Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropský fond pro regionální rozvoj (2014-2020)

Evropský fond pro regionální rozvoj (2014-2020)

Nařízení stanovuje zásady, pravidla a normy pro účely provádění Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a oblast působnosti jeho investic pro růst a zaměstnanost a územní spolupráci v letech 2014-2020.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006.

PŘEHLED

Celkové cíle

Cílem EFRR je podporovat harmonický, vyvážený a udržitelný rozvoj Evropské unie (EU) tím, že napravuje některé rozdíly mezi úrovněmi rozvoje jejích regionů.

EFRR bude poskytovat specifickou pomoc pro účely řešení problémů regionů znevýhodněných z přírodního hlediska (ostrovy, horské nebo řídce obydlené oblasti) a nejvzdálenějších regionů v důsledku jejich odlehlosti.

Způsobilost

Způsobilé jsou regiony všech členských států, ale udělovaná podpora bude záviset na prioritách EU a na druhu daného regionu.

Klíčová témata

EFRR se zaměří na své investice na čtyři klíčová témata:

inovace a výzkum;

informační a komunikační technologie (IKT);

podpora malých a středních podniků (MSP);

podpora nízkouhlíkového hospodářství.

Druhy investic

Do MSP s cílem vytvořit a chránit udržitelná pracovní místa.

Do všech druhů podniků v oblasti inovací a výzkumu, nízkouhlíkového hospodářství, stejně jako IKT, jsou-li zapojeny MSP.

Do infrastruktury poskytující základní služby v oblasti energetiky, životního prostředí, dopravy a IKT, ale i do sociální, zdravotnické a vzdělávací infrastruktury.

Do rozvoje vnitřního potenciálu.

Celkový rozpočet

Rozpočet na období 2014-2020 činí více než 185 miliard EUR.

Politika a rozpočtové priority

Čtyři výše uvedená témata jsou velmi významná pro přidělování financování z EFRR, které se bude lišit v závislosti na kategorii regionu.

Regiony jsou definovány z hlediska svého HDP vyjádřeného jako procento z průměru EU:

Rozvinutější regiony: HDP vyšší než 90 %.

Přechodové regiony: HDP 75 %-90 %.

Méně rozvinuté regiony: HDP nižší než 75 %.

V rozvinutějších regionech, (přechodových regionech), (méně rozvinutých regionech) musí být alespoň 80 % (60 %) (50 %) celkových finančních prostředků EFRR přiděleno nejméně dvěma ze čtyř klíčových témat, konkrétně inovacím a výzkumu, MSP, IKT a nízkouhlíkovému hospodářství; z důvodu svého významu musí být nejméně 20 % (15 %) (12 %) celkových finančních prostředků EFRR v každé zemi určeno konkrétně na projekty z oblasti nízkouhlíkového hospodářství.

Nejméně 5 % finančních prostředků EFRR je vyčleněno na udržitelný rozvoj měst. Na úrovni EU musí být vytvořena síť pro rozvoj měst na podporu tvorby sítí a výměny zkušeností o udržitelném rozvoji měst.

Provádění

EFRR je na vnitrostátní úrovni prováděn pomocí sedmiletých programů v rámci dohody o partnerství s EU, která zahrnuje pět evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů): EFRR, Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti, Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV). Tuto dohodu vypracuje členský stát se zapojením partnerů, kteří zastupují orgány regionální a místní samosprávy, stejně jako širokou škálu sociálních, hospodářských, environmentálních a dalších zájmů.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 1301/2013

21. 12. 2013

-

Úř. věst. L 347 ze dne 20. 12. 2013

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/99/EUze dne 18. února 2014, kterým se stanoví seznam regionů způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu a seznam členských států způsobilých pro financování z Fondu soudržnosti pro období 2014-2020. (Úř. věst. L 50,20.2.2014).

Poslední aktualizace: 12.05.2014

Top