EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Označování cen na spotřebních výrobcích

Označování cen na spotřebních výrobcích

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 98/6/ES – pravidla označování cen výrobků nabízených spotřebitelům

Směrnice (EU) 2019/2161, kterou se mění směrnice 93/13/EHS a směrnice 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Směrnice 98/6/ES požaduje jasné uvádění prodejních cenjednotkových cen všech výrobků nabízených obchodníky spotřebitelům, aby se zlepšila informovanost spotřebitelů a bylo možné porovnávat ceny.
 • Zrušila směrnice 79/581/EHS (ceny potravinářských výrobků) a 88/314/EHS (ceny nepotravinářských výrobků) s účinkem od 18. března 2000.
 • Směrnice 98/6/ES byla pozměněna směrnicí (EU) 2019/2161 o lepším vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice 98/6/ES

 • Prodejní cenajednotková cena musí být označeny u všech výrobků nabízených obchodníky spotřebitelům a musí být jednoznačné, snadno rozpoznatelné a dobře čitelné (tj. konečná cena včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní).
 • Pokud je jednotková cena shodná s cenou prodejní, není ji třeba uvádět.
 • Nicméně členské státy EU se mohou rozhodnout, že tyto předpisy nepoužijí:
  • u výrobků dodávaných během poskytování služby,
  • u dražeb a prodejů uměleckých děl a starožitností.
 • U výrobků volně ložených musí být označena pouze jednotková cena.
 • V kterékoli reklamě, jež uvádí prodejní cenu výrobku, je třeba označit rovněž jednotkovou cenu.
 • Členské státy mohou:
  • osvobodit od povinnosti označovat jednotkovou cenou výrobky, pokud to není vzhledem k povaze nebo účelu výrobků vhodné nebo kde by to mohlo vést k záměně,
  • vypracovat seznam nepotravinářských výrobků, na které se povinnost uvádět jednotkovou cenu vztahuje i v případě takové výjimky.
 • Směrnice stanoví přechodné období, během nějž maloobchodní podniky neměly povinnost označovat jednotkovou cenu u jiných než volně ložených výrobků.
 • Členské státy musí:
  • přijmout vhodná opatření, aby uvědomily všechny dotčené osoby, kdy se tento právní předpis stane vnitrostátním právem,
  • určit režim sankcí za porušování vnitrostátních právních předpisů přijatých k provedení této směrnice a informovat o jeho přijetí.

Směrnice (EU) 2019/2161

 • Pozměňující směrnice (EU) 2019/2161 do směrnice 98/6/ES zavádí nový článek ohledně informování spotřebitelů o snížení cen. Jakékoli oznámení o snížení ceny musí zřetelně uvádět cenu, kterou obchodník uplatňoval předtím (předchozí cena). Předchozí cenou se rozumí nejnižší cena, kterou obchodník uplatňoval během období ne kratšího než 30 dnů před uplatněním snížení ceny.
 • Změna stanoví možnosti regulace pro členské státy, pokud jde o zboží, které se rychle kazí nebo jehož doba použitelnosti rychle končí (zejména potraviny), zboží, které je v prodeji méně než 30 dní, a zboží, které podléhá průběžnému snižování cen.
 • Stávající požadavek na členské státy zavést účinné, přiměřené a odrazující sankce za porušení vnitrostátních pravidel o uvádění cen byl doplněn o seznam kritérií pro ukládání sankcí.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

 • Směrnice 98/6/ES měla nabýt podoby zákona v členských státech do dne 18. března 2000.
 • Pozměňující směrnice (EU) 2019/2161 měla nabýt podoby zákona v členských státech do dne 28. listopadu 2021. Členské státy musí uplatňovat pravidla směrnice ode dne 28. května 2022.

KONTEXT

Další informace viz:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli (Úř. věst. L 80, 18.3.1998, s. 27–31).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2161 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele (Úř. věst. L 328, 18.12.2019, s. 7–28).

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 1–26).

Následné změny nařízení (EU) 2017/2394 byly začleněny do původního znění. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Nová politika pro spotřebitele (COM(2018) 183 final, 11.4.2018).

Poslední aktualizace 03.02.2022

Top