EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statistika EU v oblasti příjmů a životních podmínek

This summary has been archived and will not be updated. See 'Statistika v oblasti vzdělávání a celoživotního učení' , 'Evropská statistika týkající se osob a domácností' for an updated information about the subject.

Statistika EU v oblasti příjmů a životních podmínek

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1177/2003 – statistika EU v oblasti příjmů a životních podmínek

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Vytváří systém pro shromažďování a tvorbu statistických údajů o příjmech a životních podmínkách v Evropské unii (EU), známý jako EU-SILC.
 • Tyto údaje slouží ke sledování pokroku při provádění strategie Evropa 2020 a konkrétně při plnění cíle snižování chudoby, proto je důležité zajistit, aby shromážděné údaje byly srovnatelné, a to na základě harmonizovaných pravidel.

KLÍČOVÉ BODY

 • Cílem EU-SILC je shromažďovat včasné průřezové* a panelové* údaje o příjmech a o stupni a struktuře chudoby a sociálního vyloučení na vnitrostátní a evropské úrovni.
 • EU-SILC zahrnuje průřezové údaje o příjmech, chudobě, sociálním vyloučení a dalších životních podmínkách, jakož i panelové údaje omezené na příjmy, práci a na určitý počet nepeněžních ukazatelů sociálního vyloučení (např. problém vystačit s příjmem, výše dluhů a vynucený nedostatek základních potřeb).
 • Průřezové a panelové údaje musí být založeny na vnitrostátních reprezentativních náhodných výběrových souborech.
 • Nařízení zavádí soubor pravidel, která definují harmonizované seznamy cílových primárních a sekundárních proměnných, jež musí země EU předávat statistickému orgánu Evropské komise, Eurostatu:
  • primární proměnné jsou shromažďovány každoročně a na úrovni domácností zahrnují základní údaje, bydlení, materiální deprivaci a příjmy a na úrovni osob zahrnují základní údaje, vzdělání, zdraví, práci a příjmy,
  • sekundární proměnné, které se shromažďují každé čtyři roky nebo méně často, zahrnují informace buď na úrovni domácností, nebo na úrovni osob, o takových aspektech, jako jsou podmínky bydlení, chudoba předávaná z generace na generaci a materiální deprivace.
 • Všechny údaje za domácnosti a osoby musí být možné korelovat v průřezové složce za účelem umožnění multidimenzionální analýzy na úrovni domácností a osob, a zejména zkoumání nových závažnějších sociálních otázek, které vyžadují zvláštní výzkum.
 • Snahou zemí EU je zajistit, aby se sběr údajů prováděl v jednotlivých letech podle stejného časového plánu.
 • Po první čtyři roky fungování EU-SILC země EU obdržely finanční příspěvek z EU na úhradu nákladů na činnosti spojené se shromažďováním údajů.
 • Eurostat může povolit přístup k důvěrným údajům ve svých prostorách nebo zveřejnit soubory anonymizovaných mikrodat ze zdrojů EU-SILC pro vědecké účely.
 • Komisi je nápomocen Výbor pro evropský statistický systém, který se skládá z odborníků jednotlivých zemí a je řízen Komisí. Rozhoduje v takových otázkách, jako jsou např. sekundární cílové oblasti zahrnuté do šetření.
 • Toto nařízení bylo třikrát pozměněno, aby se časově krylo:
  • v roce 2004 s rozšířením EU a přijetím deseti nových zemí,
  • v roce 2007 s dalším rozšířením EU a přijetím Bulharska a Rumunska a
  • v roce 2013 s přijetím Chorvatska.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Je použitelné od 23. července 2003.

KONTEXT

EU-SILC byl zahájen v roce 2003, kdy zahrnoval šest zemí EU (Belgii, Dánsko, Irsko, Lucembursko, Rakousko a Řecko) a Norsko, a je nedílnou součástí evropského statistického systému. V průběhu času se jeho působnost rozšířila na všech 28 zemí EU, tři země Evropského sdružení volného obchodu (Island, Norsko a Švýcarsko), dále pak na Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Srbsko a Turecko.

* KLÍČOVÉ POJMY

Průřezové údaje: údaje vztahující se k danému času nebo určitému období. Tyto údaje lze zjišťovat z průřezového výběrového šetření a lze je kombinovat s údaji z registru (údaje o osobách, domácnostech nebo o bytových jednotkách, sestavené ze správního nebo statistického registru na úrovni jednotky).

Panelové údaje: údaje na úrovni jednotlivců, které se mění v čase a které jsou sledovány pravidelně po stanovené období. Mohou pocházet buď z průřezového šetření s rotační panelovou složkou, v jehož rámci jsou jednou vybrané osoby dále dotazovány, nebo z čistého panelového šetření. Lze je kombinovat s údaji z registru.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) (Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 1–9)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1177/2003 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise (ES) č. 1980/2003 ze dne 21. října 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o definice a aktualizované definice (Úř. věst. L 298, 17.11.2003, s. 1–22)

Viz konsolidované znění

Nařízení Komise (ES) č. 1981/2003 ze dne 21. října 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o aspekty šetření v terénu a postupy imputace (Úř. věst. L 298, 17.11.2003, s. 23–28)

Nařízení Komise (ES) č. 1982/2003 ze dne 21. října 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o pravidla pro výběr a dohledávání (Úř. věst. L 298, 17.11.2003, s. 29–33)

Nařízení Komise (ES) č. 1983/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových primárních proměnných (Úř. věst. L 298, 17.11.2003, s. 34–85)

Viz konsolidované znění

Nařízení Komise (ES) č. 28/2004 ze dne 5. ledna 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o podrobný obsah průběžné a závěrečné zprávy o kvalitě (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 42–56)

Poslední aktualizace 18.11.2016

Top