Přístupnost webových stránek a mobilních aplikací veřejného sektoru

Přístupnost webových stránek a mobilních aplikací veřejného sektoru

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Jejím cílem je více zpřístupnit webové stránky a mobilní aplikace veřejného sektoru a harmonizovat měnící se normy v rámci Evropské unie (EU) a zmenšit tak překážky pro subjekty zabývající se vývojem produktů a služeb souvisejících s přístupností.
 • To umožňuje občanům EU, zejména těm se zdravotním postižením, získat snadnější přístup k veřejným službám.

KLÍČOVÉ BODY

Členské státy EU musí zajistit, aby webové stránky a mobilní aplikace subjektů veřejného sektoru byly „přístupnější“, zejména pro osoby se zdravotním postižením, a to tím, že je učiní „vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními“. Norma přístupnosti je stanovena v harmonizované evropské normě EN 301 549 v3.2.1 (2021-03). Části této normy, které jsou důležité pro tuto směrnici, jsou uvedeny v příloze A normy.

Subjekty veřejného sektoru musí pravidelně poskytovat podrobné, komplexní a jasné prohlášení o přístupnosti týkající se toho, jak jejich webové stránky a mobilní aplikace dodržují tuto směrnici, včetně:

 • vysvětlení týkajícího se prvků, jež nejsou přístupné, a informací o přístupných alternativních řešeních,
 • popisu toho, jak uživatel může poskytnout informace o veškerých případech, kdy není splněna tato směrnice, nebo požádat o informace, jež byly vyjmuty z této směrnice,
 • odkazu na mechanismus podávání stížností, jehož lze využít v případě neuspokojivé reakce.

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1523, prováděcí akt přijatý Evropskou komisí, stanoví vzorové prohlášení o přístupnosti.

Členské státy musí také:

 • usnadnit uplatňování požadavků na přístupnost i na jiné druhy webových stránek a mobilních aplikací, jež podléhají existujícím vnitrostátním právním předpisům,
 • zprostředkovávat programy odborné přípravy zaměřené na přístupnost webových stránek a mobilních aplikací,
 • zvyšovat povědomí o požadavcích na přístupnost,
 • sdílet osvědčené postupy, což usnadňuje Komise,
 • zajišťovat dostupnost účinného postupu pro prosazování práva.

Členské státy mohou mít nebo uzákonit právní předpisy, které jsou přísnější než minimální požadavky této směrnice.

Výjimky

Tato směrnice se nevztahuje na veřejnoprávní vysílací subjekty či nevládní organizace, které neposkytují služby, jež jsou zásadní pro veřejnost nebo zejména pro osoby se zdravotním postižením. Kromě toho se nevztahuje na následující obsahové prvky:

 • soubory kancelářských aplikací zveřejněné před 23. zářím 2018, není-li tento obsah zapotřebí pro správní postupy dotčeného subjektu veřejného sektoru,
 • audio nebo video zveřejněné před 23. zářím 2020,
 • audio nebo video vysílané v reálném čase,
 • on-line mapy, jsou-li přístupnou formou poskytovány základní informace pro mapy určené k navigačním účelům,
 • obsah náležející třetí straně, který není pod kontrolou subjektu veřejného sektoru,
 • znázornění položek sbírek kulturního dědictví nebo rukopisů za určitých okolností,
 • obsah extranetů a intranetů určených pro uzavřenou skupinu lidí, zveřejněný před 23. zářím 2019, dokud neprojdou zásadní aktualizací,
 • obsah webových stránek a mobilních aplikací neaktualizovaný nebo neupravený po 23. září 2019 (archivy), pokud jejich obsah není potřebný pro správní procesy.

Členské státy mohou vyloučit webové stránky a mobilní aplikace škol, mateřských škol nebo jeslí s výjimkou obsahu, jenž se vztahuje k základním správním službám on-line.

Sledování

Členské státy musí sledovat plnění pomocí metodiky přijaté Komisí dne 11. října 2018. Metodika, stanovená prováděcím rozhodnutím (EU) 2018/1524, zahrnuje:

 • četnost sledování a výběr vzorků webových stránek a mobilních aplikací,
 • výběr vzorků jednotlivých odkazů webových stránek a jejich obsahu a obsahu mobilních aplikací,
 • popis způsobu, jímž má být prokázán soulad,
 • pro případ zjištěných nedostatků mechanismus, který subjektům veřejného sektoru pomůže je napravit, a
 • postupy pro automatické a manuální testy, jakož i pro testy použitelnosti.

Podávání zpráv

Do 23. prosince 2021 a poté každé tři roky členské státy zveřejní a předloží Komisi zprávu, v níž budou představeny výsledky sledování a informace o uplatnění postupu prosazování práva. První zpráva bude také zahrnovat:

 • postupy konzultací se zúčastněnými stranami (organizace osob se zdravotním postižením a starších osob, sociální partneři, průmysl a další) ohledně přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací,
 • postupy pro zveřejnění veškerého vývoje v oblasti politiky přístupnosti,
 • zkušenosti a poznatky z provádění směrnice a
 • informace o činnostech v oblasti odborné přípravy a zvyšování povědomí.

Obsah všech zpráv bude zveřejněn v přístupném formátu. Komise provede do 23. června 2022 přezkum uplatňování směrnice.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je v platnosti od 22. prosince 2016 a měla nabýt podoby zákona v členských státech nejpozději do 23. září 2018. Členské státy měly tato opatření uplatňovat takto:

 • od 23. září 2019 u webových stránek zveřejněných po 22. září 2018,
 • od 23. září 2020 u všech ostatních webových stránek subjektů veřejného sektoru,
 • od 23. června 2021 u mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

KONTEXT

Další informace viz:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26.°října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1–15)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1339 ze dne 11. srpna 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/2048, pokud jde o harmonizovanou normu pro internetové stránky a mobilní aplikace (Úř. věst. L 289, 12.8.2021, s. 53–55)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace vypracované na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 (Úř. věst. L 327, 21.12.2018, s. 84–86)

Následné změny rozhodnutí (EU) 2018/2048 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 ze dne 11. října 2018, kterým se stanoví vzorové prohlášení o přístupnosti v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 256, 12.10.2018, s. 103–107)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1524 ze dne 11. října 2018, kterým se stanoví metodika sledování a ustanovení pro podávání zpráv členských států v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 256, 12.10.2018, s. 108–116)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 27.10.2021

Top