EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Směrnice o transparentnosti jednotného trhu

Směrnice o transparentnosti jednotného trhu

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice (EU) 2015/1535 – postup pro sdílení informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

  • Směrnice vyžaduje, aby vnitrostátní orgány informovaly Evropskou komisi o všech návrzích technických předpisů o výrobcích a službách informační společnosti před jejich přijetím do vnitrostátního práva. Umožňuje některé výjimky.
  • Jejím cílem je zabránit vytvoření nových překážek obchodu.

KLÍČOVÉ BODY

  • Země EU musí Komisi informovat o jakémkoli návrhu technického předpisu, který mají v úmyslu zavést.
  • Komise neprodleně informuje země EU prostřednictvím informačního systému technických předpisů (TRIS).
  • Začne tříměsíční období pozastavení prací, během nějž země EU nesmí přijmout předkládaný návrh technického předpisu. Toto období může být v závislosti na okolnostech daného případu prodlouženo na 4, 6, 12, nebo dokonce 18 měsíců.
  • Během této doby Komise a země EU přezkoumávají předložený návrh předpisu a mohou na něj příslušným způsobem reagovat.
  • V naléhavých situacích kvůli vážným a nepředvídatelným okolnostem může země EU přijmout technický předpis bez ohledu na období pozastavení prací („postup pro naléhavé případy“).
  • Komise předloží každé dva roky Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o výsledcích dosažených při používání této směrnice.
  • Tímto právním předpisem se ustanovuje stálý výbor tvořený zástupci jednotlivých zemí. Předsedá mu Komise.
  • Výbor se schází nejméně dvakrát ročně. Navrhuje Komisi, jak zamezit vzniku překážek obchodu, a posuzuje otázky vyplývající z provádění směrnice.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Směrnice (EU) 2015/1535 zrušila a nahradila směrnici 98/34/ES dne 7. října 2015.

KONTEXT

Cíl postupu 2015/1535

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1–15)

Poslední aktualizace 27.01.2016

Top