EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vylepšení režimů jakosti zemědělských produktů a potravin

Vylepšení režimů jakosti zemědělských produktů a potravin

Nařízení EU č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin podporuje zemědělce a spotřebitele tím, že posiluje, upravuje a rozvíjí režimy, které označují evropské jakostní produkty a potraviny.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.

PŘEHLED

Nařízení EU č. 1151/2012 usiluje o vylepšení evropské politiky jakosti zemědělských produktů zvýšením soudržnosti různých režimů jakosti. Obsahuje opatření, jejichž účelem je podpořit zemědělské a zpracovatelské činnosti a systémy hospodaření spojené s produkty vysoké jakosti v souladu s cíli politiky rozvoje venkova. Nařízení se však nevztahuje na lihoviny, aromatizovaná vína ani na produkty z vinné révy.

Toto jsou hlavní prvky nařízení:

  • Jedno nařízení pro CHOP (chráněné označení původu), CHZO (chráněné zeměpisné označení) a ZTS (zaručené tradiční speciality).
  • Jeden soubor pravidel pro CHOP, CHZO a ZTS, pokud jde o úřední kontroly, postupy a úlohu producentů.
  • Posílení a zjednodušení režimu pro CHOP, CHZO a ZTS.
  • Zesílení a vyjasnění úrovně ochrany zapsaných názvů a obecných symbolů EU.
  • Zkrácení a zjednodušení postupu zápisu názvů (CHOP, CHZO a ZTS).
  • Etikety pro produkty z EU uvedené na trh pod názvem CHOP, CHZO a ZTS zapsané v souladu s tímto nařízením musí obsahovat symbol Unie a název produktu (ustanovení platí od4.1.2016).
  • Vytvoření nového rámce pro vznik nepovinných údajů o jakosti s cílem poskytovat spotřebitelům doplňující informace. Sem patří nový údaj horský produkt.

ODKAZY

Akt

Datum vstupu v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EU) č. 1151/2012

4.1.2013Některá ustanovení platí od 4.1.2016.

-

Úř. věst. L 343 ze dne 14.12.2012

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin a o změně nařízení (ES) č. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, nařízení (EU) č. 1151/2012, […]/2013, a směrnic 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES(nařízení o úředních kontrolách) . (KOM(2013)265 v konečném znění 6.5.2013 - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 05.02.2014

Top