Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Urychlování digitální transformace veřejné správy v EU – akční plán na období 2016–2020

Urychlování digitální transformace veřejné správy v EU – akční plán na období 2016–2020

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení Evropské komise (KOM(2016) 179 v konečném znění) – Akční plán EU pro „eGovernment“

Článek 197 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU)

Článek 41 Charty základních práv Evropské unie

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ, ČLÁNKŮ SMLOUVY A CHARTY?

Od roku 2005 Evropská komise přijímá akční plány EU pro „eGovernment“ za účelem posílení modernizace agendy veřejného sektoru napříč EU. Jejich cílem je podpora koordinace, spolupráce a společných akcí v oblasti „eGovernment“ na evropské úrovni.

Poslední akční plány mají za cíl poskytovat podporu správním řízením, a to zlepšováním kvality služeb a zvyšováním efektivity prostřednictvím maximálního využití digitálních technologií. Rovněž cílí na snížení administrativní zátěže podniků a občanů pomocí rychlejšího, pohodlnějšího a levnějšího styku s veřejnou správou, což přinese další hospodářské a společenské přínosy pro společnost jako celek.

V souladu s článkem 197 SFEU může EU podporovat snahy zemí EU ke zlepšení jejich správní kapacity provádět právo EU.

V souladu s článkem 41 Charty základních práv Evropské unie má každá osoba právo:

 • aby jeho záležitosti byly orgány, institucemi a jinými subjekty Unie řešeny nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě, včetně práva být vyslechnut před přijetím jemu určeného individuálního opatření, které by se jej mohlo nepříznivě dotknout,
 • na přístup ke spisu, který se jej týká, při respektování oprávněných zájmů důvěrnosti a profesního a obchodního tajemství.

KLÍČOVÉ BODY

Akční plán vznikl na základě vize, že do roku 2020 by orgány veřejné správy a instituce EU měly být otevřené, efektivní a inkluzivní a poskytovat přeshraniční, personalizované, uživatelsky přívětivé digitální veřejné služby všem občanům a podnikům.

Při navrhování a poskytování lepších služeb v souladu s potřebami a požadavky občanů a podniků jsou používány inovativní přístupy. Orgány veřejné správy využívají příležitostí, které jim nové digitální prostředí nabízí, ke zjednodušení interakcí se všemi zúčastněnými stranami i mezi sebou navzájem.

Tento akční plán si klade za cíl spojit snahy na odstraňování stávajících digitálních překážek jednotného digitálního trhu. Nemá svůj vyhrazený rozpočet, ale pomáhá koordinovat zdroje dostupné zemím EU skrze různé programy EU. Iniciativy, které jsou součástí plánu, se zakládají na principech:

 • standardně digitálně, poskytující služby přednostně digitálně prostřednictvím jediného kontaktního místa;
 • princip „pouze jednou“, zajišťující, že občané a podniky poskytnou stejnou informaci veřejné správě pouze jednou;
 • inkluzivní a přístupné: digitální veřejné služby, které jsou inkluzivní a uspokojují různé potřeby, například lidí s postižením;
 • otevřené a transparentní: orgány veřejné správy sdílejí informace a údaje mezi sebou navzájem, přičemž občané a podniky mají přístup ke svým údajům, státní správa zapojuje podniky a ostatní do návrhu a tvorby služeb;
 • přeshraniční, digitální veřejné služby dostupné napříč hranicemi brání další fragmentaci a zajišťují mobilitu na jednotném trhu EU;
 • interoperabilní, služby navržené pro snadné fungování napříč jednotným trhem a organizacemi;
 • důvěryhodné a bezpečné, díky iniciativám jdoucím dále než jen k právnímu souladu v oblasti ochrany dat, údajů a zabezpečení IT.

Akční plán o 20 bodech je rozdělen do 3 pilířů a pro každou akci má stanoveno cílové datum.

Pilíř I: Modernizace veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií

Akce v tomto pilíři cílí na zlepšení efektivity a účinnosti orgánů veřejné správy, které jsou ve stávajícím hospodářském klimatu a v kontextu rozpočtových úspor stále zásadní, prostřednictvím využití klíčových digitálních nástrojů:

1. V roce 2019: podpořit přechod zemí EU na kompletní elektronický systém veřejných zakázek a využití registrů smluv.

2. V roce 2016: urychlit zavedení služeb eIDAS.

3. V roce 2018: zajistit udržitelnost přeshraniční infrastruktury digitálních služeb.

4. V letech 2016–2019: představit revidovanou verzi Evropského rámce pro interoperabilitu (EIF) a podpořit jeho přijetí zeměmi EU.

5. V roce 2017: koordinovat rozvoj prototypu Evropského katalogu standardů IKT pro veřejné zakázky.

6. V letech 2016–2019: postupně zavést principy „standardně digitálně“ a „pouze jednou“, e-fakturaci a e-zakázky a vyhodnotit možnou implementaci principu „obnovy systémů IT s cílem zajistit jejich aktuálnost“ (tzv. no legacy principle).

Pilíř II: Digitální veřejné služby usnadňující přeshraniční mobilitu

Poslední roky srovnávání ukazují, že služby „eGovernment“ v rámci EU výrazně zaostávají za vnitrostátními službami a že dostupnost a kvalita služeb nabízených nerezidentům je neadekvátní. Například studium v jiné zemi může před přijetím ke studiu stále zahrnovat zpracování papírových přihlášek a osobní schůzky.

Akce v tomto pilíři cílí na usnadnění mobility a přístupu k digitálním veřejným službám napříč hranicemi pro všechny občany a podniky v interoperabilní EU:

7. V roce 2017: podat návrh na Jednotnou digitální bránu.

8. V roce 2016: učinit z evropského portálu e-Justice hlavní informační místo.

9. V roce 2017: povinné propojení obchodních rejstříků všech zemí EU.

10. V roce 2019: další rozvoj elektronického propojení insolvenčních rejstříků.

11. V roce 2017: představení iniciativy pro digitální řešení napříč celým životním cyklem společnosti.

12. V roce 2016: rozšířit jednotný elektronický mechanismus o registraci k DPH a její platbu.

13. V roce 2016: spuštění pilotního projektu v rámci principu „pouze jednou“ pro podniky.

14. V roce 2018: stanovit jednotný mechanismus podávání zpráv v námořní dopravě a digitalizovat přepravní e-dokumenty.

15. V roce 2019: dokončit zavádění elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení.

16. V roce 2017: dále rozvíjet evropský portál pracovní mobility EURES.

17. V letech 2016–2018: podporovat země EU v rozvoji přeshraničních služeb v oblasti elektronického zdravotnictví.

Pilíř III: Usnadnění digitální interakce s občany a podniky

Akce v tomto pilíři cílí na zlepšení přijetí digitálních služeb občany a podniky. To znamená zlepšit uživatelskou přívětivost například skrze personalizaci, ale respektovat soukromí a ochranu údajů. Tohoto stavu je možné dosáhnout zapojením uživatelů do procesu návrhu, tvorby a poskytování veřejných služeb.

Nejvlivnější akce zahrnují zavedení služeb elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru (služby eIDAS), implementaci principu „pouze jednou“ a opětovné využití stavebních bloků infrastruktury digitálních služeb pro přeshraniční veřejné služby. Některé akce se konkrétně zabývají digitální transformací samotné Komise.

Mezi akce v tomto pilíři patří:

18. V roce 2019: vyhodnotit aplikaci principu „pouze jednou“ pro občany napříč hranicemi.

19. V letech 2016–2020: urychlit použití datové infrastruktury v souladu se směrnicí INSPIRE.

20. V roce 2018: přetvořit webové stránky EU tak, aby podporovaly účast občanů a podniků na tvorbě programů a politik.

K dosažení těchto cílů a za účelem adaptace na rychle se měnící technologické prostředí mohou být zapotřebí další akce.

Komise rovněž stanovila Řídící výbor pro akční plán „eGovernment“, který tvoří zástupci zemí EU, za účelem koordinace efektivní implementace a monitorování akčního plánu a zhodnocení a výběru nových akcí.

Ačkoli plán nemá svůj vlastní vyhrazený rozpočet, získá financování z různých programů EU. V případech, kdy financování pochází ze strukturálních a investičních fondů EU, je financování podmíněno tím, aby dotyčné země dodržovaly soulad s postupy hospodářského řízení EU.

OKOLNOSTI

Digitální transformace veřejné správy usnadňuje interakci podniků s orgány veřejné správy napříč EU, takže mohou snadněji vstoupit na nové trhy. Rovněž snižuje administrativní zátěž vůči občanům, kteří chtějí žít, pracovat, studovat nebo v důchodu pobývat v jiné zemi EU.

Digitální veřejné služby jsou zásadní pro snížení administrativní zátěže občanů a podniků, kdy jsou jejich interakce s orgány veřejné správy rychlejší, pohodlnější a levnější.

Akční plán „e-Government“ na období 2016–2020 si klade za cíl vyřešit problémy, se kterými se občané, podniky a orgány veřejné správy potýkají, a to skrze strategické cíle stanovené ve strategii jednotného digitálního trhu pro Evropu:

 • 1.

  modernizovat veřejnou správu;

 • 2.

  dosáhnout přeshraniční interoperability; a

 • 3.

  zajistit snadnější interakci s občany.

Dynamický akční plán

Součástí vyhodnocení akčního plánu „eGovernment“ pro období 2011–2015 bylo doporučení, aby stávající akční plán nebyl pouhou pětiletou, statickou iniciativou, ale spíše flexibilnějším a iteračním přístupem. Dynamicky se vyvíjející akční plán „eGovernment“ je podporován digitální platformou eGovernment4EU. Ta shromažďuje konkrétní nápady akcí od všech zúčastněných stran. Při pátém přezkumu digitálního jednotného trhu v polovině období byly nové akce již přidány do akčního plánu, ale stále je možné přidávat další nové akce.

Více než akční plán

Prohlášení ministrů o e-governmentu z roku 2017 z Tallinnu vyjadřuje silný politický závazek evropských zemí (ze strany EU a EFTA) k dalšímu urychlování digitální transformace státní správy v souladu s principy akčního plánu „eGovernment“. Uznává roli akčního plánu EU „eGovernment“ 2016 na této transformaci, vyzývá ale také k vybudování základů pro další digitální evoluci a společných akcí po roce 2020, aby se digitalizace rozšířila do všech oblastí politiky a zajistila služby zaměřené na koncové uživatele.

Další informace viz:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část třetí – Hlava XXIV – Správní spolupráce – Článek 197 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 136)

Listina základních práv Evropské unie – Hlava V – Práva občanů – Článek 41 – Právo na řádnou správu (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 401–402)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 – Urychlování digitální transformace veřejné správy (COM(2016) 179 v konečném znění, 19.4.2016)

Poslední aktualizace 03.04.2018

Top